47
1–7 Ko e fakaʻauha ʻae kau Filisitia.
Ko e folofola ʻa Sihova ʻaia naʻe hoko kia Selemaia ko e palōfita ki he kau Filisitia, ʻi he teʻeki ai ke taaʻi ʻe Felo ʻa Kesa.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Vakai, ʻoku tupu ʻae ngaahi vai mei he tokelau,
pea ʻe hoko ia ko e vai fonu mahakehake lahi,
pea ʻufiʻufi ʻaki ʻae fonua pea mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi ai:
ko e kolo mo kinautolu ʻoku nofo ʻi ai:
pea ʻe toki tangi ʻae kau tangata,
pea ʻe tangilāulau ʻae kakai kotoa pē ʻoe fonua.
Ko e meʻa ʻi he patatū ʻae vaʻe ʻoe fanga hoosi mālohi,
mo e meʻa ʻi he lele ʻae ngaahi saliote,
pea mo e longoaʻa ʻo ʻene ngaahi saliote,
ʻe ʻikai sio ki mui ʻae ngaahi tamai ki heʻenau fānau
ko e meʻa ʻi he vaivai ʻa honau nima;
Koeʻuhi ko e ʻaho ʻaia ʻoku haʻu ke fakaʻauha ai ʻae kau Filisitia kotoa pē,
pea ke tuʻusi mei Taia mo Saitone ʻae tokoni kotoa pē ʻaia ʻoku toe:
koeʻuhi ʻe fakaʻauha ʻe Sihova ʻae kau Filisitia,
ko e toenga ʻoe fonua ko Kafitoli.
Kuo hoko ʻae tula ki Kesa;
kuo tuʻusi ʻa ʻAsikiloni mo e toenga ʻi honau teleʻa:
ʻe fēfē hono fuoloa ʻo hoʻo maumauʻi koe ʻe koe?
 
“ ‘ʻA koe ko e heletā ʻo Sihova, ʻE fēfē hono fuoloa pea ke toki fiemālie?
Ke ke ʻai koe ki ho ʻaiʻanga,
pea mālōlō, mo fiemālie.
 
“ʻE fēfē ʻene fiemālie,
he kuo fekauʻi ia ʻe Sihova ki ʻAsikiloni, pea mo e matātahi?
Kuo ne tuʻutuʻuni ia ki ai.”