2
Pablo lacasquín pi̠ Tito xma̠n huá cama̠síyulh hua̠ntu̠ xtalulóktat Dios
Acxni̠ huix naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya cris­tianos, huá caca̠­ma̠­si­yuni tancs xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­cuentaj­li̠­ca­ni̠tán. Tama̠­ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠nti̠ nata­pux­cuniy cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo ca̠mi­ni̠niy pi̠ luu lac­cac­suán y aksti̠tum cata­la­tá­ma̠lh la̠qui̠ chuná naca̠­ca̠c­ni̠­na­nicán; aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán, laca­ti̠tum cata­pa̠x­quí̠­nalh y cata­ká­lhi̠lh li̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n nata­ta̠­yaniy ma̠squi caca̠­lák­chilh la̠tachá túcuya̠ tapa̠tí̠n. Na̠chuná tama̠­ko̠lh lac­tzicán hua̠nti̠ aksti̠tum xli̠­la­ta­ma̠tcán cumu la̠ ca̠mi­ni̠niy nata­la­tama̠y hua̠nti̠ tama­ca­ma̠x­qui̠ni̠t xla­ta­ma̠tcán Dios, pus ni̠ ca̠mi­ni̠niy nataaksa­ni̠nán, na̠ ni̠para cata­ká­chi̠lh, huata cata­ma̠­sí­yulh lácu aksti̠tum lata­ma̠cán. Xa̠huachí cata­ma̠­si­yú­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­tzu­maján hua̠nti̠ na̠ aya tamaka­xtoka lácu ca̠mi­ni̠niy xli̠­pa̠x­qui̠tcán xta̠­ko̠­lucán xa̠hua xca­maná̠n, lácu nata­ka­lhi̠y tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, hua̠ntu̠ tla̠n cata­ta­mak­tá­kalhli y xma̠n huá cuentaj catat­lá­hualh xchiccán, tla̠n cata­ca­tzí̠­nilh cati̠hua̠ cris­tianos, y cata­ka­lha­káx­matli hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­peksi̠y xta̠­ko̠­lucán la̠qui̠ ni̠ti̠ cala̠huá namak­stuaksán u̠má xta­chu­huí̠n Dios.
Xa̠huachí huix na̠chuná caca̠­ma̠akpu­huan­ti­yani laka­huasán la̠qui̠ hua̠ntu̠ na̠ aksti̠tum nata­la­ca­pa̠s­tacnán. Pero huix caca̠­pu̠­la­li̠pi caca̠­ma̠­si­yuni lácu aksti̠tum lápa̠t la̠qui̠ na̠chuná nata­la­tama̠y, y la̠ta huix naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya y naca̠­ma̠­si­yu­niya hua̠ntu̠ ca̠naj­laya antá sta­lanca cama̠­siyu pi̠ luu aksti̠tum li̠pa̠­huana y aka­tzi­yanca li̠lápa̠t. Acxni̠ nachu­hui̠­nana hua̠ntu̠ tla̠n cali̠­chu­huí̠­nanti y hua̠ntu̠ taaka­ta̠ksa pi̠ xta­lu­lóktat la̠qui̠ ni̠tícu nahuán para ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ qui­lhuámpa̠t, y la̠qui̠ chuná nata­li̠­la­ca­ma̠­xanán xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ quin­ca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n acxni̠ nata­ca­tzi̠y pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum li̠la­ma̠­náhu hua̠ntu̠ liakchu­hui̠­na­ná̠hu.
Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ ca̠ta­ma̠­hua­cani̠t y ca̠ma̠s­cu­ju­má̠­calh, huix caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni pi̠ hua̠ntu̠ laca­ti̠tum cata­ka­lha­káx­matli hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­peksi̠y xpat­roncán; tla̠n cata­cá­tzi̠lh y ni̠ caj cata­ka­lha­kax­mat­ma­ka­ní̠­nalh. 10 Ni̠ cata­ka­lhá̠­nalh huata cata­ma̠­sí­yulh pi̠ aksti̠tum tala­má̠­nalh nac xla­ta­ma̠tcán y li̠pa̠­xúhu tama̠­kan­taxti̠y xta­scu­jutcán, la̠qui̠ chuná nata­ma̠­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na luu li̠pa̠­xúhu li̠pa̠­huancán a̠má tali̠­pa̠hu Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
11 Porque Dios sta­lanca quin­ca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán pi̠ caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n quin­ca̠ucxilh­la­ca­chi­ni̠tán y ca̠lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú. 12 Pero a̠má xta­la­ka­lha­maní̠n Dios hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ka­lhi̠­niyá̠n antá sta­lanca quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­niyá̠n lácu nalak­ma­ka­ná̠hu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ li̠maka­pa̠­xu­hua­yá̠hu qui­mac­nicán, xlá lacas­quín pi̠ aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu uú nac ca̠quilh­ta­macú, naka­lhi̠­yá̠hu tla̠n quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y akstítum nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios cumu la̠ ti̠ xli̠­ca̠na tama­ca­ma̠x­qui̠ni̠t xla­ta­ma̠tcán, 13 y hua̠ntu̠ aksti̠tum kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu nahuán a̠má lanca y li̠cá̠cni̠t quilh­ta­macú la̠ta xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t nama̠­kan­taxti̠y acxni̠ namim­paray xli̠­maktiy tamá lanca tali̠­pa̠hu quiDioscán hua̠nti̠ na̠ qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Jesu­cristo. 14 Porque caj quim­pa̠­la­ca­tacán xlá tama­ca­má̠s­ta̠lh nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ chuná naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n xpa̠­la­cata xli̠­hua̠k xali̠xcáj­nit quin­ta­la̠­ka­lhí̠ncán hua̠ntu̠ xquin­ca̠­li̠­lamá̠n cumu la̠ xta­chí̠n y la̠qui̠ chú caj xma̠n huá nata­pek­si̠­ni­yá̠hu y xma̠n huá nalak­tzak­sa­yá̠hu nat­la­hua­yá̠hu a̠má xta­scújut hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠t­la­hui̠­pu­tuná̠n.
15 Huá u̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ huix aksti̠tum mili̠­ma̠­síyut tancs caca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni cris­tianos acxni̠ ca̠ma̠akpu­huan­ti­ya­ni̠ya, pero na̠ caca̠­la­ca­quilhni a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ talac­la­ta̠­ya­putún, pero anka­lhi̠ná cakalh­chu­huí̠­nanti cumu la̠ ti̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y xli̠­ma̠­peksí̠n. Ni̠ cama̠sta tala­cas­quín para tícu nalak­makaná̠n y ni̠tu̠ naliucxi­lhá̠n.