3
Lácu ca̠mini̠niy xli̠latama̠tcán hua̠nti̠ taakchuhui̠naniy cristianos
Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n huá xta­lu­lóktat, y luu mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ para cha̠tum chixcú lak­pu­hua­lacá̠n xla­cata pi̠ xca̠­lí̠s­cujli xta̠­cris­tianos y xca̠akchu­hui̠­ná­nilh nac pu̠si­culan, xli̠­ca̠na pi̠ lanca ta­scújut hua̠ntu̠ tla­hua­putún. Xli̠­ca̠na pi̠ hua̠nti̠ laka­ta̠yay eé ta­scújut li̠taxtuy xapuxcu hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán, ni̠tu̠ tit­la­huay hua̠ntu̠ li̠ma̠­xana, caj xma̠n cha̠tum xli̠­ká­lhi̠t xpusca̠t, xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla­huay li̠huana̠ cala­ca­pá̠s­tacli la̠qui̠ naka­lhi̠y li̠cá̠cni̠t, xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nala­ka­pa­xia̠lhnán li̠pa̠­xúhu camaka­maklhtí̠­nalh nac xchic, xa̠huachí xli̠­ká­lhi̠t li̠s­ka­lala la̠qui̠ tla̠n naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos. Ni̠ mini̠niy xakotni nahuán, na̠ ni̠para amigoj caca̠­tá̠­lalh hua̠nti̠ tala­kati̠y tatat­lan­ca̠­ni̠­ta̠k­chokoy, huata mini̠niy pi̠ hua̠ntu̠ tla̠n xli̠­ká­lhi̠t xta­pu­huá̠n, ni̠ caj xma̠nhuá calac­pu­tza­ta̠k­chó­kolh lácu naka­lhi̠y lhu̠hua tumi̠n. Xa̠huachí xli̠­cá­tzi̠t lácu aksti̠tum nama̠­pek­si̠nán nac xchic, y xli̠­ma̠­si­yúnit xca­maná̠n lácu nata­ka­lha­kax­mat­ni̠nán acxni̠ túcu ca̠li̠­ma̠­pek­si̠cán y lácu aksti̠tum nata­la­tama̠y. Porque para cha̠tum chixcú hua̠nti̠ li̠taxtuy akchu­hui̠ná hua̠nti̠ ca̠pux­cuniy cris­tianos nac pu̠si­culan pero para ni̠ catzi̠y lácu nama̠­pek­si̠nán nac xchic, ¿pi̠ li̠huaca chú a̠tzinú tla̠n naca̠­ma̠­peksi̠y hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo? Para tícu li̠tax­tu­putún xapuxcu nac aktum pu̠si­culan, ni̠ huá cma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ a̠cu ni̠naj maka̠s li̠pa̠­huani̠t Quim­pu̠­chi­nacán porque xamaktum luu tali̠­pa̠hu namaklh­ca­tzi̠cán y sacstu nata­mo­kos­ta̠yay chuná cumu lak­tzan­ka̠­tá̠­yalh akska­huiní. Xa̠huachí hua̠ntu̠ aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán y hua̠ntu̠ tla̠n cat­lá­hualh nac xla­ca­ti̠ncán hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán la̠qui̠ ni̠ti̠ cala̠huá naak­tla­ka­xa­katli̠y y na̠ ni̠para chuná cati­má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú akska­huiní nama̠­mo­ko­si̠­ya̠­huay.
Lácu xli̠latama̠tcán hua̠nti̠ ca̠li̠ma̠xtucani̠t diá­conos
Na̠chu­na­li̠túm luu aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠x­tu­cani̠t diá­canos xmak­ta̠­ya­nacán akchu­hui̠­naní̠n, xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tahuán cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh, ni̠ ca̠mi­ni̠niy xakotní̠n nata­huán, na̠ ni̠para xma̠nhuá aka­tiyuj cata­lí̠­lalh lácu nata­ka­lhíy lhu̠hua tumi̠n. Huata ca̠mi­ni̠niy pi̠ aksti̠tum cata­huí­li̠lh xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, y caj xma̠nhuá cata­li̠­la­tá­ma̠lh xta­lu­lóktat Cristo hua̠ntu̠ aquinín li̠pa̠­hua­ná̠hu, porque huá quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­ni̠tán. 10 Tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ tas­cuj­putún cumu la̠ diá­cono hua̠nti̠ nata­mak­ta̠yay nac xli̠­tas­cu­jutcán akchu­hui̠­naní̠n, hui­xinín pu̠lh cala̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nántit, para ucxi­lhá̠tit pi̠ ni̠tu̠ saka̠li̠y y tla̠n nata­ma̠­kan­taxti̠y xtas­cu­jutcán, y para na̠ acxtum nali̠­ca­tzi̠­yá̠tit entonces catás­cujli cumu la̠ diá­conos. 11 Na̠chuná tama̠­ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ xma̠­hui̠­nacán diá­conos, ca̠mi­ni̠niy pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán, hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­kalh­chu­huí̠­nalh, ni̠ ca̠mi­ni̠niy caj xma̠n tunuj túnu nata­huán, xa̠huachí ni̠ xliaksa­ni̠­natcán, huata ca̠mi­ni̠niy pi̠ luu lac­cac­suán nata­huán. 12 Cha̠tum diá­cono caj xma̠n cha̠tum xli̠­ká­lhi̠t xpusca̠t, xa̠huachí xli̠­cá­tzi̠t lácu nahuili̠y xli̠­ma̠­pekí̠n nac xchic, y lácu aksti̠tum naca̠­ma̠­peksi̠y y naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xca­maná̠n. 13 Porque cha̠tum diá­cono hua̠nti̠ tancs ma̠kan­taxti̠y xta­scújut hua̠ntu̠ lak­chá̠n xli̠t­lá­huat, xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos taucxilha y tali̠­pa̠hu tali̠­ma̠xtuy, y chuná xlá tla̠n ni̠tu̠ nali̠­ma̠­xanán acxni̠ nali̠­chu­hui̠nán xta­ca̠­nájlat y lácu li̠pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Cristo Jesús.
Pablo lacpuhuán pi̠ nalakán Timoteo
14 Timoteo, aquit clac­pu­huán pi̠ ni̠para maka̠s quilh­ta­macú nac­la­ka­na̠­chá̠n la̠qui̠ nakalh­chu­hui̠­na­ná̠hu, pero juerza ctzok­nimá̠n eé carta, 15 chicá para xamaktum hui̠ntú nac­li̠­maka­palay y ni̠para cac­tianchá y cumu ctzok­nu­nimá̠n aya catzi̠ya lácu mini̠­niyá̠n nala­ta­pa̠ya nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Dios, porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu, xca­maná̠n quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n y quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ xpu̠­si­culan a̠má lanca tali̠­pa̠hu Dios hua̠nti̠ lama xas­tacná, y aquinín hua̠nti̠ kalhi̠­yá̠hu tancs xta­la­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ naca̠­naj­la­yá̠hu y xli̠­ca̠­lanca nama̠akpun­tu­mi̠­yá̠hu xta­chu­huí̠n. 16 Xli̠­ca̠na pi̠ lanca xla­ca­tzúcut xa̠hua xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios la̠ta xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n y la̠ta nali̠­pa̠­hua­ná̠hu. Chuná cumu la̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka:
Amá qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Cristo qui̠­la­ca­chinchi nac ca̠quilh­ta­macú cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú,
Espíri­tu Santo ma̠lu­lokni̠t pi̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke huá xpa̠­la­cata li̠ta̠­yá­nilh,
xli̠­hua̠k ángeles xalac akapú̠n taucxilhní̠t.
Lacaxtum nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú liakchu­hui̠­nán­calh xta­chu­huí̠n,
y lhu̠hua cris­tianos xalac ca̠quilh­ta­macú tali̠­pá̠­hualh,
y acxni̠ cha̠lh nac akapú̠n li̠pa̠­xúhu maka­mak­lhti̠­nan­canchá.