4
Catali̠latáma̠lh cristianos a̠má tascújut hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠xqui̠y
Cumu hui­xinín catzi̠­yá̠tit lácu Cristo hua̠k pa̠xu­hua̠na̠ pá̠ti̠lh hua̠ntu̠ tla­hua­ní­calh huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín na̠ mili̠­pa̠­ti̠tcán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ca̠lak­chiná̠n nac mila­ta­ma̠tcán. Xa̠huachí luu mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ma̠t­la̠nti̠y napa̠ti̠y nac xmacni xli̠­hua̠k tapa̠tí̠n hua̠ntú nalak­chín xli̠­ca̠na li̠ma̠­si­yuma pi̠ aya lak­makani̠t xli̠­hua̠k tala̠­ka­lhí̠n, y li̠huán lamajcú nahuán nac ca̠quilh­ta­macú xma̠n huá nat­la­huay nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ Dios lakati̠y y niaj huá catit­lá­hualh hua̠ntu̠ xma̠n nali̠­maka­pa̠­xu­huay xmacni. Xli̠­ca̠na pi̠ maka̠s quilh­ta­macú hui­xinín na̠chuná xmak­tla­hua­yá̠tit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tat­la­huay a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa Dios, porque xma̠nhuá xli̠­la­pá̠tit hua̠ntú a̠tzinú xla­ka­ti̠­yá̠tit y xli̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit, ma̠rí xpa̠x­caj­na­ná̠tit, xtzu­cu­yá̠tit kotá̠tit y xka­chi̠­ta­ma­ka­ná̠tit, catu̠huá hua̠ntu̠ xli̠­maka­pa̠­xu­hua­yá̠tit mimac­nicán, y hasta xca̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit tzincun. Pero cumu chú hui­xinín niaj chuná cati­mak­tla­huátit hua̠ntú xlacán chu­nacú lac­li̠xcáj­nit tat­la­huay, entonces cacs nata­la­ca­huán y hasta naca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n lac­li̠xcáj­nit cris­tianos y cala̠huá naca̠­li̠­kalh­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit. Pero tancs caca­tzí̠tit pi̠ ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ xlacán nata­ma­ca­ma̠sta̠y cuentaj nac xla­catí̠n a̠má lanca tali̠­pa̠hu juez hua̠nti̠ aya cha̠­ca­tzi̠yaj huí xla­cata naca̠­ma̠­ka­lha­pali̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tala­má̠­nalh xas­tacná xa̠hua hua̠nti̠ aya tani̠­ni̠ttá cris­tianos. Huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­cani̠t xta­chu­huí̠n Cristo li̠huán tala­ma̠­nalhcú a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya tani̠ni̠t. Porque para taca̠­náj­lalh a̠má li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut acxni̠ xta­la­ma̠­nalhcú uú nac ca̠quilh­ta­macú, ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ xti­ta­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ní̠­calh uú caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xta­tit­la­huani̠t, la̠nchú xli̠s­tac­nicán tla̠n tala­má̠­nalh y niaj tu̠ cati­ta­pá̠­ti̠lh.
Xli̠­ca̠na pi̠ xcha̠­liyá̠n tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta nalak­sputa xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ tla̠n cala­ca­pa̠s­tac­nántit y lacas­ta­lanca cala­ta­pá̠tit la̠qui̠ chuná tancs nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios. Xa̠huachí hua̠ntu̠ aksti̠tum cala̠­pa̠x­quí̠tit porque acxni̠ la̠pa̠x­qui̠­yá̠tit la̠ma̠­tzan­ke̠­na­ni­yá̠tit lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit. Ya̠ tapa̠­xu­huá̠n caca̠­ta̠­lak­tun­cu­huítit nac min­chiccán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ taka­lhi̠y nícu talak­tun­cu­huiy, pero ni̠ caca̠­li̠­quic­lhca­tza­ni­yá̠tit. 10 Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ Dios ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán xli̠s­ka­lala, aksti̠tum caca̠­li̠s­cújtit xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos cumu la̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ mili̠t­la­huatcán y lácu ca̠ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠yá̠n Dios nali̠s­cu­já̠tit. 11 Amá cris­tiano hua̠nti̠ Dios li̠lac­sacni̠t pi̠ naliakchu­hui̠­naniy xta­chu­huí̠n, acxni̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos luu xta̠­chuná caqui̠­táx­tulh cumu lá̠m­para huá Dios ma̠n chu­hui̠­nama. Amá hua̠nti̠ Dios li̠lac­sacni̠t pi̠ naca̠­li̠s­cuja xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, caca̠­lí̠s­cujli xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke y tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ Dios ma̠x­qui̠y. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xtla­huátit tancs cat­la­huátit la̠qui̠ min­tas­cu­jutcán xma̠n huá Dios nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán xpa̠­la­cata Jesu­cristo hua̠nti̠ xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú mini̠niy naca̠c­ni̠­na­nicán, nala­ka­chix­cu­hui̠cán y cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú naka­lhi̠y lanca xli̠t­li­hueke. Chuná calalh amén.
Quili̠pa̠xuhuatcán acxni̠ para túcu quinca̠ma̠pa̠ti̠ni̠caná̠n
12 Nata̠lán, aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para tzinú aka­tiyuj cali̠­látit acxni̠ naca̠­lak­chiná̠n la̠tachá túcuya̠ tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ naca̠­li̠­tzak­sa­ca­ná̠tit, porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ amá̠n ca̠ak­spu­layá̠n ni̠ calac­pu­huántit para hui­xi­nincú pim­pá̠tit li̠pu̠­la­yá̠tit min­ta­pa̠­ti̠ncán. 13 Ca̠mi­ni̠­niyá̠n caj cali̠­pa̠­xu­huátit acxni̠ túcu ca̠li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit uú nac ca̠quilh­ta­macú, porque chuná hui­xinín acxtum ta̠pa̠­ti̠­pá̠tit a̠má xta­pa̠tí̠n Cristo hua̠ntú xlá li̠ma̠­pa̠­ti̠­ní̠­calh, y acxni̠ xlá namim­paray xli̠­maktiy nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nama̠­siyuy lanca xli̠t­li­hueke hua̠ntú kalhi̠y, entonces a̠má quilh­ta­macú hui­xinín naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tapa̠­xu­huá̠n. 14 Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cali̠­maklh­ca­tzí̠tit para caj xpa̠­la­cata Cristo naca̠­liak­tla­ka­xa­kat­li̠­ca­ná̠tit, porque chuná tancs talu­lokma pi̠ xEspíritu Dios anka­lhi̠ná ca̠ta̠­lamá̠n nac mila­ta­ma̠tcán. 15 Para tícuya̠ cris­tiano la̠ hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo lhu̠hua hua̠ntu̠ li̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­má̠­calh mini̠niy capa̠­xu­hua̠­na̠­pá̠­ti̠lh, cumu sta­lanca catzi̠y pi̠ ni̠tu̠ li̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­má̠­calh caj cumu mák­ni̠lh xta̠­cris­tiano, osuchí li̠ya̠­hua­má̠­calh taka­lhá̠n, o para mak­tá­nu̠lh nac aktum taaklhú̠­hui̠t hua̠ntu̠ ni̠ xla­cata. 16 Para tamá cris­tiano li̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­má̠­calh caj xla­cata cumu li̠ta̠yay pi̠ xli̠­ca̠na li̠pa̠­huán Cristo, xlá ni̠ mini̠niy nali̠­pu­huán o nali̠­ma̠­xanán, huata capa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios y cali̠­la­ka­chix­cú­hui̠lh xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ akspu­lama.
17 Xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠tax­tu­yá̠hu xca­maná̠n Dios sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta Dios naquin­ca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠yá̠n xpa̠­la­cata xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tit­la­hua­ni̠­táhu, xli̠­ca̠na pi̠ aquinín quin­ca̠­li̠­ma­ca­pu̠­lamá̠n, cumu para aquinín hua̠nti̠ laka­pa­sá̠hu xta­chu­huí̠n quin­ca̠­li̠­ma­ca­pu̠­lamá̠n, caj calac­pu­huántit, ¿lácu cahuá naca̠­qui̠­tax­tuniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n taka­lha­kax­mat­makani̠t amá xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios hua̠ntú ma̠sta̠y lak­táxtut? 18 Para a̠má cris­tiano hua̠nti̠ xli̠­ca̠na aksti̠tum xma̠­kan­tax­ti̠ma nac xla­táma̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, juerza tuhua qui̠­tax­tuniy xla­cata naka­lhi̠y lak­táxtut, ¿lácu cahuá ámaj ca̠qui̠­tax­tuniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ li̠­xcájnit tala­má̠­nalh porque taka­lha­kax­mat­makani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios? 19 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, para tícuya̠ cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios lhu̠hua hua̠ntu̠ tali̠­pa̠­ti̠­má̠­nalh uú nac ca̠quilh­ta­macú cumu sta­lanca taca­tzi̠y pi̠ chuná lakati̠y Dios, pus ni̠ mini̠niy nata­xlaj­uani̠y, huata chu­nacú xlianka­lhi̠ná catat­lá­hualh hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut, xma̠n Dios cata­ma­ca­huí­li̠lh xli̠s­tac­nicán, porque huá quin­ca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠­ni̠tán xlá naquin­ca̠­mak­ta­ka­lhá̠n, nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t.