2
Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, calak­ma­kántit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit cumu la̠ tasi̠tzi, taquic­lhcatza, taaksaní̠n y xli̠­hua̠k xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, niaj tu̠ cala̠­liak­ska­huítit, niaj caj xma̠n cala̠­li̠­ma̠­si­yu­nítit pi̠ la̠pa̠x­qui̠­yá̠tit huata luu xax­li̠­ca̠na cala̠­pa̠x­quí̠tit, niaj tu̠ cala̠­lak­ca­tza­nítit, y niaj ne̠c­xnicú cala̠aksántit. Huata hui­xinín anka­lhi̠ná calak­pu­hua­la­ca­pítit xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, chuná cumu la̠ lactzu̠ lak­skatá̠n talak­tasay xtzi­qui̠tcán porque tatzin­c­smá̠­nalh, na̠chuná chú hui­xinín la̠qui̠ lak­tli­huekén nali̠­hua­ná̠tit min­ta­ca̠­naj­latcán. Para xli̠­ca̠na hui­xinín aya talu­lok­ni̠­tátit pi̠ snu̠n quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n, pus calak­tzak­sátit nali̠s­cu­já̠tit hua̠ntú cca̠­hua­ni­ni̠tán.
Cristo li̠taxtuy xastacná chíhuix hua̠ntu̠ puxcu huí
Luu li̠pa̠­xúhu calak­ta­la­ca­tzu­huí̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Cristo, porque xlá huá li̠taxtuy xas­tacna chí­huix hua̠ntu̠ tzap­snaní̠n talak­máka, pero Dios ma̠n lac­sacni̠t cumu xlá kalhi̠y lanca xta­palh ni̠ti̠ maca­ta̠x­tuca. Y xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo ca̠li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ xa­stacná chí­huix hua̠ntu̠ xlá ca̠mac­la­cas­quima cumu ca̠x­tla­huama aktum xas­tacná pu̠si­culan anta­nícu huij nahuán, hasta na̠ quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ cura hua̠nti̠ aksti̠tum nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios xna­cujcán, xlá luu lakati̠y u̠má li̠la­ka­chix­cu­hui̠n hua̠ntu̠ Jesu­cristo tla­huani̠t nac qui­la­ta­ma̠tcán. Chuná kan­tax­tuma cumu la̠ huan nac li̠kalh­ta­huaka:
Nac xaca̠­chi­quí̠n Sión cámaj macá̠n cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú hua̠nti̠ aquit clac­sacni̠t,
xlá xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ aktum lanca tali̠­pa̠hu chí­huix hua̠ntu̠ ya̠huacán nac cha̠stú̠n cumu la̠ xata­la­yá̠hu chiqui;
y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán xli̠­ca̠na pi̠ ne̠c­xnicú cati­ta­li̠­ma̠­xá­nalh para xma̠n pi̠ tali̠­taak­ska­huini̠t nahuán aca­li̠stá̠n.
Xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ tamá xas­tacná chí­huix kalhi̠y lanca xta­palh, pero hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán chuná ca̠qui̠­tax­tuniy cumu la̠ huan nac li̠kalh­ta­huaka:
Amá lanca xas­tacná chí­huix hua̠ntu̠ talak­máka tzap­snaní̠n porque talac­púhua pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán, huata la̠nchú huá luu li̠ma­cuama porque huá li̠jax­ko̠ni̠t la̠ta xli̠­lanca chiqui.
Y lacatum chiné huam­paray:
Lhu̠hua cris­tianos nata­liakchek­xnín u̠má chí­huix,
y lhu̠hua hua̠nti̠ naca̠­ma̠­cucti̠y.
Uma̠­kó̠lh cris­tianos taliakchek­xnín eé chí­huix porque xlacán ni̠ takax­mat­putún a̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios hua̠ntú tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka, pero luu chuná tuncán xca̠­li̠­ma­ca­min­cani̠t pi̠ ni̠tu̠ cati­taakai̠lh.
Hui­xinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo, Dios ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ xma̠n huá Min­tla̠tcán nahuán y hui­xinín xca­maná̠n nahua­ná̠tit; xlá ca̠li̠­ma̠x­tu­ni̠tán cumu la̠ cura hua̠nti̠ tala­ka­chix­cu­hui̠y cha̠tum lanca tali̠­pa̠hu rey, ca̠li̠­ma̠x­tu­ni̠tán xca̠­chi­quí̠n hua̠nti̠ ni̠tu̠ tali̠x­ca­jua̠la­má̠­nalh y ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ xca­maná̠n nahua­ná̠tit porque ca̠pa̠x­qui̠yá̠n y la̠qui̠ nali̠­chu­hui̠­na­ná̠tit hua̠ntu̠ Dios tla­huani̠t lac­lanca li̠cá̠cni̠t xta­scújut; xlá ca̠ta­sanín la̠qui̠ natax­tu­ni­yá̠tit a̠má laca­ca̠­pucsua latáma̠t y ca̠ma̠x­quí̠n nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit li̠pa̠­xúhu xtax­káket. 10 Minchá quilh­ta­macú hui­xinín ni̠para tzinú xlac­pu­hua­ná̠tit para pi̠ tla̠n xli̠­tax­tútit cumu la̠ xca­maná̠n Dios, pero la̠nchú xli̠­ca̠na xca­maná̠n Dios hui­xinín porque huá ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán; xapu̠lh hui­xinín ni̠ xca­tzi̠­yá̠tit para Dios xca̠­pa̠x­qui̠yá̠n pero la̠nchú tancs talu­lo­ká̠tit pi̠ Dios snú̠n ca̠pa̠x­qui̠yá̠n.
Pedro ca̠huaniy cristianos pi̠ li̠huán talamá̠nalh nac ca̠quilhtamacú xma̠n huá Dios catalí̠scujli
11 Nata̠lán, aquit luu cca̠­la­ka­lha­maná̠n, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ li̠huán lapá̠tit nac ca̠quilh­ta­macú luu aksti̠tum cala­ta­pá̠tit ni̠tu̠ cat­la­huátit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, aquinín tiji̠t­la̠­huaní̠n hua̠nti̠ caj tzinú tati­mak­ta­hui­la­má̠­nalh nac eé ca̠quilh­ta­macú; pus ne̠c­xnicú tit­la­hua­yá̠tit li̠­xcájnit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ mina̠chá nac xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, porque huá tamá li̠lak­tzan­ka̠­ta̠yay mili̠s­tac­nicán. 12 Hui­xinín aksti̠tum cala­ta­pá̠tit nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa Dios y ni̠ tali̠­pa̠­huán, ma̠squi xlacán la̠nchú cala̠huá ca̠li̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n cumu lá̠m­para lac­li̠xcáj­nit cris­tianos hui­xinín, pero caj la̠ta nataucxilha a̠má lacuán min­ta­scu­jutcán hua̠ntu̠ tit­la­hua­ni̠­tátit, nahuán acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta Dios naca̠­ma̠­ka­lha­pali̠y cris­tianos xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, xlacán juerza nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios xpa̠­la­cata a̠má xta­scújut hua̠ntu̠ tit­la­huani̠t nac mila­ta­ma̠tcán. 13 Caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán, aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ caca̠­ka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ tali̠­ma̠­pek­si̠nán xli̠­hua̠k ma̠pek­si̠­naní̠n xalac ca̠quilh­ta­macú, xali̠­huaca gobier­no porque huá xapuxcu ma̠pek­si̠ná, pero na̠chuná ma̠pek­si̠­naní̠n xalac min­ca̠­chi­qui̠ncán. 14 Na̠chuná caca̠­ka­lha­kax­páttit xli̠­ma̠­pek­si̠ncán hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠x­tu­cani̠t gober­na­dores, porque xlacán ca̠li̠­lac­sac­cani̠t la̠qui̠ nata­ma̠­ka­lha­pali̠y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh, y naca̠­ca̠c­ni̠­na­nicán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aksti̠tum tala­má̠­nalh y hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut tat­la­hua­má̠­nalh. 15 Dios lacas­quín pi̠ xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu caj xma̠n huá cat­la­huáhu hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut la̠qui̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ quin­ca̠­quic­lhca­tza­niyá̠n cumu xlacán ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios ni̠tu̠ nata­maclay nac qui­la­ta­ma̠tcán hua̠ntú cala̠huá naquin­ca̠­li̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n.
16 Xa̠huachí hui­xinín cala­ta­pá̠tit cumu la̠ cris­tianos hua̠nti̠ tat­la­huay la̠tachá túcu talac­pu­huán porque taca­tzi̠y pi̠ ni̠ti̠ lay ca̠li̠­huaniy hua̠ntu̠ natat­la­huay, pero ma̠squi catzi̠­yá̠tit pi̠ ni̠ti̠ lay ca̠li̠­hua­niyá̠n la̠ta tú tla­hua­yá̠tit ni̠para caj huá xpa̠­la­cata nali̠t­la­hua­yá̠tit hua̠ntú li̠xcáj­nit. Huata aksti̠tum cala­ta­pa̠tit chuná cumu la̠ ca̠mi­ni̠niy nata­la­tama̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n huá Dios tas­cuj­ni­má̠­nalh. 17 La̠tachá tícuya̠ cris­tianos caca̠­ca̠c­ni̠­na­nítit, y laca­ti̠tum caca̠­pa̠x­quí̠tit hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, aksti̠tum cala­ta­pá̠tit nac xla­catí̠n Dios ni̠tu̠ tit­la­hua­yá̠tit hua̠ntú nali̠­ma­ka­li̠­pu­hua­ná̠tit, xa̠huachí laca­ti̠tum caca̠­ka­lha­kax­pátit hua̠ntu̠ tali̠­ma̠­pek­si̠nán lac­lanca mima̠­pek­si̠­nacán.
Chuná camacasta̠láhu cumu la̠ tipa̠ti̠nani̠t Cristo
18 Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ mak­scu­já̠tit caca̠­ca̠c­ni̠­na­nítit mim­pa­troncán hua̠nti̠ ca̠ma̠s­cu­jumá̠n y caca̠­ka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, ni̠ caj xma̠nhuá a̠ma̠ko̠lh mim­pat­roncán hua̠nti̠ tla̠n ca̠ca­tzi̠­niyá̠n y ca̠pa̠x­qui̠yá̠n, huata na̠chuná a̠ma̠ko̠lh mim­pat­roncán hua̠nti̠ lanca ca̠la­ka­yá̠­calh, acxtum caca̠c­ni̠­na­nítit. 19 Porque Dios chuná lakati̠y, y li̠pa̠­xu­huay a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ma̠t­la̠nti̠y hua̠k pa̠ti̠y hua̠ntu̠ nat­la­hua­nicán, ma̠squi catzi̠y pi̠ ni̠tu̠ caj kalha­kax­mat­ma­ka­nani̠t, caj xpa̠­la­cata cumu chuná li̠maka­pa̠­xu­huay Dios. 20 Li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit: para hui­xinín ca̠li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­pa̠­cántit caj xpa̠­la­cata cumu hui̠ntú tla­hua­ni̠­tátit hua̠ntu̠ ni̠ mili̠t­la­huatcán xuani̠t, ¿lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ Dios naca̠­la­ka­lha­maná̠n y naca̠­li̠­pa̠­xu­huayá̠n caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ pa̠ti̠­pá̠tit? Pero para ca̠li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­pa̠­cántit caj xpa̠­la­cata cumu tla­hua­pá̠tit hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut y pa̠x­cat­li̠­pim­pá̠tit hua̠ntú ca̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­pa̠­cántit, entonces xli̠­ca̠na pi̠ hua̠n­tamá lakati̠y Dios hua̠ntu̠ hui­xinín tla­hua­pá̠tit porque li̠pa̠­hua­ná̠tit. 21 Caj huá eé xpa̠­la­cata Dios ca̠li̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ naca̠­liucxi­lhá̠n para xli̠­ca̠na nat­la­hua­yá̠tit xta­pa̠­xu­huá̠n chuná cumu la̠ Cristo pa̠xu­hua̠na̠ pá̠ti̠lh caj quim­pa̠­la­ca­tacán, chuná xlá sta­lanca quin­ca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán lácu napa̠­ti̠­yá̠hu acxni̠ tla­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ lakati̠y Dios, poreso cca̠­li̠­hua­niyá̠n: chuná camaca­sta̠­látit cumu la̠ xlá quin­ca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán. 22 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ la̠ta Cristo tila­tá­ma̠lh nac ca̠quilh­ta­macú, xlá ne̠c­xnicú tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n y ni̠para cha̠tum xta̠­cris­tianos xák­salh. 23 La̠ta makli̠t cala̠huá laca­quilh­ní̠­calh xlá ne̠c­xnicú cala̠huá kalh­tí̠­nalh; acxni̠ ma̠pa̠­ti̠­ní̠­calh xlá ne̠c­xnicú lac­púhua para naca̠­ma̠­lak­xoke̠y la̠ta tú xtla­hua­ni­má̠­calh, huata hua̠k Dios xma­ca­huili̠y xta­pa̠tí̠n hua̠nti̠ xli̠­ca̠na aksti̠tum naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y cha̠­tunu cha̠­tunu cris­tianos la̠tachá túcu tatit­la­huani̠t nac xla­ta­ma̠tcán. 24 Cristo cuca­ko̠lh nac xmacni xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y antá ma̠lak­spú­tulh nac cruz acxni̠ ni̠lh, la̠qui̠ aquinín aya ni̠ni̠­táhu nahuán xpa̠­la­cata tala̠­ka­lhí̠n y caj xma̠nhuá nali̠­la­ta­ma̠­yá̠hu hua̠ntu̠ aksti̠tum latáma̠t. Cristo tamá̠s­ta̠lh cama̠­ta­ka̠­huí̠­calh y chuná quin­ca̠­ma̠­pac­sanín quin­ta­ka̠­hui̠ncán hua̠ntu̠ xka­lhi̠­yá̠hu xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 25 Xapu̠lh aquinín xla­ma̠­náhu cumu la̠ xaaktzan­ka̠­tamá̠n bor­regos, pero chú aya ma̠la­ca­tzu­hui̠­ni̠­táhu Cristo hua̠nti̠ xli̠­ca̠na quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n cuentaj quin­ca̠t­la­huayá̠n porque huá tamá xax­li̠­ca̠na qui­mak­ta­kalh­nacán y xlá ne̠c­xnicú caquin­ti­ca̠ak­xtek­makán.