Xlimactiy Xcarta Hua̠ntu̠ Tzokli
San Pedro
Acxni̠ a̠cú titzú­culh li̠pa̠­huancán Cristo, xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán xlacán xta­kalh­ka­lhi̠­má̠­nalh xla­cata pi̠ ni̠ maka̠s ámaj min Quim­pu̠­chi­nacán xli̠­maktiy. Pero quilh­ta­macú xama y cumu ni̠ xlak­cha̠ma quilh­ta­macú la̠ta namín Cristo lhu̠hua hua̠nti̠ aka­tiyuj tzú­culh talay y xta­lac­pu­huán pi̠ niaj ne̠cxní catí­milh. Hasta tatax­tuchá maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán pi̠ niaj ne̠c­xnicú catí­milh Quim­pu̠­chi­nacán. Huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­tzok­ní­calh u̠má carta a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ chuná xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh u̠má tala­ca­pa̠s­tacni y antá ca̠hua­nicán pi̠ Dios ni̠ lac­lhca̠­huili̠y quilh­ta­macú cumu la̠ li̠ca­tzi̠­yá̠hu aquinín, porque “hua̠ntu̠ xla­cata Dios aktum quilh­ta­macú xlá li̠ma̠xtuy cumu la̠ a̠ cati̠­táx­tulh aktum mi̠lh ca̠ta, y la̠ta ti̠taxtuy aktum mi̠lh ca̠ta xlá xta̠­chuná li̠ma̠xtuy cumu lá̠m­para aktum quilh­ta­macú ti̠tax­tuni̠t.” Y ma̠squi tasiyuy pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán li̠pe̠cua la̠ta maka­pa­lama, huá chuná li̠lama porque Dios ni̠ lacas­quín tícu nalak­tzanka̠y y ni̠ nama̠­tzan­ke̠­na­nicán xta­la̠­ka­lhí̠n, sinoque hua̠k cata­ma̠­la­ca­tzú­hui̠lh y cata­li̠­pá̠­hualh Cristo (3.8-9).
1
Pedro li̠pa̠xúhu ca̠xakatli̠lacá̠n cristianos
Aquit Simón Pedro hua̠nti̠ Jesu­cristo qui­li̠­lac­sacni̠t xapóstol nacuán la̠qui̠ nac­lac­scujniy, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n eé quin­carta xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ na̠ aya li̠pa̠­hua­ni̠­tátit Quim­pu̠­chi­nacán chuná cumu la̠ aquinín na̠ li̠pa̠­xúhu cli̠­pa̠­hua­ni̠­táhu, porque tamá tali̠­pa̠hu quiDioscán y Qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n quin­ca̠­ca­tza­niyá̠n. Cla­cas­quín pi̠ caka­lhí̠tit tasi­cu­la­na̠lán xa̠hua aka­tzi­yanca y li̠pa̠­xúhu latáma̠t caj xpa̠­la­cata cumu laka­pa­sá̠tit xta­chu­huí̠n Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo.
Xli̠cána pi̠ lanca xtapalh hua̠ntu̠ Dios quinca̠ma̠lacnu̠niyá̠n
Cumu Dios kalhi̠y lanca xli̠t­li­hueke, xlá hua̠k quin­ca̠­ma̠x­qui̠má̠n hua̠ntu̠ mac­la­cas­qui­ná̠hu la̠qui̠ tla̠n aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu nac ca̠quilh­ta­macú y xma̠n huá nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu; xli̠­ca̠na pi̠ maka­mak­lhti̠­na­ni̠­táhu u̠má li̠t­li­hueke xa̠hua li̠pa̠­xúhu latámat cumu kax­mat­ni̠­táhu y laka­pa­sá̠hu xta­chu­huí̠n Jesús y porque huá ma̠n quin­ca̠­ta­sa­ni­ni̠tán la̠qui̠ naucxi­lhá̠hu hua̠ntu̠ tla̠n tla­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t xta­scújut. Caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ aya quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán chuná xlá li̠ma̠­lu­lokma pi̠ hua̠k nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t, y hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n xli̠­ca̠na pi̠ lanca xta­palh, porque caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t tla̠n nali̠­lak­cha̠­ná̠hu a̠má li̠pa̠­xúhu xla­táma̠t Dios, y na̠ nati̠­tax­tu­ni­yá̠hu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ huí nac ca̠quilh­ta­macú y quin­ca̠­lac­tla­hua­ya̠­hua­pu­tuná̠n. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín hua̠nti̠ ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y, na̠ juerza cat­la­hua­nítit pi̠ a̠má min­ta­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit xli̠­ca̠na a̠tzinú lacuán cris­tianos naca̠t­la­hua­ti̠­lhayá̠n, y para xli̠­ca̠na aksti̠tum lata­pa̠­pu­tu­ná̠tit na̠ luu mili̠­lac­pu­tzatcán lácu ma̠s tla̠n naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ Dios huan nac xta­chu­huí̠n. Cumu luu li̠huana̠ aka­ta̠k­sá̠tit nahuán ma̠n catzi̠­yá̠tit lácu nama̠t­li­huek­lhá̠tit mimac­nicán y ni̠tu̠ nali̠t­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n. Hui­xinín nali̠­tax­tu­yá̠tit lacuán cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ pála tali̠­si̠­tzi̠y hua̠ntu̠ taucxilha o ca̠t­la­hua­nicán, na̠chuná lácu nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit Dios mi̠la­ta­ma̠tcán. Porque hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huán Dios ni̠para cha̠tum tícu talak­makán huata hua̠k tala­ka­lhamán xli̠­hua̠k cris­tianos, y na̠ luu xla­ca­squinca pi̠ huá u̠má tala­ka­lha­maní̠n naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠t­li­hueke la̠qui̠ acxtum nala̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit cumu la̠ li̠na­ta̠lán.
Para hui­xinín hua̠k kalhi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­hua­nimá̠n y aksti̠tum lak­tzak­sa­pá̠tit, niaj caj xma̠n chu­na­tiyá cati­la­ta­pá̠tit, na̠ ni̠para caj luu xma̠n chu­natá lac­tla­hua­pi̠­ni̠­tátit quilh­ta­macú la̠ta li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo. Pero a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ni̠ kalhi̠y hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xli̠t­li­hueke, luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu lá̠m­para laka­xo̠ko o ni̠ tancs laca­hua̠nán, porque pa̠tzan­ka̠­ko̠ni̠t pi̠ aya xlac­xa­ca­ni­ko̠­cani̠t xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xtit­la­huani̠t. 10 Nata̠lán, huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­hua­niyá̠n, cumu Dios ca̠ta­sa­ni­ni̠tán y huá ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ xca­maná̠n nahua­ná̠tit y nali̠­pa̠­hua­ná̠tit, pus anka­lhi̠ná calak­tzak­sátit nama̠­lu­lo­ká̠tit nac mila­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­ca̠na, porque para chuná nat­la­hua­yá̠tit tancs caca­tzí̠tit pi̠ ne̠c­xnicú cati­lac­la­ta̠­yátit. 11 Y nac akapú̠n luu ca̠na li̠pa̠­xúhu nata­nu̠­yá̠tit xa̠huachí naca̠­ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo hua̠nti̠ quin­ca̠­qui̠­lak­ma̠x­tu­ni̠­tan­chín.
12 Ma̠squi aya catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­hua­nimá̠n y luu aksti̠­tumá lapá̠tit, pero anka­lhi̠ná nac­ca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata aksti̠tum cama̠­kan­tax­tí̠tit a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán. 13 Cmaklh­ca­tzi̠y pi̠ luu chuná qui­li̠t­lá­huat li̠huán cla­majcú nac ca̠quilh­ta­macú xla­cata anka­lhi̠ná nac­ca̠­hua­niyá̠n para túcu ni̠tlá̠n tla­hua­pá̠tit. 14 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo sta­lanca qui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t pi̠ niaj para maka̠s quilh­ta­macú cámaj akxtek­makán eé ca̠quilh­ta­macú, 15 pero li̠huán cla­majcú clac­pu­huán pi̠ juerza nac­tla­huaniy xla­cata pi̠ li̠huana̠ nac­ca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠yá̠n hua̠ntu̠ luu mili̠t­la­huatcán la̠qui̠ ma̠squi aya cni̠­ni̠ttá nahuán hui­xinín ni̠ cati­pa̠­tzan­ká̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­ni­ni̠tán nahuán.
Pedro ma̠n ucxilhni̠t pi̠ Jesucristo kalhi̠y lanca xli̠tlihueke
16 Xli̠­hua̠k a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠tán xa̠hua lácu kalhi̠y lanca xli̠t­li­hueke xa̠hua xli̠­cá̠cni̠t Jesu­cristo, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ caj chu­natá cca̠­liak­ska­huimá̠n o nalac­pu­hua­ná̠tit para xta̠­chuná cumu la̠ cuento, sinoque qui­la­kas­ta­pucán ma̠n cliucxilh­ni̠­táhu hua̠ntu̠ xlá tit­la­huani̠t lac­lanca li̠cá̠cni̠t xta­scújut. 17 Aquinín lac­xtum xac­ta̠­la­ya̠­náhu Jesús a̠má quilh­ta­macú acxni̠ talak­pa­li̠­ko̠lh la̠ta lácu anka­lhi̠ná xta­siyuy y Quin­tla̠­ticán Dios sta­lanca quin­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­huaní̠n a̠má lanca xtax­káke̠t xa̠hua xli̠­cá̠cni̠t hua̠ntu̠ xka­lhi̠y ma̠squi ni̠ xta­siyuy, xa̠hua acxni̠ takáx­matli xta­chu­huí̠n acxni̠ chiné huá: “Huá u̠má quin­ka­huasa hua̠nti̠ luu cpa̠x­qui̠y y cli̠­pa̠­xu­huay xla­táma̠t.” 18 Aquinín sta­lanca ckax­mat­ni̠­táhu a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ minchá nac akapú̠n, porque lac­xtum xac­ta̠­la­ya̠­náhu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús nac a̠má lanca xata­si­cu­la­na̠lán ke̠stí̠n anta­nícu xac­ta̠c­xtu­ni̠táw.
19 Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ aquinín ctiucxilh­ni̠­táhu laca­tancs li̠ta­lu­loka hua̠ntu̠ xalak­maká̠n pro­fetas tita­tzokchá xamaká̠n quilh­ta­macú, y luu tla̠n pi̠ huá tamá tatzokni hui­xinín luu quilh­pa̠i̠yá̠tit acxni̠ li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠tit. Pus tamá xta­chu­hui̠ncán pro­fetas hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t luu xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ aktum li̠maksko hua̠ntu̠ xli̠­maca­xka­ké̠nat xuani̠t hasta a̠má quilh­ta­macú napu­lha̠chá a̠má lanca ma̠tun­cu­huiní stacu hua̠ntu̠ xkalh­ka­lhi̠­pá̠tit la̠qui̠ naca̠­mak­sko­niyá̠n nac mina­cujcán. 20 Pero luu cuentaj cat­la­huátit hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n: xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú titzo­kuili̠chá pro­fetas nac xli̠­kalh­ta­hua­kacán, ni̠para cha̠tum tícu tla̠n nahua̠n lácu ma̠n aka­ta̠ksa sacstu. 21 Porque a̠ma̠ko̠lh lak­maká̠n pro­fetas ne̠c­xnicú tu̠ tali̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ caj sac­stucán xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, sinoque xlacán huá xta­ta­pek­si̠niy y xta­li̠­chu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios porque huá Espíri­tu Santo xca̠­ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y lácu nata­huán.