9
Izelayɛle nuiti ta-ɠololalai
À woilo, Izelayɛle nuɓusɛiti! Wa ga ʋa Zuludɛn maazuɓudɛzu za, wo li, wo ziiti kpɛ, ti wɔɔlɔʋɛ wo ʋa, ti-zɛbɛi wɔɔlɔ wɔnɔi ʋa, ta taa wolaiti su, siɠigi ti ma, é zei geei ʋa, ta ga nuɓusɛiti ti wɔɔlɔai, ti wola ɠoozakooza, Anake mavofodaiti, wo ti ɠwɛɛ, wo ti-maawoo mɛnini ga: «Ɓɛ ɠa a zoo é Anake ná-doun zunuiti sakpe?» À suɠwɛɛ ʋolu za, ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɓɔɠɔi ɠa losu wo luɠɔ eɠɛ abui nii é galai wosu. Toɠa niima nuɓusɛiti koloɠolo, é ti unmaayei wo ʋɛ, wa zobo sɔlɔɔ ti ma, wo ti undaaʋili gaamago nɔ, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI boni la wo ma.
Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ti ɓɛɛzu la wo luɠɔ, à mina bo wo-yiimaʋɛ: «Ada-zɔledai ʋe, é kɛɛzu Ɠɔoɠɔ GALAGI zooi veezu la de ya, ga adɔnɔ.» Mazɔlɔɔ zii niiti ta-vaa ɲɔi ɠa Ɠɔoɠɔ GALAGI ti ɓɛɛzu la wo luɠɔ. É la ga wo lelebogɛ, ɓaa wo zɔlegɛ wo-yiimaʋɛ, naa ɠa é kɛɛzu wo ʋaazu ta-yooi zɔlɔɔsu da ga wɔnɔ, kɛlɛ zii naati ta-vaa ɲɔi ɠa é kɛa, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI, ti ɓɛɛzu la wo luɠɔ, é daawooi laazeeli, nii é ma ɠona woni wo-mɛmɛwolani bɛ, Aɓalaame, ta Izaake, naa ʋɛɛ Zakɔɓe ʋa. À suɠwɛɛ deɠɛmu ga, é la ga wo lelebogɛ, naa ɠa é kɛɛzu, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI niima you ʋagɔi veezu la wo ya, ga wɔnɔ, mazɔlɔɔ wa ga nuɓusɛiti ti zuvɔai.
Nuɓusɛiti ta-vaaɠaazagi
é lo nikɛ yiʋoi ʋa
À ɠizɛ su, wo mina yeema, ʋelegi wo ɠɛni Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI yiiɠaawana vaiti kɛɛzu la teʋebai zu. É zo wo ɠula voloi ma Ezipete, eyɛsu wo zeeli adaʋɛ tɛi, wo ɠɛni wuzeɠezu Ɠɔoɠɔ GALAGI laalɔɠɔma. Wo Ɠɔoɠɔ GALAGI yiiɠaawanani Ɠɔɔlɛɓe gizei ma, é yiiɠaawanani, wɔin ɠɛni ma ga é wo-ma zuwu ɠaaleʋe. Siɛgi zu gè lɛɛni la gizei ma, ga gè minazeɠe kɔtu ɠokologiti seɠe, minazeɠegi nii Ɠɔoɠɔ GALAGI kɛɛni wo yɔɠɔzu wa tiye, gè yɛni náʋɛ, eyɛsu folo ʋuunaanigɔ ta kpidi ʋuunaanigɔ (40), gè la daami woni, gè la ɓɔɔleni. 10 Ɠɔoɠɔ GALAGI kɔtu ɠokolo felegɔiti feeni zèa, GALA ge ti zɛʋɛai ga yeeɓeɠai, ti zoloo wooiti kpein ma, é ti woni wo ma gizei ma, abui zaamaʋɛ, gaalɛba voloi.
11 Folo ʋuunaanigɔ (40) ta kpidi ʋuunaanigɔi (40) laawu, Ɠɔoɠɔ GALAGI minazeɠe kɔtu ɠokolo felegɔiti feeni zèa. 12 É ɠɛni mà: «Wuzeɠe, è yei gaamanɔ, è zeɠe gizei ma, mazɔlɔɔ ɗa-nuɓusɛiti, è logai ti luɠɔ, è ti ɠula Ezipete yooi ʋa, ti koto wola ɠɛa. Ti zeɠea pelei ʋa fala, nii gè deveni ga ti ziɛ la. Ti kɔlu ɠaawuungai ɓɛtɛa ga kɔɔɠɔ ganigi.»
13 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni mà: «Gè niima nuɓusɛiti pɛtɛga, ti zuvɔɔʋɛ. 14 Ɓe bà, gè ti-ma zuwu ɠaaleʋe, gè ti-laaseigi ɓale, é ɠula geeɠɔlɔgi wu. Zii niiti ta-zobogi wɔɔlɔai, ti wola mɔinɗai, ti leʋe niiti ba, nà è ɠɛ ga naati ti-ɠɛɛ.»
15 Gè yeini, gè zeɠe gizei ma, minazeɠe kokolo felegɔiti ti zoni zèa, abui ɗa so gizei ʋa. 16 Gè wɛlɛni, pɛtɛ, wo kotoi ɠɛɛni Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI laalɔɠɔma. Wo nikɛ yiʋoi ɓɛtɛni ga kɔlu ɠaawuungi. Wo zeɠeni gaamago nɔ naama ʋelei ʋa, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-fai zɛʋɛni. 17 Gè kokolo felegɔiti soni ga yee felegɔi, gè ti ʋili zooi ma, ti wolowolo wo ɠaazu.
18 Naa ʋoluma gè laani Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɔɠɔwu, gè yɛni ná, eɠɛʋelei nɔ é ɠɛni la mɔungi, folo ʋuunaanigɔ (40) ta kpidi ʋuunaanigɔ (40), gè la daami woni, gè la ɓɔɔleni, tɔɔzei koto wolai ʋa, wo Ɠɔoɠɔ GALAGI wanama vai ɠɛɛni, wo ziiɠaawana. 19 Mazɔlɔɔ gè luani ziiɠaawanai naa ʋa, ziiɠulagi nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni su wo laalɔɠɔma, é ɠɛni pɔ ga é wo-ma zuwu ɠaaleʋe. Kɛlɛ názu mɔnɔ, Ɠɔoɠɔ GALAGI gòoɠaaʋoteni.
20 Ɠɔoɠɔ GALAGI wola yiiɠaawanani Aalɔn ma ɓalaa, é ɠɛni pɔ ga é undaaʋili. Gè maanɛɛnɛni Aalɔn ɓalaa ʋɛ naama ziɛgi zu. 21 Nii é ɠɛni ga wa-ɠotoi ɠɛ ungi, nikɛ yiʋoi naa wo kpɛtɛni, gè galani, gè fukɔ, gè kɛ ga fufiligi, gè ma vukɔi ʋili kɔtuɗɛi ɠa, nii é yeizu gizei ma.
Nuɓusɛiti ta-vaaɠaaza kiligiti
22 Wo Ɠɔoɠɔ GALAGI yiiɠaawanani mɔnɔ Taɓeyela, ta Masa, ta Kiɓelɔte-Ɠataava. 23 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wo leʋeni la ga wo zeɠe Kadɛse-Ɓaalenea, é ɠɛ wo ma: «À lɛ, wo zooi zeɠe ga wɔnɔ, nii gè feezu wo ya,» wo woozotalai ɠɛɛni ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI, wo la ɠɛni laani tɔun da, wo la ɠɛni woiloni goo ma. 24 Kaipa gè wo ɠwɛɛni, wo la ɠoloni Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.
25 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ɠɛɛzu la, é wo-ma zuwu ɠaaleʋe, gè laani Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɔɠɔwu, gè yɛni ná eyɛsu folo ʋuunaanigɔ (40) ta kpidi ʋuunaanigɔ (40). 26 Gè falini, gè ɠɛ ma: «Màliɠii, Ɠɔoɠɔ GALAGI, mina ɗa-nuɓusɛiti ma zuwu ɠaaleʋe, ɗɔnɔiti è ti unmɔɔgai ga ɗa-zobogi, è kulaai Ezipete yooi ʋa ga è-yeei ná-zɛbɛi. 27 Ɠizɛ ɗa-wotiɠɛ nuiti su, Aɓalaame, ta Izaake, naa ʋɛɛ Zakɔɓe ʋa. Mina niima nuɓusɛiti so ga ti-zɔ ɲɔi, ta ta-vaa ɲɔi, ta ta-ɠotoi maaʋele! 28 Ni naa laade, zooi nii è gi ɠulaai su, naama nuɓusɛiti ta ɠɛ ma: Ɠɔoɠɔ GALAGI ti ɠulaʋɛ Ezipete yooi zu, é ʋa ti ʋaa teʋebai zu, tɔɔzei zobo ge la ɠɛni bɛ, é ʋa li ga tiye zooi naa zu, nii é ma vaa woni ti ma. 29 Tama, ta ga ɗa-nuɓusɛiti, ɗɔnɔiti, niiti è ti ɠulaai ga ɗa-zobo golai, ta ɗa-yeeɠaaɓaai.»