4
Nac xla­catí̠n Dios xa̠hua nac xla­catí̠n Cristo Jesús hua̠nti̠ namim­paray cumu la̠ cha̠tum rey la̠qui̠ naca̠­ma̠­ka­lha­pali̠y naca̠­ta̠t­la­huay cuenta xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tala­má̠­nalh xas­tacná chuná cumu la̠ ti̠ aya tani̠ni̠t, aquit cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n pi̠ anka­lhi̠ná caliakchu­huí̠­nanti xta­chu­huí̠n Dios, huix cali̠­chu­huí̠­nanti acxni̠ cris­tianos takax­mat­putún y asta ma̠squi acxni̠ xlacán ni̠ takax­mat­putún huix anka­lhi̠ná caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni. Caca̠­ma̠aka­ta̠ksni hua̠nti̠ nia̠ li̠huana̠ taaka­ta̠ksa, caca̠­ma̠uxca̠ni hua̠nti̠ tata­xlaj­uani̠­má̠­nalh nac xta­ca̠­naj­latcán, caca̠­huani lácu aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ talak­tzan­ka̠­ta̠­ya­putún nac xta­ca̠­naj­latcán, y ne̠c­xnicú caca̠­li̠t­la­kuanti. Porque lak­cha̠ma quilh­ta­macú acxni̠ cris­tianos niaj cati­ta­kax­mat­pú­tulh hua̠ntu̠ xax­li̠­ca̠na xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios huata xma̠n huá nata­pu­tzay hua̠ntu̠ a̠tzinú tala­kati̠y, hasta lhu̠hua cris­tianos nata­pu­tzay xak­chu­hui̠­nacán hua̠nti̠ naca̠­liakchu­hui̠­naniy hua̠ntu̠ xma̠n sac­stucán takax­mat­putún. Xli̠­hua̠k xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios nata­lak­makán huata huá nata­ca̠­najlay cuen­tos hua̠ntu̠ ca̠li̠­chu­hui̠­nancán ma̠squi caj hua̠k xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cris­tianos. Pero hua̠ntu̠ huix mila­cata, acxni̠ para túcuya̠ ta­scújut nat­la­huaya li̠huana̠ cala­ca­pá̠s­tacti para chuná lak­chá̠n la̠ tla­hua­pu­tuna, y acxni̠ lak­chiná̠n tapa̠tí̠n huix cata̠­yani y capa̠ti, pero chu­na­tiyá aksti̠tum caliakchu­huí̠­nanti xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut, xa̠huachí xma̠n huá cali̠­taaka­tzanke la̠ta li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠ya min­ta­scújut hua̠ntu̠ laka­ya̠­hua­ca­ni̠ta.
Pero hua̠ntu̠ aquit qui­la­cata, xta̠­chu­na­tiyá cli̠­ta­mak­xtekni̠t cumu la̠ aktum li̠la­ka­chix­cu­hui̠n hua̠ntu̠ nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán Dios, chuná cuan porque aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta naqui­mak­lhti̠cán qui­la­táma̠t y nacni̠y. Pero aquit juerza ctla­hua­nini̠t la̠qui̠ nac­ta̠­yaniy nac qui­la­táma̠t y nac­ma̠­kan­tax­ti̠ko̠y hua̠ntu̠ Dios qui­li̠­lac­sacni̠t, luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ aktum takamá̠n anta­nícu la̠t­la­jacán, pero aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú nac­chá̠n anta­nícu qui­li̠­chá̠nat xuani̠t, luu ca̠na cpa̠­xu­huay pi̠ ne̠c­xnicú luu ctat­la­ji̠ni̠t y ni̠tu̠ clac­la­ta̠­yama huata cma̠­kan­tax­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ Dios qui­ma̠­cuentaj­li̠ni̠t. Ahuatá chú cma­ka­ka­lhi̠ma acxni̠ Quim­pu̠­chi­nacán naqui­ma̠x­qui̠­yá̠chá nac akapú̠n quin­co­rona o tas­káhu hua̠ntu̠ xlá ma̠lac­nu̠ni̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tama̠­kan­taxti̠y xta­chu­huí̠n. Y ni̠ caj xma̠n aquit caquin­ti­má̠x­qui̠lh hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t, sinoque na̠ nata­mak­lhti̠nán hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma̠s­ka­hui̠cán xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ takalh­ka­lhi̠­má̠­nalh acxni̠ namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán porque tapa̠x­qui̠y.
Pablo huan la̠ta lácu Dios makta̠yani̠t
Timoteo, luu xtlahua lanca li̠tlá̠n, aktum cacatzi juerza cat­la­huani la̠qui̠ pála naqui­lak­tana, 10 porque tamá Demas hua̠nti̠ caj xma̠n lakati̠y li̠pa̠­xúhu nali̠­la­tama̠y hua̠ntu̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú aktum cátzi̠lh quiak­xtek­má­kalh y alh putzay hua̠ntu̠ lakati̠y nac xaca̠­chi­quí̠n Tesa­ló­nica; quin­ta̠­lacán Cres­cente ani̠t nac xapu̠­la­tama̠n Gali­cia, y Tito na̠ ani̠t nac Dal­macia. 11 Caj xma̠n sacstu Lucas quin­ta̠­ta­mak­xtekni̠t. Cat­lahua li̠tlá̠n capu­tzapi quin­ta̠­lacán Marcos y acxtum cata̠ta porque xli̠­ca̠na pi̠ la̠n naqui­li̠­ma­cuaniy y naqui­mak­ta̠yay nac quin­ta­scújut. 12 Porque a̠má quin­ta̠­lacán Tíquico aquit cma̠­la­ka­cha̠ni̠t nac Efeso. 13 Xa̠huachí acxni̠ natana nat­la­huaya li̠tlá̠n naqui­li̠­ta­niya capote hua̠ntu̠ cak­xte­kuili̠ni̠t cxa­ca̠­chi­quí̠n Troas nac xchic Carpo; na̠ nata̠­li̠­tana qui­libros, pero ni̠tu̠ tipa̠­tzan­ka̠ya luu xla­ca­squinca naca̠­li̠­tana a̠má lac­sta­caca xu̠hua anta­nícu ctzok­nuni̠t.
14 Xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠pe̠cua qui­ma­ka­li̠­pu­huani̠t tamá Ale­jandro hua̠nti̠ ca̠li̠s­cuja ca̠t­la­huay pailas, porque lhu̠hua tu̠ ni̠tlá̠n quin­tla­hua­nini̠t. Pero Quim­pu̠­chi­nacán nama̠­xo­ko̠ni̠y la̠ta lácu mini̠niy napa̠­ti̠nán xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t. 15 Huix luu ska­lalh cala­ta­pu̠li ni̠tu̠ tiak­ska­huiyá̠n, porque luu li̠pe̠cua la̠ta quin­ca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n y ni̠ ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ aquinín li̠chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Cristo.
16 Acxni̠ huacu quin­ta­mac­xtú­calh nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ naquin­ta­ma̠­ka­lha­pali̠y ma̠pek­si̠­naní̠n ni̠para cha̠tum tícu xquin­kalh­mak­tá̠­yalh. Xuá Dios pi̠ ni̠ xca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­chá̠n caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ quin­tat­la­huá­nilh. 17 Pero ma̠squi ni̠ti̠ quin­kalh­mak­tá̠­yalh sola­mente Quim­pu̠­chi­nacán qui­mak­tá̠­yalh xlá qui­má̠x­qui̠lh li̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n nac­liakchu­hui̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut, y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa xta­chu­huí̠n Dios aquit cca̠­ma̠­kax­má­talh la̠ta la̠cu xlá ca̠lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k cris­tianos. Pero huá Dios qui­lak­má̠x­tulh la̠qui̠ ni̠ naquin­ta­huay tama̠­ko̠lh lac­li̠­pe̠­cuánit la̠páni̠t, 18 y chu­na­tiyá qui­mak­ta­kalhma nahuán la̠qui̠ tla̠n nac­chá̠n nac akapú̠n y naqui­ma̠x­qui̠y a̠má tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y. ¡Caj xma̠n sacstu mini̠niy nama̠x­qui̠cán cá̠cni̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú! Chuná calalh, amén.
Pablo a̠huatá ca̠xakatli̠lacá̠n ca̠najlaní̠n
19 Cat­lahua li̠tlá̠n li̠pa̠­xúhu caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu y hua̠ntu̠ qui­la­cata caca̠­ma­ca­ti­ya­pítit Prisca y Aquila, na̠chuná xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xchic Ones­í­foro. 20 Erasto antá tamak­xtekchá nac Corinto, y Trófimo cumu xta̠­tatlay antá cmak­xtekchá nac Mileto. 21 Clac­pu­huán pi̠ pálaj tuncán xtat li̠huán nia̠ lak­chá̠n ca̠lonkni. Luu li̠pa̠­xúhu taxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n Eubulo, Pudente, Lino, Clau­dia y xli̠­hua̠k nata̠­laní̠n hua̠nti̠ uú xalaní̠n.
22 Cla­cas­quín pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo acxtum cata̠­la­tamá̠n.