17
1 Ko e fakapōpula ʻa Siuta koeʻuhi ko ʻene angahala. 5 Ko e falala ki he tangata ko e meʻa fakamalaʻia, 7 Ka ko e falala ki he ʻOtua ko e meʻa fakamonūʻia. 9 ʻOku ʻikai faʻa kākaaʻi ʻae ʻOtua ʻe he loto kākā. 12 Ko e fakamoʻui mei he ʻOtua. 15 ʻOku lāunga ʻe he palōfita ki he kau manuki ki heʻene kikite. 19 Kuo fekau ia ke fakafoʻou ʻae fuakava ʻi he fakamāʻoniʻoni ʻae ʻaho tapu.
“Kuo tohi ʻae hia ʻa Siuta ʻaki ʻae peni ukamea,
pea mo e mata ʻoe taiamoni:
kuo tongi ia ʻi he kakano ʻo honau loto,
pea ki he ngaahi nifo ʻo homou ngaahi ʻesifeilaulauʻanga.
‌ʻI he lolotonga ʻae manatuʻi ʻe heʻenau fānau ki heʻenau ngaahi ʻesifeilaulauʻanga mo e ngaahi vao tapu mo e ʻakau lau maʻuiʻui ʻi he ngaahi moʻunga māʻolunga.
‌ʻE hoku moʻunga,
ko e meʻa kotoa pē ʻi hoʻo ngoue mo hoʻo koloa kotoa pē te u foaki ke vetea,
pea mo ho potu māʻolunga kotoa pē koeʻuhi ko e angahala,
ʻo aʻu ki hono ngataʻanga ʻo ho fonua kotoa pē.
Pea ʻe hiki koe mei he tofiʻa,
ʻaia naʻaku foaki kiate koe;
pea te u pule ke ke tauhi ki ho ngaahi fili ʻi he fonua ʻoku ʻikai te ke ʻilo:
koeʻuhi kuo mou tutu ʻae afi ʻi hoku houhau,
ʻaia ʻe vela ʻo taʻengata.”
¶ ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Ke malaʻia ʻae tangata ʻoku falala ki he tangata,
pea ʻoku ne nima ʻaki ʻae kakano,
pea kuo mole hono loto meia Sihova,
Koeʻuhi ʻe hangē ia ko e mohuku mae ʻi he toafa,
pea ʻe ʻikai te ne mamata ʻoka haʻu ʻae lelei;
ka te ne nofo pe ʻi he ngaahi potu laʻā ʻoe toafa,
ʻi he fonua lala taʻehanokakai.
“ʻOku monūʻia ʻae tangata ʻoku falala kia Sihova,
pea ko hono ʻamanaki leleiʻanga ʻa Sihova.
Koeʻuhi ʻe hangē ia ko e ʻakau kuo tō ʻi he veʻe vai,
ʻoku totolo atu hono ngaahi aka ki he vaitafe,
pea ʻe ʻikai te ne ʻilo ʻae pupuha,
ka ʻe mata pe hono lau;
pea ʻe ʻikai vaivai ʻi he faʻahitaʻu laʻā,
pea ʻe ʻikai fakangata hono fua.
¶ “ʻOku kākā lahi taha pe ʻae loto ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē,
pea ʻoku fungani kovi:
ko hai te ne faʻa ʻilo ia?
10 Ko au Sihova ʻoku ou vakili ʻae loto,
ʻoku ou hakule ʻae ngaahi mahalo,
ke foaki ki he tangata taki taha ʻo fakatatau mo ʻene ngaahi ʻulungāanga,
pea tatau mo e fua ʻo ʻene faianga.”
11 ‌ʻO hangē ko e manupuna ʻoku fōfoaʻi ʻae ngaahi fua naʻe ʻikai te ne fakatō;
ʻe pehē foki ia ʻoku tānaki koloa taʻetotonu,
ʻe ʻalu ia mei ai ʻi he lolotonga ʻo hono ngaahi ʻaho,
pea ʻe vale ia ʻi hono ikuʻanga.
12 ¶ Talu mei he kamataʻanga ko e nofoʻanga fakaʻeiʻeiki fakasanisani mo māʻolunga ʻae potu ʻo hotau fale tapu.
13 ‌ʻE Sihova,
ko e ʻamanaki leleiʻanga ʻo ʻIsileli,
ʻe mā ʻakinautolu kotoa pē ʻoku liʻaki koe,
pea ʻe tohi ki he kelekele ʻakinautolu ʻoku ʻalu meiate koe,
koeʻuhi kuo nau liʻaki ʻa Sihova,
ko e matavai ʻoe ngaahi vai moʻui.
14 ‌ʻE Sihova,
ke ke faitoʻo kiate au,
pea te u moʻui;
fakamoʻui au,
pea te u moʻui:
he ko koe ʻoku ou fakafetaʻi ki ai.
15 ¶ Vakai,
ʻoku nau pehē kiate au,
“Ko e fē ʻae folofola ʻa Sihova?
Tuku ia ke hoko mai.”
16 Pea ko au,
naʻe ʻikai te u tuku vave ʻeku muimui kiate koe:
pea ʻoku ke ʻafioʻi naʻe ʻikai te u manako ki he ʻaho fakailifia;
ko ia naʻe haʻu mei hoku loungutu naʻe ʻi ho ʻao ʻoʻou.
17 ‌ʻOua naʻa ke ʻiate au ko e fakailifia;
ko koe ko ʻeku ʻamanaki leleiʻanga ʻi he ʻaho ʻoe kovi.
18 Tuku ke mā ʻakinautolu ʻoku fakatangaʻi au,
kaeʻoua naʻa tuku au ke u mā:
tuku ke nau manavahē,
kaeʻoua naʻa tuku au ke u manavahē:
ʻomi kiate kinautolu ʻae ʻaho ʻoe mamahi,
pea fakaʻauha ʻaki ʻakinautolu ʻae fakaʻauha lahi.
19 ¶ Naʻe pehē ʻe Sihova kiate au, “ʻAlu ʻo tuʻu ʻi he matapā ʻoe fānau ʻa hoku kakai, ʻaia ʻoku hū ai ʻae ngaahi tuʻi ʻo Siuta, pea mo ia ʻoku nau ʻalu ai kituʻa, pea ki he ngaahi matapā kotoa pē ʻo Selūsalema; 20 Pea ke lea kiate kinautolu, ʻo pehē, Mou fanongo ki he folofola ʻa Sihova, ʻakimoutolu ko e ngaahi tuʻi ʻo Siuta, pea mo Siuta kotoa pē, pea mo e kakai kotoa pē ʻo Selūsalema, ʻoku hū ʻi he ngaahi matapā ni. 21 ‌ʻOku pehē mai ʻe Sihova; Mou tokanga kiate kimoutolu, pea ʻoua naʻa fua ha kavenga ʻi he ʻaho tapu, pe ʻomi ia ʻi he ngaahi matapā ʻo Selūsalema; 22 Pea ʻoua naʻa ʻave ha kavenga kituʻa mei homou ngaahi fale ʻi he ʻaho tapu, pea ʻoua naʻa fai ha ngāue, kae fakahaohaoa ʻae ʻaho tapu, ʻo hangē ko ia naʻaku fekau ki hoʻomou ngaahi tamai. 23 Ka naʻe ʻikai te nau talangofua, pe fakatokanga honau telinga ke ongoʻi, ka naʻe fakakekeva honau kia, koeʻuhi ke ʻoua naʻa nau fanongo, pe maʻu ʻae akonaki. 24 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, ʻe hoko ia ʻo pehē, kapau te mou tokanga lahi kiate au, ke ʻoua naʻa ʻomi ha kavenga ʻi he ngaahi matapā ʻi he ʻaho tapu, kae fakahaohaoa ʻae ʻaho tapu, ke ʻoua naʻa fai ha ngāue ʻi ai: 25 Pea ʻe toki hū ʻi he ngaahi matapā ʻoe kolo ni ʻae ngaahi tuʻi mo e houʻeiki ʻoku nofo ʻi he nofoʻa fakatuʻi ʻo Tevita, ʻo heka ʻi he ngaahi saliote, pea mo e ngaahi hoosi, ko kinautolu mo honau houʻeiki, ko e kau tangata ʻo Siuta: pea mo e kakai ʻo Selūsalema: ʻe tuʻumaʻu ʻo taʻengata ʻae kolo ni. 26 Pea te nau haʻu mei he ngaahi kolo ʻo Siuta, pea mei he ngaahi potu ofi ki Selūsalema, pea mei he fonua ʻo Penisimani, pea mei he ngaahi toafa, pea mei ne ngaahi moʻunga, pea mei he potu tonga, ʻo ʻomi ʻae ngaahi feilaulau tutu, mo e ngaahi feilaulau, mo e ngaahi feilaulau meʻakai, mo e meʻa namu kakala, ʻo ʻomi ʻae ngaahi feilaulau fakafetaʻi, ki he fale ʻo Sihova. 27 Pea ka ʻikai te mou fanongo kiate au ke fakahaohaoa ʻae ʻaho tapu, pea ʻoua naʻa fua ha kavenga, ʻo hū mo ia ki he ngaahi matapā ʻo Selūsalema ʻi he ʻaho tapu, pehē te u toki tutu ʻae afi ki hono ngaahi matapā, pea ʻe fakaʻauha ʻaki ia ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo Selūsalema, pea ʻe ʻikai ʻaupito tāmateʻi ia.”