21
1 Ko e fekau ʻe Setikia kia Selemaia ke ʻeke ki he tau ʻa Nepukanesa. 3 Ko e kikite ʻe Selemaia ki he kapa mo e fakapōpula. 8 ʻOku ne ako ki he kakai ke nau fakavaivai ki he kau Kalitia, 11 Pea ʻoku ne valoki ki he fale ʻoe tuʻi.
Ko e folofola naʻe hoko kia Selemaia meia Sihova, ʻi he fekau kiate ia ʻe he tuʻi ko Setikia ʻa Pasuli ko e foha ʻo Malikia, mo Sefania ko e foha ʻo Māseia ko e taulaʻeiki, ʻo pehē, “ʻOku ou kole kiate koe, ke ke hūfia ʻakimautolu kia Sihova; he ʻoku teu tau kiate kimautolu ʻa Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone; heiʻilo ʻe fai ʻe Sihova kiate kitautolu ʻo hangē ko ʻene ngaahi ngāue fakaofo kotoa pē, koeʻuhi ke ne ʻalu atu ʻiate kitautolu.”
¶ Pea naʻe toki lea ʻa Selemaia kiate kinautolu, Te mou lea pehē kia Setikia: ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli; “Vakai, te u fakatafoki ʻae ngaahi meʻa tau ʻoku ʻi homou nima, ʻaia ʻoku mou tau ʻaki ki he tuʻi ʻo Papilone, mo e kau Kalitia, ʻakinautolu ʻoku tauʻi ʻakimoutolu mei tuaʻā, pea te u fakataha ʻakinautolu ki loto kolo ni. Pea ko au te u tauʻi kimoutolu ʻaki ʻae nima mafao atu pea mo e nima mālohi, ʻio, ʻi he ʻita, pea mo e houhau kakaha, pea mo e tuputāmaki lahi. Pea te u taaʻi ʻae kakai ʻoe kolo ni, ko e tangata mo e manu: pea te nau mate ʻi he mahaki fakaʻauha. ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, Hili ia te u tukuange ʻa Setikia ko e tuʻi ʻo Siuta, mo ʻene kau tamaioʻeiki, pea mo e kakai, pea mo kinautolu ʻi he kolo kuo hao mei he mahaki fakaʻauha, mo e heletā, pea mo e honge, ki he nima ʻo Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone, pea ki he nima ʻo honau ngaahi fili, pea ki honau nima ʻoku kumi ʻenau moʻui: pea te nau taaʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae mata ʻoe heletā: ʻe ʻikai te ne ʻofa kiate kinautolu, pea ʻe ʻikai te ne fakamoʻui, pea ʻe ʻikai te ne fai ʻaloʻofa.” ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, ke ke pehē ki he kakai ni, “Vakai ʻoku tuku ʻi homou ʻao ʻae hala ki he moʻui, pea mo e hala ki he mate. Ko ia ʻoku nofo ʻi he kolo ni te ne mate ʻi he heletā, pea ʻi he honge, pea ʻi he mahaki fakaʻauha: ka ko ia ʻoku ʻalu kituʻa ʻā ʻo hola ki he kau Kalitia, ʻakinautolu ʻoku kāpui ʻakimoutolu, te ne moʻui, pea ʻe ʻiate ia ʻene moʻui ʻo hangē ko e koloa. 10 He ʻoku pehē ʻe Sihova, kuo u hanga ki he kolo ni, ke fakahoko ki ai ʻae kovi, kae ʻikai ko e lelei: ʻe tukuange ia ki he nima ʻoe tuʻi ʻo Papilone, pea te ne tutu ia ʻaki ʻae afi.”
11 ¶ Pea ko e meʻa ʻoku kau ki he fale ʻoe tuʻi ʻo Siuta, Mou fanongo ki he folofola ʻa Sihova. 12 ‌ʻE fale ʻo Tevita,
ʻoku pehē ʻe Sihova;
Fai fakatoʻotoʻo ʻae fakamaau,
pea fakamoʻui ia kuo fakamālohia mei he nima ʻoe fakamālohi,
telia naʻa ʻalu atu ʻa ʻeku houhau kakaha ʻo hangē ko e afi ʻo vela,
pea ʻe ʻikai ha taha ʻe faʻa fuʻifuʻi ia,
koeʻuhi ko e kovi ʻo hoʻomou ngaahi faianga.
13 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Vakai,
ʻoku ou fai mo koe,
ʻa koe ʻoku ke nofo ʻi he teleʻa,
pea mo e maka ʻi he toafa;
ʻakimoutolu ʻoku pehē,
ko hai ʻe tauʻi ʻakimautolu?
Pe ko hai ʻe hū ki homau nofoʻanga?”
14 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Te u tautea kiate kimoutolu ʻo tatau mo e fua ʻo hoʻomou ngaahi faianga;
pea te u tutu ʻae afi ʻi hono vao ʻakau,
pea te ne fakaʻauha ʻae ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku takatakai ia.”