13
1 ʻOku fakatātā ʻaki ʻe he ʻOtua ʻae fakaʻauha ʻa hono kakai ʻae nonoʻo papālangi naʻe fakafufū ʻi ʻIufaleti. 12 Ko e ngaahi hina fonu ʻi he uaine ko e meʻa fakatātā ia ki he kona ʻi he mamahi. 15 Ko e ako ke nau tokanga ke taʻofi ai honau tautea. 22 Ko e tefito ʻo ʻenau mamahi ko ʻenau ngaahi meʻa fakalielia.
‌ʻOku pehē mai ʻe Sihova kiate au, “ʻAlu ʻo toʻo kiate koe ʻae noʻo ʻoe tupenu lelei, pea ʻai ia ki ho kongaloto, pea ʻoua naʻa tuku ia ki he vai.” Pea naʻaku toʻo ʻae noʻo ʻo ʻai ia ki hoku kongaloto, ʻo hangē ko e folofola ʻa Sihova. Pea naʻe hoko ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ko hono liunga ua, ʻo pehē, “Toʻo ʻae noʻo ʻaia ʻoku ʻiate koe, ʻaia ʻoku ʻi ho kongaloto, pea ke tuʻu, ʻo ʻalu ki ʻIufaletesi, pea fakafufū ia ʻi he ʻanaʻi maka.” Pea ne u ʻalu ʻo fakafufū ia, ʻo ofi ki ʻIufaletesi, ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova. Pea naʻe hoko, ʻo pehē, ʻi he hili ʻae ngaahi ʻaho lahi, naʻe pehē ʻe Sihova kiate au, “Tuʻu, pea ke ʻalu ki ʻIufaletesi, pea toʻo mei ai ʻae noʻo, ʻaia naʻaku fekau ke ke fakafufū ʻi ai.” Pea ne u ʻalu ki ʻIufaletesi, mo keli, pea toʻo mai ʻae noʻo mei he potu ne u fakafufū ai ia: pea vakai, kuo maumauʻi ʻae noʻo, pea naʻe ʻikai siʻi ʻaonga ia.
Pea naʻe hoko ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ʻo pehē, “ʻOku pehē ʻe Sihova, Te u maumauʻi pehē ʻae fielahi ʻa Siuta, pea mo e laukau lahi ʻa Selūsalema. 10 Ko e kakai kovi ni, ʻoku nau fakaongo tuli ki heʻeku ngaahi lea, pea ʻeveʻeva ʻi he mahalo vaʻinga ʻo honau loto, pea muimui ki he ngaahi ʻotua kehe, ʻo tauhi ʻakinautolu, pea lotu kiate kinautolu: te nau hangē ko e noʻo ni, ʻaia ʻoku ʻikai siʻi ʻaonga. 11 Koeʻuhi hangē ʻoku pipiki ʻae noʻo ki he kongaloto ʻoe tangata, naʻe pehē ʻeku fakapipiki kiate au ʻae fale kotoa ʻo ʻIsileli, pea mo e fale kotoa ʻo Siuta, ʻoku pehē ʻe Sihova: koeʻuhi ke nau hoko kiate au ko e kakai, mo e hingoa, mo e fakamālō mo e nāunau: ka naʻa nau fakaongotuli pe.”
12 ¶ “Ko ia ke ke lea ʻaki ʻae lea ni kiate kinautolu: ‘ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli, ʻE fakapito ʻaki ʻae uaine ʻae hina kotoa pē: pea te nau pehē kiate koe, ʻIkai ʻoku mau ʻilo pau ʻe fakapito ʻaki ʻae uaine ʻae hina kotoa pē. 13 Pea te ke toki lea pehē kiate kinautolu, ʻoku pehē ʻe Sihova, Vakai, te u fakapito ʻaki ʻae kona, ʻae kakai kotoa pē ʻoe fonua ni, ʻio, ʻae ngaahi tuʻi ʻoku nofo ʻi he nofoʻanga fakaʻeiʻeiki ʻo Tevita, mo e kau taulaʻeiki, pea mo e kau palōfita, pea mo e kakai kotoa pē ʻo Selūsalema. 14 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, Te u fakafetēleni ke laiki ʻakinautolu, ko e ngaahi tamai ki he ngaahi foha: ʻE ʻikai te u ʻofa, pe fakamoʻui, pe fai ʻaloʻofa, ka ʻe fakaʻauha ʻakinautolu.”
15 ¶ Mou fanongo,
mo tokanga;
pea ʻoua naʻa fielahi:
he kuo folofola ʻa Sihova.
16 Mou fakaongoongoleleiʻi ʻa Sihova ko homou ʻOtua,
ʻi he teʻeki ai te ne fakatupu ʻae fakapoʻuli,
pea ʻi he teʻeki ai ke tūkia homou vaʻe ʻi he ngaahi moʻunga ʻoe fakapoʻuli,
pea lolotonga hoʻomou ʻamanaki ki he maama,
te ne liliu ia ko e poʻuli matolu,
pea mo e malumalu ʻoe mate.
17 Pea kapau ʻe ʻikai te mou fanongo ki ai ʻe tangi hoku laumālie ʻi he ngaahi potu lilo koeʻuhi ko hoʻomou fielahi;
pea ʻe tangi lahi hoku mata,
pea ʻe tafe hifo ʻae ngaahi loʻimata,
koeʻuhi kuo ʻave fakapōpula ʻae fanga sipi ʻa Sihova.
18 Ke ke lea ki he tuʻi mo e tuʻi fefine,
Mo fakavaivai ʻakimoua,
ʻo nofo hifo:
he te ne tō hifo mei homo ʻulu ʻae tatā ʻo homo nāunau.
19 ‌ʻE tāpuni ʻae ngaahi kolo ʻi he feituʻu tonga,
pea ʻe ʻikai toʻo ʻe ha taha:
ʻE fetuku fakapōpula ʻa Siuta kātoa;
ʻe ʻave ia kotoa pē ʻo fakapōpulaʻi.
20 Hanga hake homou mata,
ʻo mamata kiate kinautolu kuo haʻu mei he tokelau:
ko e fē ʻae fanga sipi naʻe tuku kiate koe,
ko hoʻo fanga sipi matamatalelei?
21 Ko e hā te ke lea ʻaki ʻoka tautea ʻe ia ʻa koe?
He kuo ke akonakiʻi ʻakinautolu ke nau ʻeiki,
mo pule kiate koe:
ʻikai te ke moʻua ʻi he ngaahi mamahi,
ʻo hangē ko e langā ʻae fefine?
22 Pea kapau te ke pehē ʻi ho loto,
Ko e hā kuo hoko ai ʻae ngaahi meʻa ni kiate au?
Ko e meʻa ʻi hono lahi ʻo hoʻo hia,
ko ia kuo fakatelefuaʻi koe,
kuo fakatelefua ʻa ho mui vaʻe.
23 ‌ʻE faʻa liliu ʻe he ʻItiopea hono kili,
pe ko e lēpati hono pulepule?
Pea te mou toki faʻa fai lelei foki,
ʻakimoutolu ʻoku maheni ai ʻi he fai kovi.
24 Ko ia te u fakamovetevete ai ʻakimoutolu ʻo hangē ko e mohuku ʻoku ʻave ʻe he matangi ki he toafa.
25 Ko ho ʻinasi eni,
ko ho vahe kuo fuofua meiate au,
ʻoku pehē ʻe Sihova;
koeʻuhi kuo ke fakangalongaloʻi au,
mo ke falala ki he loi.
26 Ko ia te u fakatelefuaʻi koe,
ke hā mai ai hoʻo mā.
27 Kuo u mamata ki hoʻo tonotangata,
mo hoʻo holi,
mo hono lahi ʻo hoʻo feʻauaki,
mo hoʻo fai fakalielia ʻi he ngaahi moʻunga mo e ngoue.
ʻE malaʻia koe,
ʻE Selūsalema! ʻOku ʻikai te ke fie maʻa?
ʻE hoko fakakū ia?”