22
1 Ko e akonaki ki he fakatomala, pea ʻoku fai ʻae ngaahi talaʻofa mo e lea fakamana. 10 Ko e tautea kia Salumi, 13 Mo Sihoiakimi, 20 Mo Konaia.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova; ʻAlu hifo ki he fale ʻoe tuʻi ʻo Siuta, pea lea ʻaki ʻae lea ni ki ai, ‌ʻo pehē, Fanongo ki he folofola ʻa Sihova, ʻE tuʻi ʻo Siuta, ʻa koe ʻoku nofo ʻi he nofoʻa fakatuʻi ʻo Tevita, ʻa koe, mo hoʻo kau tamaioʻeiki, pea mo hoʻo kakai ʻoku hū ki he ngaahi matapā ni: ‌ʻoku pehē ʻe Sihova; “Mou fai ʻae fakamaau mo e angatonu, pea fakamoʻui ʻaia kuo fakamālohia mei he nima ʻoe fakamālohi: pea ʻoua naʻa fai kākā ki he muli, mo e tamai mate, pea mo e fefine kuo mate hono husepāniti; ʻoua naʻa fai fakamālohi, pe lilingi ʻae toto taʻehalaia ʻi he potu ni. He kapau te mou fai moʻoni ki he meʻa ni, pea ʻe toki hū ki he ngaahi matapā ʻoe fale ni, ʻae ngaahi tuʻi ʻoku nofo ʻi he nofoʻanga ʻo Tevita, ʻo heka ki he ngaahi saliote pea mo e fanga hoosi, ko ia, mo ʻene kau tamaioʻeiki, pea mo hono kakai. Ka ʻoku pehē ʻe Sihova, Kapau ʻe ʻikai te mou fanongo ki he ngaahi lea ni, ʻoku ou fuakava ʻiate au, ke hoko ʻae fale ni ko e liʻaki. He ʻoku pehē ʻe Sihova ki he fale ʻoe tuʻi ʻo Siuta;
Ko Kiliati koe kiate au,
pea mo e ʻulu ʻo Lepanoni:
ka ko e moʻoni te u ngaohi koe ko e toafa,
pea ko e ngaahi kolo ʻoku ʻikai ʻi ai ha kakai.
Pea te u fekau kiate koe ʻae kau fakaʻauha,
ke ʻalu taki taha mo ʻene mahafutau:
pea te nau tā hifo ʻae ngaahi sita lelei ʻiate koe,
pea laku ki he afi.
Pea ʻe ʻalu ʻo ofi ki he kolo ni ʻae kakai tokolahi,
pea te nau fepehēʻaki,
Ko e hā kuo fai pehē ai ʻa Sihova ki he kolo lahi ni?
Pea te nau toki lea,
Koeʻuhi kuo nau liʻaki ʻae fuakava ʻa Sihova ko honau ʻOtua,
pea lotu ki he ngaahi ʻOtua kehe,
ʻo tauhi ʻakinautolu.”
10 ¶ ʻOua naʻa mou tangi koeʻuhi ko e pekia,
pe tangilāulau koeʻuhi ko ia:
kae tangi mamahi koeʻuhi ko ia ʻoku ʻalu:
koeʻuhi ʻe ʻikai te ne toe haʻu,
pe toe mamata ki hono fonua.
11 He ʻoku pehē ʻe Sihova kia Salumi ko e foha ʻo Siosaia ko e tuʻi ʻo Siuta,
“ʻAia naʻe pule ko e fetongi ʻo Siosaia ko ʻene tamai,
ʻaia naʻe ʻalu atu ʻi he potu ni;
ʻE ʻikai te ne toe haʻu ki ai:
12 Ka te ne mate ʻi he potu kuo nau tataki fakapōpula ia ki ai,
pea ʻe ʻikai te ne toe mamata ki he fonua ni.”
13 ¶ ʻE malaʻia ia ʻaia ʻoku langa hono fale ʻi he taʻetotonu,
pea mo hono ngaahi potu ki ʻolunga ʻi he fai taʻeangatonu;
ʻaia ʻoku pule ki hono kaungāʻapi ke ngāue taʻetotongi,
pea ʻikai totongi ia ki heʻene ngāue;
14 ‌ʻAia ʻoku pehē,
“Te u langa moʻoku ʻae fale lahi pea mo e ngaahi potu lahi ʻi ʻolunga,”
pea ne tutuʻu maʻana ʻae ngaahi tupa;
pea ʻoku ʻaofi ia ʻi ʻolunga ʻaki ʻae sita,
pea vali ʻaki ʻae enga kulokula.
15 He te ke pule koe,
koeʻuhi kuo takatakai ʻaki koe ʻae sita?
ʻIkai naʻe kai mo inu ʻa hoʻo tamai,
pea fai angatonu mo fakamaau,
pea naʻe lelei ai ia?
16 Naʻa ne fakamaau ʻe ia ʻae meʻa ʻae paea mo e masiva;
pea naʻe lelei ai ia:
ʻikai ko e meʻa ia ʻi heʻene ʻiloʻi au?
ʻOku pehē ʻe Sihova.
17 Ka kuo tuku pe ho mata mo ho loto ʻoʻou ki hoʻo manumanu,
pea ke lilingi ʻae toto ʻoe taʻehalaia,
pea ke fai ʻae fakamamahi,
mo e fakamālohi;
18 Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova kia Sihoiakimi ko e foha ʻo Siosaia ko e tuʻi ʻo Siuta;
“ʻE ʻikai te nau tangi koeʻuhi ko ia,
ʻo pehē,
‘ʻOiauē hoku tokoua! pe,
ʻOiauē hoku tuofefine!’ ʻE ʻikai te nau tangi koeʻuhi ko ia,
ʻo pehē,
‘ʻOiauē ʻe ʻEiki! Pe ʻOiauē,
ʻa hono nāunau!’ 19 Pea ʻe tanu ia ʻo hangē ko e tanu ʻae asi,
ʻe toho ia ʻo lī kituʻa ʻi he ngaahi matapā ʻo Selūsalema.”
20 ¶ ʻAlu hake ki Lepanoni,
pea tangi pea hiki hake ho leʻo ki Pesani,
pea tangi mei he ngataʻanga ʻoe fonua:
he kuo fakaʻauha ʻakinautolu kotoa pē ʻoku ʻofa kiate koe.
21 Naʻaku lea kiate koe ʻi hoʻo kei monūʻia;
ka naʻa ke pehē,
ʻE ʻikai te u fanongo.
Ko hoʻo ʻulungāanga eni talu hoʻo kei siʻi,
he ʻoku ʻikai te ke fanongo ki hoku leʻo.
22 ‌ʻE fakaʻosi kotoa pē ʻe he matangi ʻa hoʻo kau tauhi kotoa pē,
pea ʻe ʻave fakapōpula ʻakinautolu ʻoku ʻofa kiate koe:
pea te ke toki mā moʻoni,
pea puputuʻu koeʻuhi ko hoʻo angahala kotoa pē.
23 ‌ʻA koe ʻoku nofo ʻi Lepanoni,
ʻa koe kuo ngaohi ho mohenga ʻi he ngaahi sita,
hono ʻikai ʻe fakavaivaiʻi koe ʻoka hoko kiate koe ʻae mamahi,
ʻo hangē ko e fefine ʻoku langā ke fāʻele! 24 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ko au ʻoku ou moʻui, pea ka ne tatau ʻa Konaia ko e foha ʻo Sihoiakimi ko e tuʻi ʻo Siuta, mo e mama ki hoku nima toʻomataʻu, te u lī koe mei ai; 25 Pea te u tukuange koe ki he nima ʻokinautolu ʻoku kumi ki hoʻo moʻui, pea ki he nima ʻokinautolu ʻoku ke manavahē ki ai, ʻio, ki he nima ʻo Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone, pea ki he nima ʻoe kau Kalitia. 26 Pea te u kapusi koe, mo hoʻo fale, ʻaia naʻa ne fāʻeleʻi koe, ki he fonua kehe, ʻaia naʻe ʻikai te mou fāʻeleʻi ai; pea ʻe mate ai ʻakimoutolu. 27 Ka ko e fonua ʻaia ʻoku nau holi ke liliu ki ai, ʻe ʻikai te nau toe liliu ki ai.” 28 “Ko e tangata ni ko Konaia,
ʻikai ko e tamapua fehiʻanekina ia kuo maumauʻi?
Pe ko e ipu ia ʻoku ʻikai ʻofa ki ai ha taha?
Ko e hā kuo kapusi ai ʻakinautolu,
ko ia mo hono hako,
pea kuo kapusi ki he fonua ʻoku ʻikai te nau ʻilo?”
29 ‌ʻAe fonua,
ʻae fonua,
ʻae fonua,
fanongo ki he folofola ʻa Sihova.
30 “ʻOku pehē ʻe Sihova,
Tohi ʻae tangata ni ke taʻehaʻanefānau,
ko e tangata ʻe ʻikai te ne monūʻia ʻi hono ngaahi ʻaho:
pea ʻe ʻikai monūʻia ha tangata ʻi hono hako,
ke nofo ʻi he nofoʻanga ʻo Tevita,
pe pule ki Siuta ʻo taʻengata.”