23
Tɔgi é lo telebodai ɠɛɛ vai ʋa
À mina tiɠɛ woo vaza. À mina ɓɔ nu ɲɔu ʋa, wo ʋa zɛɛ zeele woo wo. À mina ʋilɛ bɛbɛi ʋolu ga wo ʋa faa ɲɔu ɠɛ. Ni wo loligɛ ga wo zeele wooi ve, à mina lo naati polu, niiti ti mɔinɗai, wo ʋa telebodai maaʋe. À mina lo mɔnɛ nui ʋolu ná-faawogi zu.
Ni wa ɠomina ga wo zili nui ná-nikɛi ɓaa ná-soovalegi toai ya, kɛni wo ʋaa la pɔ. Nui é wo wɔinzeɠezu, wa ná-soovalegi ɠaana, toai ná-kasɔi wu, wa ma, wa inɛinɛsu ga daayei vai, wa ʋɛɛ ba, wo daayei.
À mina mɔnɛ nui ná-gaamai maaʋe ná-tukpɔi zu. Kɛni wo ɓeteʋe zɛɛ ɓɔɛ wo fai ʋa. À mina sɔbalala nui ʋaa ta telebo nui. Mazɔlɔɔ gè la sɔba nui ʋɛtɛga eɠɛ telebo nui. À mina lobɛani zo, mazɔlɔɔ lobɛaniiti ta ɗa naati gaazuɠole, niiti ti ɠaazuzeɠeai ma, ta ti telebo nuiti kpɔɛ wooiti maaʋe.
À mina seikɔɠɔma nui maanɔɠɔ. Wo kwɛɛni wa ɓɔɠɔi nii seikɔɠɔma nui a ɗa suzo, mazɔlɔɔ wo ɠɛni ga seikɔɠɔma nuiti Ezipete yooi zu.
Tɔgiti é lo konagiti ba
ta dooɠo foloi
10 Kona dɔzita laawu, wa ani zuwui vaza wa-yooi ma, wo ba lɔnɔgi zɔlɔɔ. 11 Kɛlɛ wa yeeɓe ba, wo zɛ ɠana nɔ, kona dɔfelasiɛi, é naa ɠɛ dooɠogi zu. Mɔnɛ nuiti ti wa-nuɓusɛiti saama, naati ti naa mi, nii ta ka, ta dɔɓɔ zuaiti ti naa mi, nii é yɛsu. Wa kɛ ɠana ga wa-leezɛn ɓelei, ta wa-wolive wuluiti.
12 Folo lɔzita laawu, wa wa-wotii ɠɛ. Kɛlɛ folo lɔfelasiɛi, wa looɠo, naa ɠa a kɛ wa-wotiɠɛ nikɛiti ta wa-zoovalegiti ti looɠo, ta wa-luɔiti ta seikɔɠɔma nuiti ti lago looɠo.
13 À naa kpein so, nii gè bogai wo ma. À mina gala kiligaa laasei bo ɲɛgɛlɛin, nu mina ta mɛni ɲɛgɛlɛin, é ʋa ɠula wo-laaʋɛ.
Konagi zu vɛti wola saʋagɔiti
(Ɛgezɔde 34:18-26;
Tɔ Sɛʋɛi Velesiɛi 16:1-17)
14 Ná zeizu ɠa ɠɛ saʋa konagi zu, wo ɗa fɛtiiti kula dàaseigi lɛbi vai zu. 15 Ɓului nii lɛʋɛ la su, wa naama vɛtii makɛ. Folo lɔfela laawu, naama ziɛgi deveai molo ɠulasu alugi ma, wa ɓului mi, nii lɛʋɛ la su, eɠɛʋelei gè ma levei veai la wo ya, mazɔlɔɔ naama alugi ma ɠa wo ɠulani la Ezipete yooi ʋa. Nu nɔpɛ ge mina ɠula kɛlɛma gàazu ga yeaɲaka. 16 Wa molo mɔɔ vɛtii makɛ, wa-wotii zulɔnɔ mɔungiti, nii wa faza kpalagaʋɛ. Wa molo leʋe vɛtii makɛ kona ɠaaɓelagi zu, siɛgi zu wo ɓesu la ga wa-wotii zulɔnɔgi ɠaalɛ ba. 17 Ná zeizu ɠa ɠɛ saʋa konagi zu, zunuiti kpein ti ɠula kɛlɛma gàazu, nɛ̀i gè ga wo-Maliɠii Ɠɔoɠɔ GALAGI.
18 Ɓului nii lɛʋɛi su, à mina naa ɓɔ suai ʋa, wo ʋa kula ga nà-zalaɠai. À mina nà-fɛtii ma zalaɠai ma wulɔi makɛ kpidii laawu, é ʋa yɛsu sobu ʋa zeeli. 19 Wa ʋa ga wa-yooi ʋa lɔnɔ mɔungiti Ɠɔoɠɔ GALAGI, wa-ƓALAGI ná-pɛlɛi wu.
À mina boli yiʋoi ɠili ga dee ná-ɲiimi ɗɛi.
Kanaan yooi zɔlɔɔ fai
ma minazeɠegi
20 Nɔ̀un nà, nà geezuɠeelai ta leʋesu wo luɠɔ, é wo makɛ pelei zu, é wo laazeeli naama adaʋɛ, gè ná ɓɛtɛai. 21 À dama, wo ɓɔɠɔ zo gaazu, wo ɠolo gooi ʋɛ. À mina ziiɓɔlɔ vaa ɠɛ, tɔɔzei é la wa-ɠotoiti suvaayɛga, mazɔlɔɔ dàaseigi ɠa tɔun ba. 22 Kɛlɛ ni wa ɠolona gooi ʋɛ, ta ni wa naa kpein kɛɛna, nii gè bosu wo ma, nà ɠɛ ga wo zili nuiti sili nui, ta wo maayoseɠe nuiti maayoseɠe nui.
23 Nà-geezuɠeelai ɠa lo wo luɠɔ, é li ga woye Amɔɔl nuiti pɔ bɛ, ta Ɠɛte nuiti, ta Feeleeze nuiti, ta Kanaan nuiti, ta Ɠeeve nuiti, ta Yeeɓuse nuiti, ta nà ti-ma zuwui ɠaaleʋe. 24 À mina nɔkɔ ta-ɠalagiti bu, wo mina ti lɛbi. À mina ʋokɔɠɔ naama nuɓusɛiti ma ti ziɛ ʋelei zu. Kɛlɛ wa ti ɠoloɠolo, wo ta-zale ɠɔɔ ɠɔtuiti kpezeɠele. 25 Wa dɛ̀bi, nɛ̀i gè ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI. Nà tuya loo wa-laamianigi ma, ta wa-ɓɔɔle ɗɛi. Nà seeɓɛi ɠula wo zaama, gè maaɠooza wo ʋa. 26 Anzanu la ɠɛa wa-yooi zu, nii kogi a zeɠe ma, ɓaa doun zɔlɔɔtala anzanu. Nà wo-zii ma ɠonagi zuɠooza.
27 Aisa wo ʋa zeeli, nà dualuagi ʋu zooi zu nuiti su. Nà nuɓusɛiti kpein daaʋili, gè ti zeɠe pelei zu wo luɠɔ, niiti wa zeeli ti ʋɔ bɛ. Nà wo zili nuiti kpein kpɛ, ti ʋela wo ʋa. 28 Nà kaogiti teʋesu wo luɠɔ, ta Ɠeeve nuiti kpɛ, ta Kanaan nuiti, ta Ɠɛte nuiti, ti maaɠooza wo ʋa. 29 Gè la ʋaazu ti ɓɛɛzu kona gila su, ti ʋa maaɠooza wo ʋa, naa ɠa a kɛ, zooi zu, ɲakai mina yɛ, dɔɓɔ zuaiti ti mina mɔin wo laalɔɠɔma. 30 Nà ti ɓɛɛzu vaavaa, ti maaɠooza wo ʋa, eyɛsu wo ɗa wola mɔin, wo zoo wo zooi zɔlɔɔ ga wɔnɔ.
31 Nà wa-ɠwɛpelemaʋɛti daazu, é zo Seeli Kpoloɗɛi ma, é zeeli Kpoloɗɛ Wolai ma, ta é zo teʋebai ma, é zeeli ziɛ wolai ma. Mazɔlɔɔ nà zooi ɠa nuiti dɔɔzu wo yeezu, wa ti ɓɛ luɠɔ. 32 À mina minazeɠe kɛ yɔɠɔzu wa tiye, ɓaa wa ta-ɠalagiti. 33 Ti mina zei wa-yooi zu, naa ɠa a kɛ ti mina wo lɔ kotoi zu dàalɔɠɔma, mazɔlɔɔ wa ta-ɠalagiti dɛbi, naa ɠa ɠɛ ga balii wo ʋɛ.