5
Lácu xli̠latáma̠t Timoteo nac xlaksti̠pa̠ncán ca̠najlaní̠n
Huix ni̠ caj cala­ca­quilhni cha̠tum ko̠lu­tzí̠n huata li̠pa̠­xúhu cama̠­kalh­chu­hui̠ni cali̠­pu̠lhca cumu lá̠m­para min­tla̠t, na̠chuná laka­huasán huix caca̠­pa̠xqui y caca̠­li̠­pu̠lhca cumu lá̠m­para mina­ta̠lán. Na̠chuná lac­tzicán pa̠xu­hua̠na̠ caca̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nanti cumu lá̠m­para mintzí caca̠­li̠­pu̠lhca, na̠chuná lac­tzu­maján caca̠­li̠­ma̠xtu cumu lá̠m­para mina­ta̠lán, y hua̠ntu̠ aksti̠tum y laca­ti̠tum caca̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nanti.
Ama̠­ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ ca̠ni̠­makan­cani̠t y ni̠ti̠ ca̠ananiy hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠yay, pus huix caca̠­mak­ta̠ya. Pero para cha̠tum pu̠ni̠ná tahui­lá̠­nalh xca­maná̠n osuchí xna­ta̠­natni, hua­tuní̠n ca̠mi­ni̠niy nata­ca­tzi̠y lácu xli̠­mak­ta̠­yatcán xli̠­ta­la­ka­pas­nicán, xli̠­pa̠x­qui̠tcán xtla̠tcán porque huá u̠má tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ lakati̠y Dios. Para cha̠tum pu̠ni̠ná luu xli̠­ca̠na ni̠ kalhi̠y tícu namak­ta̠yay, pus luu ca̠mi­ni̠­niyá̠n namak­ta̠­ya­yá̠tit para aksti̠tum li̠pa̠­huán Dios pi̠ xlá namak­ta̠yay y anka­lhi̠ná kalh­ta­hua­ka­nima. Pero ni̠ camak­ta̠ya a̠má pu̠ni̠ná hua̠nti̠ caj xma̠n chuná laka­hui­ti­pu̠lay, huata cama̠­ca­tzi̠ni pi̠ acxni̠ chuná li̠lama Dios li̠pu̠lhca̠y cumu la̠ aya ni̠ni̠t ma̠squi lama xas­tacná. Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ cuanimá̠n chuná caca̠­li̠­ma̠­peksi cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh la̠qui̠ ni̠ti̠ naca̠­li̠­huaniy para túcu ni̠ tama̠­kan­tax­ti̠ni̠t aca­li̠stá̠n. Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ ni̠ ca̠mak­ta̠yay xli̠­ta­la­ka­pasni y ni̠ ca̠akli̠­huán, xali̠­huaca hua̠nti̠ lac­xtum ca̠ta̠­la­ta­nu̠ma nac xchic, ni̠ mini̠niy nahuán pi̠ li̠pa̠­huán Dios porque maktum pi̠ lak­makani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n, pus a̠tzinú li̠xcáj­nit xta­pu­huá̠n qui̠­taxtuy ni̠ xachuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán.
Ama̠­ko̠lh puhua­ni̠­naní̠n lac­chaján hua̠nti̠ xli̠­ca̠na naca̠­ta̠­pu̠t­le­ke­yá̠tit nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit xli̠­ká­lhi̠t li̠huacay tutum­puxam ca̠ta y hua̠nti̠ caj xma̠n cha̠tum tika­lhi̠ni̠t xta̠­ko̠lú. 10 Ama̠­ko̠lh pu̠ni̠­naní̠n hua̠nti̠ ca̠ca­tzi̠­nicán pi̠ xli̠­ca̠na tatit­la­huani̠t lacuán ta­scújut, para ca̠maka­stacni̠t xca­maná̠n la̠ta xmi­ni̠niy xli̠t­lá­huat, para pa̠xu­hua̠na̠ ca̠ta̠­lak­tun­cu­huini̠t nac xchic xli̠­hua̠k hua̠nti̠ mákat xta­mi­ni̠­tanchá, para li̠pa̠­xúhu ca̠mak­ta̠­yani̠t xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, xa̠huachí para acxni̠ xka­lhi̠y tu̠ xmac­la­cas­quín ca̠mak­ta̠­yani̠t hua̠nti̠ tapa̠­ti̠­na­má̠­nalh cris­tianos, para tit­la­huani̠t li̠tlá̠n acxni̠ tla̠n entonces xli̠­ca̠na huá na̠ mini̠niy pi̠ namak­ta̠­ya­yá̠tit.
11 Pero a̠ma̠ko̠lh pu̠ni̠­naní̠n hua̠nti̠ ni̠naj luu talé̠n ca̠ta ni̠ caca̠­li̠­ta̠­ya­nítit luu namak­ta̠­ya­yá̠tit porque cumu lac­tzu­ma­jancú acxni̠ tamaklh­ca­tzi̠y pi̠ tamaka­pa̠­xu­hua­putún xmac­nicán entonces niaj tali̠s­cuj­putún Cristo porque tata­maka­xtok­pu­tum­paray, 12 y mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n taqui̠­taxtuy porque ni̠ tama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xta­li̠­ta̠­yani̠t. 13 Xa̠huachí cumu para ni̠tu̠ xli̠t­la­huatcán nac xchiccán lacatum lacatúm taán nac chiqui tapa­xia̠lhnán y luu xalac­lhqui­titni tahuán, ni̠ caj xma̠n xalac­lhqui­titni sinoque hasta xaaksa­ni̠­naní̠n taqui̠­taxtuy, caj xma̠n taucxilh­ta̠k­chokoy hua̠ntu̠ lama y tali̠­chu­hui̠nán hasta hua̠ntu̠ ni̠ xli̠­hua­natcán. 14 Huá xpa̠­la­cata aquit cla­cas­quín pi̠ tama̠­ko̠lh pu̠ni̠­naní̠n hua̠nti̠ lac­tzu­ma­jancú mejor cata­ta­ma­káx­tokli, cata­ká­lhi̠lh xca­mancán y cata­mak­tá­kalhli xchiccán la̠qui̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ quin­ca̠ucxilh­pu­tuná̠n hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo ni̠tu̠ cala̠huá naquin­ca̠­li̠­chu­hui̠­nan­caná̠n. 15 Huá chuná cli̠­huán porque maka­pi­tzí̠n pu̠ni̠­naní̠n taaktzan­ka̠­ta̠­ya­ni̠ttá y huata huá tali̠­pa̠­huán xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní.
16 Para tícuya̠ cris­tiano hua̠nti̠ xli̠­ca̠na li̠pa̠­huán Cristo huí nac xchic xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ pu̠ni̠ná, entonces mini̠niy pi̠ huá camak­tá̠­yalh y calí̠s­cujli y ni̠ camá̠s­ta̠lh tala­cas­quín nata­mak­ta̠yay xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, la̠qui̠ chuná hui­xinín tla̠n naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh pu̠ni̠­naní̠n hua̠nti̠ xli̠­ca̠na ni̠ taka­lhi̠y hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠yay.
Caca̠ca̠cni̠nanícalh a̠ma̠ko̠lh lakko̠lutzi̠nni hua̠nti̠ tali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios
17 Xa̠huachí a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠nti̠ tapux­cuni̠t nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, xlacán luu ca̠mi­ni̠niy pi̠ caca̠­pa̠x­quí̠­calh caj xpa̠­la­cata xtas­cu­jutcán hua̠ntu̠ tat­la­huay, pero tlak li̠huaca xli̠­ca̠c­ni̠­na­nitcán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tama̠­siyuy y taliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios. 18 Porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t: “Ni̠ cama̠­kan­kanu bozal tamá min­ta­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ ma̠s­cu­júpa̠t ma̠lac­pa­jápa̠t min­trigo huata camá̠x­qui̠lh quilh­ta­macú cahuá̠­yalh.” Y lacatum chiné huam­paray: “Cha̠tum tasa̠cua hua̠nti̠ scujma juerza lak­chá̠n nama̠s­ka­hui̠cán.”
19 Para cha̠tum ko̠lu­tzí̠n hua̠nti̠ ca̠pux­cu­nini̠t a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo para huí tu̠ nali̠­ya̠­huacán pi̠ tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n, huix ni̠ caca̠­najla sola­mente para nata­ma̠­lu­loka cha̠tiy o kalha­tutu tes­tigos pi̠ xli̠­ca̠na tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n. 20 Pero para tícuya̠ cris­tiano nama̠­lu­lok­nicán pi̠ xli̠­ca̠na tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n ma̠squi xlá aya catzi̠y pi̠ niaj xli̠t­lá­huat, pus nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo huix cali̠­huani hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­huama la̠qui̠ nata­kax­mata xa̠maka­pi­tzí̠n y chuná nat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n.
21 Aquit cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n nac xta­cu­huiní Dios, nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo xa̠hua a̠ma̠ko̠lh ángeles hua̠nti̠ ca̠lac­sac­cani̠t, pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cama̠­kán­taxti u̠má tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ cuanimá̠n; ni̠ huá caucxilh­la­ca­chipi para tícu luu tali̠­pa̠hu o hua̠nti̠ ni̠tu̠cu xkasat, huata ni̠ cat­lahua min­cuenta para tícu chuná lama cali̠­huani. 22 Acxni̠ para tícu lac­sac­pu­tuna hua̠nti̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, luu cuentaj cat­lahua xa̠huachí li̠huana̠ mili̠­cá­tzi̠t para mini̠niy nala­ka­ta̠yay tamá ta­scújut, pero ni̠ caj hua­tiyá pi̠ tuncán caliacchipa mimacán la̠qui̠ namak­lhti̠nán xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo, porque xamaktum para nama̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n y ta̠li̠­ca­tzi̠ya nahuán; pus ne̠c­xnicú cat­lahua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n.
23 Timoteo, cumu huix anka­lhi̠ná pa̠ta̠­tat­laya, ne̠c­xnicú luu cali̠­kót­nunti caj xlakstu chú­chut, huata na̠ cahua­ti̠lha actzu̠ xat­li­hueke vino hua̠ntu̠ li̠t­la­hua­cani̠t xchú­chut uva.
24 Li̠huana̠ cala­ca­pá̠s­tacti u̠má pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ tat­la­huay xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos mákat tuncán tasiyuy ma̠squi ni̠ti̠ ca̠ma̠­la­ca­pu̠ma, pero tahui­la̠­nampá maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ tat­la­huani̠t lanca xta­la̠­ka­lhi̠ncán pero ni̠ti̠ naca­tzi̠y hasta aca­li̠stá̠n nac xla­catí̠n Dios. 25 Pus na̠chuná qui̠­taxtuy lhu̠hua hua̠nti̠ tat­la­huay lacuán ta­scújut y tuncán sta­lanca tasiyuy hua̠ntu̠ xli̠tlá̠n tat­la­hua­má̠­nalh, pero na̠ lhu̠hua hua̠nti̠ tatit­la­huani̠t tlak lacuán ta­scújut y ni̠ti̠ catzi̠y porque ni̠ tasiyuy, pero aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ chu­na­tiyá tze̠k cati­táhui sinoque ma̠squi aca­li̠stá̠n pero juerza naca­tzi̠cán nac xla­catí̠n Dios.