TƆGITI TA DEVEITI
12
(12:1--26:19)
Wɛlɛ tɔgiti ta deveiti ba, niiti wa ti zo, wo ɗa ziɛ ga tiye wo-zii ma voloi pɛ su, zooi naa zu, Ɠɔoɠɔ GALAGI, wo-mɛmɛwolani ta-ƓALAGI feezu wo ʋɛ, ga wo seɠe ga wɔnɔ.
GALA falizuʋɛ ɠɛ ɠila nɔ
Wa naama adaʋɛti pɛ kpezeɠele, ʋɛ zii naati wo ʋaazu ti ɓɛɛzu, ti ɠɛni ta-ɠalagiti dɛbizu ná, gize ɠaaɠoozagiti ma, ta gize goiti, ta gulu wolaiti bu. Wa ta-zalaɠa ɠulazuʋɛti toka, wo ta-zale ɠɔɔ ɠɔtuiti kpezeɠele, wo ta-zale ɠɔɔ wuluiti gala, wo ta-ɠɔɔɠɔ ganigiti galeɠale, ti ga ta-ɠalagiti, wo ti-laaseigi ɓale, é ɠula adaʋɛ náti, é ɲɛɛlɛ. À mina ti ɠɛɛ woti naama zii ta ɠɛ ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI. Kɛlɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa yiimazeɠezu ga adaʋɛ ta, wo-mavofodaiti kpein saama, ʋɛ ná a ɠɛ ga seizuʋɛ, miná ɠa wa li ná, wo ɗa nɔkɔ bu. Miná ɠa wa gala zalaɠaiti kula ná, ta zalaɠaiti, ta puusiɛiti, ta ɠuladaiti, ta minazeɠe daazeeli zalaɠaiti, ta vebɛaniiti wo daai ɠisu, ta wa-loganii ma wolaiti ta ma goiti ma yiʋo mɔungiti. Miná ɠa ɓalaa wa daami wo ná, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, wa-o, wa-ʋɛlɛyeɠeiti-yo, wo ɠoozunɛ naama ani ʋagɔi pɛ faa zu a ɠɛ wo ya, niiti Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI a tuya loo wo ʋɛ ti zu.
À mina faiti kɛ, eɠɛʋelei ade kɛɛzu la za ʋɛ, ɛsɛ ka naa ɠɛɛzu nɔ, nii pagai gaazu. Tɔɔzei wo la dɛ zeelini dooɠo bosuʋɛ, ta zooi zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feezu wo ʋɛ ga wɔnɔ. 10 Wa ga ʋa Zuludɛn maazuɓudɛzu, wo zei zooi zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feezu wo ʋɛ ga wɔnɔ, toɠa dooɠogi ve wo ya, é wo ɠula wo zili nuiti kpein zea, ti wo-maaɠoolii zu, wa zei zooi naa zu ziilɛigi zu. 11 Adaʋɛ ɠa ɠɛ miná, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI a yiimazeɠe ga ná, ʋɛ daaseigi a yɛ ná ʋa. Miná ɠa wa naati kpein kula ná, niiti gè wo levezu ti ma, wa-ɠala zalaɠaiti, ta wa-zalaɠaiti, ta wa-ʋuusiɛiti, ta wa-ɠuladaiti, ta vebɛaniiti wo minazeɠezu ga tiye Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 12 Wa ɠoozunɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, wa wo-loun zunuiti, ta wo-loun anzanuiti, ta wa-wotiɠɛ zunuiti, ta wa-wotiɠɛ anzanuiti, naa ʋɛɛ Leevi nuiti ba, ti zeini wa-laaiti su, mazɔlɔɔ naati ti la zou nɔpɛ sɔlɔɔni wo zaama.
13 À dama ga ɓɔɠɔ, wo mina wa-ɠala zalaɠaiti kula adaʋɛ tanɔpɛ nɔ, wa ná ɠa, 14 kɛlɛ wa wa-ɠala zalaɠaiti kula naama adaʋɛ, ʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI a yeelo ná ʋa, wa-wolodai ta zu, miná ɠa wa naa kpein kɛ ná, nii gè wo levezu ma. 15 Anɛɛ naa ʋe, siɛgi zu wɔin a wo zo da, wa zoo wo toganii ta ʋaa, wo ma zuai mi, é zoloo tuyai ma, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI bosu wo ʋɛ, ʋɛ nɔpɛ wa zei ná. Nui nii kɔzɔai, ɓaa nii ɲadegai, ta zoo ti ta mi, eɠɛ nɔ ʋelei nu dopa zuai ɓaa goe suai miizu la. 16 À mina nɔ ɲamai mi, kɛlɛ wa pu ya zooi ma eɠɛ ziɛi.
17 À mina wa-moloi ma ʋuusiɛi mi wo-zeizuʋɛ, ta wa-lɔɔ niinɛi, ta wa-wulɔi, ta wa-loganii ma wolaiti ta ma goiti ma yiʋoiti, anɛɛ minazeɠe ganii gila kpalaa, ɓaa wa-vebɛaniiti wo daai ɠisu, ta wa-ɠuladaiti. 18 Wa ɠɛ nɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, naama adaʋɛ, ʋɛ é yeelosu ná ʋa, miná ɠa wa ti mi ná, wa wo-loun zunuiti, ta wo-loun anzanuiti, ta wa-wotiɠɛ zunuiti, ta wa-wotiɠɛ anzanuiti, ta Leevi nuiti ti zeini wa-laaiti su, wa ɠoozunɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, wa-wotii ma lɔnɔgiti kpein su. 19 À mina yeema Leevi nuiti ma, eyɛsu pɛ wo-zii ma voloi pɛ su, wa-yooi zu.
20 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI wa-yooi zuwɔɔlɔzu la, eɠɛʋelei é minazeɠeni la wo ʋɛ, ni sua wɔin a wo zona, wa zoo wo naa kpein mi, nii a nɛ wo ʋɛ. 21 Ni adaʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI yeelosu ná ʋa ga daaseigi ɠɛ ná, ná maaɠoozaʋɛ wo ʋa, wa-loganiiti Ɠɔoɠɔ GALAGI feezu wo ʋɛ, wa zoo wo ta zeɠe ma wolaiti su, ɓaa ma goiti su, wo paa, eɠɛʋelei gè devei veeni la wo ya, wa zoo wo mi, ʋɛ wo zeini ná, eɠɛʋelei wo pɔ la. 22 Wa mi, eɠɛʋelei nu a ɗa dopa zuai ɓaa goe suai mi la, nui kɔzɔai, ɓaa nii ɲadegai, naa felegɔ pɛ ka zoo é ta mi. 23 À dama nɔ, wo mina ɲamai mi, mazɔlɔɔ ɲamai ɠa é ga zɛnvui, à mina zɛnvui ɓɔ suai ʋa, wo ʋa mi. 24 À mina ta mi ɲɛgɛlɛin, wa pu ya zooi ma eɠɛ ziɛi. 25 À mina mi, naa ɠa a kɛ wo undaanɛ, wa wo-mavofodaiti, tɔɔzei wo naa ɠɛa, nii sɔlegai Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu.
26 Kɛlɛ wa-loganiiti wo ti veezu GALA bɛ, ta minazeɠe daazeeli zalaɠaiti, wa li ga naati naama adaʋɛ, ʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI yeelosu ná ʋa. 27 Wa gala zalaɠaiti kula, suai ʋɛɛ ma ɲamai ʋa, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-zalaɠa ɠulazuʋɛ. Wa-zalaɠai zɔiti ma ɲamai ɠa vaza Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-zalaɠa ɠulazuʋɛ, wa zoo wo ma zuai ta mi.
28 À ɠizɛ devei niiti kpein su, gè feezu wo ya, à ɠolo ti pɛ bɛ. Naazu wo undaa ɠa nɛ, wa wo-mavofodaiti, tɔɔzei nii pagai, é zɔle Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu, wa naa ɠɛɛzu.
Nu mina ʋokɔɠɔ
Kanaan nuiti ma
29 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ziiti ma zuwu ɠaaleʋezu la wo luɠɔ, niiti wo liizu ti ʋɔ bɛ, wo ti zo, siɛgi zu wo ti ɓɛɛzu la, wo zei ta-yooi zu, 30 à dama ga ɓɔɠɔ, wo mina ɠɔ ga ta-ʋalii, wo ʋa ʋokɔɠɔ ti ma, ti undaaʋiliga ʋoluma wo luɠɔ. À mina ʋɔɔpɛɛ ta-ɠalagiti ta vaa ʋa, wo ʋa gaazaɠa bo ga: «Nuɓusɛi niiti ti ɠɛni ta-ɠalagiti dɛbizu ɠale? Gá pɔ gá ɓalaagi gi kɛ ga ti ɠɛʋele.» 31 Wo ɠɛʋelei mina ɠɛ ɠana Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI letema. Mazɔlɔɔ zii naati ti ɠɛni fai ma zii pɛ kɛɛzu, niiti ti Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu ga kɔzɔba vaiti, ti wɔin la ma. Ti yɛni liizu la, ti ɗa ti-loun zunuiti ta ti-loun anzanuiti gala ga zalaɠai ta-ɠalagiti bɛ.