6
Lácu ca̠mini̠niy natakalhakaxmatni̠nán tasa̠cuá̠n
Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo pero ca̠ta­ma̠­hua­cani̠t y caj chu­natá ca̠ma̠s­cu­ju­má̠­calh, li̠pa̠­xúhu cata­ka­lha­kax­mat­ní̠­nalh hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠cán y cata­ca̠c­ni̠­ná­nilh xpu̠­chi­nacán, la̠qui̠ ni̠ti̠ cala̠huá nali̠­kalh­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios xa̠hua hua̠ntu̠ ma̠si­yu­ma̠­náhu. Y para maka­pi­tzí̠n tasa̠cua, xpat­roncán hua̠nti̠ ca̠ta­ma̠­hua­cani̠t na̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, pus hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu catas­cúj­nilh y hua̠k cata­ka­lha­káx­matli y catar­res­pe­tar­tlá­hualh porque na̠ xta̠­ca̠­naj­la­nicán y acxtum li̠na­ta̠lán tali̠­taxtuy. Xlacán ca̠mi­ni̠niy cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ catas­cúj­nilh porque hua̠nti̠ tali̠s­cuj­má̠­nalh na̠ li̠pa̠­huán Cristo y hua̠k li̠na­ta̠lán hua̠nti̠ xla̠­li̠­pa̠x­qui̠tcán.
Makapitzí̠n tali̠chuhui̠nán túnuj talacapa̠stacni
Huá u̠má tala­ca­pa̠s­tacni caca̠­ma̠­si­yuni y caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni cris­tianos. Para tícu ma̠siyuy y li̠chu­hui̠nán túnuj tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ ni̠ ta̠ta­la­cas­tuca xta­lu­lóktat Cristo na̠ ni̠para hua̠ntu̠ aquinín ma̠si­yu­yá̠hu, tamá chixcú ni̠ xli̠­ca̠na aka­ta̠ksa huata caj laca­ta̠­qui̠nán, hasta li̠ma̠x­tuni̠t cumu lá̠m­para xta­játat porque xma̠n lakati̠y li̠chu­hui̠nán y liaklhu̠­hua̠tnán a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán; caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ huan y ma̠siyuy antá li̠tzucuy tasi̠tzi, taquic­lhcatza, catu̠huá la̠lak­ca­tza­nicán, y niaj la̠li̠­pa̠­huán. Ne̠c­xnicú lak­sputa xta­si̠­tzicán tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ni̠lay taaka­ta̠ksa xta­lu­lóktat Dios porque caj xma̠n huá taka­lhi̠y xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, porque xlacán xma̠n talac­pu­huán pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠tanu̠y naca̠­pux­cuniy cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo ni̠para tzinú tuhua caj u̠cu nat­lajay lhu̠hua tumi̠n. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ hua̠nti̠ tali̠­taxtuy xana­puxcún hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo lhu̠hua tali̠t­lajay a̠má ta­scújut hua̠ntu̠ tala­ka­yá̠­nalh, pero ni̠ huá tumi̠n sinoque lhu̠hua hua̠ntu̠ mak­lhti̠nán nac xla­catí̠n Dios para pa̠x­catlé̠n caj xma̠nhuá hua̠ntu̠ aca­tzuní̠n taka­lhi̠y. Porque caj cala­ca­pa̠s­táctit, acxni̠ laca­chi­ni̠­táhu nac ca̠quilh­ta­macú ni̠tu̠ li̠mi­ni̠­táhu, pus na̠chuna li̠túm acxni̠ nani̠­yá̠hu ni̠tu̠ cati­lé̠hu. Huata capa̠x­cat­lé̠hu y capa̠­xu­huáhu para kalhi̠­yá̠hu qui­mac­la­cas­qui­nitcán hua̠ntu̠ li̠hua̠­ya­ná̠hu xa̠hua hua̠ntu̠ li̠lha­ka̠­na­ná̠hu. Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ talac­pu­huán xta­ká­lhi̠lh lhu̠hua tumi̠n xa̠hua hua̠ntu̠ tala­kati̠y xli̠­ca̠na pi̠ ca̠maka­tlajay xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán acxni̠ taucxilha lhu̠hua tumi̠n, y hasta talac­pu­huán pi̠ catu̠huá xtat­lá­hualh ma̠squi hua̠ntu̠ niaj ca̠mi­ni̠niy; pero huá u̠má li̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni ca̠ma̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huay cris­tianos. 10 Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ xma̠n tapa̠s­tac­má̠­nalh nata­ka­lhi̠y lhu̠hua tumi̠n catu̠huá hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tzucuy tala­ca­pa̠s­taca y hasta tali̠­lak­makán la̠ta xta­li̠­pa̠­huán Cristo y chuná chú ma̠n tapu­tzas­ta̠lay a̠má tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ anka­lhi̠ná tapa̠­ti̠­má̠­nalh nac xmac­nicán.
Dios xlacsacni̠t Timoteo la̠qui̠ nakalhi̠y xliankalhi̠ná latáma̠t
11 Timoteo, cumu maca­ma̠x­qui̠­ni̠ta mila­táma̠t Dios porque huá lac­sac­ni̠tán, huix catza̠­lani y calak­má­kanti xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit huata caj xma̠n calak­tzaksa lácu aksti̠tum nali̠­pa̠­huana Cristo, na̠chuná lácu naca̠­pa̠x­qui̠ya xli̠­hua̠k cris­tianos, para túcu akspu­layá̠n pa̠xu­hua̠na̠ capa̠ti, y xli̠­hua̠k minacú tla̠n cacatzi. 12 Luu juerza cat­la­huani xla­cata pi̠ nata̠­ta̠­ya­niya tamá min­ta­ca̠­nájlat la̠ta li̠pa̠­huana Cristo, y ne̠c­xnicú cali̠t­lá­kuanti tamá min­ta­scújut la̠qui̠ namak­lhti̠­nana a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa nac akapú̠n, porque caj huá u̠má li̠lac­sac­ni̠tán Dios, y na̠chuná huix li̠ta̠ya nac xla­ca­ti̠ncán lhu̠hua cris­tianos pi̠ nali̠­pa̠­huana Quim­pu̠­chi­nacán. 13 Pus la̠nchú nac xla­catí̠n Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ ca̠ma̠x­qui̠y xla­ta­ma̠tcán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ nata­li̠­la­tama̠y, y nac xla­cati̠n Jesu­cristo hua̠nti̠ ma̠sí­yulh nac xla­catí̠n Pilato pi̠ xli̠­ca̠na huá Xka­huasa Dios, aquit cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n 14 pi̠ aksti̠tum cama̠­kan­taxti hua̠ntu̠ cli̠­ma̠­pek­si̠má̠n, y ni̠tu̠ calak­pali hua̠ntu̠ cuanimá̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ nali̠­hua­ni­cana aca­li̠stá̠n pi̠ nia̠ ma̠kan­tax­ti̠­ni̠ta, y chu­na­tiyá tancs calí̠­scujti hasta acxni̠ namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo. 15 Porque acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú Dios hua̠k nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ aya lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t, porque xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠n huá sacstu lanca Dios. La̠ta xli̠­lhu̠hua reyes hua̠nti̠ taanán nac ca̠quilh­ta­macú huá a̠tzinú tali̠­pa̠hu, y xli̠­ca̠na pi̠ hua̠k huá xpu̠­chiná la̠ta túcu anán nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú. 16 Xma̠n huá tamá hua̠nti̠ lama cane̠c­xni­cahuá, y anta­nícu xlá lama huí aktum lanca tax­káket hua̠ntu̠ ni̠para cha̠tum tícu lay ma̠la­ca­tzu­hui̠y, huá tamá Dios hua̠nti̠ ni̠para cha̠tum tícu a̠ ucxilha na̠ ni̠para tícu catiúcxilhli. ¡Xma̠n huá mini̠niy nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu, naca̠c­ni̠­na­ni­yá̠hu y napa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu xpa̠­la­cata xli̠t­li­hueke cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú! Chuná calalh, amén. 17 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ taka­lhi̠y lhu̠hua tumi̠n y ca̠aka­ta̠x­tuniy hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín uú nac ca̠quilh­ta­macú, caca̠­li̠­ma̠­peksi pi̠ ni̠ cata­li̠­la­ca­ta̠­quí̠­nalh na̠ ni̠para cata­li̠­pá̠­hualh xtu­mi̠ncán para tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy, porque tumi̠n ni̠lay caquin­ti­ca̠­mak­ta̠yán porque na̠chuná lak­sputa. Huata xma̠n huá caca̠­ma̠­si­yuni lácu luu nata­li̠­pa̠­huán Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ mac­la­cas­qui­ná̠hu la̠qui̠ anka­lhi̠ná nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠hu. 18 Xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú catat­lá­hualh hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut la̠qui̠ chuná luu lac­rrico nata­li̠­taxtuy caj xpa̠­la­cata lacuán xtas­cu­jutcán hua̠ntu̠ natat­la­huay, xa̠huachí luu acxtum cata­li̠­mak­ta̠­ya­ní̠­nalh xtu­mi̠ncán hua̠ntu̠ xlacán taka­lhi̠y. 19 Para chuná natat­la­huay xlacán lhu̠hua tama̠s­tok­má̠­nalh nahuán cumu la̠ xtu­mi̠ncán hua̠ntu̠ aca­li̠stá̠n nata­li̠­pa̠­xu­huay acxni̠ naca̠­ma̠x­qui̠cán nac akapú̠n a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa.
20 Timoteo, luu cat­lahua li̠tlá̠n aksti̠tum cama̠­kán­taxti hua̠ntu̠ aquit cli̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán, huix ni̠ cakáx­patti y ni̠ caca̠­najla a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ caj xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán ma̠squi tahuán pi̠ lanca tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ tama̠­siyuy. 21 Porque lhu̠hua hua̠nti̠ cumu tali̠­pa̠­huani̠t pi̠ xli̠­ca̠na lanca tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ tahuán pus hasta tali̠­lak­makani̠t Quim­pu̠­chi­nacán y niaj tali̠­pa̠­huán.
Y aquit cla­cas­quín pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo casi­cu­la­na̠t­la­huán.