5
Cha̠tum chixcú xalac Gadara xmakatlajani̠t xtalacapa̠stacni akskahuiní
(Mateo 8.28‑34; Lucas 8.26‑39)
Ni̠ xli̠­maka̠s tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Gadara a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú. Lá tacutli Jesús nac barco lák­milh cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xak­chi­pa­ni­ko̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní. Amá chixcú xlá xca̠­ta­sa­pu̠lay nac ca̠pú̠­sa̠ntu y luu li̠xcáj­nit xli̠­ca­tzi̠y ni̠ti̠ lay xmaka­tlajay xla­cata nachi̠­hui­li̠cán. Mak­lhu̠hua tzak­sá­calh li̠lac­chí̠­calh cadena nac xtantú̠n xa̠hua cxmacán pero xlac­putxa y ni̠tu̠ xca̠­liucxilha. Tan­tacú tan­tas­caca xta­sa­ta­pu̠li̠y nac ca̠ke̠s­ti̠ní̠n xa̠hua ca̠pú̠­sa̠ntu, y sacstu xli̠­ma̠­ta­ke̠­hui̠cán chí­huix. Makatcú xmima Jesús acxni̠ úcxilhli, tokosú̠n lák­milh y acxni̠ cha̠lh nícu xuí laka­ta­tzo­kós­talh. 7-8 Pero Jesús li̠ma̠­pék­si̠lh:
—Huix xes­pí­ritu akska­huiní, camac­taxtu tamá chixcú.
La̠ta xe̠k tásalh chiné kálh­ti̠lh:
—Jesús Xka­huasa Dios xala ta̠lhmá̠n, ¿túcu xpa̠­la­cata qui­la̠­li̠­pek­ta­nu̠­yá̠hu? Lanca li̠tlá̠n cca̠s­qui­niyá̠n ni̠ naqui­la̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­yá̠hu.
Jesús kalhás­quilh:
—¿Túcu hua­ni­cana?
Amá xes­pí­ritu akska­huiní chiné kalh­tí̠­nalh:
—Cli̠­ta­pa̠­cu­hui̠­yá̠hu Legión porque qui­lhu̠­huacán hua̠nti̠ cmac­ta­nu̠­ma̠­náhu eé chixcú.
10 Luu lanca li̠tlá̠n tas­quí­nilh Jesús xla­cata ni̠ naca̠­macá̠n a̠laca­tunu pu̠la­tama̠n. 11 Y antá lacatzú nac ke̠stí̠n xta­la­pu̠lay ma̠x cumu aktiy mi̠lh paxni, 12 acxni̠ taúcxilhli a̠ma̠ko̠lh xes­pí­ritu akska­huiní luu lanca li̠tlá̠n tas­quí­nilh Jesús y chiné tahuá­nilh:
—Caqui­la̠­ma̠x­quí̠hu quilh­ta­macú nac­ta­nu̠­yá̠hu nac a̠ma̠ko̠lh paxni tala­yá̠­nalh tanú lacatzú.
13 Jesús ca̠má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú, y a̠ma̠ko̠lh xes­pí­ritu akska­huiní antá tamac­tá­nu̠lh. Pero a̠ma̠ko̠lh paxni tzú­culh takosnún, táalh nac aktum talhpá̠n, tata­ju̠chá nac chú­chut y antá tajic­suako̠lh.
14 Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalh­má̠­nalh paxni acxni̠ taúcxilhli lácu tani̠­ko̠lh paxni, tape̠­cuáxni̠lh, takosú̠n tatzá̠­lalh y cani̠huá nac tiji chu nac ca̠chi­quí̠n tali̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ xca̠ok­spu­lani̠t, y lhúhua cris­tianos támilh taucxilha hua̠ntu̠ xlani̠t. 15 Acxni̠ tachilh antaní xyá Jesús, taúcxilhli a̠má chixcú hua̠nti̠ xapu̠lh xka­lhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní, antá xlá culucs xuí y niaj xka­lhi̠y li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni. Pero xlacán xta­pe̠­cuaniy. 16 Maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ xtaucxilhni̠t a̠má chixcú acxni̠ tamac­táx­tulh xes­pí­ritu akska­huiní y acxni̠ tani̠­ko̠lh a̠má paxni antaní tatá­nu̠lh, tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán. 17 Pero acxni̠ tla̠n taaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ xtla­huani̠t Jesús tzú­culh tahuaniy xla­cata cat­lá­hualh li̠tlá̠n cata­tam­pú̠x­tulh nac xca̠­chi­qui̠ncán. 18 Acxni̠ Jesús táju̠lh nac barco, a̠má chixcú hua̠nti̠ xapu̠lh xka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní chiné huá­nilh:
—Cat­lahua li̠tlá̠n, qui­ma̠xqui quilh­ta­macú nac­sta̠­la­niyá̠n.
19 Pero Jesús ni̠ tla̠n tla­huá­nilh hua̠ntu̠ xmak­squima huata chiné huá­nilh:
—Caca̠­lakpi mili̠­ta­la­ka­pasni nac mín­chic, caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni lácu Dios laka­lha­ma­ni̠tán y ma̠pac­sa­ni̠tán.
20 Amá chixcú alh, xlá tzú­culh li̠chu­hui̠nán lácu Dios xmak­ta̠­yani̠t, y hua̠nti̠ xta­kax­mata luu xta­ca̠cni̠y Jesús caj xpa̠­la­cata xta­scújut hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­huay, cani̠huá xli̠­chu­hui̠­nancán Jesús antá nac a̠má akcá̠hu ca̠chi­quí̠n xca̠­hua­nicán Decá­polis.
Cha̠tum pusca̠t xamaniy clháka̠t Jesús y pacsa
(Mateo 9.18‑26; Lucas 8.40‑56)
21 Acxni̠ Jesús qui̠­tás­pitli a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú y tacutli cbarco lhu̠hua cris­tianos tata­mac­xtú­mi̠lh nac xquilhtú̠n chú­chut anta­nícu xlá xlaya, y antá xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y. 22 Caj li̠puntzú chilh cha̠tum xapuxcu ma̠pek­si̠ná xalac xpu̠­si­cu­lancán judíos xuanicán Jairo. Acxni̠ úcxilhli Jesús alh laka­ta­tzo­kostay, 23 y chiné huá­nilh:
—Quin­tzuma̠t luu snu̠n ta̠tatlay y amajá ni̠y, cat­lahua li̠tlá̠n caquin­ta̠pi nac quín­chic la̠qui̠ huix naliacchi­paya mimacán, nama̠­pac­saya y li̠pa̠­xúhu nala­tama̠y.
24 Pus Jesús tá̠alh pero luu xtza­macán nac tiji hasta xla̠­lak­xqui­ti­ti̠­lhacán. 25 Y nac xlak­sti̠pá̠n cris­tianos xmak­mima cha̠tum pusca̠t hua̠nti̠ aya xka­lhi̠y akcu̠tiy ca̠ta la̠ta xta̠­tatlay cstaj­makama kalhni y ne̠cxni cxun­cniy antaní xta­ka̠­hui̠ni̠t. 26 Y lhu̠hua doc­tores xta­cu­chi̠ni̠t pero caj la̠n xta­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠ni̠t porque ni̠tu̠cu xtat­la­hua­nini̠t, caj la̠n xta­mak­lhti̠ni̠t xtumi̠n hua̠ntu̠ xlá xka­lhi̠y y li̠huaca xtas­nu̠­ni̠ma. 27-28 Huá xpa̠­la­cata acxni̠ káx­matli la̠ta xli̠­chu­hui̠­nancán Jesús xlá chiné lac­púhua: “Hua­tiyá para xac­qui̠­xa­má­nilh tzinú clháka̠t eé quin­ta­játat ámaj pacsa.” Cumu luu xtza­macán xlá laka­siyu lak­ta­la­ka­tzú­hui̠lh y tze̠k xamá­nilh clháka̠t Jesús. 29 Tuncán tachó­kolh xkalhni y mak­lhcá­tzi̠lh pi̠ aya xpac­sni̠t. 30 Pero Jesús cátzi̠lh pi̠ xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ xka­lhi̠y xmacni xli̠­pacs­ni̠t cha̠tum. Xlá tala­kás­pitli, tzú­culh laca­pu­tza̠nán antaní xta­yá̠­nalh cris­tianos, y chiné kalhas­qui­ní̠­nalh:
—¿Tícu xámalh qui­lháka̠t?
31 Xdis­cí­pulos takálh­ti̠lh:
—Huix ucxílhpa̠t pi̠ lhu̠hua tza­macán y cati̠huá qui̠­tok­lhmá̠n, todavía kalhas­qui­ni̠­nana: “¿Tícu xámalh qui­lháka̠t?”
32 Pero Jesús lacaxtum xla­ca­pu­tza̠­nama xla­cata nala­ca­maclay tícu cxa­ma­nini̠t clháka̠t y xma̠­pac­sani̠t. 33 Amá pusca̠t xca­tzi̠y pi̠ huá xma̠­pac­sa­cani̠t por eso tzú­culh li̠pe̠­cuán, clhpi­pima tala­ca­tzú­hui̠lh antaní xyá Jesús, tala­ka­ta­tzo­kós­talh nac xla­catí̠n, huá­nilh pi̠ huá cxa­ma­nini̠t clháka̠t y xma̠­pac­sani̠t. 34 Jesús huá­nilh:
—Huix pac­sni̠ta porque ca̠naj­la­ni̠ta pi̠ aquit tla̠n nac­ma̠­pac­sayá̠n, li̠pa̠­xúhu capit nac mín­chic porque la̠nchú aya pac­sni̠t min­ta­játat.
35 Jesús chu­nacú xchu­hui̠­nama acxni̠ tachilh maka­pi­tzí̠n cris­tianos xlacán taminchá nac xchic Jairo. Chiné tahuá­nilh xtla̠t a̠má tzuma̠t:
—Pun­tzujcú ni̠lh min­tzuma̠t, huata ma̠squi niaj cata̠pi ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná Jesús.
36 Pero Jesús ni̠ li̠ta̠­ka­tzán­ke̠lh hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh y chiné huá­nilh Jairo:
—Huix chu­nacú caqui­li̠­pá̠­huanti y ni̠ capé̠­cuanti.
37 Ni̠ lacás­quilh pu̠tum nata­sta̠­laniy sino caj xma̠n Pedro, San­tiago xa̠hua Juan xta̠San­tiago. 38 Acxni̠ tácha̠lh nac xchic Jairo, úcxilhli pi̠ lhu̠hua xtza­macán y hua̠k xta­sa­ma̠­kó̠­calh y xta­li̠­pu­hua­má̠­nalh. 39 Jesús tánu̠lh nac chiqui y ca̠huá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠ta­sa­pá̠tit y li̠pu­huam­pá̠tit? Pus tamá tzuma̠t caj lhta­tama, ni̠ xaní̠n cumu la̠ hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit.
40 Y huata caj tzú­culh tali̠­li̠­tziyán xta­chu­huí̠n. Jesús ca̠huá­nilh xla­cata pu̠tum cata­táx­tulh, caj xma̠n xtzí xa̠hua xtla̠t a̠má tzuma̠t y hua̠nti̠ xca̠­ta̠­mini̠t ca̠ta̠­tá­nu̠lh antaní xmá a̠má tzuma̠t. 41 Jesús maca­chí­palh a̠má tzuma̠t y huá­nilh:
—Talita cumi —u̠má tachu­huí̠n huam­putún: Huix cuanimá̠n, tzuma̠t, cata̠qui.
42 Y a̠má tzuma̠t cajcu xak­cu̠tiy ca̠ta xuani̠t, tuncán tá̠qui̠lh y xlá tzú­culh tla̠­huán. Y hua̠nti̠ xtaucxilh­má̠­nalh cris­tianos tzú­culh tapa̠­xu­huay. 43 Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh xnat­la̠tni xla­cata ni̠ nata­li̠­chu­hui̠nán la̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh xtzu­ma̠tcán y na̠ ca̠huá­nilh cata­má̠­hui̠lh.