23
Fɛti voloiti
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: «Ɓɔɛ Izelayɛle nuiti pɔ, è ɠɛ ti ma: Fɛti voloi ɠa ga niiti, wo maanɛai wo ti ɠula, ti ga nà-fɛti voloiti. Naati ma vaa zu, wa nuɓusɛiti toli, ti gaalɛba ɲadegai wo.
«Ɛsɛ ka ná-boti ɠɛ folo lɔzita laawu, kɛlɛ foloi lɔfelasiɛi ɠa ga dooɠo foloi, gaalɛba ɲadegai ɠa wo ma. Wo la boti nɔpɛ kɛa naama voloi. Dooɠo foloi ɠa ɠɛ de Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma, ʋɛ nɔpɛ wa zei ná.
«Wɛlɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-fɛti volo ɠiligi tanigaa ʋa, niiti wo maanɛai wo nuɓusɛiti toli ma, ti gaalɛba ɲadegai wo naama ɠuiti ma, ti logai.
Pakegi ta ɓului lɛʋɛ la su,
naati ma vɛtii
(Gaalu Sɛʋɛi 28:16-25)
«Alu mɔungi ma volo puugɔ maazu naanisiɛi (14) ma ɓɔkɔi, kpidii a ʋɛɛna, naa ɠa é ga Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-Pakegi. Alugi naa ma volo puugɔ maazu lɔɔlusiɛi (15), naa ɠa ɠɛ ga ɓului nii lɛʋɛ la su, naa ma vɛtii, Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma. Folo lɔfela laawu, wa yɛ ɓului miizu, nii lɛʋɛ la su. Folo mɔungi, wa gaalɛba ɲadegai wo, wo la boti nɔpɛ kɛa, eɠɛʋelei wa ɗa kɛ la. Folo lɔfela laawu, wa zalaɠai ɠula, nii abui galazu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. Folo lɔfelasiɛi ma, wa nuɓusɛiti toli, wo gaalɛba ɲadegai wo, wo la boti nɔpɛ kɛa, eɠɛʋelei wa ɗa kɛ la.»
Zooi ʋa lɔnɔ mɔungiti
ma vɛtii
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: 10 «Ɓɔɛ Izelayɛle nuiti pɔ, è ɠɛ ti ma: Siɛgi zu wo ʋaazu lɔɔzu la zooi zu, nii gè feezu wo ya, wa moloi leʋena, wa ʋa ga ma ɠili ɠila, zalaɠa ɠula nui ʋɔ, wa-molo leʋea mɔungi zu. 11 Dooɠo foloi ʋoluma zobui, zalaɠa ɠula nui ɠa molo ɠilii latɛɠɛ vai ma ʋoogi ɠɛ, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠakala, naa ɠa a kɛ daazo wo ʋɛ. 12 Voloi wo ʋaazu molo ɠilii latɛɠɛ vai ma ʋoogi ɠɛɛzu la, wa kona gila baala sinɛi zo, nii nɛɛʋuzu la ba, wo kula ga gala zalaɠai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 13 Wa ɓulu vukɔ ʋagɔi kilo lɔzita ʋɛɛ ba, gaayɔgai ga gulɔi, eɠɛ vebɛanii galaai abui ɠa, makugi nɛai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ta puya zalaɠai litɛlɛ ɠila ta tukpɛ (1,5) dɔɔi zu. 14 Aisa naama voloi ʋa zeeli, wo ʋaazu ma ga vebɛanii wa-ƓALAGI ʋɔ, à mina ɓulu mi, ɓaa ani ɠɔpɔ geega, ɓaa molo niinɛi. Naa ɠa ga ɠɔoɠɔ tɔgi wo-mavofodaiti kpein bɛ, ʋɛ nɔpɛ wa zei ná.
Pantekote voloi
(Gaalu Sɛʋɛi 28:26-31)
15 «Wa dɔɔɠɔi ɠaalu ga dɔfela, é zo dooɠo foloi ʋoluma voloi ma, yeei wo ʋaazu la ga molo ɠili, wo datɛɠɛ mà. 16 É zo dooɠo foloi ma voloi ma, wa folo ʋuulɔɔlugɔ (50) ɠaalu, wo molo niinɛi ma vebɛani ɠili kɛʋele ɓɛtɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 17 Wa ʋa ga ɓulu felegɔ, wo zeɠe la wo-zeizuʋɛ, wo ti latɛɠɛ, ti ɠilagilagi ɠa ɓɛtɛ ga ɓulu vukɔ ʋagɔi kilo lɔzita, ti mɔ ga lɛʋɛi. Naati ta ga zooi ʋa lɔnɔ mɔungiti Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 18 Ɓului naati poluma, wa kona gila baala ziʋo lɔfela ɠula ga zalaɠai, nɛɛʋuzu mina ɠɛ ti ʋa, ta nikɛ zinɛ ɓokpa gila ta baala sinɛ felegɔ, ti ɠula ga gala zalaɠai, é ʋɛɛ ta-vebɛanii ʋa, ta ta-ʋuya zalaɠai. Zalaɠai ʋe, nii abui galazu, makugi nɛai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 19 Wa boli zinɛi ɠula ga koto gba zalaɠai, ta kona gila baala sinɛ felegɔ, wo kula ga ziilɛi zalaɠai. 20 Zalaɠa ɠula nui ɠa ti latɛɠɛ vai ma ʋoogi ɠɛ, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠakala, é ʋɛɛ zooi ʋa lɔnɔ mɔungiti ma ɓului ʋa, é ʋɛɛ baala ziʋo felegɔiti ba. Ta zeɠe, ti ve Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ti ɠɛ ga zalaɠa ɠula nui nɔnɔi. 21 Naama voloi nɔ, wa nuɓusɛiti toli, ti gaalɛba ɲadegai wo. Wo la boti nɔpɛ kɛa, eɠɛʋelei wa ɗa kɛ la. Naa ɠa ɠɛ ga ɠɔoɠɔ tɔgi wo-mavofodaiti kpein bɛ, ʋɛ nɔpɛ wa zei ná.
22 «Siɛgi zu wo moloi leʋezu la wa-yooi zu, wa kpala kpelamaʋɛ yɛ ná, wo mina ná leʋe, wo mina ɠale ma posuyɛʋɛi ma. Wa naa yɛ ná bala nuiti bɛ, ta seikɔɠɔma nuiti. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, wa-ƓALAGI.»
Puʋu fɛɛ vɛtii
(Gaalu Sɛʋɛi 29:1-6)
23 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: 24 «Ɓɔɛ Izelayɛle nuiti pɔ, è ɠɛ ti ma: Alugi lɔfelasiɛi ma volo mɔungi ma, toɠa ɠɛ ga dooɠo folo wola wo ʋɛ, wo ɠitoo sù, wa puʋugiti fɛ, wo gaalɛba ɲadegai wo. 25 Wo la boti nɔpɛ kɛa, eɠɛʋelei wa ɗa kɛ la. Wa zalaɠai ɠula, nii abui galazu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.»
Koto gba voloi
(Gaalu Sɛʋɛi 29:7-11)
26 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: 27 «Alugi lɔfelasiɛi ma volo puugɔi ma, naa ɠa ɠɛ ga koto gba voloi. Wa gaalɛba ɲadegai wo, wo zugi zo, wo zalaɠai ɠula, nii abui galazu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 28 Wo la boti nɔpɛ kɛa naama voloi, mazɔlɔɔ koto gba voloi ʋe, yeei koto gba vai maanɛai é ɠɛ la wo ʋɛ, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu, wa-ƓALAGI. 29 Nu-o-nu nii é la zugi zoni naama voloi, naa ɓe ka leʋe ná-nuɓusɛiti ba. 30 Nu nɔpɛ a boti ɠɛɛna naama voloi, nà undaaʋili ná-nuɓusɛiti saama. 31 Wo la boti nɔpɛ kɛa. Naa ɠa ɠɛ ga ɠɔoɠɔ tɔgi wo-mavofodaiti kpein bɛ, ʋɛ nɔpɛ wo zeizu ná. 32 Toɠa ɠɛ wo ʋɛ ga dooɠo folo wolai, wa zugi zo. É zo alugi ma voloi laaʋuusiɛi ma ɓɔkɔi ma, é li poluma zobui ma ɓɔkɔi ʋɔ, kɛni wo looɠo.»
Kota lo fɛtii
(Gaalu Sɛʋɛi 29:12-39)
33 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɓɔɛni Moize ʋɔ, é ɠɛ ma: 34 «Ɓɔɛ Izelayɛle nuiti pɔ, è ɠɛ ti ma: Ma alugi lɔfelasiɛi nɔ ma volo puugɔ maazu lɔɔlusiɛi (15) ma, naa ɠa ɠɛ ga kota vɛtii Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, folo lɔfela laawu. 35 Folo mɔungi, gaalɛba ɲadegai ɠa wo. Wo la boti nɔpɛ kɛa, eɠɛʋelei wa ɗa kɛ la. 36 Folo lɔfela laawu, folo-o-folo wa gala zalaɠai gila kula, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. Foloi lɔsaʋasiɛi, wa gaalɛba ɲadegai wo, wo gala zalaɠaiti kula Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. Toɠa ɠɛ ga gaalɛba ɲadegai GALA dɛbi vai ma. Wo la boti nɔpɛ kɛa, eɠɛʋelei wa ɗa kɛ la.
37 «Fɛti voloiti kana, Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma, niiti wo maanɛai wo nuɓusɛiti toli ti ma, ti gaalɛba ɲadegai wo. Ti zalaɠaiti kula, ti ɠalazu abui ɠa, ta vebɛaniiti, ta zalaɠaiti, ta puya zalaɠaiti, é zoloo foloi ɠilagilagi ma leveiti ma. 38 Wa Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-dooɠo foloiti maaɲɛ, wo ti la wa-vebɛaniiti maazu, ta wa-minazeɠegiti, ta wa-vebɛaniiti kpein wo ti laai ɠisu, niiti wo ti veezu Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.
39 «Alu dɔfelasiɛi ma volo puugɔ maazu lɔɔlusiɛi (15) ma, siɛgi zu wo zooi zu ani waaiti kulazu la, wa fɛtii ɠula Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma. Wa naa ɠɛ folo lɔfela laawu. Folo mɔungi ɠa ɠɛ ga dooɠogi, dɔsaʋasiɛi ɓalaa ɠɛ ga dooɠogi. 40 Folo mɔungi, wa gulu ʋagɔiti ma waai zeɠe, ta dɔɔ laagiti, ta gulu ɓekegiti, ti ɠaaɓiiliai, ta ziɛla ɠulu ɓekegiti. Wa ɠoozunɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu, wa-ƓALAGI, wo naa ɠɛ folo lɔfela laawu. 41 Kona-o-kona wa fɛtii naa ɠula Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma, folo lɔfela laawu. Toɠa ga ɠɔoɠɔ tɔgi wo-mavofodaiti kpein bɛ. Wa ɠɛ kulazu alu dɔfelasiɛi ma. 42 Wa zei kotaiti bu folo lɔfela laawu. Izelayɛle yooi zu, zou lointi kpein ta zei kotaiti bu, 43 naa ɠa a kɛ, wo-mavofodaiti ti kwɛɛ ga gè Izelayɛle nuiti seini kotaiti bu, gè ti ɠulaai ma Ezipete yooi ʋa. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, wa-ƓALAGI.»
44 Ʋele ɠana Moize kalagiti feeni la Izelayɛle nuiti zea, é ʋilɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-fɛti voloiti ba.