20
1 Ko e taaʻi ʻe Pasuli ʻa Selemaia, pea kuo liliu ai hono hingoa, pea ʻilo hono ikuʻanga kovi. 7 Ko e lāunga ʻa Selemaia, ʻi he meʻa kehekehe.
Pea kuo fanongo ʻa Pasuli ko e foha ʻo Imeli ko e taulaʻeiki, ʻaia foki ko e fungani pule ʻi he fale ʻo Sihova, naʻe kikite ʻa Selemaia ki he ngaahi meʻa ni. Naʻe toki taaʻi ʻe Pasuli ʻa Selemaia ko e palōfita, pea tuku ia ki he fale fakapōpula ʻaia naʻe ʻi he matapā māʻolunga ʻo Penisimani, ʻaia ʻoku ofi ki he fale ʻo Sihova. Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho naʻa na feholoi, naʻe ʻomi ʻe Pasuli ʻa Selemaia mei he fale fakapōpula. Pea naʻe toki pehē ʻe Selemaia kiate ia, “ʻOku ʻikai ui ʻe Sihova ho hingoa ko Pasuli ka ‘ko Mekoa-Misapipi.’ He ʻoku pehē ʻe Sihova, ‘Vakai, te u ngaohi koe ko e meʻa ilifia kiate koe, pea mo ho kāinga kotoa pē: pea te nau tō ʻi he heletā ʻo honau ngaahi fili, pea ʻe mamata ki ai ho mata: pea te u tukuange ʻa Siuta kotoa pē ki he nima ʻoe tuʻi ʻo Papilone, pea te ne ʻave fakapōpula ʻakinautolu ki Papilone, pea ʻe tāmateʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae heletā. Pea te u tukuange ʻae mālohi kotoa pē ʻoe kolo ni, pea mo ʻenau ngāue kotoa pē, mo ʻenau ngaahi meʻa maʻungataʻa kotoa pē, pea mo e ngaahi koloa kotoa pē ʻae ngaahi tuʻi ʻo Siuta te u tukuange ki he nima ʻo honau ngaahi fili, ʻaia ʻe maumauʻi ʻakinautolu, pea ʻe toʻo ʻakinautolu mo ʻave ʻakinautolu ki Papilone. Pea ko koe Pasuli, pea mo kinautolu kotoa pē ʻoku nofo ʻi ho fale ʻe ʻave fakapōpula: pea te ke aʻu ki Papilone, pea te ke mate ai, pea tanu ai, ko koe, mo ho ngaahi kāinga, ʻakinautolu kuo ke kikite loi ki ai.’ ”
¶ ʻE Sihova,
kuo ke akonakiʻi au,
pea kuo u tui ki hoʻo akonaki:
ʻoku ke mālohi ʻiate au,
pea kuo ke lavaʻi:
Ko e manukiʻanga au ʻi he ʻaho kotoa pē,
pea ʻoku nau manuki kotoa pē kiate au.
‌ʻO kau ka lea,
kuo u kalanga,
kuo u kalanga,
“Ko e fakamālohi mo e maumauʻi;”
koeʻuhi kuo ngaohi ʻae folofola ʻa Sihova ko e meʻa ongoongo kovi kiate au,
pea ko e manukiʻanga,
ʻi he ʻaho kotoa pē.
Pea naʻaku pehē,
“ʻE ʻikai te u toe lea kiate ia,
pea ʻe ʻikai te u toe lea ʻi hono huafa.”
Ka naʻe tatau ʻene folofola ʻi hoku loto mo e afi vela kuo ʻufia ʻi hoku ngaahi hui,
pea naʻaku fiu ʻi he taʻofi,
pea naʻe ʻikai teu faʻa fakalongo pe.
10 ¶ He kuo u fanongo ki he lea launoa pe ʻoe tokolahi,
ke ke fakahā ʻae fakailifia ʻi he potu kotoa pē,
pea te mau fakahā ia:
naʻe ʻamanaki ʻa hoku kāinga tokolahi ki heʻeku hinga,
pea naʻe pehē,
“Heiʻilo ʻe tauheleʻi nai ia,
pea te tau mālohi kiate ia,
pea te tau tautea kiate ia.”
11 Ka ʻoku ʻiate au ʻa Sihova,
ʻo hangē ko e tokotaha mālohi fakamanavahē:
ko ia ʻe tūkia ʻa hoku kau fakatanga,
pea ʻe ʻikai te nau mālohi:
te nau mā lahi;
koeʻuhi ʻe ʻikai te nau monūʻia:
ʻe ʻikai fakangaloʻi ʻenau mā ʻo taʻengata.
12 ‌ʻE Sihova ʻoe ngaahi kautau,
ʻa koe,
ʻoku ke ʻahiʻahi ʻae angatonu,
pea ʻiloʻi ʻae ngaahi mahalo pea mo e loto,
tuku ke u mamata ki ho houhau kiate kinautolu:
he kuo u fakahā ʻeku meʻa kiate koe.
13 Mou hiva kia Sihova,
mou fakamālō kia Sihova:
he kuo ne fakahaofi ʻae laumālie ʻoe masiva mei he nima ʻoe kau fai kovi.
14 ¶ Ke malaʻia ʻae ʻaho naʻaku fāʻeleʻi ai:
pea ʻoua naʻa monūʻia ʻae ʻaho naʻe fāʻeleʻi ai au ʻe heʻeku faʻē.
15 Ke malaʻia ʻae tangata naʻe fakahā au ki heʻeku tamai,
ʻo pehē,
“Kuo fāʻeleʻi kiate koe ʻae tamasiʻi tangata,
ke fakafiefiaʻi ia.”
16 Ke tatau ʻae tangata ko ia mo e ngaahi kolo ʻaia naʻe fakaʻauha ʻe Sihova,
pea naʻe ʻikai fakatomala:
ke fanongo ia ki he kaila ʻi he pongipongi,
pea mo e kalanga ʻi he hoʻatā;
17 Koeʻuhi naʻe ʻikai te ne tāmateʻi au ʻi he manāva;
pea u faʻitoka ʻaki ʻeku faʻē,
pea u nofomaʻu ʻi hono manāva.
18 Ko e hā naʻaku haʻu ai mei he manāva ke ʻilo ʻae ongosia mo e mamahi,
pea ke fakaʻosi hoku ngaahi ʻaho ʻi he mā?