49
1 Ko e fakamaau ʻae kau ʻAmoni. 6 Ko honau fakamoʻui. 7 Ko e fakamaau ʻo ʻItomi, 23 Mo Tamasikusi, 28 Mo Keta, 30 Mo Hasoa, 34 Pea mo ʻIlami. 39 Ko e fakamoʻui ʻo ʻIlami.
‌ʻOku pehē mai ʻe Sihova ki he kau ʻAmoni;
“ʻIkai ʻoku maʻu ʻe ʻIsileli ʻae ngaahi foha?
ʻIkai ʻoku ai hono hoko?
Ko e hā ʻoku maʻu ʻe honau tuʻi ʻa Kata,
pea nofo ʻa hono kakai ʻi hono ngaahi kolo?
Ko ia, vakai,” ʻoku pehē ʻe Sihova,
“ʻOku hoko mai ʻae ngaahi ʻaho,
ʻaia te u fakatupu ai ʻae ongoongo tau ʻi Lapa, ʻi he kau ʻAmoni;
pea ʻe hoko ia ko e tuʻunga meʻa liʻaki,
pea ʻe fakaʻauha ʻaki ʻae afi ʻa hono ngaahi ʻofefine:
pea ʻe toki maʻu ʻe ʻIsileli ʻae nofoʻanga ʻonautolu naʻa nau maʻu hono nofoʻanga,”
ʻoku pehē ʻe Sihova.
“ʻE Hesiponi, ke ke tangi mamahi, he kuo maumauʻi ʻa ʻAi:
pea tangi ʻakimoutolu ko e ngaahi ʻofefine ʻo Lapa,
mou ʻai ʻae tauangaʻa;
pea tangilāulau, pea femaleleaki ki he ngaahi ʻā; koeʻuhi ʻe ʻave fakapōpula ʻa honau tuʻi,
mo ʻene kau taulaʻeiki pea mo hono houʻeiki fakataha.
Ko e hā ʻoku ke polepole ai ʻi he ngaahi teleʻa,
ko ho ngaahi teleʻa mahu, ʻE ʻofefine fakaholomui?
ʻAia naʻe falala ki heʻene ngaahi koloa,
ʻo pehē, ‘Ko hai te ne haʻu kiate au?’
“Vakai,” ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau,
“Te u ʻomi ʻae ilifia kiate koe,
meiate kinautolu kotoa pē ʻoku takatakai koe;
pea ʻe kapusi atu ʻakimoutolu ʻae tangata taki taha;
pea ʻe ʻikai toe ʻomi ʻe ha taha ʻaia kuo hola.
 
Pea hili ia te u toe ʻomi ʻae fakapōpula ʻoe kakai ʻAmoni,
ʻoku pehē ʻe Sihova.”
 
¶ Ko e meʻa ʻoku kau ki ʻItomi: ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau;
“ʻIkai ʻoku kei toe ʻae poto ʻi Timani?
Kuo ʻosi ʻae fakakaukau ʻi he kau fakapotopoto?
Kuo mole ʻenau poto?
Mou hola, ʻo foki mai,
ʻalu ki lalo pea nofo, ʻae kakai ʻo Titani;
koeʻuhi te u ʻomi kiate ia ʻae tuʻutāmaki ʻo ʻIsoa, ko e ʻaho te u ʻaʻahi ai kiate ia.
Kapau ʻe haʻu kiate koe ʻae kau tānaki kālepi,
ʻe ʻikai te nau fakatoe ha kālepi?
Kapau ko e kau kaihaʻa ʻi he poʻuli,
te nau kaihaʻa ʻo fakatatau mo ʻenau manako.
10 Ka kuo u fakatelefuaʻi ʻa ʻIsoa,
kuo u fakaʻilo hono ngaahi toitoiʻanga,
pea ʻe ʻikai te ne faʻa fai ke fakafufū ia:
kuo maumauʻi hono hoko,
pea mo hono kāinga,
pea mo hono kaungāʻapi,
pea ʻoku ʻikai ia.
11 Tuku hoʻo fānau tamai mate,
te u fakamoʻui ʻakinautolu,
pea tuku ke falala kiate au ho kau fefine kuo mate honau husepāniti.
12 He ʻoku pehē ʻe Sihova; Vakai, ko kinautolu naʻe totonu ke ʻoua naʻa nau inu; kuo nau inu moʻoni ki he ipu; pea te ke hao ʻaupito koe ʻi he tautea? ʻE ʻikai te ke hao, ka ko e moʻoni te ke inu ki ai.
13 He ʻoku pehē ʻe Sihova, kuo u fuakava ʻiate au, ke fakahoko ʻa Posila ko e meʻa fakaofo, mo e ongokovi, mo e liʻaki, pea mo e malaʻia; pea ʻe lala maʻuaipē hono ngaahi kolo.”
 
14 Kuo u fanongo ki he ongoongo meia Sihova,
kuo fekau ʻae kau talafekau ki he ngaahi puleʻanga,
ʻo pehē,
“Mou fakataha ʻakimoutolu,
pea haʻu kiate ia,
pea mou tuʻu hake ki he tau.
15 Vakai, he te u ngaohi koe ke siʻi ʻi he ngaahi puleʻanga;
pea ko e fehiʻanekina ʻi he kakai.
16 Kuo kākaaʻi koe ʻe hoʻo mālohi,
mo e fielahi ʻo ho loto,
ʻa koe ʻoku ke nofo ʻi he ngaahi ʻanaʻi maka,
pea maʻu ʻae māʻolunga ʻoe moʻunga:
kapau te ke ngaohi ho pununga ke māʻolunga ʻo hangē ko e ʻikale,
te u fakahifo koe mei ai,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
17 Pea ʻe hoko ʻa ʻItomi ko e meʻa liʻaki:
pea ʻe fakatumutumu ʻae tangata taki taha ʻoku fononga ofi ki ai!
Pea ʻe fakaʻiseʻisa koeʻuhi ko hono ngaahi tautea kotoa pē.
18 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Hangē ko e fakaʻauha ʻo Sotoma mo Komola, mo e ngaahi kolo ofi ki ai,
ʻe ʻikai nofo ai ha tangata,
pea ʻe ʻikai ʻāunofo ki ai ʻae foha ʻoe tangata.
19 “Vakai, te ne ʻalu hake ʻo hangē ko e laione mei he fonu mahakehake ʻo Soatani ki he nofoʻanga ʻoe mālohi:
ko e moʻoni te u pule kiate ia ke ne lele vave mei ai:
pea ko hai ʻae tangata kuo fili
ke u tuʻutuʻuni ke pule ia?
He ko hai ʻoku tatau mo au?
Pe ko hai te ne akonakiʻi au?
Pe ko hai ʻae tauhi ko ia te ne faʻa tuʻu ʻi hoku ʻao?
20 Ko ia fanongo ki he fakakaukau ʻa Sihova ʻaia kuo ne folofola ki ʻItomi;
pea mo ʻene tuʻutuʻuni kuo ne tuʻutuʻuni ki he kakai ʻo Timani:
ko e moʻoni ʻe taki kituʻa ʻakinautolu ʻe he tokosiʻi pe:
ko e moʻoni te ne ngaohi honau nofoʻanga ko e meʻa fakaofo ʻiate kinautolu.
21 ‌ʻOku ngalulu ʻae kelekele ʻi he longoaʻa ʻo ʻenau tō,
naʻe ongo atu ʻae longoaʻa ʻo ia ʻi he tangi ʻi he Tahi Kulokula.
22 Vakai, te ne ʻalu hake pea puna ʻo hangē ko e ʻikale,
pea mafola hono kapakau ki Posila:
pea ʻi he ʻaho ko ia ʻe hoko ʻae loto ʻoe tangata mālohi ʻo ʻItomi ʻo hangē ko e loto ʻoe fefine ʻi heʻene langā.”
 
23 ¶ Ko e meʻa ʻoku kau ki Tamasikusi.
“Kuo puputuʻu ʻa Hamati pea mo ʻAapati:
he kuo nau fanongo ki he ngaahi ongoongo kovi:
ʻoku vaivai honau loto;
kuo fakavai ʻakinautolu ʻi he mamahi ke hangē ko e tahi,
ʻaia ʻoku ʻikai ʻaupito malaʻia.
24 Kuo vaivai ʻa Tamasikusi,
kuo tafoki mai ia ke hola,
pea kuo moʻua ia ʻi he manavahē:
pea kuo maʻu ia ʻe he feinga mo e mamahi,
ʻo hangē ko e fefine ʻoku langā.
25 Ko e hā naʻe ʻikai tuku ai ʻae kolo ongoongolelei,
ko e kolo naʻaku fiefia ai?
26 Ko ia ʻe tō hono kau talavou ʻi hono ngaahi hala,
pea ʻe tuʻusi ʻae kau tangata tau kotoa pē ʻi he ʻaho ko ia,”
ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau.
27 “Pea te u tutu ʻae afi ʻi he ʻā ʻo Tamasikusi,
pea ʻe ʻauha ai ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo Penihatati.”
 
28 Ko e meʻa ʻoku kau ki Keta, mo e ngaahi puleʻanga ʻo Hasoa, ʻaia ʻe teʻia ʻe Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone, ʻoku pehē ʻe Sihova;
“Mou tuʻu, ʻo ʻalu hake ki Keta,
pea maumauʻi ʻae kau tangata mei hahake.
29 Te nau ʻave honau ngaahi fale fehikitaki pea mo ʻenau fanga manu:
pea te nau ʻave maʻanautolu ʻae ngaahi puipui,
mo ʻenau ngaahi ipu kotoa pē, pea mo ʻenau fanga kāmeli;
pea te nau tangi kiate kinautolu ʻo pehē, ʻoku ʻi he potu kotoa pē ʻae manavahē.
 
30 “ʻAe kakai ʻo Hasoa,
ʻOku pehē ʻe Sihova, “Mou hola ʻo ʻalu mamaʻo, pea nofo māʻulalo;
koeʻuhi ko Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone, kuo ne fakakaukau ha meʻa kiate kimoutolu,
pea tuʻutuʻuni ha meʻa ke fai kiate kimoutolu.
31 ‌ʻOku pehē mai ʻe Sihova, ‘Mou tuʻu, pea ʻalu hake ki he kakai ʻoku fakafiemālie,
ʻaia ʻoku nofo fakafiemālie,
pea ʻoku ʻikai ha ngaahi matapā pe ha ngaahi fakamaʻu,
ʻoku nofo taha pe ʻakinautolu.
32 Pea ʻe vetea ʻa ʻenau fanga kāmeli,
pea ʻave mo ʻenau fanga manu lahi:
pea te u fakamovetevete ʻakinautolu ki he ngaahi potu kotoa pē,
ko kinautolu ʻoku ʻi he ngaahi muileleu mamaʻo; pea te u ʻomi ʻenau mamahi mei he ngaahi potu kotoa pē,
ʻoku pehē ʻe Sihova.
33 Pea ʻe hoko ʻa Hasoa ko e nofoʻanga ʻoe fanga talākoni,
pea mo e potu liʻaki ʻo taʻengata:
ʻe ʻikai nofomaʻu ʻi ai ha tangata,
pea ʻe ʻikai nofo ai ha foha ʻoe tangata.”
 
34 ¶ Ko e folofola ʻa Sihova naʻe hoko kia Selemaia ko e palōfita ki ʻIlami ʻi he kamataʻanga ʻoe pule ʻa Setikia ko e tuʻi ʻo Siuta, ʻo pehē, 35 “ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau,
‘Vakai, te u fesiʻi ʻae kaufana ʻo ʻIlami,
ko honau mālohiʻanga.
36 Pea te u ʻomi ki ʻIlami ʻae matangi ʻe fā, mei he ngataʻanga ʻe fā ʻoe langi,
pea ʻe fakamovetevete ʻakinautolu ʻi he feituʻu matangi ko ia kotoa pē;
pea ʻoku ʻikai ha kakai, ʻe taʻehoko ki ai ʻae kau liʻekina ʻo ʻIlami.
37 Pea te u fakailifiaʻi ʻa ʻIlami ʻi he ʻao ʻo hono ngaahi fili,
pea ʻi he ʻao ʻonautolu ʻoku kumi ki heʻenau moʻui:
pea te u ʻomi kiate kinautolu ʻae kovi, ʻio, ko e kakaha ʻo ʻeku tuputāmaki,’ ʻoku pehē ʻe Sihova;
‘pea te u ʻomi kiate kinautolu ʻae heletā,
kaeʻoua ke u fakaʻauha ʻaupito ʻakinautolu:
38 Pea te u fokotuʻu hoku nofoʻanga fakaʻeiʻeiki ʻi ʻIlami,
pea fakaʻauha mei ai ʻae tuʻi pea mo e houʻeiki,’ ʻoku pehē ʻe Sihova.
39 ‘Ka ʻe hoko ʻi he ngaahi ʻaho fakamui,
ʻa ʻeku toe ʻomi ʻae fakapōpula ʻo ʻIlami,’ ʻoku pehē ʻe Sihova.”