46
1 Ko e kikite ʻa Selemaia ki he fakaʻauha ʻae kautau ʻa Felo ʻi ʻIufaletesi, 13 Pea mo e lavaʻi ʻo Nepukanesa ʻa ʻIsipite. 27 ʻOku ne fakafiemālie kia Sēkope ʻi he tautea.
Ko e folofola ʻa Sihova ʻaia naʻe hoko kia Selemaia ko e palōfita ki he kakai Senitaile.
Ki ʻIsipite, pea ki he tau ʻa Felo Niko ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, ʻaia naʻe ʻi he vaitafe ko ʻIufaletesi ʻi Kakemisi, ʻaia naʻe taaʻi ʻe Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone ʻi hono fā ʻoe taʻu ʻo Sihoiakimi ko e foha ʻo Siosaia ko e tuʻi ʻo Siuta.
“Mou fekau ke ʻai ʻae fakaū mo e pā,
pea fakaofiofi mai ki he tau.
‌ʻAi ʻae nāunau ki he fanga hoosi, pea mou fakaheka ʻae kau heka hoosi,
pea tuʻu mai mo homou tatā tau;
fakangingila ʻae ngaahi tao,
ʻai ʻae ngaahi kofutau.
Ko e hā kuo u mamata ai kiate kinautolu,
kuo nau manavahē, pea fakaholomui?
Kuo tā hifo honau kau mālohi,
kuo nau hola vave,
pea ʻikai sio ki mui:
he naʻe tuʻu takatakai ʻae manavahē,”
ʻoku pehē ʻe Sihova.
“ʻOua naʻa tuku ke puna atu ʻae veʻe vave,
pe hao ʻae tangata mālohi; te nau tūkia,
pea tō ki he potu tokelau,
ki he veʻe vai ʻo ʻIufaletesi.
Ko hai eni ʻoku ʻalu hake ʻo hangē ko e vai lahi,
ʻoku ngaue hono ngaahi vai, ʻo hangē ko e vaitafe?
‌ʻOku tuʻu hake ʻa ʻIsipite ʻo hangē ko e vai lahi,
pea ʻoku ngaue hono ngaahi vai ʻo hangē ko e vaitafe;
pea ʻoku ne pehē, ‘Te u ʻalu hake, pea te u ʻufiʻufi ʻae fonua; pea te u fakaʻauha ʻae kolo mo hono kakai.’
Mou ʻunuʻunu mai ʻae fanga hoosi;
pea fakamataliliʻi ʻae ngaahi saliote;
pea tuku ke ʻalu atu ʻae kau tangata mālohi ʻi he tau;
ko e kau ʻItiopea mo e kau Lipea, ko kinautolu ʻoku puke ʻae fakaū;
pea mo e kau Litia, ʻoku toʻo ʻo teke ʻae kaufana.
10 He ko e ʻaho eni ʻoe ʻEiki ko Sihova ʻoe ngaahi kautau,
ko e ʻaho ʻoe houhau koeʻuhi ke ne tautea ʻe ia ki hono ngaahi fili:
pea ʻe fakaʻauha ʻe he heletā, pea ʻe mākona ia,
pea fakakona ʻaki ia honau toto:
he ʻoku maʻu ʻe he ʻEiki ko Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻae feilaulau ʻi he potu tokelau ʻi he vaitafe ko ʻIufaletesi.
11 ‌ʻE taʻahine ko e ʻofefine ʻo ʻIsipite, ʻalu hake ki Kiliati ʻo toʻo mai ʻae lolo faitoʻo:
ʻe taʻeʻaonga ʻae ngaahi faitoʻo lahi kiate koe;
koeʻuhi ʻe ʻikai te ke moʻui.
12 Kuo fanongo ʻae ngaahi puleʻanga ki hoʻo mā,
pea kuo pito ʻae fonua ʻi he tangi:
he kuo fepaki ʻae tangata mālohi mo e tangata mālohi,
pea kuo na hinga fakatouʻosi.”
13 ¶ Ko e lea naʻe folofola ʻaki ʻe Sihova kia Selemaia ko e palōfita, ki he haʻu ʻa Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone ke taaʻi ʻae fonua ko ʻIsipite.
14 “Mou fakahā ʻi ʻIsipite,
pea fakaʻilo ʻi Mikitoli,
pea fakahā ʻi Nofe mo Tapanesi:
mou pehē, ‘Tuʻumaʻu, pea ke teuteu;
koeʻuhi ʻe fakaʻauha takatakai ʻiate koe ʻe he heletā.’
15 Ko e hā kuo tafe atu ai ʻa hoʻo kau mālohi?
Naʻe ʻikai te nau tuʻu, koeʻuhi naʻe kapusi ʻakinautolu ʻe Sihova.
16 Kuo ne fakahingaki ʻae tokolahi,
ʻio, kuo nau fetaʻotaʻomi:
ko ia naʻa nau fepehēʻaki, ‘Tuʻu pea ke tau toe ʻalu ki hotau kakai,
pea ki he fonua naʻe fāʻeleʻi ai ʻakitautolu koeʻuhi ko e heletā ʻae mālohi.’
17 Naʻa nau tangi ʻi ai, ‘Ko e longoaʻa pe ʻa Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite;
kuo ʻosi ʻae kuonga naʻe tuʻutuʻuni.’
 
18 ‌ʻOku pehē ʻe he tuʻi,
“ʻAia ko hono huafa ko Sihova ʻoe ngaahi kautau, hangē ʻoku ou moʻui,
ko e moʻoni ʻe hangē ko Tepoa ʻi he ngaahi moʻunga,
pea hangē ko Kameli ʻi heʻene ofi ki tahi,
ʻe pehē ʻene haʻu.
19 ‌ʻE ʻofefine ʻoku nofo ʻi ʻIsipite,
teuteu koe ke ke ʻalu ki he fakapōpula:
koeʻuhi ʻe fakalala ʻa Nofe,
pea ʻe fakaʻauha ke ʻosi hano kakai.
 
20 “ʻOku tatau ʻa ʻIsipite mo e pulu fefine siʻi ʻoku fakaʻofoʻofa ʻaupito,
ka ʻoku haʻu ʻae fakaʻauha;
ʻoku haʻu ia mei he tokelau.
21 Pea ʻoku tatau mo e fanga pulu kuo fangapesi ʻa hono kau tangata totongi;
pea kuo nau foki ki mui,
pea kuo nau hola fakataha:
naʻe ʻikai te nau tuʻu mai,
koeʻuhi naʻe hoko mai ʻae ʻaho ʻo hoʻonau tuʻutāmaki,
pea mo e ʻaho ʻo ʻenau tautea.
22 ‌ʻE ongo hono leʻo ʻo hangē ko e ʻalu ʻae ngata;
he te nau ʻalu atu kiate ia mo e kau tau,
te nau haʻu kiate ia, mo e ngaahi toki, ʻo hangē ko e kau tā ʻakau.
23 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Te nau tuʻusi hifo hono ngaahi vao ʻakau,
neongo ʻoku ʻikai faʻa kumi ki ai;
koeʻuhi ʻoku nau tokolahi ʻi he fanga heʻe,
pea taʻefaʻalaua.
24 ‌ʻE fakamaaʻi ʻae taʻahine ʻIsipite; ʻe tukuange ia ki he nima ʻoe kakai mei he tokelau.”
25 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli; “Vakai, te u tautea ʻae kakai tokolahi ʻo No, mo Felo, mo ʻIsipite, mo honau ngaahi ʻotua, pea mo honau ngaahi tuʻi; ʻio, ʻa Felo mo kinautolu ʻoku falala kiate ia: 26 Pea te u tukuange ʻakinautolu ki he nima ʻokinautolu ʻoku kumi ki heʻenau moʻui, pea ki he nima ʻo Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone, mo e nima ʻo ʻene kau tamaioʻeiki: pea ʻoku pehē ʻe Sihova, Hili ia ʻe toki fakakakai ia, ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻi muʻa.
27 “Kaeʻoua naʻa ke manavahē, ʻE Sēkope ko ʻeku tamaioʻeiki,
pea ʻoua naʻa ke puputuʻu, ʻE ʻIsileli,
“He vakai, te u fakamoʻui koe mei he mamaʻo,
pea mo ho hako mei he fonua ʻoku nau pōpula ki ai;
pea ʻe liliu mai ʻa Sēkope,
pea te ne mālōlō, mo fiemālie,
pea ʻe ʻikai fakamanavahēʻi ia ʻe ha tokotaha.”
28 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻOua naʻa ke manavahē, ʻE Sēkope ko ʻeku tamaioʻeiki:
he ʻoku ou ʻiate koe;
he te u fakaʻosi ʻae ngaahi puleʻanga ʻaia kuo u kapusi koe ki ai:
ka ʻe ʻikai te u fakangatangata koe,
ka te u tautea siʻi koe,
pea ʻe ʻikai te u fakaʻauha ʻaupito koe.”