2
Xlacasquinca pi̠ xli̠hua̠k cristianos catakalhtahuakánilh Dios
Aquit cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ mac­xtum cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios, camak­squíntit xla­cata hua̠ntu̠ tamac­la­cas­qui­má̠­nalh cris­tianos, cali̠­ma̠­ka­tzan­ké̠tit pi̠ caca̠­lak­má̠x­tulh y capa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n hua̠ntu̠ ca̠ka­lhi̠niy xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú. Xla­ca­squinca pi̠ nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios xpa̠­la­ca­tacán gober­na­dores y xli̠­hua̠k ma̠pek­si̠­naní̠n la̠qui̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­huí­li̠lh xli̠­ma̠­pek­si̠ncán la̠qui̠ aka­tzi­yanca nala­ta­ma̠­yá̠hu nac quin­ca̠­chi­qui̠ncán y hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios y ni̠ti̠ caquin­ti­ca̠­li̠­huanín para ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­hua­ma̠­náhu. Xli̠­ca̠na pi̠ chuná qui­li̠­la­ta­ma̠tcán porque chuná lakati̠y Dios Qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán, xa̠huachí xlá lacas­quín pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos cata­lak­má̠x­tulh xli̠s­tac­nicán, cata­li̠­pá̠­hualh la̠qui̠ chuná li̠huana̠ nata­la­ka­pasa xta­lu­lóktat. Porque ni̠ cha̠­lhu̠hua anán Dios caj xma̠n cha̠tum, y na̠ caj cha̠tum chixcú hua̠nti̠ tla̠n naca̠­li̠­chá̠n xli̠­hua̠k cris­tianos nac xla­catí̠n Quin­tla̠­ticán, tamá chixcú huá Jesu­cristo. Porque huá Jesu­cristo tama­ca­má̠s­ta̠lh nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ chuná naxo­ko̠nún xpa̠­la­ca­tacán xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos y chuná tla̠n naka­lhi̠­yá̠hu lak­táxtut, chuná cumu la̠ Dios tima̠­ca­tzi̠­ní̠­nalh nakan­taxtuy acxni̠ aya xlak­cha̠ma quilh­ta­macú. Aquit qui­li̠­lac­sac­cani̠t nac­li̠­taxtuy xapóstol, xlac­scujni hua̠nti̠ lacaxtum nac­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n, y qui­li̠­ma̠­pek­si̠­cani̠t pi̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos lácu nata­li̠­pa̠­huán Cristo porque huá xta­lu­lóktat Dios. Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n huá xta­lu­lóktat ni̠tu̠ cca̠ak­ska­huimá̠n.
Aquit cla­cas­quín pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos la̠tachá nícu y anka­lhi̠ná cata­kalh­ta­hua­ká­nilh Dios, y acxni̠ nata­chexa xmacancán y nata­lak­lacá̠n Dios hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­huí­li̠lh xna­cujcán ni̠ti̠ cata­si̠­tzí̠­nilh y ni̠ti̠ cata­ta̠­la̠­hua­ni­pú­tulh. Xa̠huachí cca̠­hua­niyá̠n xla­cata pi̠ lac­chaján hua̠ntu̠ laca­ti̠tum y ni̠ ca̠ta catat­la̠­huá­le̠lh xla­cata xli̠­ta­ca̠x­ta̠ycán, hua̠ntu̠ tla̠n tasiyuy cata­li̠­lha­ká̠­nalh, pero ni̠ ca̠ta cata­li̠­la­ca­ta̠­quí̠­nalh chuná la̠ta tax­qui­tuacanán, ni̠ ca̠ta li̠pe̠cua la̠ta cata­ma̠­sí­yulh, xa̠huachí ni̠ la̠n­túcu cata­li̠­ta­ca̠x­tá̠­yalh oro osuchí hua̠ntu̠ luu xta­palh tumi̠n xli̠­ta­ca̠x­ta̠ycán. 10 Huata luu xma̠nhuá ca̠mi­ni̠niy pi̠ cata­ma̠­sí­yulh lacuán xtas­cu­jutcán chuná la̠ ca̠mi­ni̠niy tat­la­huay a̠ma̠ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ luu maktum tali̠­pa̠­huán y tama­ca­ma̠x­qui̠ni̠t xla­ta­ma̠tcán Dios. 11 Acxni̠ li̠chu­hui̠­na­má̠­calh xta­chu­huí̠n Dios, cha̠tum pusca̠t caj xma̠n cacs cakáx­matli hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­na­má̠­calh y ni̠tu̠ tikalh­pek­ta­nu̠nún. 12 Xa̠huachí ni̠ cma̠t­la̠nti̠y xla­cata pi̠ cha̠tum pusca̠t natzucuy ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac pu̠si­culan, y ni̠para huá caca̠­ma̠­pek­si̠­pú­tulh lac­chix­cu­huí̠n, huata caj xma̠n mini̠niy pi̠ cacs catáhui. 13 Porque xamaká̠n quilh­ta­macú Dios pu̠lh huá tla­huani̠t cha̠tum chixcú Adán, y aca­li̠stá̠n tlá­hualh a̠má xapu̠lh pusca̠t Eva. 14 Xa̠huachí cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ ni̠ huá Adán akska­huini̠t akska­huiní sinoque huá Eva, y aca­li̠stá̠n chú ma̠t­lá­hui̠lh tala̠­ka­lhí̠n. 15 Pero cha̠tum pusca̠t tla̠n nalak­ma̠xtuy xli̠s­tacni para hua̠ntu̠ aksti̠tum naca̠­maka­staca xca­maná̠n, para hua̠ntu̠ laca­ti̠tum naca̠­pa̠x­qui̠y la̠tachá tícuya̠ cris­tianos, y hua̠ntu̠ aksti̠tum nali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán.