22
Ni unma nui a zona unma wosuʋɛ ga maaɓaai, nu doɠa, é za, ti la ɠɛa ga sɔba nu ɲɛgɛlɛin, tɔun tetema saa vai zu. Kɛlɛ ni foloi a tɛɛna, ta ɠɛ ga sɔba nu tɔun tetemazu paa vai zu.
Unma nui kpein ka naa ʋotogi ve, nii é unmaai. Ni ani la zea, ta pɔdi ná-unma vai zu. Ni nii é unmaai, nikɛi ɓaa soovalegi, ɓaa baalagi, naa ɠa dɛ vulua zea, toɠa naa ʋotogi ve ga ma ʋɛɛdai.
Ni zunui ta a faa zuɠoloɠolo kɛɛna kpalagi ta zu, ɓaa kpelei ta zu, é ɓe ná-toganiiti ba, ti daami wo seiɲɔɠɔi ná-kpalagi zu, toɠa ma vaa zu ɓɛtɛi ɠɛ ga ná-kpalagi zu ani ʋagɔi, ɓaa ná-leezɛn ɓelei zu ani ʋagɔi.
Ni abui a leʋena, é so dɔɓɔi ʋa, moloi nii daa ga ɓelee, é so naama ɠilii ʋa, ɓaa nii é ma ɓaɠai ɠa, ɓaa é kpalagi ɠala, zɔi é abui loga, naa ɠa naama vai ɓɛtɛ ga é potogi ve.
Ni nui ta a walii ɓaa ani ɠiligaa ɠalivaana nui ta ma ga é makɛ, ni ta ti unmana naa ná-pɛlɛi wu, unma nui ɠa ma ʋɛɛdai ɠaaɠale ma, ni ta sona. Ni unma nui la zoni, pɛlɛ nui ɠa lo GALA gaazu, é dɛɛ ga é la yeezeelini seiɲɔɠɔi ɠɔligi ma. Maaɠaali vaa kpein, é lo nikɛ vaa ʋa, ɓaa soovale faa, ɓaa baala faa, ɓaa seɠe vaa, ɓaa tooya ani vaa, nii nu a ɠɛ ma: «Nii ʋe,» naama nu zeizu felegɔiti ta-vai laa ɠa zeeli GALA ma. Zɔi GALA ka peelalana, naa ɠa seiɲɔɠɔi nɔnɔi ɠaaɠale ma ga ma ʋɛɛdai.
Ni nui ta a soovale, ɓaa nikɛi, ɓaa baalagi, ɓaa togani nɔpɛ feena nui ta ya ga é makɛ ba, suai zɛba é za, ɓaa nata ɠale ba, ɓaa é ɲɛɛlɛ, nu nɔpɛ ge la kaani, 10 konai ɠa wo Ɠɔoɠɔ GALAGI laaseigi zu ti felegɔ yɔɠɔzu, zɔi é suai makɛgai, naa ɠa bo ga é la yeeʋɛɛni seiɲɔɠɔi ɠɔligi ʋa. Togani nui ɠa yeezei konai naa wu, zɔi la ani nɔpɛ gaaɠalega ma ɲɛgɛlɛin. 11 Kɛlɛ ni suai unmaʋɛ pɔ bɛ, toɠa potogi ve ma nu ya. 12 Ni suai ʋaliʋaliʋɛ ga, toɠa dɛɛ, é ɠɛ ga zeele wooi, é la mɔ naa ʋoto fea, nii baliʋaliai ga.
13 Ni nui ta a togani ziingaona seiɲɔɠɔi ma, nata ɠale suai naa ʋa, ɓaa é za, ma nui ɠaazu la ná, toɠa potogi ve. 14 Ni ma nui ɠa ná, poto ge la vea. Ni suai zala vaa ɠɛɛʋɛ de, sala zɔngɔi ɠa kula ɠɛ.
Pelei nu a GALA dɛbi la
ta nuɓusɛiti
15 Ni zunui ta a anzalopo ɓeai ta nɛɛnɛsona, nii maa la dɛ zoni, é la koba, toɠa fulu naavoloi ɠula, é seɠe ga anza. 16 Ni doun kɛɛɠɛi a ɠɛlɛna, é ʋa fe zea, nii anzalopoiti ta ɗa vulu la, toɠa naa liegɔi zala ga walii.
17 À mina mɔta anzanui yɛ ná, é ʋa yɛ vulua.
18 Nu-o-nu a la ga suai, ta naama nui ʋaa.
19 Zɔi a zalaɠaa ɠula gala kiligaa ʋɛ, é ɠula Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠila kpe polu, naa undaa ɠa ʋili.
20 À mina seikɔɠɔma nui zo pele ɲɔu ɲɛgɛlɛin, wo ʋa suziɠa, mazɔlɔɔ wo ɠɛni ga seikɔɠɔma nuiti Ezipete yooi zu.
21 À mina poanzai ɓaa podoin yiiɓɔlɔ vaa ɠɛ ɲɛgɛlɛin. 22 Ni wa ti yiiɓɔlɔna, ti wooɠula mà ga kpeei, nà ti ɓain gooi mɛni. 23 Nà wola yiiɠaawana wo laalɔɠɔma, nà wo ʋaa ga kɔɔi, wo-anzaiti ta ɠɛ ga poanzaiti, ta wo-lointi ti ɠɛ ga podointi.
24 Ni wa wali ɠuye ʋɛɛna nà-nuɓusɛiti ta ma, mɔnɛ nui é wo ʋɔ bɛ, à mina ɠɛ bɛ eɠɛ kuye ʋɛɛ nu, wo mina talama maaloli ma ɲɛgɛlɛin. 25 Ni wa wo-zeiɲɔɠɔi ná-seɠei zeɠena ga kpɔunmai, wa fe zea, aisa foloi ʋa li. 26 Mazɔlɔɔ ná-seɠe ɠilagi ʋe, é pɛɛzu ɓɔɠɔ ma. Ni naa a ɠulana zea, lee ɠa a pɛɛ ɓɔɠɔ ma? A wooɠulana mà ga kpeei, nà gooi mɛni, mazɔlɔɔ nà ɗa nu maawɔinɠa.
27 À mina GALA koto, wo mina woo ɲɔu wo wa-nuɓusɛiti ta-ɠundiɠii ma.
28 Wo maanɛɛʋɛ, wo ʋa bɛ̀ ga wa-molo leʋea mɔungiti, wo kɛ ga zalaɠai, ta wa-leezɛn ɗɛ mɔungiti.
Wa wo-loun zunu mɔungi ve zèa. 29 Zekana wa kɛ la wa-logani wolai ta wa-logani goiti ta-vaa zu. Ma mɔungi ɠa yɛ dee ʋa folo lɔfela zu. Foloi lɔsaʋasiɛi, wa fe zèa.
30 Wa ɠɛ bɛ̀ ga nu ɲadegaiti. À mina sua mi, nii baliʋaliai ga dɔɓɔi zu. Wa naa ʋili ya gilɛiti bu.