MOIZE NÁ-FALIMAI
TA SAA VAI
31
(31:1--34:12)
Moize ɓɔɛni Izelayɛle nuiti kpein pɔ ɠani, é ɠɛ ti ma: «Niizu gè kona ungila puufelegɔ (120) zɔlɔɔga, gè la mɔ zooga gè ʋa lo wo luɠɔ. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni mà, gè la Zuludɛn nii maazuɓudɛa. Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɓɔɠɔi ɠa lo wo luɠɔ. Zii naati ti zeini ná, toɠa naati koloɠolo wo luɠɔ, wo zoo wo ta-yooi zeɠe ga wɔnɔ. Zozuwe ɠa é losu wo untuɠɔ, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI bogai la. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa ti ɠoloɠolo, eɠɛʋelei é Amɔɔl masagiti koloɠoloni da, Siɠon ta Wɔge ta ta-yooi. Toɠa zobogi ve wo ʋɛ, wo vɔni zii naati ma, wa ti zo kpein nɔ, eɠɛʋelei gè wo leveni la. À yiilɔɔ, wo zɛbɛzeɠe! À mina lua, ti mina wo zasuɓali, mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɓɔɠɔi ɠa liizu wo ʋolu, é la yeeɓega wo ʋa, é la ɠɛlɛa wo ʋa.»
Zozuwe ʋilɛ fai Moize ʋotogi zu
Naa ʋolu, Moize Zozuwe lolini, é ɠɛ ma Izelayɛle nuiti kpein gaazu: «Yiilɔɔ, è zɛbɛzeɠe, mazɔlɔɔ ɗa ɠa è lɛɛzu ga niima nuɓusɛiti naama yooi zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ma ɠona woni ti-mɛmɛwolani bɛ, é ʋa fe ti ya. Ɗa ɠa è ʋaazu liizu ga tiye, ti seɠe ga tɔnɔ. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɠɔi ɠa lo è luɠɔ, toɠa ɠɛ è ʋa, é la yeeɓega è ʋa, é la ɠɛlɛa è ʋa. Mina lua ani nɔpɛ ba, è zasu mina ɓali.»
Tɔ sɛʋɛi ɠala yeeɠɛɠalaiti
Moize niima lɔ gooiti kpein sɛʋɛni, é kaliva zalaɠa ɠula nuiti ma, Leevi mavofodaiti, ti-losuʋɛ ɠɛni ga ti ɗa Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-minazeɠe kesui zeɠe, ta Izelayɛle ɠundiɠiiti kpein. 10 É niima levei veeni ti ya, é ɠɛ ti ma: «Konagi lɔfelasiɛi ɠilagilagi kpein ma, kuye zuvaayɛ konagi laawu, kota vɛtii ma ziɛgi zu, 11 siɛgi zu Izelayɛle nuiti kpein ti ʋaazu la, ti lo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠakala, naama adaʋɛ, ʋɛ é yeelosu ná ʋa, wa tɔ gooi nii ɠala ná Izelayɛle nuiti kpein bɛ. 12 Wa nuɓusɛiti kpein gaalɛ ba, zunuiti, ta anzanuiti, ta doungoiti, ta wɛɛinti ti seikɔɠɔmai zu wo zaama, naa ɠa a kɛ ti pɛ ti tɔgi ɠala gooi mɛni, ti Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazuluabai maalɛlɛ, ti niima lɔ gooiti kpein so, ti ɗa ziɛ la, 13 ti-lointi ɓalaa, niiti ti la kwɛɛ, naati ta mɛni, ti Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazuluabai maalɛlɛ, yeenɔpɛ, wo-zii ma voloi pɛ su, naama yooi zu wo ʋaazu seɠezu ga wɔnɔ, wo Zuludɛn ɓudɛa ʋoluma.»
Izelayɛle nuiti ta ɠɛ ga
wooʋalada nuiti
14 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Moize ma: «Wɛlɛ, è-zii ɠaaɓelazuʋɛ maaɓuɠa. Ʋa ga Zozuwe, wo lo GALA daaɠomi seɠe ʋɛlɛi wu, miná ɠa gè nà-deveiti feezu zea ná.» Moize ta Aalɔn ti liini, ti lo GALA daaɠomi seɠe ʋɛlɛi wu.
15 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠulani kɛlɛma ti ʋɛ miná, tonaɓiingi zu, é lo GALA daaɠomi seɠe ʋɛlɛi laaʋɛ. 16 É ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: «Wɛlɛ, nágo ʋe na, è li è-mɛmɛwolani pɔ, ti zaai. È zaa ʋoluma, niima nuɓusɛiti ta ʋaazu koloɠologi ɠɛɛzu ta gala kiligiti, naama yooi zu, ʋɛ ti ʋaazu liizu ná. Ta ɠɛlɛ bà, ti minazeɠegi ɠoloɠolo, nii gè kɛɛni ti ʋɛ. 17 Naa maaʋele ma, nà yiiɠaawana ti ma naama voloi zu. Nà ɠɛlɛ ti ʋa, gè ʋoluave ti ʋa. Naazu, nuɓusɛiti ta ɠɛ ga zii taɠili daamiani, kpɔlɔ mɔinmɔin ka zeeli ti ma, ta faaɓaagiti. Naama voloi, Izelayɛle nuiti ta ɠɛ ɓɔɠɔ ma: ‹Gaamazu, tɛi ada-ƓALAGI la mɔ de zaama, naa ɠa é kɛɛzu, niima maanɔɠɔiti ti zeelizu la de ma.› 18 Ungo, naama ziɛgi zu nà ʋoluave ti ʋa ɲɛgɛlɛin, faa ɲɔi kpein faa zu, nii ta kɛ, ta ɠaaʋotena gala kiligiti ma.
19 «À guyei nii zɛʋɛ niizu. Ɗa ʋe Moize, Izelayɛle nuiti kala da, ti ɗa too, naa ɠa a kɛ, guyei naa ɠɛ bɛ̀ ga zeelei ti laalɔɠɔma. 20 Nà liizu ga tiye zooi naa zu, ʋɛ nɔnɔi ta kɔin gulɔi ʋooʋaai ná, gè minazeɠeni, gè ɠona ti-mɛmɛwolani bɛ, ta daami wo, ti yiɠo, ta zei ná, anii pɛ ge ʋooʋa ti ya, názu ɠa ta ɠaaʋote da gala kiligiti ma, ti ɗa ti lɛbi, ta zìi ɠoloɠolo, ti nà-minazeɠegi ɠoloɠolo. 21 Siɛgi zu maanɔɠɔ mɔinmɔingi zeelizu la ti ma, ta faaɓaagi, naazu guyei nii ɠa ɠɛ ga zeelei ti laalɔɠɔma. Mazɔlɔɔ ti-mavofodaiti ti la yeemaa, ti ʋa ɓe too vai ʋa. Gè ti-yiimaʋɛ ɠɛʋelei ɠwɛɛ niina, aisa gè ʋa li ga tiye zooi naa zu, nii gè minazeɠeni, gè ma ɠona wo ti ʋɛ.» 22 Naama volo ná nɔ ɠa Moize guyei naa zɛʋɛni la, nii é Izelayɛle nuiti kalani da.
23 Naa ʋoluma, Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-deveiti feeni Nun ná-doun zunui Zozuwe ya, é ɠɛ ma: «Yiilɔɔ, è zɛbɛzeɠe, mazɔlɔɔ ɗa ɠa è ʋaazu liizu ga Izelayɛle nuiti naama yooi zu, nii gè minazeɠeni ma vaa zu, gè ɠona. Nɔ̀un nà, nà ɠɛɛzu è ʋa.»
24 Siɛgi zu Moize ɓeni da ga tɔ gooiti kpein sɛʋɛ, sɛʋɛ ɠila su, ta la yɛni ʋoluzu, 25 é niima levei veeni Leevi nuiti zea, niiti ti ɠɛni Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-minazeɠe kesui zeɠezu, é ɠɛ ti ma: 26 «À tɔ sɛʋɛi nii zeɠe, wo da Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-minazeɠe kesui ɠobaʋɛ. Toɠa yɛsu ná, é ɠɛ ga zeelei Izelayɛle nuɓusɛiti daalɔɠɔma. 27 Tɔɔzei ba ga, gè kwɛɛ wa ga kololala nuiti, wo ɓakagɛ. Ni za, nà vulua wo zaama, wo ɗa wuzeɠe Ɠɔoɠɔ GALAGI laalɔɠɔma, wa ʋaazu kɛɛzu ɠale, sàa ʋoluma! 28 Niizu, à wa-wolodama ɠɛwolaiti gaalɛ ba màaɠoolii zu, ta kundiɠiiti kpein, gè guyei ma wooiti bo ti ma, nà geeɠɔlɔgi ta zooi zosu ga zeelei ti laalɔɠɔma. 29 Gè kwɛɛ, gè ɠɛ, sàa ʋoluma, kɛni nɔ wo ɓɔɠɔ ɠɔzɔ, wo zeɠe pelei ʋa, nii gè ná-fai zɛʋɛai. Naazu kpɔlɔi ɠa zeeli wo ma ʋelela ʋelei, tɔɔzei wa Ɠɔoɠɔ GALAGI wanama vai ɠɛ, wo ziɛ ʋeleiti ta ʋaazu ná-ziiɠaawanai maalolisu wo ma.»
30 Naa ʋoluma, Moize guye wooiti kpein dɛɛni ga Izelayɛle nu ʋɛbɛi, ti ti pɛ mɛnini.