3
Lácu naqui̠taxtuy acxni̠ namimparay xli̠maktiy Quimpu̠chinacán
Nata̠lán, huá u̠má xli̠­mactiy quin­carta hua̠ntu̠ aquit cca̠­tzok­nimá̠n, xli̠­hua̠k mactiy quin­carta cla­cas­quín li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠má̠n lácu luu aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit. Na̠ cla­cas­quín pi̠ li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tita­li̠­chu­hui̠­nanchá a̠ma̠ko̠lh pro­fetas, xa̠hua a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, hua­tiyá tu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n xapós­toles hua̠ntí xlá xca̠­lac­sacni̠t.
Pero na̠ cla­cas­quín li̠huana̠ caca­tzi̠­ta­hui­látit pi̠ acxni̠ luu aya tala­ca­tzu­hui̠maj nahuán quilh­ta­macú la̠ta namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán lhu̠hua lac­li̠xcáj­nit cris­tianos tala­má̠­nalh nahuán, hua̠nti̠ caj xma̠n tamaka­pa̠­xu­hua­má̠­nalh nahuán xmac­nicán, y caj la̠ta tali̠­kalh­ka­ma̠­na­má̠­nalh nahuán lhu̠­huatá nata­ka­lhas­qui­ni̠nán: “¿Lácu la̠ eé qui̠­taxtuy, chi̠nchú tu̠ tima̠­lác­nu̠lh Cristo nama̠­kan­taxti̠y xla­cata pi̠ namim­paray xli̠­maktiy nac ca̠quilh­ta­macú? Porque maka̠sá la̠ta tani̠­ko̠ni̠t qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ chuná xta­li̠­chu­hui̠nán y chu­na­tiyá ni̠tu̠ tikan­tax­tuma hua­tiyá la̠ta huí ca̠quilh­ta­macú hasta la̠ta tima̠­la­ca­tzu­quí̠­calh.” Uma̠­kó̠lh lac­li̠xcáj­nit cris­tianos ni̠ taaka­ta̠k­sputún la̠ta milh mun­cá̠ctat pi̠ maká̠n quilh­ta­macú xla̠ta xuí akapú̠n y cumu hua̠k chú­chut xuí nac xok­spú̠n tíyat Dios huá pi̠ túnuj catáhui chú­chut la̠qui̠ nata­siyuy tíyat. Y aca­li̠stá̠n hua­ti­ya­li̠túm tamá chú­chut Dios li̠ma­cá­milh mun­cá̠ctat y ca̠li̠­ma̠s­pu­tu­huí­li̠lh hua̠k la̠ta tícu xta­la­má̠­nalh xamaká̠n quilh­ta­macú. Pero u̠má akapú̠n xa̠hua ca̠ti­yatni hua̠ntu̠ la̠nchú aquinín pu̠hui­la̠­náhu ca̠lacchú quilh­ta­macú, aya li̠pu̠lh­ca̠­cani̠t pi̠ huá lhcúya̠t nali̠­ma̠­lak­spu­tucán, xli̠­ca̠na pi̠ chuná naqui̠­taxtuy porque huá Dios chuná li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t, xla­cata pi̠ huá tamá lhcúya̠t naca̠­ma̠s­pu­tu­huili̠y cris­tianos acxni̠ nas­puta ca̠quilh­ta­macú y Dios naca̠­ta̠t­la­huay taxokó̠n xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tati­la­tá­ma̠lh xla­cata naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán.
Xa̠huachí nata̠lán, ne̠c­xnicú tipa̠­tzan­ka̠­yá̠tit pi̠ hua̠ntu̠ xla­cata Dios, aktum quilh­ta­macú xlá li̠ma̠xtuy cumu la̠ a̠ cati̠­táx­tulh aktum mi̠lh ca̠ta, y la̠ta ti̠taxtuy aktum mi̠lh ca̠ta xlá xta̠­chuná li̠ma̠xtuy cumu lá̠m­para caj aktum quilh­ta­macú ti̠tax­tuni̠t. Pero ni̠ xla­cata para Cristo caj luu chuná catzi̠y ma̠maka­pa­li̠ma xla­cata nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t la̠ta namim­paray xli̠­maktiy, chuná cumu la̠ talac­pu­huán maka­pi­tzí̠n, huata xlá caj quin­ca̠­ma­ka­ka­lhi̠má̠n para nali̠­pa̠­hua­ná̠hu y ni̠ nalak­tzan­ka̠­yá̠hu; porque xlá ni̠ lacas­quín para tícu nani̠y y nalak­tzanka̠y, huata lacas­quín pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xta­lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Dios li̠huán tala­ma̠­nalhcú.
10 Acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta namim­paray xli̠­maktiy Quim­pu̠­chi­nacán, luu xta̠­chuná xkalh namín, acxni̠ ni̠ lia̠ca­tzi̠­hui­lá­calh, cumu la̠ tali̠­ca­tzi̠y kalha̠­naní̠n acxni̠ ca̠tzi̠sní tamín taka­lha̠nán. Entonces akapú̠n xa̠hua xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú nalac­tla­hua­ko̠cán xta̠­chuná cumu la̠ a̠ caminchá lanca ú̠n hua̠ntu̠ li̠pe̠cua maca­huán, xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huí nahuán nac ca̠quilh­ta­macú pu̠tum nalac­lhcu­yu­hui­li̠­ko̠cán la̠qui̠ niaj tu̠ nata­mak­xteka, xa̠huachí hua̠k huá Dios ámaj ca̠ma̠­ka­lha­pali̠y y naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y cris­tianos la̠ta lácu ca̠lak­chá̠n y lácu tati­la­ta­ma̠ni̠t. 11 Cumu aya catzi̠­yá̠tit lácu amá̠­calh ma̠lak­spu­tucán eé ca̠quilh­ta­macú, ¡xli̠­cána ca̠mi­ni̠­niyá̠n pi̠ luu aksti̠tum cala­ta­pá̠tit nac xla­catí̠n Dios y aksti̠tum cala­ka­chix­cu­huí̠tit! 12 Hui­xinín anka­lhi̠ná cakalh­ka­lhi̠­ta­hui­látit a̠má quilh­ta­macú acxni̠ Dios nat­la­huay taxokó̠n, y calak­pu­hua­la­ca­pítit xla­cata pi̠ aya xlák­cha̠lh a̠má quilh­ta­macú. Acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huí y tasiyuy nac akapú̠n xa̠hua hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú pu̠tum ámaj li̠lac­sta­lan­cko̠y a̠má lhcúya̠t caj xpa̠­la­cata li̠pe̠cua xli̠­chichi hua̠ntu̠ nali̠lh­cu­yucán. 13 Pero aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo anka­lhi̠ná kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu a̠má xasa̠sti akapú̠n xa̠hua xasa̠sti ca̠quilh­ta­macú hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán pi̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n, porque sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ antá huí hua̠k tla̠n y aksti̠tum nala­ta­ma̠cán.
14 Nata̠lán, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ li̠huán kalh­ka­lhi̠­pá̠tit acxni̠ naca̠­ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t, pus juerza cat­la­hua­nítit la̠qui̠ acxni̠ namín Cristo xlá naca̠­ma̠­nok­lhuyá̠n pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum lapá̠tit y ni̠tu̠ li̠ma̠x­ca­jua̠li̠­pá̠tit tala̠­ka­lhí̠n mila­ta­ma̠tcán, huata tla­hua­pá̠tit nahuán hua̠ntu̠ nali̠­maka­pa̠­xu­hua­yá̠tit. 15 Xa̠huachí tancs caca­tzí̠tit pi̠ para Dios li̠pa̠­xúhu quin­ca̠­li̠­ma­ka­ka­lhi̠má̠n y ni̠naj quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠yá̠n, huá chuná li̠t­la­huama porque lacas­quín pi̠ caquin­ca̠­li̠­ma­cuanín u̠má quilh­ta­macú y caka­lhí̠hu lak­táxtut. Xa̠huachí cca­tzi̠y pi̠ quin­ta̠­lacán Pablo na̠ mak­lhu̠­huatá ca̠tzok­niyá̠n xcarta y na̠ huá u̠má tas­tac­ya̠hu xlá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n chuná cumu la̠ Dios ma̠x­qui̠ni̠t li̠s­ka­lala. 16 Xli̠­hua̠k xcarta hua̠ntu̠ xlá ca̠tzok­nu­ni­ni̠tán hua­tiyá u̠má tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ li̠huana̠ ca̠ma̠­si­yu­ni­pu­tuná̠n, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ lac­ma̠nu̠y maka­pi­tzí̠n tachu­huí̠n hua̠ntu̠ juerza lac­tuhua y ni̠ luu lay taaka­ta̠ksa a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ luu lak­ska­lala y hua̠nti̠ ca̠tzan­ka̠niy tala­ca­pa̠s­tacni xa̠hua taca̠­nájlat, huata xlacán tali̠­taaklhu̠­hui̠y y niaj chuná taaka­ta̠ksa la̠ta lácu qui̠­taxtuy, na̠chuná tat­la­huay xa̠maka­pitzi xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka, pero xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tat­la­huay xli̠­ca̠na pi̠ caj sac­stucán tapu­tza­má̠­nalh hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­nícán.
17 Nata̠lán, pus cumu hui­xinín aya catzi̠­yá̠tit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán, pus luu ská­lalh cala­ta­pá̠tit y cata­mak­ta­kálhtit xla­cata pi̠ ni̠ naca̠­liak­ska­hui­mi̠yá̠n hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xta̠­yatcán tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ lac­li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cris­tianos y ni̠tu̠ naca̠­lac­tla­hua­ya̠­huayá̠n anta­nícu xaak­sti̠tum hui­xinín yá̠tit. 18 Pero cla­cas­quín pi̠ a̠tzinú li̠huana̠ cala­ka­pástit xta­la­ca­pa̠s­tacni Quim­pu̠­chi­nacán y Qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Jesu­cristo, xa̠huachí tlak cama̠­li̠­hua­quí̠tit xla­cata aksti̠tum nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit xta­pá̠x­qui̠t. ¡Cama̠x­quí̠hu cá̠cni̠t Quim­pu̠­chi­nacán la̠nchú quilh­ta­macú, y cane̠c­xni­cahuá cama̠x­quí̠­calh cá̠cni̠t! Chuná calalh, amén.