4
Namín quilhtamacú lhu̠hua cristianos niaj catitali̠pá̠hualh Quimpu̠chinacán
Xes­pí­ritu Dios laca­tancs qui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t pi̠ acxni̠ aya tala­ca­tzu­hui̠maj nahuán quilh­ta­macú acxni̠ namim­paray Jesu­cristo, lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán huata caj nata­lak­makán y niaj cati­ta­li̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán, huata huá nata­li̠­pa̠­huán a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ tama̠­si­yut­la̠­huán nahuán xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní. Huata huá nata­ka­lha­kax­mata y nata­ca̠­naj­laniy a̠ma̠ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tali̠­taxtuy cumu lá̠m­para luu lacuán cris­tianos ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ aya ca̠lac­tla­hua­ya̠­huani̠t nahuán a̠má xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ nata­ka­lhi̠y. Xli̠­hua̠k tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh nahuán hasta nata­li̠­huán xla­cata pi̠ niaj cata­ta­ma­káx­tokli, xa̠huachí nata­li̠­huán xla­cata pi̠ pu̠lac­lhu̠hua tahuá niaj cali̠­hua̠­yán­calh ma̠squi Dios chuná ca̠t­la­huani̠t la̠qui̠ a̠má tahuá nata­li̠­hua̠yán xli̠­hua̠k xca­maná̠n hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán y tala­ka­pasni̠t xta­lu­lóktat, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­hua̠yán chuná nata­li̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios. Porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios tla­huani̠t hua̠k tla̠n, y ni̠para pu̠lactum quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nalak­ma­ka­ná̠hu porque para hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t aquinín li̠hua̠­ya­ná̠hu chuná li̠pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu Dios. Porque huá xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ aquinín li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠hu xa̠hua quiora­cioncán hua̠ntu̠ li̠quilh­cha̠­ni­yá̠hu Dios huá ca̠si­cu­la­na̠t­la­huay xli̠­hua̠k quin­ta­huajcán hua̠ntu̠ aquinín li̠hua̠­ya­ná̠hu.
Pablo huaniy pi̠ aksti̠tum calatáma̠lh Timoteo cumu la̠ lacasquín Cristo
Para huix tancs naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya nata̠lán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo u̠má lacuán tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ cuanimá̠n, y aksti̠tum nali̠­la­ta­pa̠ya tamá min­ta­ca̠­nájlat, xli̠­ca̠na pi̠ nali̠­tax­tuya cha̠tum tla̠n xlac­scujni Jesu­cristo.
Huix ni̠ cakáx­patti y ni̠ caca̠­najla a̠má cuento hua̠ntu̠ caj talac­sac­xtuni̠t cris­tianos, porque lhu̠hua hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán y tama­ka­ca̠­naj­la­nam­putún, caj tachui̠n huata caj xma̠n huá cali̠­taaka­tzanke lácu a̠tzinú nama̠s­ta­caya min­ta­la­ca­pa̠s­tacni xa̠hua lácu xma̠n huá nali̠­pa̠­huana Dios. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tat­la­huay lhu̠hua ejer­ci­cios la̠qui̠ tli­hueke nata­ka­lhi̠y xmac­nicán y la̠qui̠ nata­ma̠s­tacay xcux­mu̠ncán, juerza hui̠ntú ca̠li̠­ma­cuaniy, pero xali̠­huaca a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ talak­tzaksay tli­hueke nata­ka­lhi̠y xta­ca̠­naj­latcán y tama̠s­tacay xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán anka­lhi̠ná cahuá li̠ma­cuaniy nac xla­táma̠t, porque lhu̠hua hua̠ntu̠ aka­ta̠ksa y na̠ catzi̠y hua̠ntu̠ aca­li̠stá̠n ámaj maka­mak­lhti̠nán nac akapú̠n. Xli̠­hua̠k u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n huá xta­lu­lóktat ni̠tu̠ cca̠ak­ska­huimá̠n, y ca̠mi­ni̠niy pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca̠­najlay. 10 Huá xpa̠­la­cata aquinín juerza cli̠t­la­hua­ni­ma̠­náhu cli̠s­cuj­ma̠­náhu ma̠squi quin­ca̠­li̠­si̠­tzi̠­ni­caná̠n y quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­caná̠n, porque aquinín maktum tu̠ cma­ca­ma̠x­qui̠­ni̠­táhu qui­la­ta­ma̠tcán tamá tali̠­pa̠hu Dios hua̠nti̠ lama xas­tacná hua̠nti̠ ca̠lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k cris­tianos, pero xma̠nhuá tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán.
11 Huá u̠má tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ la̠nchú cuanimá̠n, huá luu mili̠­ma̠­síyut y caca̠­li̠­ma̠­peksi cris­tianos xla­cata pi̠ chuná tancs cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh. 12 Luu cuentaj cat­lahua ni̠tu̠ tit­la­huaya hua̠ntu̠ li̠ma̠­xana la̠qui̠ ni̠ti̠cu nalak­makaná̠n ma̠squi cajcu kahuasa huix, huata luu aksti̠tum cala­tapa la̠qui̠ nataucxilh­ti­yayá̠n xa̠maka­pi­tzí̠n ca̠naj­laní̠n pi̠ hua̠ntu̠ laca­ti̠tum kalh­chu­hui̠­nana, ya̠ tapa̠­xu­huá̠n pa̠x­qui̠­nana y luu aksti̠tum li̠pina mila­táma̠t, chu li̠pa̠­huana Quim­pu̠­chi­nacán. 13 Li̠huán nia̠ cana̠chá cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n pi̠ ni̠ tit­la­kuana, anka­lhi̠ná acxni̠ pu̠tum tata­mac­xtumi̠y cris­tianos nac pu̠si­culan caca̠­li̠­kalh­ta­hua­kani xta­chu­huí̠n Dios, huix caca̠­ma̠akpu­huan­ti­yani la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­huán Cristo y luu tancs caca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni. 14 Xli̠­hua̠k a̠má xta­la­ca­pa̠s­tacni xa̠hua xli̠t­li­hueke Dios hua̠ntu̠ xlá tima̠x­quí̠n acxni̠ a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni ca̠naj­laní̠n taliacchipán xmacancán, takalh­ta­hua­ká­nilh Dios mim­pa̠­la­cata y tita­li̠­chu­huí̠­nalh a̠má min­ta­scújut hua̠ntu̠ xpímpa̠t tla­huaya porque huá Dios chuná ca̠ma̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh, 15 xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ caj chu­natá calac­la­ko̠lh nac mila­tama̠t, huata cama̠s­cuju, la̠qui̠ chuná sta­lanca nataucxilha xli̠­hua̠k cris­tianos pi̠ xli̠­ca̠na ma̠li̠­hua­quí̠pa̠t min­ta­la­ca­pa̠s­tacni xa̠hua mili̠s­ka­lala. 16 Xli̠­ca̠na cuaniyá̠n, luu cuentaj cat­lahua lácu tancs nala­ta­pa̠ya, na̠chuná hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos y tancs cama̠­kan­taxti; para huix li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠ya hua̠ntu̠ aya cuani­ni̠tán xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n nalak­ma̠x­tuya mili̠s­tacni y na̠ lac­xtum naca̠­ta̠­lak­tax­tuya xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠pa̠t.