3
Ziilɛi zalaɠaiti
«Ni nui ta ná-vebɛanii a ɠɛna ga ziilɛi zalaɠai, ni toɠa ga togani wolai, toɠa ma zinɛi ɓaa ma zaai ɠula, nɛɛʋuzu mina ɠɛ ba, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu. Toɠa yeeʋɛɛ zalaɠa loganii unmaʋɛ, é kɔdaaleʋe GALA daaɠomi seɠe ʋɛlɛi laaʋɛ. Zalaɠa ɠula nuiti, Aalɔn ná-doun zunuiti, ta ma ɲamai ʋili zalaɠa ɠulazuʋɛ ma, é ɠaku ma kpoloo. Naama yiilɛi zalaɠai zu, nii a kula ba ga zalaɠai, é ɠalazu abui ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, naa ɠa é ga: ma wulɔi felevelegai koozu zɔɔlaiti ma, ta nii kpein giliai ba, ta ma lɔɠɔ felegɔiti, ta ma wulɔi felevelegai ti ma, é ʋɛɛzu ma zaamalɔkaeiti ma, ta ma mɔɔin ʋasuʋɛ, a kula ma lɔɠɔiti kobaʋɛ. Aalɔn ná-doun zunuiti ta naa ʋɛɛ gala zalaɠai ʋa, nii a ɠɛ koʋii maazu, ti gala zalaɠa ɠulazuʋɛ. Zalaɠai ʋe, nii abui galazu, makugi nɛai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.
«Ni toɠa ziilɛi zalaɠai ɠulazu Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ga togani goi ta, toɠa ma zinɛi ɓaa ma zaai ɠula, nɛɛʋuzu mina ɠɛ ba. Ni baala ziʋoi ɠa a kula ga zalaɠai, toɠa ʋaa la Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu. Toɠa yeeʋɛɛ zalaɠa loganii unmaʋɛ, é kɔdaaleʋe GALA daaɠomi seɠe ʋɛlɛi laaʋɛ. Aalɔn ná-doun zunuiti ta ma ɲamai ʋili zalaɠa ɠulazuʋɛ ma, é ɠaku ma kpoloo. Naama yiilɛi zalaɠai zu, nii a kula ba ga zalaɠai, é ɠalazu abui ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, naa ɠa é ga: ma wulɔi, ta wɔɔngi kpein, a kula saamalɔkaei ʋa, ta ma wulɔi felevelegai koozu zɔɔlaiti ma, ta nii kpein giliai ba, 10 ta ma lɔɠɔ felegɔiti, ta ma wulɔi felevelegai ti ma, é ʋɛɛzu ma zaamalɔkaeiti ma, ta ma mɔɔin ʋasuʋɛ, a kula ma lɔɠɔiti kobaʋɛ. 11 Zalaɠa ɠula nui ɠa naa ɠala zalaɠa ɠulazuʋɛ. Daamiani zalaɠai ʋe, nii abui galazu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.
12 «Ni ná-vebɛanii a ɠɛna ga bolii, toɠa kula Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu. 13 Toɠa yeeʋɛɛ zalaɠa loganii unmaʋɛ, é kɔdaaleʋe GALA daaɠomi seɠe ʋɛlɛi laaʋɛ. Aalɔn ná-doun zunuiti ta ma ɲamai ʋili zalaɠa ɠulazuʋɛ ma, é ɠaku ma kpoloo. 14 Nii a kula ba ga zalaɠai, é ɠalazu abui ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu, naa ɠa é ga: ma wulɔi felevelegai koozu zɔɔlaiti ma, ta nii kpein giliai ba, 15 ta ma lɔɠɔ felegɔiti, ta ma wulɔi felevelegai ti ma, é ʋɛɛzu ma zaamalɔkaeiti ma, ta ma mɔɔin ʋasuʋɛ, a kula ma lɔɠɔiti kobaʋɛ. 16 Zalaɠa ɠula nui ɠa naa ɠala zalaɠa ɠulazuʋɛ. Daamiani zalaɠai ʋe, nii abui galazu, makugi nɛai. Ma wulɔi kpein ka ga Ɠɔoɠɔ GALAGI nɔnɔi.
17 «Nii ɠa ga ɠɔoɠɔ tɔgi wo-mavofodaiti kpein bɛ, ʋɛ nɔpɛ wa zei ná: Wo la sua wulɔi ta ɲamai mia pɛ.»