18
1 ʻOku fakahā ʻae mālohi ʻoe ʻOtua ki he puleʻanga kotoa pē, ʻi he fakatātā ki he tangata tufunga ngaohi ipu. 11 Ko e fakamanaʻi ʻa Siuta ko e meʻa ʻi heʻene tafoki. 18 Ko e lotu ʻa Selemaia koeʻuhi ko e kau angatuʻu.
Ko e folofola ʻaia naʻe hoko mai meia Sihova, kia Selemaia, ʻo pehē, “Tuʻu hake pea ke ʻalu hifo ki he fale ʻoe tufunga ngaohi ipu, pea te u pule ke ke fanongo ki heʻeku ngaahi lea ʻi ai.” Pea naʻaku toki ʻalu hifo ki he fale ʻoe tufunga ngaohi ipu, pea vakai, naʻa ne ngāueʻaki ʻae meʻa tākai. Pea ko e ipu ʻaia naʻe ngaohi ʻaki ʻae ʻumea, naʻe maumauʻi ia ʻi he nima ʻoe tufunga: ko ia naʻe toe ngaohi ia ko e ipu kehe, ʻo hangē ko e loto ʻoe tufunga ki ai. Pea naʻe toki hoko kiate au ʻae folofola ʻa Sihova, ʻo pehē. ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻE fale ʻo ʻIsileli, ʻikai te u fai kiate kimoutolu ʻo hangē ko e tufunga ngaohi ipu ni? Vakai, ʻE fale ʻo ʻIsileli, ʻoku mou ʻi hoku nima, ʻo hangē ko e ʻumea ʻi he nima ʻoe tangata tufunga ngaohi ipu. ‌ʻO kau ka lea ki ha kakai, pe ha puleʻanga, ke taʻaki, pe lī ki lalo, pe fakaʻauha ia; Kapau ʻe tafoki ʻae kakai, ʻaia kuo u lea ki ai, mei heʻenau kovi, te u fakatomala ʻi he kovi ʻaia naʻaku loto ke ʻomi kiate kinautolu. Pea kau ka lea ki ha kakai, pea ki ha puleʻanga, ke langa mo fokotuʻu ia; 10 Kapau ʻe fai kovi ia ʻi hoku ʻao, pea ʻikai talangofua ki hoku leʻo, pea te u toki fakatomala ʻi he lelei, ʻaia naʻaku pehē te u fai ke nau lelei ai.
11 ¶ “Pea ko eni, ke ke ʻalu, pea ke lea ki he kau tangata ʻo Siuta, pea ki he kakai ʻo Selūsalema, ʻo pehē, ʻOku pehē ʻe Sihova; vakai, ʻoku ou teuteu ha kovi kiate kimoutolu, pea tuʻutuʻuni ha tauhele kiate kimoutolu: mou taki taha tafoki leva mei hono hala kovi, pea ngaohi ke lelei homou ngaahi hala, mo hoʻomou ngaahi faianga. 12 Pea naʻa nau pehē, ‘ʻOku ʻikai ha ʻamanaki lelei; ka te mau taki taha muimui ki heʻene filioʻi, pea taki taha fai ʻo hangē ko e holi ʻa hono loto kovi.’ ” 13 Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova;
“Mou fehuʻi eni ki he hiteni,
pe ko hai kuo fanongo ki he ngaahi meʻa pehē:
kuo fai ʻae meʻa fakalielia ʻaupito ʻaupito ʻe he taʻahine ʻo ʻIsileli.
14 ‌ʻE liʻaki koā ʻae ʻuha hinehina ʻo Lepanoni,
ʻaia ʻoku tafe mei he makatuʻu ki he ngoue?
Pe ʻe liʻaki ʻae vaitafe momoko ʻoku tafe mai,
maʻae vai kehe ʻoku keli pe?
15 Koeʻuhi kuo fakangalongaloʻi au ʻe hoku kakai,
kuo nau tutu ʻae meʻa namu kakala ki he meʻa vaʻinga,
pea kuo nau fakahinga ʻakinautolu ʻi honau ngaahi hala mei he ngaahi hala motuʻa,
ka nau ʻeveʻeva ʻi he hala,
mo e ʻalunga naʻe ʻikai tanu hake;
16 Ke fakalala honau fonua,
pea ngaohi ia ko e manukiʻanga;
pea ʻe ofo ai ʻakinautolu kotoa pē ʻoku ʻalu ki ai,
pea kalokalo honau ʻulu.
17 Te u fakamovetevete ʻakinautolu ʻi he ʻao ʻoe fili ʻo hangē ko e matangi hahake;
pea ʻe ʻikai te u fakahā hoku ʻao,
ka te u fulituʻa kiate kinautolu ʻi he ʻaho ʻo ʻenau tuʻutāmaki.”
18 ¶ Pea naʻa nau toki pehē,
“Ko eni ke tau fakakaukau ha meʻa kia Selemaia;
koeʻuhi ʻe ʻikai mole ʻae fono mei he taulaʻeiki,
pe ko e fakakaukau mei he tangata poto,
pe ko e lea mei he palōfita.
Mou haʻu,
ke tau tā ia ʻi hono ʻelelo,
pea ʻoua naʻa tau tokanga ki heʻene ngaahi lea.”
19 “Tokanga mai kiate au,
ʻE Sihova,
pea fanongo ki he leʻo ʻonautolu ʻoku fakamamahiʻi au.
20 ‌ʻE totongi koā ʻaki ʻae kovi ki he lelei?
He kuo nau keli ʻae luo ki hoku laumālie.
Ke ke manatu naʻaku tuʻu ʻi ho ʻao,
ke hūfia ʻakinautolu,
pea ke fakaafe ho houhau meiate kinautolu.
21 Ko ia tukuange ʻenau fānau ki he honge,
pea lilingi honau toto ʻi he mālohi ʻoe heletā;
pea tuku ke mole ʻae fānau ʻa honau ngaahi fefine,
pea mate honau husepāniti;
pea tuku ke tāmateʻi honau kau tangata:
pea ke ke tāmateʻi ʻaki honau kau talavou ʻae heletā ʻi he tau.
22 Tuku ke ongo mai ʻae kaila mei honau ngaahi fale,
ʻoka ke ka ʻomi fakafokifā pe ha kau tau kiate kinautolu;
he kuo nau keli ha luo ke maʻu ai au,
pea ʻai fakafufū ha tauhele ki hoku vaʻe.
23 Ka ko koe,
ʻE Sihova,
ʻoku ke ʻafioʻi ʻenau fakakaukau kotoa pē kiate au ke tāmateʻi au:
ʻoua naʻa fakamolemole ʻenau hia,
pea ʻoua naʻa tāmateʻi ʻenau angahala mei ho ʻao,
kae tuku ke ʻauha ʻakinautolu ʻi ho ʻao;
ke ke fai pehē kiate kinautolu ʻi he ʻaho ʻo ho houhau.”