14
1 Ko e honge lahi. 7 Ko e lotu ʻa Selemaia. 10 Ko e fekau ʻa Sihova ke ʻoua naʻa lotua ʻae kakai. 13 ʻOku ʻikai te nau tonuhia ʻi heʻenau tui ki he kau palōfita kākā. 17 Ko e mamahi ʻa Selemaia koeʻuhi ko kinautolu.
Ko e folofola ʻa Sihova,
naʻe hoko kia Selemaia ʻaia ʻoku kau ki he honge,
“ʻOku mamahi ʻa Siuta,
pea ʻoku vaivai hono ngaahi matapā;
ʻoku nau ʻai ʻae tauangaʻa koeʻuhi ko e fonua;
pea kuo ʻalu hake ʻae tangi ʻo Selūsalema.
Naʻe fekau ʻe he houʻeiki ʻenau fānau iiki ki he vai:
kuo nau hoko ki he ngaahi luo,
ka ʻoku ʻikai ʻilo ai ha vai;
kuo nau liliu mo ʻenau ngeʻesi ipu;
naʻa nau mā ʻaupito mo puputuʻu,
pea fakapulou honau ʻulu.
Koeʻuhi naʻe māfaʻafaʻa ʻae kelekele,
he naʻe ʻikai ha ʻuha ki he fonua,
pea mā ʻae kau tangata keli,
ʻonau fakapulou honau ʻulu.
‌ʻIo, naʻe fāʻeleʻi ʻae manu,
pea liʻaki hono ʻuhiki ʻi he ngoue,
koeʻuhi naʻe ʻikai ha mohuku.
Pea naʻe tuʻu ʻae fanga ʻasi hehengi ʻi he ngaahi potu māʻolunga,
ʻo folo hifo ʻae matangi ʻo hangē ko e fanga talākoni;
naʻe vaivai honau mata,
koeʻuhi naʻe ʻikai ha mohuku.
‌ʻE Sihova,
‘Neongo kuo talatalaakiʻi ʻakimautolu ʻemau angahala,
ke ke ngāue koe koeʻuhi ko ho huafa:
he kuo lahi ʻemau fakaholomui;
kuo mau fai kovi kiate koe.
‌ʻA koe ko e falalaʻanga ʻo ʻIsileli,
ko hono Fakamoʻui ʻi he ʻaho ʻoe mamahi,
ko e hā te ke tatau ai mo e muli ʻi he fonua,
pea hangē ko e tangata fononga ʻoku afe atu ke nofo ʻi he pō pe taha?
Ko e hā ʻoku ke hangē ai ko e tangata ʻoku mohe maʻu,
ʻo hangē ko e tangata mālohi ʻoku ʻikai faʻa fakamoʻui?
Ka ko koe,
ʻE Sihova,
ʻoku ke ʻiate kimautolu,
pea ʻoku ui ʻakimautolu ʻi ho huafa;
ʻoua naʻa ke liʻaki ʻakimautolu.’ ”
10 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova ki he kakai ni,
“ʻOku pehē ʻenau fie ʻalu fano pe,
naʻe ʻikai te nau taʻofi honau vaʻe,
ko ia ʻoku ʻikai maʻu ʻakinautolu ʻe Sihova;
te ne manatu eni ki heʻenau hia,
pea ʻaʻahi ki heʻenau ngaahi angahala.”
11 Pea naʻe pehē ʻe Sihova kiate au,
“ʻOua naʻa hūfia ʻae kakai ni ke nau lelei.
12 ‌ʻE ʻikai te u fanongo ki heʻenau tangi ʻi heʻenau ʻaukai;
pea ʻoka nau ka fai ʻae feilaulau tutu,
pe ha feilaulau uite,
ʻe ʻikai te u maʻu ʻakinautolu;
ka te u fakaʻauha ʻaki ʻakinautolu ʻae heletā,
pea mo e honge,
pea mo e mahaki fakaʻauha.”
13 ¶ Pea naʻaku toki pehē ʻeau.
“ʻOiauē! ʻE ʻEiki Sihova! Vakai,
ʻoku pehē ʻe he kau palōfita kiate kinautolu,
ʻE ʻikai te mou mamata ki he heletā,
pe ki he honge;
ka te u foaki kiate kimoutolu ʻae fiemālie moʻoni ʻi he potu ni.”
14 Pea naʻe pehē ʻe Sihova kiate au,
“ʻOku kikite loi ʻi hoku huafa ʻae kau palōfita:
naʻe ʻikai te u fekau ʻakinautolu,
pe tala kiate kinautolu,
pea naʻe ʻikai te u lea kiate kinautolu:
kuo nau lea ʻaki ʻae misi loi mo e kikite kākā,
mo e meʻa vaʻinga,
pea mo e kākā ʻo honau loto.
15 Ko ia ʻoku pehē ai ʻe Sihova ki he kau palōfita ʻoku kikite ʻi hoku huafa,
pea naʻe ʻikai te u fekau ʻakinautolu,
ka ʻoku nau pehē,
ʻE ʻikai hoko ʻae heletā mo e honge ki he fonua ni;
ʻe fakaʻauha ʻae kau palōfita,
ko ia ʻi he heletā pea mo e honge.
16 Pea ʻe lī ki he ngaahi hala ʻo Selūsalema ʻae kakai ʻoku nau kikite ki ai,
koeʻuhi ko e honge pea mo e heletā;
pea ʻe ʻikai ha taha ke tanu ʻakinautolu,
ko kinautolu mo honau ngaahi uaifi,
mo honau ngaahi foha,
pea mo honau ngaahi ʻofefine:
he te u lilingi kiate kinautolu ʻenau angahala.”
17 ¶ Ko ia ke ke fakahā ʻae lea ni kiate kinautolu:
“Ke tafe hifo ʻi he ʻaho mo e pō ʻae loʻimata mei hoku mata,
pea ʻoua naʻa tuku ia:
koeʻuhi kuo maumauʻi ʻae ʻofefine tāupoʻou ʻo hoku kakai ʻaki ʻae maumauʻi lahi,
pea mo e tā mamahi ʻaupito.
18 Kapau te u ʻalu atu ki he ngoue,
ʻoku ou mamata kiate kinautolu naʻe tāmateʻi ʻaki ʻae heletā! Pea kapau te u hū ki he kolo,
ʻoku ou mamata kiate kinautolu ʻoku mate ʻi he honge! Ka ʻoku ʻalu fano pe ʻi he fonua ʻae palōfita mo e taulaʻeiki,
ke fai fakatau,
ʻo ʻikai te nau tokanga.”
19 Kuo ke liʻaki ʻaupito ʻa Siuta?
Kuo fakaliliʻa ho laumālie ki Saione?
Ko e hā kuo ke taaʻi ai ʻakimautolu,
pea ʻoku ʻikai ha fakamoʻui?
Naʻa mau ʻamanaki ki he fiemālie,
ka ʻoku ʻikai ha lelei;
ki he ʻaho fakamoʻui,
kae vakai ko e mamahi pe.
20 ‌ʻE Sihova,
ʻoku mau vete ʻemau angahala,
pea mo e hia ʻa ʻemau ngaahi tamai:
he kuo mau fai angahala kiate koe.
21 ‌ʻOua naʻa ke fakaliliʻa kiate kimautolu,
koeʻuhi ko ho huafa,
ʻoua naʻa fakaongoongo koviʻi ʻae ʻafioʻanga ʻo ho nāunau:
ke ke manatuʻi,
pea ʻoua naʻa fakataʻeʻaonga hoʻo fuakava mo kimautolu.
22 ‌ʻOku ai ha taha ʻi he ngaahi vaʻinga ʻoe hiteni te ne faʻa fakatō ha ʻuha?
Pe faʻa foaki hifo ʻe he ngaahi langi ʻae ʻuha?
ʻIkai ko koe ia,
ʻE Sihova ko homau ʻOtua?
Ko ia te mau ʻamanaki lelei kiate koe:
he kuo ke ngaohi ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē.