3
Hua̠ntu̠ xli̠ma̠kantaxti̠tcán hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Cristo
Xa̠huachí caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni cris­tianos pi̠ xla­ca­squinca nata­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ tahuán lac­lanca ma̠pek­si̠­naní̠n, na̠chuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­taxtuy ma̠pek­si̠­naní̠n nac lactzu̠ ca̠chi­quí̠n, ca̠mi­ni̠niy pi̠ anka­lhi̠ná cata­ka­lha­kax­mat­ní̠­nalh y catat­lá­hualh hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut. Ni̠pára cha̠tum tícu cala̠huá cata­li̠­kalh­chu­huí̠­nalh, anka­lhi̠ná tla̠n cata­ca­tzí̠­nilh xta̠­cris­tianoscán y cata­li̠­la­tá­ma̠lh xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­la­ka­lhá­malh xli̠­hua̠k cris­tianos.
Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque xapu̠lh aquinín na̠chuná luu li̠xcáj­nit la̠ta xla­ma̠­náhu, ni̠ xka­lha­kax­ma­tá̠hu Dios, xaaktzanká̠n xla­ma̠­náhu y xta­chí̠n xquin­ca̠t­la­hua­ni̠tán la̠tachá túcuya̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n, anka­lhi̠ná xla̠­ma­ka­si̠­tzi̠­hui­la̠­náhu y ni̠ xla̠ucxilh­pu­tu­ná̠hu. Pero lák­cha̠lh quilh­ta­macú acxni̠ Dios qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán quin­ca̠­la­ka­lhamán quin­ca̠­ma­ca­minín xta­pa̠x­qui̠t xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ lama̠­náhu uú nac ca̠quilh­ta­macú, hasta xli̠­ca̠na quin­ca̠­lak­ma̠xtún, ni̠ xla­cata para túcuya̠ tla̠n ta­scújut tla­huáhu huá chuná quin­ca̠­li̠­la­ka­lhamán, huata huá chuná li̠t­lá­hualh porque ma̠n quin­ca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán. Y acxni̠ quin­ca̠­che­ke̠­makanín xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtit­la­hua­ni̠­táhu sta­lanca li̠táx­tulh cumu lá̠m­para laca­chim­pa­ráhu a̠maktum, y Espíri­tu Santo quin­ca̠­ma̠x­quí̠n a̠má xasa̠sti qui­la­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ la̠nchú kalhi̠­yá̠hu. Y caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, Dios quin­ca̠­ma̠x­quí̠n xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo, y ni̠para caj cha̠­lak­ca­tzaj quin­ca̠­ma̠x­quí̠n sinoque xlá ya̠ tapa̠­xu­huá̠n ma̠sta̠y. Xa̠huá cumu aya quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­ni̠tán y quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu lá̠m­para niaj tu̠ kalhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n, pus xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n namak­lhti̠­na­ná̠hu a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa y hua̠ntu̠ kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu.
Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ cuanimá̠n huá xta­lu­lóktat y cla­cas­quín pi̠ huá u̠má luu caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni cris­tianos la̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo caj luu xma̠n huá catat­lá­hualh hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut, porque huá u̠má tla̠n tas­tac­ya̠hu y hua̠k ca̠li̠­ma­cuaniy la̠tachá tícu ya̠ cris­tianos. Pero huix ni̠chuná camak­li̠­chu­huí̠­nanti a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán, cumu la̠ cuen­tos y lácu tati­la­ta­ma̠ni̠t xalak­maká̠n lak­ko̠­lu­tzi̠nni, xa̠huachí ne̠c­xnicú cala̠­ma̠aklhu̠­huí̠tit y ni̠ cala̠­li̠­la­ca­hua­nítit cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tala­kati̠y tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán xli̠­ma̠­pekí̠n Moisés porque tamá taaklhú̠­hui̠t ni̠tu̠ li̠ma­cuán.
10 Para cha̠tum cris­tiano natzucuy ca̠ma̠­paj­pi­tziy y ca̠ma̠­la­kas­pit­ya̠­huay maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Cristo, pus luu laca­ti̠tum cahuani maktum osuchí maktiy xla­cata pi̠ ni̠chuná cali̠­cá­tzi̠lh. Pero para ni̠ naka­lha­kax­matá̠n hua̠ntu̠ nahua­niya, entonces maktum cat­la­kaxtu y niaj cama̠xqui tala­cas­quín naca̠­ta̠­ta­mac­xtu­mi̠yá̠n. 11 Y huix luu mili̠­cá­tzi̠t pi̠ hua̠nti̠ chuná ca̠ma̠­la­kas­pit­ya̠­huay cris­tianos xli̠­ca̠na pi̠ li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni y huá xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y ma̠lak­tzan­ke̠­ya̠­huama.
Pablo a̠huatá xakatli̠lacá̠n Tito
12 Acxni̠ cma­ca̠nchá nahuán quin­ta̠­lacán Artemas osuchí Tíquico, luu nat­la­huaya li̠tlá̠n napi­na̠pi nac xaca̠­chi­quí̠n Ni̠có̠­polis la̠qui̠ antá nata­nok­lha̠­chá̠hu, porque aya cli̠­pu̠lh­ca̠ni̠t pi̠ antá cuilachá nahuán acxni̠ nalak­chá̠n ca̠lonkni. 13 Luu xli̠­ca̠na cat­lahua li̠tlá̠n caca̠­mak­ta̠ya acxni̠ nata­lak­cha̠­na̠­chá̠n tamá ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná Zenas xa̠hua Apolos, huix caca̠­ma̠xqui hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín xalac xti­jicán la̠qui̠ ni̠tu̠ naca̠­tzan­ka̠niy y tla̠n nata­chá̠n anta­nícu taamá̠­nalh. 14 Y ne̠c­xnicú tipa̠­tzan­ka̠ya pi̠ luu xla­ca­squinca tama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo xli̠­mak­ta̠­yatcán xa̠maka­pi­tzí̠n xta̠­cris­tianoscán hua̠nti̠ luu tamac­la­cas­quix­ni̠­má̠­nalh la̠qui̠ nata­li̠­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ lacuán xtas­cu­jutcán y nata­maklh­ca­tzi̠y pi̠ na̠ tali̠­ma­cuamá̠­nalh.
15 Xli̠­hua̠k nata̠lán hua̠nti̠ lac­xtum quin­ta­ta̠­la­má̠­nalh luu li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n. Caqui­la̠­ma­ca­ti­ya­ni­chá̠hu xli̠­hua̠k ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ aquit luu cca̠­pa̠x­qui̠y. Dios caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín.