22
Maaɲɛɛi é lo zalaɠa aniiti fai ʋa
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: «Aalɔn ta ná-doun zunuiti kala ga fai niiti ta ti maaɲɛ, é lo vebɛani ɲadegaiti ba, niiti Izelayɛle nuiti ti ti ɠulazu bɛ̀, naa ɠa a kɛ ti mina dàasei ɲadegai ɠoloɠolo. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.
«Ɠɛ ti ma: Wo-mavofodaiti saama, zunu nɔpɛ kɔzɔai a yɛ de, é maaɓuɠa vebɛani ɲadegaiti ba, niiti Izelayɛle nuiti ti ti veezu bɛ̀, naama nui ɠa ɓɛ, é zeɠe gàazu. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI. Nu-o-nu Aalɔn mavofodai zu, kulama zeeɓɛi a ɠɛ ba, ɓaa kalaɲa kolegi, naa la vebɛani ɲadegaiti ta mia, eyɛsu é ɓe ga ɲade. Zekana é la ga zɔi a vɔɔɠuna nui ta ʋa, kɔzɔai ga poomai, ɓaa é ɓɔɠɔ maaɠoloɠologai. Zɔi a vɔɔɠuna kpokpo ganii ta ʋa, é kɔzɔi maazɔlɔɔ, ɓaa nu vului ta, nii kɔzɔba anii ma zii tanɔpɛ a ʋɛɛna ba, é ɠɔzɔ ga naa, zɔi a vɔɔɠuna ta ʋa, naa ɠa yɛ kɔzɔyai zu eyɛsu kpɔkɔi, é la vebɛani ɲadegaiti ta mia, kɛni é maagba. Foloi a ɓena ga da, toɠa ɲade, naa ʋolu toɠa zoo niina é vebɛani ɲadegaiti ta mi, mazɔlɔɔ ná-daamianigi ʋe. É la sua ʋooma mia, ɓaa nii baliʋaliai ga, nii a kɛ é mina ɓɔɠɔ ɠɔzɔ ga naa. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.
«Zalaɠa ɠula nuiti ta nà-deveiti makɛ, naa ɠa a kɛ ti mina koloɠolo, koto ʋa la ti unma, ti mina ʋa zaazu. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, nii é ti ɲadesu.
10 «Izelayɛle nu nɔpɛ ge mina vebɛani ɲadegai ta mi, ni é la ga zalaɠa ɠula nu. Anɛɛ zalaɠa ɠula nui ma wɛɛin ta ná-botiɠɛ nui, ti la vebɛani ɲadegai ta mia. 11 Kɛlɛ duɔi nii zalaɠa ɠula nui geyaai, naa ɠa zoo é ta mi, ta nii ɓalaagi sɔlɔɔgai ná-pɛlɛi wu, ta ná-daamianigi ta mi. 12 Zalaɠa ɠula nui ná-doun anzanui, sinigi la ga zalaɠa ɠula nu, naa la naa ta mia, nii seɠeai vebɛani ɲadegaiti ba. 13 Kɛlɛ zalaɠa ɠula nui ná-doun anzanui, nii é ga poanzai, ɓaa nii sinigi ɠɛlɛai ba, é la doun zɔlɔɔni, ta nii é ʋaazu ɠalesu ma, é yɛ kɛɛɠɛ ná-pɛlɛi wu, eɠɛʋelei é ɠɛni ná la, ná-nu niinɛlai zu, naa ɠa zoo é kɛɛɠɛ ná-daamianigiti ta mi. Nu nɔpɛ ge la ta mia, ni é la ga zalaɠa ɠula nu.
14 «Ni nui ta a vebɛani ɲadegai miina, ki ge la ba, toɠa vebɛanii liegɔi naa ve zalaɠa ɠula nui ya, é ta ʋɛɛ ba ga gaaɠwɛsu lɔɔlugɔi zeizu ɠilagi. 15 Zalaɠa ɠula nuiti ti mina Izelayɛle nuiti ta-vebɛani ɲadegaiti kɔzɔ, nii naati ti seɠezu ba Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 16 Ni naati ta ta-vebɛani ɲadegaiti miina, ta ta-vaaɠaaza golai la ɓɔɠɔ unma, ti ɠɛ ga sɔba nuiti, mazɔlɔɔ nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, nii é ti ɲadesu.»
Suai niiti ta zoo ɠulazu
ga zalaɠai
17 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: 18 «Ɓɔɛ Aalɔn ta ná-doun zunuiti pɔ, naa ʋɛɛ Izelayɛle nuiti kpein ba, è ɠɛ ti ma: Nu kpein é ga Izelayɛle nu, ɓaa ti ga seikɔɠɔma nu Izelayɛle yooi zu, niiti ta gala zalaɠai ɠula Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, minazeɠe daazeeli vaa zu, ɓaa vebɛanii vaa zu ti daai ɠisu, 19 nii a kɛ daazo, toɠa ʋa ga togani zinɛ ɠila, nii nɛɛʋuzu la ba, é kula nikɛiti saama, ɓaa baalagiti, ɓaa boliiti. 20 À mina ani nɔpɛ kula ga zalaɠai, nii nɛɛʋuzu a ɠɛ ba, mazɔlɔɔ daa la zoga wo ʋɛ. 21 Ni zunui ta a toganii ma wolai ɓaa ma goi ta ɠulana ga ziilɛi zalaɠai, é ɠɛni ga minazeɠe daazeeli vai, ɓaa é ɠɛni ga vebɛanii nii é daai ɠisu, nɛɛʋuzu mina ɠɛ zalaɠa anii ʋa, naa ɠa a kɛ daazo. Nɛɛʋuzu nɔpɛ ge mina ɠɛ ba. 22 À mina sua nɔpɛ kula ga zalaɠai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, nii gaazuɠoleai, ɓaa maalɛɠɛfɛgai, ɓaa koliiti ti ba, ɓaa kaʋai ɠulaai ma, ɓaa gɛlɛɠɛlɛgi ɠulaai ma. À mina naa ɠala zalaɠa ɠulazuʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 23 Nikɛ zinɛi ɓaa baala ziʋoi nii baalobazuʋɛ ta ɠoozaai, ɓaa ta ɓuɠa, wa zoo wo naa ɠula ga zalaɠai ɓaa vebɛanii, nii wo daai ɠisu, kɛlɛ naa ɠɛɠala zuai ma zalaɠai la daazoga minazeɠe daazeeli vaa zu. 24 À mina sua ɠula ga zalaɠai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, nii pɔlɔɠɛzɛɠain woloai, ɓaa kulaai su, ɓaa teʋeai ga. À mina naa ta ɠɛ ga zalaɠa wa-yooi zu. 25 À mina suai naa ma zii tanɔpɛ geya wɛɛn ma, wo ʋa kula wa-ƓALAGI ʋɛ ga zalaɠai. Mazɔlɔɔ ti maalɛɠɛfɛgɛ, nɛɛʋuzuʋɛ ɠa ba, daa la zoga wo ʋɛ.»
26 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: 27 «Siɛgi zu nikɛi a zɔlɔɔna da, ɓaa baalagi, ɓaa bolii, toɠa yɛ ma leei ʋa, é kɛ ga folo lɔfela. É zo folo lɔsaʋasiɛi ma, eyɛsu zɔɔma voloiti, a ɠulana ga zalaɠai, nii abui galazu Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, daa ɠa zo. 28 À mina togani leei ta ma yiʋoi ʋaa ʋɔɔma folo ɠila nɔ. 29 Wa ɠɛna mama fee zalaɠai ɠulaa Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, wa kula ʋele ɓɛtɛ, nii a kɛ daazo. 30 Wa ti pɛ mi ma voloi nɔ ma, wo la ta yɛ ga ná, é ʋa yɛsu sobui ʋa zeeli. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.
31 «Wa nà-deveiti so, wo ziɛ ga tiye. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.
32 «À mina dàasei ɲadegai ɠoloɠolo, nà-ɲadedai ɠa maamusɛi zɔlɔɔ Izelayɛle nuiti saama. Nɔ̀un nà Ɠɔoɠɔ GALAGI, nii é wo ɲadesu, 33 nɛ̀i gè wo ɠulaai Ezipete yooi ʋa, ga gè ɠɛ ga wa-ƓALAGI. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.»