4
Xatakalhchuhuí̠n cha̠tum chana̠ná
(Mateo 13.1‑9; Lucas 8.4‑8)
Jesús tzu­cupá ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac xquilhtú̠n pupunú y luu lhu̠hua tas­tók­calh antaní xlá xuí. Pus huá Jesús li̠tá­ju̠lh nac aktum barco hua̠ntu̠ antá xuí nac xquilhtú̠n chú­chut, xlá antá culucs táhui y pu̠tum cris­tianos tatáhui nac xquilhtú̠n chú­chut. Xlá tzú­culh ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos caj la̠ lactzu cuento la̠qui̠ hua̠k nataaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ xca̠­huaniy, chiné ca̠ta̠­chu­huí̠­nalh:
—Luu caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ nac­ca̠­li̠­xa­kat­li̠yá̠n: Maktum quilh­ta­macú xuí cha̠tum cha­na̠ná xlá alh chan xatalhtzi xli̠­chánat. Y acxni̠ cxpu­yu­ti̠­lhay xtalhtzi xli̠­chánat maka­pitzi tama̠chá nac tiji, taminchá lactzu spitu y tasa­cuaqui̠­ko̠lh. Hua̠ntu̠ tama̠chá xli̠­chánat nac ca̠chi­huixni anta­nícu ni̠ lhu̠hua xka­lhi̠y tíyat pálaj pulhli. Pero acxni̠ táx­tulh chi­chiní na̠ pálaj sca̠cli porque ni̠ pu̠lhmá̠n xta­ma̠­tzan­ke̠ni̠t xtan­ka­xe̠kcán. Lhu̠hua xli̠­chánat tata­ma̠chá nac ca̠lh­tu­cuní̠n y ni̠ maka̠s quilh­ta­macú a̠má tachaná̠n lak­pun­ko̠lh, pero a̠tzinú lhtucú̠n pálaj stacli, aklhtu­lu­mi̠­ko̠lh y ni̠ má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú natas­taca. Pero maka­pi­tzí̠n xli̠­chánat tata­ma̠chá nac xatlá̠n tíyat y luu tla̠n tás­tacli lactzu li̠chánat y lhu̠hua tamá̠s­ta̠lh xta­hua­catcán. Huí tu̠ má̠s­ta̠lh puxa­ma­cá̠hu xtalhtzi caj akatum, y huí tu̠ má̠s­ta̠lh tutum­puxám, y maka­pitzi aktum ciento.
Entonces xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Hua̠nti̠ taka­lhi̠y xta­ke̠ncán cata­káx­matli quin­ta­chu­huí̠n y cataaká­ta̠ksli.
Jesús huán túcu xlacata ca̠li̠huán caj la̠ actzu cuento
(Mateo 13.10‑17; Lucas 8.9‑10)
10 Acxni̠ ca̠ta sac­stucán tata­mák­xtekli Jesús xa̠hua xdis­cí­pulos y maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ anka­lhi̠ná xca̠­ta̠­lat­la̠­huán xlacán talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh y taka­lhás­quilh túcu xuamputún a̠má takalh­chu­huí̠n. 11 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na, hui­xinín Dios ca̠ma̠aka­ta̠k­sni̠­pu­tuná̠n lácu xlá lacas­quín cata­la­tá­ma̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nata­pek­si̠niy, pero huá la̠ta xli̠­maka­pi­tzí̠n cris­tianos ma̠squi cca̠­ta̠­ma̠­la­cas­tucniy hua̠ntu̠ xlacán tala­ka­pasa ni̠para chuná cati­ta­lac­pú­tzalh la̠ta nataaka­ta̠ksa. 12 Y chuná ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ cataúcxilhli tu̠ aquit cca̠t­la­huay, nata­ta­mak­xteka caj lá̠m­para ni̠tu̠ taúcxilhli; ma̠squi caquin­ta­ka­lha­káx­matli hua̠ntu̠ cchu­hui̠­nama ni̠tu̠cu cati­taaká­ta̠ksli. Y para ni̠ nata­ca̠­najlay la̠ta lácu Dios ca̠li̠­xa­katli̠y xta­la­ka­lha­maní̠n xlá ni̠lay cati­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh xta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Jesús ma̠lacapu̠tuncuhuiy xatakalhchuhuí̠n chana̠ná
(Mateo 13.18‑23; Lucas 8.11‑15)
13 Y Jesús ca̠hua­nipá hua̠nti̠ taka­lhás­quilh:
—Para hui­xinín ni̠ aka­ta̠k­sá̠tit eé xata­kalh­chu­huí̠n cha­na̠ná hua̠ntu̠ ni̠para tuhua, ¿pi̠ li̠huacá chú naaka­ta̠k­sá̠tit xa̠maka­pitzi takalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ nac­ti­ca̠­hua­ni­ya̠ncú aca­li̠stá̠n? 14 Amá chixcú hua̠nti̠ alh chan xli̠­chánat xta̠­chuná qui̠­taxtuy hua̠nti̠ liakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios. 15 Amá tachaná̠n hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac tiji tali̠­taxtuy cumu la̠ cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios, pero mina̠chá akska­huiní y ma̠ta­ke̠­nu̠ko̠y a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xchan­cani̠t nac xna­cujcán. 16 Amá li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac ca̠chi­huixni na̠chuná tali̠­taxtuy cris­tianos acxni̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios, luu tala­kati̠y y tali̠­pa̠­huán Dios. 17 Pero cumu ni̠ pu̠lhmá̠n xka­lhi̠y xtan­káxe̠k ni̠ ta̠yá­nilh acxni̠ para túcu ca̠liok­spulay osuchí ca̠liaksancán pi̠ tali̠­pa̠­huán Dios o ca̠li̠­pu­tza­sta̠­lacán, xlacán tali̠­pu­huán y tali̠­mak­xtek­ta̠yay. 18 Amá li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac ca̠lh­tu­cuní̠n, na̠chuná tali̠­taxtuy cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios, 19 pero cumu tla̠n cxla­ta­ma̠tcán a̠tzinú taliaka­tiyún xtu­mi̠ncán y la̠ta túcu tala­kati̠y, chuná taliak­lhtu­lumi̠y xta­ca̠­naj­latcán y ni̠ ca̠ma̠x­qui̠y quilh­ta­macú nata­ma̠sta̠y xta­hua­catcán. 20 Amá li̠chánat hua̠ntu̠ tata­ma̠chá nac xatlá̠n tíyat y tamá̠s­ta̠lh xta­hua­catcán tali̠­taxtuy cris­tianos hua̠nti̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Dios, taca̠­najlay, tali̠­pa̠­huán y talak­tzaksay tali̠s­cuja nac xla­ta­ma̠tcán, chuná tama̠sta̠y xta­hua­catcán: hui̠ntú tama̠sta̠y puxa­ma­cá̠hu y hui̠ntú tama̠sta̠y tutum­puxam osu aktum ciento caj la̠ta cha̠­tunu cris­tianos.
Xatakalhchuhuí̠n aktum lámpara
(Lucas 8.16‑18)
21 Y Jesús ca̠hua­nipá:
—¿Lácu hui­xinín catzi̠­yá̠tit, pi̠ hua̠nti̠ kalhi̠y aktum lám­para pi̠ caj la̠ nama̠­pasi̠y nata­macnu̠y nac xtampí̠n xpu̠­tama? ¿Osuchí naliakpu­lon­kxuili̠y aktum cajón? Pus hua̠nti̠ kalhi̠y aktum lám­para huata huili̠y ta̠lhmá̠n la̠qui̠ mákat namak­skoy. 22 Na̠chuná ni̠lay túcu tze̠k tla­huacán para ni̠ juerza nata­siyuy laka­siyu, y hua̠ntu̠ caj tze̠k li̠ca­tzi̠cán para ni̠ ca̠la­kuá̠n nata­mak­xteka. Para aktum quin­ta­chu­huí̠n ni̠lay aka­ta̠k­sá̠tit namín quilh­ta­macú acxni hua̠k naaka­ta̠k­sá̠tit. 23 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, para hui­xinín kalhi̠­yá̠tit min­ta­ke̠ncán caaka­tá̠k­stit quin­ta­chu­huí̠n.
24 Jesús ca̠hua­nipá:
—Li̠huana̠ caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ kax­pat­pá̠tit porque chuná la̠ lacas­qui­ná̠tit xtat­lá­hualh cris­tianos mila­ca­tacán na̠chuná la̠ la̠mak­ta̠­ya­yá̠tit, pus na̠chuná Dios ca̠li̠­ka­lhi̠má̠n hui­xinín hua̠nti̠ kax­pat­pá̠tit xta­chu­huí̠n. 25 Pus hua̠nti̠ lak­tzaksay aka­ta̠ksa a̠má xatlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ kalhi̠y a̠tzinú nama̠x­qui̠­cancú; pero hua̠nti̠ ni̠ lak­tzak­sa­putún aka­ta̠ksa hua̠ntu̠ kalhi̠y xlá namak­lhti̠­ko̠cán hasta ma̠squi caj xma̠nhuá hua̠ntu̠ kalhi̠y.
Xatakalhchuhuí̠n li̠chánat ni̠ma sacstu staca
26 Jesús chiné ca̠hua­nipá:
—Xta­péksi̠t Dios na̠ chiné qui̠­taxtuy cumu la̠ cha̠tum chixcú ti̠ án chán xtalhtzi xli̠­chánat nac xpu̠­cuxtu. 27 Aca­li̠stá̠n xlá án nac xchic la̠qui̠ najaxa y nalh­tatay. Maka̠s quilh­ta­macú nala­ca­tza̠lay y a̠má li̠chánat lakpún, pulha, pero xlá ni̠ catzi̠y lácu stacma porque huá tíyat ma̠s­ta­cama. 28 Amá li̠chánat lakpún, pulha, tax­tuniy xtan­káxe̠k, staca, xana̠y y aca­li̠stá̠n ma̠sta̠y xta­huácat. Pero eé tachaná̠n hua̠k ctíyat tíyalh hua̠ntu̠ lí̠s­tacli osu li̠la­tama̠y. 29 Pero acxni̠ lak­chá̠n xquilh­ta­macú la̠ta cat­lani̠t huata án í̠y xta­huácat xta­chaná̠n.
Xatakalhchuhuí̠n li̠chánat nícuma̠ pálaj staca
(Mateo 13.31‑32; Lucas 13.18‑19)
30 Jesús huampá:
—¿Lácu lac­pu­hua­ná̠tit ámaj tzucuy xta­péksi̠t Dios uú nac ca̠quilh­ta­macú? Osuchí ¿túcuya̠ takalh­chu­huí̠n tla̠n ta̠ma̠­lacx­tu­mi̠­yá̠hu? 31 Xta̠­chuná ámaj tzucuy cumu la̠ xtalhtzi mos­taza acxni̠ chancán nac tíyat. Eé li̠chánat huá a̠tzinú tlak lactzú xatalhtzi quihui nícuma̠ laca­pálaj staca y lanca quihui huan. 32 Pero acxni̠ chancán xlá tzucuy staca y luu ta̠lhmá̠n huan; y ni̠tu̠cu maka­lak­chá̠n, y hasta luu lac­lhmá̠n xmak­xpi̠ní̠n tax­tuniy, pus hasta lactzu spitu tla̠n tat­la­huay antá xma̠­se­kecán nac xakán y catu̠­huaj lactzu spu̠n antá tajaxa.
Jesús ankalhí̠n li̠chuhui̠nán caj la̠ cuento
(Mateo 13.34‑35)
33 Y Jesús anka­lhí̠n xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos caj la̠ cuento nac xta­kalh­chu­huí̠n la̠qui̠ hua̠k nataaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ xca̠­hua­ni­putún. 34 Xlá ni̠tu̠ xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠nán para ni̠ juerza naca̠­ta̠­ma̠­lac­xtu­mi̠niy hua̠ntu̠ xlacán xta­la­ka­pasa; y para xdis­cí­pulos ni̠ hua̠k xtaaka­ta̠ksa aca­li̠stá̠n xlá xca̠­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠niy hua̠ntu̠ xca̠­hua­ni­putún.
Jesús ma̠cacsay u̠n xa̠hua ta̠keya̠huaná
(Mateo 8.23‑27; Lucas 8.22‑25)
35 Amá quilh­ta­macú acxni̠ aya tzí̠­sualh chiné ca̠huá­nilh xdis­cí­pulos:
—Caáhu a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú.
36 Pero lhu̠hua cris­tianos tata­mák­xtekli nac xquilhtú̠n chú­chut, xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tatá­ju̠lh nac barco antaní xta­ju̠ma Jesús hua̠ntu̠ aya xli̠­kalh­ka­lhi̠­má̠­calh. Maka­pitzi barcos na̠ ta­sta̠­lá­nilh antaní xama Jesús. 37-38 Xlá alh nac xtanké̠n barco y tíyalh aktum acxtícat y antá táma̠lh la̠qui̠ nalh­tatay. Pero caj li̠puntzú také̠­talh palha u̠n, tzú­culh ta̠ke­ya̠­huay pupunú, taju̠­ko̠lh chú­chut nac barco a̠actzú ni̠ tatzá­malh. Entonces xdis­cí­pulos táalh tama̠­la­ka­hua̠ni̠y y chiné tahuá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, cata̠qui. ¿Lácu pi̠ ni̠ min­cuenta huix xla­cata ama̠­náhu mu̠x­tu­yá̠hu?
39 Jesús tá̠qui̠lh, li̠ma̠­pék­si̠lh catá­cacsli u̠n y chiné huá­nilh pupunú:
—¡Cacs cata­huila y niaj cata̠­ke­ya̠hua!
Amá u̠n xa̠hua pupunú cacs tata­hui­la­ko̠lh y ca̠tzi­yan­csuanan­ko̠lh. 40 Jesús chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—¿Túcu xpa̠­la­cata ma̠rí li̠pe̠­cuaná̠tit? ¿Nícu chú álh mili̠­ca­ma­macán, chi̠nchú hua­ná̠tit pi̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu?
41 Pero xlacán caj cacs xta­la­ca­huan­ko̠ni̠t porque luu la̠n xca̠­ma­ke̠k­lhani̠t hua̠ntu̠ xtla­huani̠t Jesús y xma̠n huá tla̠n chiné xta­la̠­huaniy sac­stucán:
—¿Tícu cahuá eé chixcú hua̠nti̠ ta̠la­pu̠­la­yá̠hu, pus hasta ca̠ma̠­peksi̠y u̠n xa̠hua pupunú y xlacán taka­lha­kax­mata?