Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Tzoknilh Tito
Umá carta xa̠hua a̠má mactum hua̠ntu̠ titzok­ní­calh Timoteo, hua­tuní̠n u̠má hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán: “Cartas hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán xlac­scujní̠n Dios.” Pero u̠má carta huá tzok­ní­calh cha̠tum kahuasa hua̠nti̠ xli̠­pa̠­huán Cristo xuanicán Tito, hua̠nti̠ San Pablo timak­xtekchá nac aktum isla hua̠ntu̠ huí nac xla­quíta̠t pupunú hua­nicán Creta xla­cata naca̠­ma̠uxca̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos antá xalaní̠n la̠qui̠ aksti̠tum nata­li̠­pa̠­huán Dios.
Umá carta antá laca­tancs li̠chu­hui̠­nama túcu xli̠t­la­huatcán y lácu xli̠­la­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tala­ka­yá̠­nalh aktum ta­scújut nac pu̠si­culan, cumu la̠ hua̠nti̠ tapux­cu̠ni̠t, na̠chuná hua̠nti̠ tama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, y hua̠nti̠ taliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios; na̠chuná a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠lún ma̠kalh­chu­hui̠­naní̠n hua̠nti̠ antá tas­cuj­má̠­nalh, lácu ca̠mi­ni̠niy xli̠­ta­ta̠k­satcán acxni̠ tata­nu̠­má̠­nalh nac pu̠si­culan y tala­ka­chix­cu­hui̠­na­má̠­nalh, na̠chuná lácu xli̠­la­ta­ma̠tcán nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos acxni̠ ni̠ huá tali̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh xta­chu­huí̠n Dios o acxni ni̠ antá tahui­lá̠­nalh nac pu̠si­culan. Xa̠huachí antá uú talh­ca̠ni̠t lácu ca̠mi­ni̠niy xli̠­la­ta­ma̠tcán xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo chuná la̠ lac­chix­cu­huí̠n, lac­chaján, laka­huasán, lac­tzu­maján y lak­ko̠­lu­tzi̠nni. Y u̠má carta liakas­puta pero hui̠ntú li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán hua̠ntu̠ sacstu xla­cata Tito y hua̠ntu̠ namak­ta̠­yalé̠n nac xla­táma̠t.
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ cli̠­taxtuy xta­sa̠cua Dios xa̠hua xapóstol Jesu­cristo porque xlá qui­li̠­lac­sacni̠t qui­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t pi̠ nac­ca̠­li̠s­cuja xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xlá ma̠n ca̠lac­sacni̠t la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­huán nata­la­ka­pasa xli̠­hua̠k xta­la­ca­pa̠s­tacni, na̠ nata­ca­tzi̠y lácu Dios lacas­quín nala­ka­chix­cu­hui̠cán y lácu aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu y tancs naucxilh­la­ca­cha̠­ná̠hu a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa nac akapú̠n. Hasta xamaká̠n quilh­ta­macú acxni̠ Dios ni̠tu̠cu a̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y xlá aya xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa; y cumu xlá ni̠ aksa­ni̠nán, xa̠huachí cumu aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú, Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ li̠taxtuy qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán a̠li̠sok quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠mán xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut; xli̠­ca̠na pi̠ huá u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit qui­ma̠­cuentaj­li̠ni̠t la̠qui̠ nac­liakchu­hui̠nán. Tito, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ctzok­nimá̠n eé quin­carta porque cli̠­ma̠x­tuyá̠n cumu lá̠m­para xax­li̠­ca̠na quin­ka­huasa porque caj quim­pa̠­la­cata ma̠squi na̠ li̠pa̠­huana hua̠ntu̠ aquit cli̠­pa̠­huán; cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Jesu­cristo casi­cu­la­na̠t­la­huán y cama̠x­quí̠n tla̠n latáma̠t.
Aksti̠tum xli̠latama̠tcán hua̠nti̠ tali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios
Acxni̠ cti­mak­xtekni nac isla de Creta huá xpa̠­la­cata cti­li̠­mak­xtekni antá la̠qui̠ nala­ca̠x­tla­hua­ko̠ya hua̠ntu̠ nia̠ xla­ca̠t­la­hua­ko̠­yá̠hu y la̠qui̠ nac aka­tunu ca̠chi­qui̠ní̠n huix naca̠­lac­saca maka­pi­tzí̠n lak­ko̠lún hua̠nti̠ naca̠­pux­cuniy cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, pero chuná cumu la̠ aquit cti­li̠­ma̠­peksí̠n nat­la­huaya. Tama̠­ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠nti̠ huix naca̠­lac­saca tala­cas­quín pi̠ hua­tuní̠n hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na aksti̠tum tala­má̠­nalh la̠qui̠ ni̠ti̠ naca̠­li̠­huaniy para túcu. Caj xma̠n cha̠tum xli̠­ka­lhi̠tcán xpusca̠t, y xli̠­hua̠k xca­mancán tala­cas­quín pi̠ na̠ huá nata­li̠­pa̠­huán Cristo, y xli̠­hua̠k cris­tianos xli̠­ca­tzi̠tcán pi̠ ni̠ li̠xcáj­nit tali̠­ca­tzi̠y y hua̠k taka­lha­kax­mat­ni̠nán hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠cán. Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ lakaya xta­scújut nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo xli̠­ca̠na pi̠ luu aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán la̠qui̠ li̠huana̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y xtas­cu­jutcán nac xla­catí̠n Dios. Ne̠c­xnicú luu tali̠­pa̠hu cama­klhca­tzí̠­calh, na̠ ni̠para mini̠niy xasi̠­tzí̠n nahuán, ni̠ mini̠niy xakotni nahuán, xa̠huachí ni̠ xli̠­tat­lan­cá̠ni̠t, na̠ ni̠para xli̠­la­ka­ti̠­la­cá̠nat lácu na­tlajay lhu̠hua tumi̠n. Huata tu̠ xli̠t­lá­huat acxni̠ para tícu xala mákat caj tiji̠t­la̠­huama y xamaktum para nala­ka­pa­xia̠lhnán luu aktum tapa̠­xu­huá̠n xli̠­ma̠­ka­mak­lhtí̠nat y xli̠­ta­lak­tun­cú­huit nac xchic, xa̠huachí xli̠­cá­tzi̠t lácu aksti̠tum nala­tama̠y porque huá tama­ca­ma̠s­ta̠­nini̠t Dios, xli̠­ká­lhi̠t tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni y tla̠n xca̠­li̠­ca­tzi̠­niní̠t xta̠­cris­tianos. Xli̠­ca̠na pi̠ huá luu xli̠­ca̠­nájlat y xli̠­ma̠­kan­táxti̠t a̠má xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ aquinín quin­ca̠­ma̠­cuentaj­li̠­ca­ni̠tán nama̠­si­yu­yá̠hu la̠qui̠ huá tla̠n naca̠­li̠­ma̠akpu­huan­ti­yani̠y y naca̠­li̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ talac­la­ta̠­ya­má̠­nalh nac xta­ca̠­naj­latcán, y la̠qui̠ na̠ tla̠n naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ hui­lhaj tali̠­la­má̠­nalh xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y ma̠rí tala­ca­ta̠­qui̠nán.
10 Huá chuná cli̠­hua­niyá̠n porque lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ tama̠t­la̠nti̠y a̠má xta­chu­huí̠n Dios la̠ta huán pi̠ xma̠nhuá tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy qui­li̠s­tac­nicán, xali̠­huacay a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ tahuán pi̠ luu a̠tzinú xla­ca­squinca nacir­cun­ci­dar­la­yá̠hu, y tzucuy tali̠­chu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán y ni̠ kalhi̠y talu­lóktat chuná taliak­ska­huimi̠y xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos. 11 Xli̠­hua̠k tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh ca̠mi­ni̠niy pi̠ naca̠­ma̠­quilh­cac­sa­yá̠hu porque luu aka­tiyuj tat­la­hua­má̠­nalh maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Jesús y hasta maka­pi­tzí̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ pu̠tum tahui­lá̠­nalh nac aktum chiqui. Xlacán tama̠­si­yut­la̠­huán hasta hua̠ntu̠ niaj para ca̠mi­ni̠niy nata­ma̠­siyuy, pero huá chuná tali̠t­la­hua­má̠­nalh porque xlacán caj tumi̠n tali̠­tla­ja­má̠­nalh.
12 Xa̠huachí cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ na̠ xalac isla de Creta a̠má pro­feta hua̠nti̠ ca̠li̠­chu­huí̠­nalh xna­ta̠­chi­quí̠n y chiné huá: “Tama̠­ko̠lh cris­tianos xalac Creta xli̠­ca̠na pi̠ maka­pi­tzí̠n lanca ca̠la­ka­yá̠­calh, porque luu li̠­xcájnit tali̠­ca­tzi̠y, xaaksa­ni̠­naní̠n y xma̠n huá talac­pu­tzay lácu tla̠n nata­hua̠yán y caj natalh­qui­titnán.” 13 Luu xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ tili̠­chu­huí̠­nalh tamá pro­feta porque luu talani̠t, pero huix ni̠ caca̠­li̠­quilh­pú­huanti huata caca̠­la­ca­quilhni acxni̠ para túcu taliaktzan­ka̠­ta̠­ya­putún la̠qui̠ xma̠n huá aksti̠tum nata­li̠­la­tama̠y xatlá̠n xta­ca̠­naj­latcán, 14 na̠chuna li̠túm la̠qui̠ ni̠ nata­ca̠­najlay acxni̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán caj catu̠hua̠ cuen­tos hua̠ntu̠ xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán judíos, na̠ ni̠para huá nata­ca̠­naj­laniy hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ tama̠t­la̠nti̠y xta­lu­lóktat Dios huata caj talak­makán.
15 Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ tla̠n le̠ma xta­la­ca­pa̠s­tacni xlá sta­lanca catzi̠y pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y tla̠n naca̠­naj­la­yá̠hu, pero hua̠nti̠ ni̠ aksti̠tum tale̠­má̠­nalh xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán aka­tiyuj talay y ni̠ taca̠­naj­la­putún hua̠ntu̠ huan Dios, pero huá chuná qui̠­li̠­taxtuy porque xli̠­hua̠k xta­la­ca­pa̠s­tacni ma̠x­ca­jua̠li̠­ko̠ni̠t y ma̠squi la̠ta túcuya̠ tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni anán juerza nata­lak­makán. 16 Ma̠squi xlacán tahuán pi̠ na̠ tala­ka­pasa xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios pero antá nac xali̠xcáj­nit xtas­cu­jutcán hua̠ntu̠ tat­la­huay sta­lanca tali̠­ma̠­siyuy pi̠ caj taaksa­ni̠nán porque li̠pe̠cua quin­ca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n y ni̠ takax­mata hua̠ntu̠ tla̠n tas­tac­ya̠hu xa̠huachí ne̠c­xnicú xca̠úcxilhti para xtat­lá­hualh hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut.