3
Lácu xli̠latama̠tcán hua̠nti̠ makaxtoka
Xa̠huachí cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n hui­xinín lac­chaján hua̠nti̠ makax­to­ká̠tit, xla­cata pi̠ li̠pa̠­xúhu caca̠­ka­lha­kax­páttit hua̠ntú ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n min­ta̠­ko̠­lucán, la̠qui̠ ma̠squi xlacán ni̠ taca̠­najlay hua̠ntu̠ huán xta­chu­huí̠n Dios, caj cumu nataucxilha lácu hui­xinín kalha­kax­pat­ni̠­na­ná̠tit, xlacán na̠ nata­tzucuy tali̠­pa̠­huán Dios ma̠squi ni̠ caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit, sinoque xma̠n nataucxilha min­tas­cu­jutcán, la̠ta aksti̠tum hui­xinín lapá̠tit nac xla­catí̠n Dios y ni̠tu̠ caj kalha­kax­pat­ma­ka­nam­pá̠tit. Xa̠huachí ni̠ caj xma̠n huá mimac­nicán cuentaj cat­la­huátit la̠ta lácu li̠huana̠ naca̠x­ya̠­hua­yá̠tit xla­cata li̠la­káti̠t nata­si­yu­yá̠tit, ni̠ cali̠­ta­ca̠x­ta̠­yátit lacuán li̠ta­ca̠xta̠y xla oro, o para la̠n­túcu nax­qui­tuaca­na­ná̠tit, y ni̠ cali̠­lha­ka̠­nántit xala­cuán y lac­ta­pa­ra̠xlá lháka̠t. Hui­xinín ni̠chuná cat­la­huátit, huata nac mila­ta­ma̠tcán cama̠­si­yútit hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum xala­cuán ta­scújut hua̠ntú li̠ca̠x­ya̠­hua­yá̠tit mina­cujcán, porque xli̠­ca̠na pi̠ hua̠ntú xatlá̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán kalhi̠­yá̠tit huá a̠tzinú lanca xta­palh nac xla­catí̠n Dios. Hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ luu xta­li̠­pa̠­huán Dios huá u̠má lacuán xtas­cu­jutcán hua̠ntú tati­li̠­ca̠x­ya̠­huani̠t xna­cujcán y tali̠­maka­pa̠­xú­hualh Dios porque aksti̠tum xta­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­péksi̠y xta̠­ko̠­lucán. Cala­ca­pa̠s­táctit a̠má xamaká̠n pusca̠t Sara lácu hua̠k xka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­peksi̠y xta̠­ko̠lú Abraham, xlá ne̠c­xnicú caj kalha­kax­mat­ma­ká­nalh. Para hui­xinín namaca­sta̠­la­yá̠tit Sara cumu la̠ lac­tzu­maján tamaca­sta̠lay xtzicán, y xli̠anka­lhi̠ná naka­lha­kax­pat­ni̠­na­ná̠tit y nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntú lacuán ta­scújut, na̠chuná hui­xinín ni̠tu̠ cati­ka­lhí̠tit hua̠ntú nali̠­pe̠­cuaná̠tit o nali̠­ma̠­xa­na­ná̠tit.
Na̠ cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ makax­to­ká̠tit, pi̠ tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit mim­pus­ca̠tcán, caca̠­ca̠c­ni̠­na­nítit chuná cumu la̠ xlacán ca̠mi­ni̠niy, ni̠ caj xla­cata cumu lac­pus­ca̠tní̠n a̠tzinú lac­sca­la­juán nac xla­ta­ma̠tcán, huata porque Dios na̠ ca̠ma̠x­qui̠ni̠t a̠ma̠ xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ caj xpa̠­la­cata cumu lanca xta­la­ka­lha­maní̠n ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán hui­xinín.
Luu tla̠n ca̠qui̠taxtuniy a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tapa̠ti̠y sampi Dios lacasquín
Luu cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ aksti̠tum cala­ta­pá̠tit, mac­xtum calátit aktumá tala­ca­pa̠s­tacni caka­lhí̠tit, y acxtum cala̠­pa̠x­quí̠tit cumu la̠ li̠na­ta̠lán, tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit min­ta̠­cris­tianoscán y ni̠ti̠ cala­ca­ta̠­quí̠tit. Para tícu ca̠t­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n hui­xinín ni̠chuná cali̠­ma­ka­xo­kótit, para tícu cala̠huá ca̠hua­niyá̠n ni̠chuná cata̠­la̠­kalh­tí̠tit. Mejor cahua­nítit pi̠ Dios camak­tá̠­yalh y casi­cu­la­na̠t­lá­hualh y ni̠tu̠ caak­spú­lalh ma̠squi túcu hua­nimá̠n o tla­hua­nimá̠n, porque Dios ca̠li̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huayá̠n acxni̠ para chuná nat­la­hua­yá̠tit. 10 Porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán:
Para tícuya̠ cris­tiano lak­pu­hua­lacá̠n pi̠ li̠pa̠­xúhu lata­ma̠­putún nac xla­táma̠t y aka­tzi­yanca lata­ma̠­putún cha̠li cha̠lí,
pus luu cuentaj cat­lá­hualh csi̠­máka̠t xla­cata ni̠tu̠ cala̠huá nali̠­chu­hui̠nán,
na̠ ni̠para xquilhni ni̠tu̠ tiquilh­taxtuy taaksaní̠n.
11 Calak­má­kalh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xtla­huay y xma̠n calí̠s­cujli hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum,
capú­tzalh xaak­sti̠tum latáma̠t y anka­lhi̠ná huá cali̠­la­tá­ma̠lh.
12 Porque Quim­pu̠­chi­nacán Dios ca̠mak­ta­kalha hua̠nti̠ tla̠n xta­pu­hua̠ncán cris­tianos
y acxni̠ xlacán takalh­ta­hua­kaniy tuncán ca̠kax­matniy xora­cioncán,
pero ni̠para tzinú ca̠ucxilh­putún a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh.
13 Para hui­xinín xma̠nhuá lac­pu­tza­pá̠tit xla­cata pi̠ anka­lhi̠ná nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut, ¿tícu cahuá naca̠t­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n? 14 Y ma̠squi xma̠nhuá tla­hua­pá̠tit hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut pero lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n naca̠t­la­hua­ni­ca­ná̠tit la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit, ¡xli̠­ca̠na pi̠ luu ca̠na li̠pa̠­xúhu camaklh­ca­tzí̠tit! Pus ni̠tu̠ cali̠­pe̠­cuántit y ni̠ti̠ caca̠­ma­ke̠k­lhán, 15 huata xlianka­lhi̠ná cala­ka­chix­cu­huí̠tit nac mina­cujcán Cristo y cama̠­si­yútit nac mila­ta­ma̠tcán pi̠ xma̠nhuá Mim­pu̠­chi­nacán tla­hua­yá̠tit, y ska­lalh cala­ta­pá̠tit xla­cata naca­tzi̠­yá̠tit lácu naca̠­kalh­ti̠­pa̠x­to­ká̠tit a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ naca̠­ka­lhas­quiná̠n túcu kalh­ka­lhi̠­pá̠tit y ca̠naj­la­yá̠tit pi̠ naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n Dios. 16 Pero hui­xinín laca­ti̠tum catzu­cútit li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠naj­la­yá̠tit, aksti̠tum caka­lhí̠tit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán la̠qui̠ xlacán naca̠ucxi­lhá̠n, y ma̠squi xlacán li̠xcáj­nit ca̠li̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n tahuán pi̠ hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo luu lac­lanca mak­la̠­ka­lhi̠­nanín, entonces ma̠n nata­tzucuy tali̠­la­ca­ma̠­xanán xta­chu­huí̠ncán hua̠ntu̠ tahuán, porque nata­ca­tzi̠y pi̠ kalhi̠­yá̠tit tla̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 17 Para Dios lacas­quín pi̠ napa̠­ti̠­na­ná̠tit, xli̠­ca̠na pi̠ luu tla̠n naca̠­qui̠­tax­tu­niyá̠n para napa̠­ti̠­na­ná̠tit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla̠n min­tas­cu­jutcán tla­hua­pá̠tit nahuán, y ni̠ caj xpa̠­la­cata xali̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n. 18 Acxni̠ Cristo mak­ní̠­calh nac cruz xlá maktum tú xoko̠­nun­ko̠lh xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, ma̠squi xlá ne̠c­xnicú tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n pero hua̠k huá pá̠ti̠lh hua̠ntu̠ aquinín xlac­le̠­ni­yá̠hu Dios la̠qui̠ tla̠n naquin­ca̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠yá̠n nac xla­catí̠n. Cumu Jesús chixcú xuani̠t xli̠­ca̠na pi̠ mak­ní̠­calh nac xmacni, pero xli̠s­tacni ni̠ ni̠lh huata cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú lámaj nahuán. 19 Y cumu xlá xma̠n huá xka­lhi̠ke̠y xes­pí­ritu nia̠ xta­nu̠­paray nac xmacni, xlá ca̠lá­kalh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ aya xta­ni̠ni̠t y niaj xta­ka­lhi̠y xmac­nicán caj xma̠n xta­ka­lhi̠y xes­pi­ri­tucán pero nac ca̠li̠ní̠n xta­hui­la̠­nanchá cumu la̠ tachí̠n, xlá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh xta­chu­huí̠n Dios. 20 Hua­tuní̠n u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n xta­ka­lha­kax­mat­makani̠t Dios xamaká̠n quilh­ta­macú acxni̠ xlama ko̠lu­tzí̠n Noé, Dios tica̠­ma­ka­ká­lhi̠lh tilac­púhua pi̠ cata­lak­pá­li̠lh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán li̠huán Noé xca̠x­tla­huama a̠má lanca barco anta­nícu tatá­ju̠lh a̠ma̠ko̠lh kalha­tzayán cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tajíc­sualh nac chú­chut. 21 Xli̠­ca̠na pi̠ a̠ma̠ko̠lh kalha­tzayán cris­tianos hua̠nti̠ talak­táx­tulh nac mun­cá̠ctat, a̠má chú­chut xalac mun­cá̠ctat xta̠­chuná li̠taxtuy a̠má chú­chut hua̠ntu̠ quin­ca̠acma̠­hua­ca­caná̠n acxni̠ taakmu­nu­yá̠hu, a̠má chú­chut hua̠ntu̠ li̠taakmu­nu­yá̠hu ni̠ caj xma̠n cheke̠y qui­mac­nicán, aquinín taakmu­nu­yá̠hu la̠qui̠ nache­ke̠­ma­ka­ná̠hu xli̠­hua̠k xali̠xcáj­nit quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, y chuná tla̠n nas­qui­ni­yá̠hu Dios caquin­ca̠­ma̠x­quí̠n xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni, acxni̠ taakmu­nu­yá̠hu sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na naka­lhi̠­yá̠hu lak­táxtut cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Jesu­cristo hua̠nti̠ lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n. 22 Xas­tacná alh nac akapú̠n y antá hui­lachá nac xpa̠xtú̠n Dios, xlá maca­ma̠x­qui̠­cani̠t li̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ huá naca̠­ma̠­peksi̠y ángeles xa̠hua hua̠nti̠ xta­ma̠­pek­si̠nán nac akapú̠n na̠ xta­ka­lhi̠y li̠ma̠­peksí̠n, pero chú hua̠k huá taka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xlá ca̠li̠­ma̠­peksi̠y.