5
Lácu xli̠latama̠tcán hua̠nti̠ ca̠puxculé̠n cristianos
Na̠ cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ Dios ca̠li̠­lac­sac­ni̠tán xla­cata naca̠­pux­cu­li̠­pi­ná̠tit cris­tianos hua̠ntí tali̠­pa̠­huán Cristo nac aka­tunu ca̠chi­quí̠n, cumu aquit na̠ huá tamá ta­scújut qui­li­lac­sacni̠t Dios; xa̠huachí qui­la­kas­tapu ma̠n cliucxilhni̠t la̠ta lácu ma̠pa̠­ti̠­ní̠­calh Cristo, mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ lac­xtum namak­lhti̠­na­ná̠hu a̠má tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ Dios naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. Ca̠mi­ni̠­niyá̠n aksti̠tum caca̠­mak­ta­kálhtit a̠ma̠ko̠lh xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ ca̠ma̠­cuentaj­li̠­ni̠tán, cumu la̠ xbor­regos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, ya̠ tapa̠­xu­huá̠n caca̠­mak­ta­kálhtit chuná cumu la̠ lakati̠y Dios, pero ni̠chuná cat­la­huátit xla­cata para nali̠t­la­ja­yá̠tit tumi̠n o para luu caj juerza ca̠ma̠t­la­hui̠­pa̠­cántit, huata hua̠ntu̠ laca­ti̠tum cas­cújtit. Ne̠c­xnicú lac­ta­li̠­pa̠hu caca̠­maklh­ca­tzi̠­cántit osuchí cumu lá̠m­para ma̠n milacán ca̠ma̠­pek­si̠­yá̠tit hua̠ntu̠ laka­yá̠tit, huata ca̠mi­ni̠­niyá̠n hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum cala­ta­pá̠tit la̠qui̠ tama̠­ko̠lh cris­tianos huá nataucxilh­tiyay la̠ta lácu hui­xinín lapá̠tit. Y acxni nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta namim­paray xli̠­maktiy a̠má lanca tali̠­pa̠hu qui­mak­ta­kalh­nacán aquinín hua̠nti̠ li̠tax­tu­yá̠hu xbor­regos, acxnicú namak­lhti̠­na­ná̠tit hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma̠s­ka­hui̠­ca­ná̠tit a̠má lanca li̠la­káti̠t corona xta̠­chuná cumu la̠ xalak­li̠­la­káti̠t xánat hua̠ntú li̠ma̠s­ka­hui̠­nancán nac pu̠kamá̠n, pero hua̠ntu̠ Cristo naca̠­ta̠i̠yá̠n xlá ne̠c­xnicú xneka y ni̠ lak­sputa.
Lácu xli̠kalhakaxmatnatcán lakahuasán
Na̠ cca̠­hua­niyá̠n hui­xinín lakka­huasán hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo, ni̠ caj caka­lha­kax­pat­ma­kántit hua̠ntu̠ tali̠­ma̠­pek­si̠nán lak­ko̠lún hua̠nti̠ tali̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios, xa̠huachí acxtum caca̠­ka­lha­kax­pátit hua̠ntu̠ tahuán cha̠­tunu cha̠­tunu, y ne̠c­xnicú cala̠­la­ca­ta̠­quí̠tit porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán:
Dios ni̠para tzinú ca̠ucxilh­putún hua̠nti̠ tlancaj ca̠maklh­ca­tzi̠cán,
pero xlá luu ca̠la­ka­lhamán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠para tzinú tala­ca­ta̠­qui̠nán, y hasta ca̠maklh­ca­tzi̠cán pi̠ ni̠tu̠ xka­satcán.
Nac xla­catí̠n Dios hui­xinín caca̠­maklh­ca­tzi̠­cántit pi̠ ni̠túcu min­ka­satcán la̠qui̠ xlá naca̠­la­ka­lha­maná̠n, y nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni luu lac­ta­li̠­pa̠hu naca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aka­tiyuj li̠la­yá̠tit para min­taaklhu̠­hui̠tcán o min­ta­li̠­pu­hua̠ncán, hua̠k huá cama­ca­hui­lí̠tit Dios, porque xlá xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú ca̠ak­li̠­hua­má̠n.
Xa̠huachí luu ska­lalh cala­ta­pá̠tit, cuentaj cat­la­huátit hua̠ntú tla­hua­yá̠tit osuchí hua̠ntu̠ hua­ná̠tit, porque huí cha̠tum hua̠nti̠ hua­nicán akska­huiní xlá luu ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n, xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú putzama tícuya̠ cris­tiano nama̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huay, xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ tantum la̠páni̠t putzat­la̠­huán xatícu nahuay porque tzin­c­sni̠ma. Pero hui­xinín chu­na­tiyá aksti̠tum cali̠­pa̠­huántit Quim­pu̠­chi­nacán Cristo la̠qui̠ chuná namaka­tla­ja­yá̠tit, xa̠huachí sta­lanca caca­tzí̠tit pi̠ nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú lhu̠hua tala­má̠­nalh qui­na­ta̠­lancán hua̠nti̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, xlacán na̠chuná ca̠li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­má̠­calh hua̠ntu̠ hui­xinín ca̠ak­spu­lamá̠n. 10 Pero acxni̠ hui­xinín aya tipa̠­ti̠­ko̠­ni̠­tátit nahuán hua̠ntu̠ la̠nchú pa̠ti̠­pá̠tit, aca­li̠stá̠n Dios naca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­li̠yá̠n, naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama, li̠t­li­hueke, y ni̠túcu cati­liaka­ti­yúntit, porque tamá lanca tali̠­pa̠hu quiDioscán caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n xlá quin­ca̠­ta­sa­ni­ni̠tán la̠qui̠ acxtum nata̠­ka­lhi̠­yá̠hu Cristo a̠má li̠pa̠­xúhu y li̠la­káti̠t latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa. 11 Xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠n huá mini̠niy naka­lhi̠y xli̠t­li­hueke xa̠hua naca̠c­ni̠­na­nicán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. Chuná calalh, amén.
Pedro a̠huatá ca̠xakatli̠lacá̠n cristianos
12 Aquit csquí­nilh li̠tlá̠n quin­ta̠­lacán Sil­vano hua̠nti̠ cli̠­ma̠xtuy pi̠ xli̠­ca̠na aksti̠tum li̠pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán, xla­cata pi̠ huá catzókli eé quin­carta hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni­ma̠­chá̠n, antá aquit cca̠­ma̠­lu­lok­nimá̠n pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ lacuán maka­mak­lhti̠­na­ni̠­tátit nac mila­ta­ma̠tcán, antá sta­lanca ca̠ma̠­si­yu­ni­pu­tuná̠n Dios pi̠ xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú xlá ca̠si­cu­la­na̠t­la­huamá̠n cumu ca̠pa̠x­qui̠yá̠n, huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú hui­xinín chu­na­tiyá cali̠­pa̠­huántit Dios y cali̠­la­ta­pá̠tit xta­pá̠x­qui̠t.
13 Uma̠­kó̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo tahui­lá̠­nalh nac Babi­lonia, cumu xlacán na̠ huá Dios ma̠n ca̠lac­sacni̠t chuná cumu la̠ hui­xinín, xlacán luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n; na̠ ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n Marcos hua̠nti̠ cli̠­ma̠xtuy cumu lá̠m­para quin­ka­huasa. 14 Hua̠ntu̠ qui­la­cata li̠pa̠­xúhu cala̠­ma­ca­ti­ya­pítit y cala̠­tzú̠ctit.
Xlianka­lhi̠ná caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán Cristo, caca̠­ma̠x­quí̠n aka­tzi­yanca y li̠pa̠­xúhu latáma̠t xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ xma̠n huá tapek­si̠­ni­yá̠tit.