15
1 Ko e liʻaki ʻae kakai Siu, pea mo honau tautea lahi. 10 ʻOku lāunga ʻa Selemaia koeʻuhi ko e kakai pea kuo ne maʻu ʻae talaʻofa lelei, 12 Mo e fakaʻilo ʻoe houhau kiate kinautolu. 15 Ko e lotu ʻa Selemaia. 19 ʻOku ne maʻu talaʻofa lelei.
Pea naʻe toki pehē ʻe Sihova kiate au, “Kapau ʻe tuʻu ʻi hoku ʻao ʻa Mōsese mo Samuela, ʻe ʻikai te u tokanga ki he kakai ni: kapusi ʻakinautolu ʻi hoku ʻao, pea tuku ke nau ʻalu atu. Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻo kapau te nau lea kiate koe, Te mau ʻalu ki fē? pea te ke tala kiate kinautolu, ʻOku pehē ʻe Sihova; Ko kinautolu, kuo tuʻutuʻuni ki he mate, te nau mate; pea ko kinautolu ʻoku tuʻutuʻuni ki he heletā, te nau ʻi he heletā; pea ko kinautolu ʻoku tuʻutuʻuni ki he honge, te nau ʻi he honge; pea ko kinautolu kuo tuʻutuʻuni ki he fakapōpula, te nau ʻalu ki he fakapōpula. ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, Te u tuʻutuʻuni kiate kinautolu ʻae faʻahinga meʻa ʻe fā: ko e heletā ke tāmateʻi, ko e fanga kulī ke haehae, ko e manu ʻoe ʻatā, pea mo e ngaahi manu ʻoe fonua, ke folo hifo pea fakaʻauha. Pea te u tukuange ʻakinautolu ke ʻave ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻo māmani, koeʻuhi ko Manase ko e foha ʻo Hesekaia ko e tuʻi ʻo Siuta, pea koeʻuhi ko e meʻa naʻa ne fai ʻi Selūsalema.” “He ko hai ʻe ʻofa kiate koe,
ʻE Selūsalema?
Pe ko hai ʻe mamahi mo koe?
Pe ko hai ʻe afe atu ke fehuʻi pe ʻoku ke fēfē?
‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
kuo ke fakaholomui meiate au;
ko ia te u mafao atu hoku nima kiate koe,
mo fakaʻauha koe;
kuo u fiu ʻi he kātaki.
Pea te u tapili ʻaki ʻakinautolu ʻae tapili ʻi he ngaahi matapā ʻoe fonua;
te u toʻo ʻenau fānau,
te u fakaʻauha ʻa hoku kakai,
ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetafoki mei honau ngaahi hala.
Kuo fakatokolahi ʻi hoku ʻao honau kau fefine ʻoku mate honau husepāniti ʻo lahi hake ʻi he ʻoneʻone ʻoe ngaahi tahi:
kuo u ʻomi ki heʻenau faʻē ha tokotaha ʻoku fakaʻauha ʻi he hoʻatā:
kuo u pule kiate ia ke fai ia fakafokifā pe,
ko e ngaahi fakailifia ki he kolo.
Pea kuo vaivai ia ʻaia kuo fāʻeleʻi ʻae toko fitu:
kuo ne tuku hake hono laumālie;
kuo tō hifo hono laʻā ʻi he kei ʻaho:
kuo mā ia mo puputuʻu:
pea ko kinautolu ʻoku toe te u tukuange ki he heletā ʻi he ʻao ʻo honau ngaahi fili,
ʻoku pehē ʻe Sihova.”
10 ¶ ʻA ʻeku faʻē,
ʻoku ou malaʻia,
koeʻuhi kuo ke fāʻeleʻi au ko e tangata faʻa fekeʻikeʻi pea ko e tangata fakakikihi mo māmani kotoa pē! Pea ʻoku teʻeki ai te u nō ha meʻa ki he totongi,
pea naʻe ʻikai nō kiate au ʻe ha tangata ki he totongi;
ka ʻoku nau taki taha kapeʻi au.
11 Pea naʻe pehē ʻe Sihova,
Ko e moʻoni ʻe lelei hoʻo hako;
te u pule ki he fili ke ne fai lelei kiate koe ʻi he ʻaho ʻoe kovi mo e mamahi.
12 ‌ʻE fesiʻi ʻe he ukamea ʻae ukamea mei he tokelau,
pea mo e sitili?
13 “Pea te u foaki hoʻo meʻa mo hoʻo koloa ke vetea taʻehatotongi,
ko e meʻa ʻi hoʻo ngaahi angahala,
ʻi he ngataʻanga kotoa pē ʻoe fonua.
14 Pea te u pule ke ke ʻalu mo ho ngaahi fili ki he fonua ʻaia ʻoku ʻikai te ke ʻiloa;
he kuo tutu ʻae afi ʻi hoku houhau,
ʻaia ʻe vela ai ʻakimoutolu.”
15 ¶ “ʻE Sihova ʻoku ke ʻafioʻi:
manatuʻi au,
pea ʻaʻahi kiate au,
pea totongi kiate kinautolu kuo fakatangaʻi au;
ʻoua naʻa ke ʻave au koeʻuhi ko hoʻo kātaki ʻofa:
ke ke ʻafio kuo u kātaki ʻae manuki koeʻuhi ko koe.
16 Pea naʻe ʻiloa hoʻo ngaahi lea,
pea ko ʻeku meʻakai ia;
pea ko hoʻo folofola ko e fiemālie pea mo e fakafiefia ki hoku loto:
he kuo ui au ʻi ho huafa,
ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau.
17 Naʻe ʻikai te u nofo ʻi he fakataha ʻae kau manuki,
pea naʻe ʻikai te u fiefia ka naʻaku nofo tokotaha pe koeʻuhi ko ho nima:
he kuo ke fakapito ʻaki au ʻae tuputāmaki.”
18 “Ko e hā ʻoku pehē ai pe ʻeku mamahi,
mo hoku lavea taʻefaʻafakamoʻui,
ʻaia ʻoku ʻikai fie moʻui?
Te ke ʻiate au ʻo hangē ko e meʻa loi,
pea ʻo hangē ko e vai kuo fakaʻaʻau ke maha?
19 ¶ Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova,
kapau te ke tafoki,
te u toe ʻomi koe,
pea te ke tuʻu ʻi hoku ʻao:
pea kapau te ke vaheʻi ʻae lelei mei he kovi,
te ke hoko ʻo hangē ko hoku fofonga;
tuku ke tafoki ʻakinautolu kiate koe kaeʻoua naʻa ke tafoki koe kiate kinautolu.
20 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova,
te u ngaohi koe ki he kakai ni ke ke hangē ko e ʻa palasa:
pea te nau tauʻi koe,
ka ʻe ʻikai te nau lavaʻi koe:
he ʻoku ou ʻiate koe ke fakamoʻui koe,
pea ke fakahaofi koe.
21 Pea te u fakahaofi koe mei he nima ʻoe angahala,
pea te u huhuʻi koe mei he nima ʻoe mālohi.”