11
À Ɠɔoɠɔ GALAGI nɛɛ ʋɛ,
wo ɠolo ná-deveiti bɛ
Wa Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ, wo ná-deveiti so yeenɔpɛ, ta ná-tɔgiti, ta ná-kala gooiti, ta ná-fali wooiti. Wo la ga wo-lointi kɛʋele, niiti ti la niima vaiti kwɛɛ, ti la ti ɠaani, wɔi wo ná za, wo naa ɠwɛɛ, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wo ɠalani da, bɔɔlɔ ʋelei, ná-zeeɠaaɓaai, ta ná-zɛbɛi, laavɔɔ ʋoogiti, ta kɛɛwotiiti é ti laazeelini Ezipete yooi zu, Falaɠɔn laalɔɠɔma, Ezipete masagi, ta ná-zooi kpein daalɔɠɔma, nii é kɛɛni ga Ezipete ɠɔɔɠɔ nuiti, ta ta-zooiti, ta ta-wotoloiti, ʋelei é Seeli Kpoloɗɛi ɠaaɠaleni ma la, é ʋu ti ma, siɛgi zu ti ɠɛni wo zaɠalabosu la, é ti maalɔɔɠuni, ti ɲɛɛlɛ ɲɛgɛlɛin. Wo naa kpein kwɛɛ, nii é kɛɛni wo ʋɛ teʋebai zu, eyɛsu wo ʋa zeeli niima adaʋɛ, ʋelei é Datan zoni da, ta Aɓilame, Eliaɓe ná-doun zunuiti, Luɓɛn ná-bolodai zu, siɛgi zu zooi laalaoni da ti ɠɔɠɔwu, é ti maaɠulu ta ta-ʋɛlɛyeɠeiti, ta ta-zeɠe ɠotaiti, ta niiti kpein ti ɠɛni loni ti ʋolu, Izelayɛle nuiti saama. Mazɔlɔɔ wo kɛɛwoti wolai naa kpein kaani, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI kɛɛni.
Naa ɠa é ba, à deveiti kpein so, gè feezu wo ya za, nii a kɛ wo zɛbɛi zɔlɔɔ, wo li, wo zooi zo, ʋɛ wo liizu, wo ná zeɠe ga wɔnɔ, wo-zii zu ɠa ɠooza zooi naa zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ma ɠonai woni wo-mɛmɛwolani bɛ, ta ti-mavofodaiti, zooi ʋɛ nɔnɔi ta kɔin gulɔi ʋooʋaai ná. 10 Mazɔlɔɔ zooi nii wo liizu, wo seɠe ga wɔnɔ, é la ga Ezipete yooi ɠɛʋele, ʋɛ wo ɠulaai ná. Miná wa la ani zuwui vazana, kɛni wo ɓena kɔ, eɠɛ guulu kpelei. 11 Zooi nii wo leʋesu, wo li, wo seɠe ga wɔnɔ, toɠa ga zooi nii gizeiti ti su ta nɛmɛiti, é yɛɓɛzu ga tona ɗɛi é zeɠezu geezuʋɛ. 12 Zou ʋe nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI daazɔbosu, é ɠaaɓa ma, é zo konagi ma volo mɔungi ma, é li ma ɠaaɓelagi ʋɔ.
13 Ni wa ɠolona deveiti bɛ, gè ti veezu wo ya za, wo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ, wo ɗa lɛbi ga wo-yii pɛ, ta wo-yɛnvui pɛ, 14 toɠa tonai ʋu wa-yooi zu, siɛgi zu maanɛai é ʋu la, sama gelei ta foɠo gelei, wa wa-moloi ɠaalɛ ba, nii é ga ɓeleegi, ta wa-lɔɔ niinɛi, ta wa-wulɔi, 15 toɠa tufa ʋagɔiti pu wa-lɔɓɔi zu, wa-loganiiti daamii vai zu, wa daami wo, wo yiɠo.
16 Wa dama ga ɓɔɠɔ, wo mina ɓɔɠɔ yɛ ná, wo ʋa ɠaka, wo ʋa li ga gala kiligiti pɔ pelei, wo ʋa ti lɛbi, wo ʋa nɔkɔ ti wu. 17 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa yiiɠaawana wo ma, é geeɠɔlɔgi laaɠulu, tona la ʋua, zooi la aniiti pɔnɔga, wo undaa ɠa ʋili gaamanɔ zou ʋagɔi naa zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI fea wo ʋɛ.
18 Tɔgi niiti gè ti veezu, wa ti zɛʋɛ wo-yiimaʋɛ, ti ɠɛ wo ɠisu, ti ɠili wo-yeeiti ba eɠɛ poogi, poogi ɠɛ wo-loʋalaʋɛ ʋa. 19 À wo-lointi kala ga tiye, wo yɛpɛ la ti ma, wa ɠɛna zeini wa-ʋɛlɛi wu, ta wa ɠɛna ziaa pelei zu, wa ɠɛna laa, ta wa wuzeɠena. 20 Wa ti zɛʋɛ wa-ʋɛlɛi ma laamasagi ma, ta wa-laa ziɠidaʋɛ ma. 21 Wo-ziiti ta wo-loun zunuiti siiti su ɠa ɠooza, eɠɛ geeɠɔlɔgiti siiti, niiti ti zɛlɛgai zooi maazu, naama yooi zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ma ɠona woni wo-mɛmɛwolani bɛ, ga é fe ti ya.
22 Mazɔlɔɔ ni wa ɠolona devei niiti pɛ bɛ, gè feezu wo ya ga wo makɛ, wo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ, wo ziɛ ga pelei kpein é wo ɠalaga da, wo ɠili tɔ ɠilagi ʋa, 23 toɠa zii niiti kpein kpɛ wo luɠɔ, wa ziiti ta-yooi zeɠe ga wɔnɔ, niiti ti mɔinɗai wo ʋa, zɛbɛi ti ʋa ti leʋe wo ʋa. 24 Adaʋɛ kpein wo ɠɔɠɔlosu ná ma, miná ɠa ɠɛ ga wɔnɔ, wa-ɠwɛpelemaʋɛ ɠa zeeli Liɓan teʋebai ma, ta ziɛ wolai Ufelate, eyɛsu é zeeli folo liizu ʋele ɓoloɗɛi ma. 25 Nu nɔpɛ ge la zooga é ʋa wo zakpe, eɠɛʋelei é boni la wo ma, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa dualuagi lɔ nuiti su wo luɠɔ, ti zasu ɗa ɓali, zooi kpein su ʋɛ wo leʋesu ná.
Tuyai ta foovooi
26 Gè tuyai ta foovooi zeiɗa wo luɠɔ za, wo yiimazeɠe: 27 wa tuyai zɔlɔɔ, ni wa ɠolona Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-deveiti bɛ, gè feezu wo ya za, 28 wa foovooi zɔlɔɔ, ni wo la ɠoloni Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-deveiti bɛ, ni wa zeɠena pelei ʋa, gè ma levei veezu wo ya za, wo ɠili gala kiligiti ba, niiti wo la ti ɠwɛɛ.
29 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI liizu la ga woye zooi naa zu, ʋɛ wo ná zeɠezu ga wɔnɔ, wa tuyai loo Galizime gizei ma, wo foovooi loo Eɓale gizei ma. 30 Naama ɠize felegɔiti pɛ ta Zuludɛn ʋolu ʋelei, pelei nii é folo liizu ʋelei naa ʋoluʋɛ, Kanaan nuiti ta-yooi zu, niiti ti zeini Zuludɛn ma ʋɛtu nɛmɛi zu, Gilegale letemaʋɛ, Mɔlee sɛne gului, naati kobaʋɛ. 31 Mazɔlɔɔ wa ga ʋa Zuludɛn ɓudɛzu, wo li, wo zooi zo, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feezu wo ya. Wa seɠe ga wɔnɔ, wo zei ná. 32 Wa dama, wo ɠolo deveiti bɛ ta tɔgiti, gè ti veezu wo ya za.