Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠ Pulh
Tzók­nilh Timoteo
San Pablo tzók­nilh u̠má carta cha̠tum kahuasa hua̠nti̠ xuanicán Timoteo; xtzi Timoteo judía y xtla̠t griego xuani̠t. Apóstol San Pablo laká­pasli Timoteo nac xaca̠­chi­quí̠n Listra y huá­nilh para xta̠s­cuj­putún; chuná titá̠alh acxni̠ xlá alh li̠chu­hui̠nán xli̠­maktiy xta­chu­huí̠n Cristo xli̠­ca̠­lanca a̠má pu̠la­tama̠n y xlá luu cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ xmak­ta̠yay nac xta­scújut.
Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ nac u̠má carta xma̠n huá Timoteo xli̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­má̠­calh, xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua lacuán tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­nama y ca̠li̠­ma­cuaniy hua̠k laka­huasán, xali̠­huacá a̠ma̠ko̠lh laka­huasán hua̠nti̠ tali̠s­cuj­má̠­nalh xta­chu­huí̠n Dios.
Xa̠huachí nac u̠má carta li̠chu­hui̠nán xla­cata pi̠ ni̠tu̠ tita­li̠­taak­ska­huiy a̠má túnuj tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán maka­pi­tzí̠n aksa­ni̠­naní̠n judíos acxni̠ xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Cristo pi̠ para xli̠­ca̠na talak­tax­tu­putún nac xla­catí̠n Dios ni̠tlá̠n xli̠­huatcán maka­pi­tzí̠n tahuá hua̠ntu̠ mat ma̠x­ca­jua̠li̠nán, y hasta na̠ ni̠tlá̠n nata­ta­maka­xtoka cris­tianos porque u̠má tala­ca­pa̠s­tacni xala ca̠quilh­ta­macú y ma̠lak­tzan­ke̠nán. Uma̠­kó̠lh ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n na̠ xta­ma̠­siyuy pi̠ xma̠n huá nata­lak­taxtuy hua̠nti̠ ca̠ma̠x­qui̠­cani̠t aktum lanca tze̠k taca­tzí̠n o tala­ca­pa̠s­tacni. Pero San Pablo li̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y Timoteo xla­cata pi̠ ni̠tu̠ tica̠­najlay hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n, pero liakas­tac­ya̠­huacán xla­cata aksti̠tum cala­ka­chix­cú­hui̠lh Dios y na̠ li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán lácu li̠huana̠ nali̠s­cuja hua̠ntu̠ ma̠cuentaj­li̠­cani̠t xta­scújut; huaniy xla­cata pi̠ “juerza cat­la­huá­nilh la̠qui̠ nata̠­yaniy y ni̠tu̠ namaka­tlajay la̠ta li̠pa̠­huán Cristo.”
1
Aquit Pablo xapóstol Jesu­cristo hua̠nti̠ cli̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n, porque huá Dios ti̠ quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n chuná li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t xa̠hua Jesu­cristo hua̠nti̠ xpa̠­la­cata tla̠n li̠kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ca­ni̠tán. Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ctzok­nimá̠n eé carta huix Timoteo hua̠nti̠ cli̠­ma̠x­tuyá̠n quin­ka­huasa porque caj quim­pa̠­la­cata ma̠squi na̠ li̠pa̠­huana Cristo; cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo casi­cu­la­na̠t­la­huán y cama̠x­quí̠n hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu latáma̠t.
Pablo ca̠li̠chuhui̠nán hua̠nti̠ caj taakskahuimi̠nán
Huix catzi̠ya lácu cli̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n acxni̠ calh nac xapu̠­la­tama̠n Mace­donia, cuanín: “Antá cata­mák­xtekti nac xaca̠­chi­quí̠n Efeso y caca̠­li̠­ma̠­peksi tama̠­ko̠lh maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n pi̠ niaj cata­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh cris­tianos hua̠ntu̠ caj xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán lac­chix­cu­huí̠n y ni̠ huá xta­lu­lóktat Dios. Na̠ caca̠­huani pi̠ ni̠para cata­ca̠­náj­lalh cuen­tos huá la̠ta ca̠li̠­chu­hui̠­nancán lácu tali̠­la­tá­ma̠lh a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pas­nicán. Xli̠­ca̠na pi̠ xli̠­hua̠k tamá ni̠tu̠cu quin­ca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n o para naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n nac quin­ta­ca̠­naj­latcán la̠ta nala­ka­pa­sá̠hu hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat Dios, huata caj antá li̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠cán tasi̠tzi y ni̠tu̠ li̠ma­cuán.”
Huá xpa̠­la­cata aquit chuná cli̠­ma̠­peksí̠n porque cla­cas­quín pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cala̠­pa̠x­quí̠hu cumu la̠ ca̠mi­ni̠niy hua̠nti̠ tla̠n taca­tzi̠y nac xna­cujcán, aksti̠tum tali̠­lac­pu­huán xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xa̠hua xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huán Cristo. Porque huí hua̠nti̠ niaj huá takax­mat­putún o tali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­putún hua̠ntu̠ lacuán tachu­huí̠n huata caj xma̠nhuá tala­kati̠y tali̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán. Luu lac­ta­li̠­pa̠hu ca̠maklh­ca­tzi̠cán y tali̠­taxtuy hua̠nti̠ a̠tzinú tla̠n li̠huana̠ tali̠­chu­hui̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, ma̠squi tama̠­lu­loka hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán pero ni̠ luu taca­tzi̠y para xli̠­ca̠na chuná qui̠­taxtuy.
Tamá xli̠­ma̠­peksí̠n Dios luu tla̠n hua̠ntu̠ xta­scújut pero tlak tla̠n naquin­ca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n para xli̠­ca̠na aka­ta̠k­sá̠hu túcu xpa̠­la­cata luu li̠ma̠s­ta̠­cani̠t. Porque qui­li̠­ca­tzi̠tcán pi̠ ni̠para aktum li̠ma̠­peksí̠n huá li̠ma̠s­ta̠cán la̠qui̠ aka­tiyuj nata­li̠lay hua̠nti̠ aksti̠tum tala­má̠­nalh sinoque huá li̠ma̠s­ta̠cán la̠qui̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y naca̠­li̠­huaniy la̠ta lácu naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh, xtla­hua­naní̠n tala̠­ka­lhí̠n, hua̠nti̠ caj xma̠n taka­lha­kax­mat­makán Dios xa̠hua hua̠nti̠ tali̠­kalh­ka­ma̠nán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, na̠chuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tamakni̠y para xtzicán xa̠hua xtla̠tcán, na̠chuná xli̠­hua̠k mak­ni̠­naní̠n. 10 Na̠chuná hua̠nti̠ tala­kati̠y taxa­katli̠y a̠túnuj lac­pus­ca̠tní̠n ma̠squi huí xpus­ca̠tcán, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taxa­katli̠y lac­chix­cu­huí̠n cumu la̠ cha̠tum pusca̠t. Na̠chuná hua̠nti̠ tze̠k taka­lhán maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ ca̠ma̠s­cu­ju­má̠­calh cumu la̠ tachí̠n y tze̠k ta­sta̠­paray, na̠chuná xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xaaksa­ni̠­naní̠n, na̠chuná hua̠nti̠ tali̠­ta̠yay pi̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ tama̠­lacnu̠y y ni̠ tama̠­kan­taxti̠y; huá a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ tama̠­tla̠nti̠y huata tama̠­lak­spu­tu­putún xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios. 11 Huá u̠má xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ qui­li̠­ma̠­kan­tax­ti̠tcán antá tancs tatzok­ta­hui­lani̠t nac xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut, y na̠ huá hua̠ntu̠ aquit qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t Dios nac­liakchu­hui̠nán.
Pablo pa̠xcatcatzi̠niy Dios caj xpa̠lacata lakalhamani̠t
12 Aquit cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo porque huá qui­ma̠x­qui̠ni̠t li̠t­li­hueke la̠qui̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum nac­li̠s­cuja porque xlá chuná qui­li̠­pu̠lh­ca̠ni̠t; 13 ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ xapu̠lh aquit luu li̠pe̠cua la̠ta xac­li̠­kalh­pa­la­chu­hui̠nán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlá xtla­huay, xac­ca̠­pu­tzas­ta̠lay hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t y lhu̠hua hua̠ntu̠ cli̠­la­ca­tá̠­qui̠lh. Pero Dios snu̠n qui­la­ka­lhá­malh, xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhí̠n quin­ta̠­pá̠­ti̠lh porque xacak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t y acxni̠ chuná xac­lama ni̠ xac­li̠­pa̠­huán, ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ cli̠­la­ca­tá̠­qui̠lh ni̠ xac­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xac­tla­huama. 14 Pero Quim­pu̠­chi­nacán qui­la­ka­lhá­malh ma̠squi ni̠ tzinú xqui­mi­ni̠niy chuná nat­la­huay, qui­si­cu­la­na̠t­lá­hualh y qui­má̠x­qui̠lh xta­pá̠x­qui̠t xa̠hua taca̠­nájlat la̠qui̠ nac­li̠­pa̠­huán hua̠ntu̠ la̠nchú kalhi̠­yá̠hu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo Jesús.
15 Xli̠­hua̠k aquinín quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n naca̠­naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n xla­cata pi̠ Cristo Jesús qui̠­lachi nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n, y aquit tla̠n lacán cta­huilay lanca mak­la̠­ka­lhi̠ná hua̠nti̠ aya lak­ma̠x­tu­cani̠t. 16 Huá xpa̠­la­cata Dios qui­li̠­la­ka­lhá­malh ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ aquit lanca mak­la̠­ka­lhi̠ná la̠qui̠ chuná nama̠­siyuy Jesu­cristo nac qui­la­táma̠t hasta nícu tla̠n napa̠­xu­hua̠­na̠­pa̠­ti̠niy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla­huay cha̠tum ni̠tlá̠n cris­tiano cumu la̠ aquit, y aquit qui­li̠­má̠x­tulh cumu la̠ aktum liucxilh­tiyán la̠qui̠ xa̠maka­pi­tzí̠n nata­ca­tzi̠y pi̠ ma̠squi cati̠hua̠ mak­la̠­ka­lhi̠ná na̠ chuná nala­ka­lhamán cumu la̠ qui­la­ka­lhá­malh la̠qui̠ nali̠­pa̠­huán y naka­lhi̠y a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú nalak­sputa. 17 Quin­tla̠­ticán Dios huá tamá rey hua̠nti̠ cane̠c­xni­cahuá nama̠­pek­si̠nán y lámaj nahuán, hua̠nti̠ ne̠cxni tasiyuy lácu luu xkásat porque caj xma̠nhuá sacstu lama xas­tacná Dios, ¡huá cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠hu y capa̠x­cat­ca­tzi̠­níhu xta­la­ka­lha­maní̠n cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú! Chuná calalh, amén.
18 Timoteo, aquit cpa̠x­qui̠yá̠n cumu la̠ quin­ka­huasa, huá xpa̠­la­cata cli̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n pi̠ cakalhi li̠t­li­hueke la̠qui̠ huix li̠pa̠­xúhu nata̠­ya­niya, pero hua̠ntu̠ aksti̠tum cali̠­pá̠­huanti hua̠nti̠ lac­scuj­nípa̠t y laca­tancs cacatzi hua̠ntu̠ tla­huápa̠t, chuná cumu la̠ aya tita­li̠­chu­hui̠­nan­chá̠n maka­pi­tzí̠n nata̠lán acxni̠ xtaucxilh­la­ca­cha̠­má̠­nalh hua̠ntu̠ Dios xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t mila­cata. 19 Huá chuná cli̠­hua­niyá̠n porque lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ luu li̠huana̠ xta­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh, huá xpa̠­la­cata tali̠­lac­la­tá̠­yalh nac xta­ca̠­naj­latcán. 20 Chuná ca̠ak­spu­lani̠t Himeneo xa̠hua Ale­jandro hua̠nti̠ aquit aya cca̠­ma­ca­ma̠s­ta̠ni̠t nac xla­catí̠n akska­huiní la̠qui̠ nata̠­li̠­ca­tzi̠y y niaj ne̠c­xnicú cala̠huá nata­li̠­kalh­chu­hui̠nán y niaj ne̠c­xnicú nata­la­ca­ta̠­qui̠y nali̠­kalh­ka­ma̠nán Dios.