2
Hasta xamaká̠n quilhtamacú na̠ xtahuilá̠nalh hua̠nti̠ xtaliaksani̠nán Dios
(Judas 4‑13)
Hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú nac Israel na̠ xta­la­má̠­nalh maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta­huán pi̠ na̠ pro­fetas pero caj taaksaní̠n hua̠ntu̠ xta­ma̠­siyuy. Na̠chuná qui̠­tax­tumaj nahuán nac milak­sti̠­pa̠ncán, porque lhu̠hua hua̠nti̠ nata­li̠­taxtuy cumu la̠ ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n pero caj taak­ska­hui­ni­má̠­nalh nahuán. Uma̠­kó̠lh ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos nata­ma̠­siyuy pi̠ lá̠m­para luu aksti̠tum tala­má̠­nalh, xlacán xma̠n huá tama̠­si­yu­má̠­nalh nahuán hua̠ntu̠ naca̠­lac­tla­hua­ya̠­huaniy xta­ca̠­naj­latcán cris­tianos y chuná talak­ma­ka­má̠­nalh nahuán Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ aya xca̠­lak­ma̠x­tuni̠t. Pero hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh xli̠­ca̠na pi̠ caj tama̠­la­ca­pa­li̠­má̠­nalh quilh­ta­macú la̠ta Dios naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y. La̠ta li̠xcáj­nit xla­ta­ma̠tcán tama̠­si­yu­má̠­nalh nahuán lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­tzu­cuni̠t tali̠­pa̠­huán Cristo na̠ nata­la­kati̠y hua̠ntu̠ xlacán tama̠­si­yu­má̠­nalh y hasta na̠chuná natzucuy tat­la­huay hua̠ntu̠ xlacán tama̠­si­yu­má̠­nalh nahuán, y caj xpa̠­la­ca­tacán lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios cala̠huá nata­li̠­kalh­chu­hui̠nán a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ aquinín li̠pa̠­hua­ná̠hu. Caj la̠ta xlacán tala­ka­ti̠­la­ca̠­má̠­nalh nahuán nata­ka­lhi̠y y nata­ma̠ak­sto­kuili̠y lhu̠hua tumi̠n, hasta naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­wi̠­ni̠­ca­ná̠tit hua̠ntu̠ caj catu̠hua̠ takalh­chu­huí̠n la̠qui̠ chuná tla̠n naca̠­liak­ska­hui­mak­lhti̠yá̠n tumi̠n. Pero ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ la̠n nata­pa̠­ti̠nán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtas­cu­jutcán natat­la­huay, porque hasta xama­ka̠ná quilh­ta­macú aya ca̠li̠lh­ca̠­cani̠t la̠cu luu nata­pa̠­ti̠nán.
Mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ Dios ni̠para tzinú ca̠ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh a̠ma̠ko̠lh ángeles hua̠nti̠ taka­lha­kax­mat­má­kalh xli̠­ma̠­peksí̠n y tat­lá­hualh tala̠­ka­lhí̠n, huata xlá ca̠má­ca̠lh nac pu̠pa̠tí̠n, antá ca̠chi̠­huí­li̠lh y ca̠ma­ka­ka­lhi̠ma, naca̠­ma̠­ka­lha­pali̠y acxni̠ nas­putcán xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú. Na̠chu­na­li̠túm a̠má maká̠n quilh­ta­macú acxni̠ huacu luu pu̠lh xuilá­calh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh maká̠n quilh­ta­macú, caj xma̠n taka­lha­kax­mat­má­kalh Dios y ni̠ cuentaj tat­la­huá­nilh hua̠ntu̠ xca̠­liakchu­hui̠­na­nima Noé, huá xpa̠­la­cata Dios niaj lay ca̠ta̠­pá̠­ti̠lh y macá­milh mun­cá̠ctat, ca̠ma̠s­pu­tu­ko̠lh xli̠­hua̠k cris­tianos, caj xma̠n huá Noé xa̠hua kalha­tujún xli̠­ta­la­ka­pasni ca̠lak­má̠x­tulh porque xlacán aksti̠tum xta­ti­la­ta­ma̠ni̠t nac xla­catí̠n Dios. Na̠chu­na­li̠túm Dios na̠ ca̠ma̠­pa̠­tí̠­ni̠lh xli̠­hua̠k cris­tianos nac xaca̠­chi­quí̠n Sodoma y Go­morra porque maktum ca̠lh­cu­yu­hui­li̠­ko̠lh y ca̠ta caj xalh­caca a̠má ca̠chi­quí̠n tamák­xtekli, la̠quí nata­li̠­la­ca­pa̠s­tac­na­na̠chá xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ li̠xcáj­nit nata­la­ta­ma̠­ya̠chá nata­li̠­ca­tzi̠­ta­huilay pi̠ juerza naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán. Caj xma̠n cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xuanicán Lot lak­má̠x­tulh y ni̠ ma̠pa̠­tí̠­ni̠lh, porque Lot luu xli̠­li̠­pu­huán la̠ta li̠xcáj­nit xta­la­má̠­nalh cris­tianos hua̠nti̠ xtat­la­hua­má̠­nalh la̠tachá túcuya̠ tala̠­ka­lhí̠n, pero Lot luu aksti̠tum xlama nac xla­catí̠n Dios.
Amá tla̠n chixcú Lot anka­lhi̠ná xli̠­pu­huán caj xpa̠­la­cata a̠má lac­li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xcha̠­liyá̠n xma­kuc­xilhma y xmak­kax­matma porque xlá antá xlama nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit cris­tianos. Quim­pu̠­chi­nacán catzi̠y lácu ca̠lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xli̠­ca̠na xlá ca̠ucxilha pi̠ maktum tama­ca­ma̠x­qui̠ni̠t xla­ta­ma̠tcán, pero xlá na̠ ni̠ ca̠pa̠­tzan­ka̠niy hua̠ntu̠ tatit­la­huanít xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tale̠­má̠­nalh xla­ta­ma̠tcán xla­cata naca̠­pu­tza̠­naniy túcua tatit­la­huani̠t acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú na­sputcán y naca̠­ta̠t­la­huay taxokó̠n xli̠­hua̠k cris­tianos. 10 Dios a̠tzinú li̠pe̠cua ámaj ca̠ma̠­pa̠­ti̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tat­la­hua­má̠­nalh hua̠ntu̠ ca̠ta li̠xcáj­nit y ni̠ li̠t­la­hua­putu tala̠­ka­lhí̠n, na̠chuná hua̠nti̠ talak­makán y ni̠tu̠ taliucxilha xli̠­ma̠­peksí̠n Quim­pu̠­chi­nacán, pero xali̠­huaca tama̠­ko̠lh ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n hua̠nti̠ caj taak­ska­hui­nam­putún, xlacán talac­pu­huán pi̠ luu lak­ska­lalán, huata tlancaj ca̠maklh­ca­tzi̠cán, ni̠para tzinú talac­pu­huán para nata­la­ca­pe̠­cuaniy lanca xli̠t­li­hueke Quim­pu̠­chi­nacán. 11 Ma̠squi ángeles xalac akapú̠n hua̠nti̠ tzinú tlak taka­lhi̠y li̠t­li­hueke ni̠ xachuná lac­chix­cu­huí̠n xalac ca̠quilh­ta­macú, pero xlacán ni̠para tzinú talac­pu­huán para cala̠huá nata­li̠­chu­hui̠nán nac xla­catí̠n Quim­pu̠­chi­nacán tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n, chuná cumu la̠ xlacán li̠xcáj­nit tali̠­chu­hui̠nán porque tasi̠­tzi̠niy.
12 Tama̠­ko̠lh cris­tianos luu xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ taka­lhí̠n hua̠ntu̠ ni̠ taaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ tat­la­huay, caj xma̠n huá tama̠­kan­taxti̠y nac xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ tamaklh­ca­tzi̠y xmac­nicán. Chuná cca̠­hua­niyá̠n porque xlacán luu li̠xcáj­nit tali̠­kalh­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ ni̠para tzinú taaka­ta̠ksa y ni̠ tala­ka­pasa. Pero nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ chuná nataak­spulay cumu la̠ taak­spulay qui­tzis­tancá̠n xala ca̠qui­huí̠n hua̠ntu̠ ca̠chi­pacán la̠qui̠ naca̠­mak­ni̠cán, 13 porque na̠ naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán chuná cumu la̠ xlacán tati­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠ni̠t xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos. Ama̠­ko̠lh lac­li̠xcáj­nit ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n tala­kati̠y tali̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ ni̠ ca̠mi­ni̠niy ma̠squi sta­lanca taca­tzi̠y pi̠ ni̠ maka̠s nata­li̠­pa̠­ti̠nán. ¡Luu lanca li̠ma̠­xaná ca̠qui̠­tax­tu­niyá̠n acxni̠ xlacán ca̠la­ka­na̠­chán anta­nícu mac­xtum li̠ta­hui­la­yá̠tit xta­chu­huí̠n Dios la̠qui̠ nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit, porque cumu sta­lanca tasiyuy pi̠ li̠xcáj­nit la̠ta tala­má̠­nalh, caj li̠huaca tali̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ taliaktzan­ka̠­ta̠­yani̠t!
14 Uma̠­kó̠lh lac­li̠xcáj­nit lac­chix­cu­huí̠n ni̠lay taucxilha cha̠tum pusca̠t para ni̠ xlacán xtat­lá­hualh talac­pu­huán, ne̠c­xnicú tat­la­kuán la̠ta tat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n. Luu taca­tzi̠y lácu taak­ska­huimi̠y y talac­tla­hua­ya̠­huay a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠naj luu tli­hueke taka­lhi̠y xta­ca̠­naj­latcán, xa̠huachí caj xma̠n huá luu ská­lalh tali̠­ca­tzi̠y lácu nata­ka­lhi̠y tumi̠n porque nac xna­cujcán luu chuná li̠la­ca­pa̠s­tacnán. Uma̠­kó̠lh cris­tianos luu ca̠lak­chá̠n cata­pá̠­ti̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ amá̠­calh ca̠li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán. 15 Xlacán taaktzan­ka̠­ta̠­yani̠t porque tamak­xtek­ya̠­huani̠t hua̠ntu̠ xaak­sti̠tum tiji, huata xlacán chuná tamaca­sta̠­la­má̠­nalh xla­táma̠t a̠má maká̠n pro­feta xuanicán Balaam xka­huasa Beor, u̠má pro­feta tit­la­ja­pú­tulh lhuhua tumi̠n caj xpa̠­la­cata nat­la­huay hua̠ntu̠ niaj lak­chá̠n, 16 pero li̠la­ca­quilh­ní̠­calh xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n. Amá xatzí xburro hua̠ntu̠ xpu̠ama chu­huí̠­nalh cumu la̠ cha̠tum cris­tiano, niaj má̠x­qui̠lh tala­cas­quín natit­la­huay hua̠ntu̠ ni̠ xli̠t­lá­huat hua̠ntu̠ xliaktzan­ka̠­ta̠­yama.
17 Tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ aktum pu̠lhmá̠n pozo hua̠ntu̠ niaj musnún, xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ puc­lhni hua̠ntu̠ la̠li̠­huán snoklé̠n ú̠n; caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tat­la­hua­má̠­nalh amá̠­calh ca̠ma­ca̠ncán anta­nícu xaca̠­pucsua la̠qui̠ antá naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. 18 Xli̠­hua̠k xta­kalh­chu­hui̠ncán ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ tahuán y talac­sac­xtuy hua̠ntu̠ a̠tzinú tla̠n takax­mata pero hua̠ntu̠ tahuán ni̠tu̠ li̠ma­cuán, xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán hasta taaka­ta̠ksa pi̠ huata tla̠n nata­li̠­la­ta­ma̠­paray hua̠ntu̠ tali̠­maka­pa̠­xu­huay xmac­nicán, chuná chú taak­ska­huimi̠y y tama­ka­lac­pu­huán pi̠ li̠xcáj­nit cata­la­ta­ma̠pá hua̠nti̠ ma̠squi a̠cú takalá lak­makan­ko̠lh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xta­li̠­lak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t. 19 Xlacán tahuaniy xta­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠ncán pi̠ nata­mak­ta̠yay la̠qui̠ nata­ka­lhi̠y lak­táxtut ma̠squi mismo hua­tuní̠n na̠chuná xta­chi̠ncán ca̠t­la­huani̠t xali̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni; porque xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ca̠maka­tla­jani̠t xali̠­xcájnit xta­la­ca­pa̠s­tacni xta­chi̠ncán ca̠t­la­huani̠t. 20 Mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­ka­pasni̠t pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo xli̠­ca̠na huá qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán, cumu tali̠­pa̠­huán xlacán aya tati̠­tax­tu­nini̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ ma̠lak­tzan­ke̠nán; pero para tata­ma̠sta̠y caca̠­lak­chimpá tama̠ li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xli̠­ca̠na pi̠ luu maktumá tu̠ talak­tzan­ka̠­ta̠­yako̠y ni̠ xachuná xapu̠lh. 21 Huata xatlá̠n xti­ca̠­qui̠­tax­tú­nilh pi̠ ne̠c­xnicú xti­ta­la­ká­pasli hua̠ntu̠ xaak­sti̠tum tiji, porque cumu chú aya tala­ka­pasni̠t huata tu̠ tat­la­huay mejor caj taak­xtek­makán a̠má xatlá̠n xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­quí̠­calh. 22 Pero nac xla­ta­ma̠tcán tama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tahuán pi̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Cristo pero aca­li̠stá̠n taak­xtek­makán laca­tancs li̠kan­taxtuy a̠má xli̠­ca̠naj tachu­huí̠n hua̠ntu̠ chiné huan: “Chichí lak­tas­pitpá xpat­lá̠nat la̠qui̠ a̠maktum nahua­paray, y paxni hua̠ntu̠ a̠cu li̠huana̠ paxi̠­kó̠­calh, caj li̠puntzú tzu­cu­paray li̠paxa pu̠tlú̠n.”