23
1 Ko e kikite ki he fakataha ʻae fanga sipi kuo fakamovetevete. 5 ʻE pule ʻe Kalaisi mo fakamoʻui ʻakinautolu. 9 Ko e kau palōfita kākā. 33 Ko e kau manuki ki he kau palōfita moʻoni.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
ʻE malaʻia ʻae kau tauhi ʻaia ʻoku fakaʻauha mo fakamovetevete ʻae fanga sipi ʻo ʻeku ngoue! Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli ki he kau tauhi ʻoku fafanga ʻa hoku kakai;
“Kuo mou fakamovetevete ʻeku fanga sipi,
ʻo kapusi ʻakinautolu,
pea kuo ʻikai ʻaʻahi ʻakinautolu:
vakai,
te u tautea ʻakimoutolu koeʻuhi ko e kovi ʻo hoʻomou ngaahi faianga,
ʻoku pehē ʻe Sihova.
Pea te u tānaki hono toe ʻo ʻeku fanga sipi mei he ngaahi potu kotoa pē kuo u kapusi ʻakinautolu ki ai,
pea te u toe ʻomi ʻakinautolu ki honau lotoʻā;
pea te nau fānau mo fakatupu.
Pea te u fakanofo kiate kinautolu ʻae kau tauhi ʻaia ʻe fafanga ʻakinautolu:
pea ʻe ʻikai te nau toe manavahē,
pe vaivai,
pea ʻe ʻikai te nau masiva,
he ʻoku pehē ʻe Sihova.”
¶ ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Vakai,
ʻoku haʻu ʻae ngaahi ʻaho,
ʻaia te u fakatupu ai kia Tevita ʻae vaʻa angatonu,
pea ʻe pule mo monūʻia ha tuʻi,
pea ʻe fai ʻae fakamaau mo e angatonu ʻi he fonua.
‌ʻE fakamoʻui ʻa Siuta,
pea ʻe nofo fiemālie ʻa ʻIsileli ʻi hono ngaahi ʻaho ko ia:
pea ko hono huafa eni ʻe ui ai ia,
KO SIHOVA KO HOTAU MĀʻONIʻONI.
“Ko ia,”
ʻoku pehē ʻe Sihova,
“Vakai,
ʻoku haʻu ʻae ngaahi ʻaho,
ʻaia ʻe ʻikai te nau toe pehē ai,
ʻOku moʻui ʻa Sihova,
ʻaia naʻe ʻomi ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei he fonua ko ʻIsipite.
Ka,
ʻOku moʻui ʻa Sihova,
ʻaia naʻa ne ʻomi mo tataki mai ʻae hako ʻoe fale ʻo ʻIsileli mei he fonua ʻi he tokelau,
pea mei he potu kotoa pē naʻaku kapusi ʻakinautolu ki ai;
pea te nau nofo ʻi honau fonua ʻonautolu.”
¶ Kuo mafōfoa hoku loto ʻiate au,
koeʻuhi ko e kau palōfita:
ʻoku tetetete hoku ngaahi hui;
ʻoku ou hangē ko e tangata konā,
pea hangē ko e tangata kuo ikuna ʻe he uaine,
koeʻuhi ko Sihova,
mo ʻene ngaahi folofola māʻoniʻoni.
10 He kuo fonu ʻae fonua ʻi he kau feʻauaki;
pea ʻoku mamahi ʻae fonua koeʻuhi ko e kapekape;
kuo mōmoa ʻae ngaahi potu ngoue ʻi he toafa,
ʻoku kovi honau hala,
pea ʻoku taʻetotonu ʻenau fakamālohi.
11 “He ʻoku halaia ʻae palōfita mo e taulaʻeiki fakatouʻosi;
ʻoku pehē ʻe Sihova,
Ko e moʻoni ʻoku ou ʻilo ʻenau kovi ʻi hoku fale.
12 Ko ia ʻe ʻiate kinautolu ʻa honau hala ʻo hangē ko e ngaahi hala kehekehe mo fakapoʻuli:
pea ʻe tekeʻi atu ʻakinautolu,
pea te nau hinga ai:
he te u ʻomi ʻae kovi kiate kinautolu,
ʻio,
ko e taʻu ʻa honau tautea,
ʻoku pehē ʻe Sihova:
13 Pea kuo u mamata ki he vale ʻi he kau palōfita ʻo Samēlia;
he kuo nau kikite ia Peali,
pea nau fakahalaia ʻa hoku kakai ko ʻIsileli.
14 Pea ʻi he kau palōfita ʻo Selūsalema,
kuo u mamata foki ki he meʻa fakailifia:
kuo nau fai feʻauaki,
pea ʻaʻeva ʻi he ngaahi loi:
kuo nau tokoni foki ʻae nima ʻoe kau fai kovi,
pea ko ia ʻoku ʻikai tafoki ai ha taha mei heʻene angahala:
kuo nau hoko kotoa pē ʻo hangē ko Sotoma kiate au,
pea mo hono kakai ʻo hangē ko Komola.
15 “Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau koeʻuhi ko e kau palōfita:
Vakai,
te u fafanga ʻakinautolu ʻaki ʻae ʻakau kona,
pea te u foaki kiate kinautolu ʻae huhuʻa ʻoe ʻahu ke nau inu:
he kuo ʻalu atu ʻae kākā ki he fonua kotoa pē,
mei he kau palōfita ʻo Selūsalema.”
16 ‌ʻOku pehē ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau,
“ʻOua naʻa fanongo ki he ngaahi lea ʻae kau palōfita,
ʻakinautolu ʻoku kikite kiate kimoutolu,
ʻoku nau fielahiʻi ʻakimoutolu:
ʻoku nau lea ʻaki ʻae meʻa ʻi honau loto,
ka ʻoku ʻikai mei he fofonga ʻo Sihova.
17 ‌ʻOku nau kei lea pehē kiate kinautolu ʻoku fehiʻa kiate au,
naʻe pehē ʻe Sihova,
Te mou fiemālie;
pea ʻoku nau lea pehē kiate kinautolu taki taha ʻoku muimui ki he holi ʻa hono loto,
ʻE ʻikai hoko ha kovi kiate kimoutolu.”
18 “He ko hai naʻe tuʻu ʻi he potu lilo ʻa Sihova,
ke ne ʻilo mo fanongo ki heʻene folofola?
Ko hai kuo fanongo ki heʻene folofola,
mo tokanga ki ai?
19 Vakai,
kuo ʻalu atu ʻia Sihova ʻae matangi ʻahiohio ʻi he houhau,
ko e matangi ʻahiohio ʻoku fonu ʻi he kovi:
pea ʻe tō lahi ia ki he ʻulu ʻoe angahala.
20 ‌ʻE ʻikai tafoki ʻae houhau ʻo Sihova kaeʻoua ke ne fai,
mo fakaʻosi kotoa pē ʻaia ʻoku ne finangalo ki ai:
pea te mou ʻilo lahi ʻae meʻa ni ʻi he ngaahi ʻaho ʻamui.”
21 Naʻe ʻikai te u fekau ʻae kau palōfita na,
ka naʻa nau lele:
naʻe ʻikai te u lea kiate kinautolu,
ka kuo nau kikite.
22 Kapau naʻa nau tuʻumaʻu ʻi heʻeku fakakaukau,
pea fakahā ki hoku kakai ʻeku ngaahi lea,
pehē te nau toki fakatafoki ʻakinautolu mei honau hala kovi,
pea mei he kovi ʻo ʻenau ngaahi faianga.”
23 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Ko e ʻOtua au ʻoe ofi pe,
pea ʻikai ko e ʻOtua ʻoe mamaʻo foki?
24 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
ʻE faʻa fakafufū ia ʻe ha taha ʻi ha ngaahi potu lilo ke ʻoua naʻaku ʻilo ia?
ʻOku pehē ʻe Sihova,
He ʻoku ʻikai fonu ʻae langi mo māmani ʻiate au?
25 Kuo u fanongo ki he ngaahi meʻa ʻoku lea ʻaki ʻe he kau palōfita, ʻakinautolu ʻoku kikite loi ʻi hoku huafa, ʻo pehē, kuo u misi, kuo u misi. 26 ‌ʻE fēfē hono fuoloa ʻoe meʻa ni ʻi he loto ʻoe kau palōfita ʻoku kikite ʻaki ʻae ngaahi loi? ʻio, ko e kau palōfita ʻoku kākā mei honau loto; 27 ‌ʻAkinautolu ni ʻoku fie fakangaloʻi fakangaloʻi hoku huafa ʻe heʻenau ngaahi tamai koeʻuhi ko Peali. 28 Ko e palōfita ʻoku maʻu ha misi tuku ke ne lea ʻaki ʻae misi; pea ko ia ʻoku maʻu ʻeku folofola, tuku ke ne lea moʻoni ʻaki ʻeku folofola ʻOku pehē ʻe Sihova, Ko e hā ʻae kafukafu ʻi he uite? 29 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova; ʻIkai ʻoku tatau ʻeku folofola mo e afi? Pea hangē ko e hamala ke tā mo laiki ʻaki ʻae maka? 30 Ko ia, ʻoku pehē ʻe Sihova, Vakai, ʻoku ou fehiʻa ki he palōfita, ʻoku nau taki taha kaihaʻa ʻeku lea mei hono kaungāʻapi 31 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, Vakai, ʻoku ou fehiʻa ki he kau palōfita, ʻakinautolu ʻoku nau lea ʻaki honau ʻelelo, ʻo pehē, ʻOku pehē ʻe ia. 32 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, Vakai, ʻoku ou fehiʻa kiate kinautolu ʻoku kikite ʻaki ʻae ngaahi misi kākā, pea lea ʻaki ia, pea fakahalaʻi ʻa hoku kakai ʻaki ʻenau ngaahi loi, mo e kākā; ka naʻe ʻikai te u tala ke nau ʻalu, pe fekau ʻakinautolu: ko ia ʻe ʻikai siʻi te nau momoʻi ʻaonga ki he kakai ni, ʻoku pehē ʻe Sihova.”
33 ¶ Pea ʻoka fehuʻi kiate koe, ʻae kakai ni, pe ha palōfita, pe ha taulaʻeiki, ʻo pehē, “Ko e hā ʻae lea mamafa meia Sihova? Te ke pehē leva kiate kinautolu, ‘Ko e lea mamafa ʻoe hā?’ ʻOku pehē ʻe Sihova, ‘Ko e moʻoni te u liʻaki ʻakimoutolu.’ 34 Pea ko e palōfita, mo e taulaʻeiki, pea mo e kakai, ʻaia te nau pehē, ‘Ko e lea mamafa meia Sihova, Te u tautea ʻae tangata ko ia mo hono fale.’ 35 Pea te mou taki taha fepehēʻaki ki hono kaungāʻapi, pea taki taha ki hono tokoua, ‘Ko e hā ʻae tala ʻa Sihova?’ Pea, ‘Ko e hā kuo folofolaʻaki ʻe Sihova?’ 36 Pea ʻe ʻikai te mou toe lea ki he lea mamafa meia Sihova: he ko e lea ʻae tangata taki taha ko ʻene kavenga ia; he kuo mou fakakehe ʻae folofola ʻae ʻOtua moʻui, ko Sihova ʻoe ngaahi kautau ko hotau ʻOtua. 37 Pea te ke lea pehē ki he palōfita, ‘Ko e hā ʻae tali ʻa Sihova kiate koe?’ Pea, ‘Ko e hā kuo folofolaʻaki ʻe Sihova?’ 38 Ka ʻi hoʻomou pehē mai, ‘Ko e lea mamafa meia Sihova;’ ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova, koeʻuhi ʻoku mou lea ʻaki ʻae lea ni, ‘Ko e tala mamafa meia Sihova,’ pea kuo u fekau kiate kimoutolu, ʻo pehē, ʻoua naʻa mou pehē, ‘Ko e lea mamafa meia Sihova?’ 39 Ko ia, Vakai, Ko au, ʻIo, Ko au, te u fakangalongaloʻi ʻaupito ʻakimoutolu, pea te u liʻaki ʻakimoutolu, pea mo e kolo naʻaku foaki kiate kimoutolu mo hoʻomou ngaahi tamai, pea te u kapusi ʻakimoutolu ʻi hoku ʻao: 40 Pea te u fakaongoongo koviʻi ʻakimoutolu ʻo taʻengata, pea fakatupu kiate kimoutolu ʻae mā ʻo taʻengata, ʻaia ʻe ʻikai fakangalongaloʻi.”