50
1, 9, 21, 35 Ko e tautea ʻo Papilone. 4, 27, 33 Ko e huhuʻi ʻa ʻIsileli.
Ko e folofola eni naʻe folofola ʻaki ʻe Sihova ki Papilone, pea mo e fonua ko Kalitia, ʻia Selemaia ko e palōfita.
“Fakahā ki he ngaahi puleʻanga, pea fakaʻilo,
pea hiki hake ʻae fuka:
fakaʻilo, pea ʻoua naʻa fakafufū:
fakahā kuo kapa ʻa Papilone,
kuo fakamaaʻi ʻa Peli,
kuo maumauʻi ke lailai ʻa Melotaki;
kuo fakamaaʻi ʻene ngaahi tamapua,
kuo laiki ʻaupito hono ngaahi meʻa fakatātā.’
“He kuo haʻu kiate ia ʻae puleʻanga mei he tokelau,
ʻaia te ne fakalala hono fonua,
pea ʻe ʻikai nofo ki ai ha taha:
te nau hiki,
te nau ʻalu,
ʻae tangata mo e manu fakatouʻosi.”
 
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻI he ngaahi ʻaho ko ia,
pea ʻi he kuonga ko ia,
ʻe haʻu ʻae fānau ʻa ʻIsileli,
ko kinautolu mo e fānau ʻa Siuta fakataha,
te nau ʻalu mo e tangi:
te nau ʻalu pea kumi kia Sihova ko honau ʻOtua.
Te nau fehuʻi ki he hala ki Saione,
pea fakahanga honau mata ki ai,
ʻo pehē, ‘Haʻu ke tau fakataha ʻakitautolu kia Sihova ʻi he fuakava taʻengata ʻaia ʻe ʻikai fakangaloʻi.’
“Ko hoku kakai ko e fanga sipi kuo mole:
kuo fakahēʻi ʻakinautolu ʻe honau kau tauhi,
kuo nau fakaafe ʻakinautolu ki he ngaahi moʻunga:
kuo nau ʻalu mei he moʻunga ki he moʻunga,
kuo nau fakangalongaloʻi ʻa honau mālōlōʻanga.
Naʻe maumauʻi ʻakinautolu ʻekinautolu kotoa pē naʻe ʻiloʻi ʻakinautolu:
pea naʻe pehē ʻe honau ngaahi fili, ‘ʻOku ʻikai te mau fai kovi,
koeʻuhi kuo nau fai angahala kia Sihova,
ko e nofoʻanga ʻoe angatonu,
ʻio, kia Sihova, ko e ʻamanaki leleiʻanga ʻo ʻenau ngaahi tamai.’
 
“Mou hiki ʻi Papilone,
pea ʻalu ʻi he fonua ʻoe kau Kalitia,
pea te mou hangē ko e fanga kosi tangata, ʻoku muʻomuʻa ʻi he fanga manu.
“Vakai, he te u langa
pea ʻomi ki Papilone, ʻae fakataha ʻoe ngaahi puleʻanga lahi mei he fonua tokelau:
pea te nau teu tau kiate ia;
pea te nau ʻave ia;
ko ʻenau ngaahi ngahau ʻoku tatau mo e ngaahi ngahau ʻae tangata tau ʻoku poto;
pea ʻe ʻikai foki taʻeʻaonga mai ha taha.
10 Pea ʻe hoko ʻa Kalitia ko e papaniʻanga;
pea ʻe fiemālie ʻakinautolu kotoa pē ʻoku papani mei ai,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
11 “ʻAkimoutolu ʻae kau fakaʻauha ʻo hoku tofiʻa,
koeʻuhi kuo mou nekeneka,
pea kuo mou fiefia,
koeʻuhi ʻoku mou sino ʻo hangē ko e manu mui ʻoku kai mohuku,
pea tangi ʻo hangē ko e fanga hoosi mālohi;
12 ‌ʻE puputuʻu lahi ʻa hoʻomou faʻē;
ʻe mā lahi ʻaia naʻe fanauʻi ʻakimoutolu:
vakai, te ke hoko ko e kimui ʻi he ngaahi puleʻanga,
ko e potu lala, ko e fonua mōmoa, pea ko e toafa.
13 ‌ʻE ʻikai fakakakai ia koeʻuhi ko e houhau ʻo Sihova,
ka ʻe fakalala ʻaupito ia:
ʻe ofo ʻakinautolu kotoa pē ʻoku ʻalu ʻi Papilone,
pea fakaʻiseʻisa koeʻuhi ko hono ngaahi tautea.
14 Mou teu tau ki Papilone ʻo kāpui ia:
ko kimoutolu kotoa pē ʻoku faʻa teke ʻae kaufana,
fanaʻi ia, pea ʻoua naʻa taʻofi ʻae ngaahi ngahau:
koeʻuhi kuo ne fai angahala kia Sihova.
15 Kalanga ʻakimoutolu ʻoku takatakai ia:
kuo ne tuku mai hono nima:
kuo hinga hono ngaahi tuʻunga,
kuo holoki hifo hono ngaahi ʻā:
koeʻuhi ko e houhau ia ʻo Sihova:
mou totongi kiate ia;
fai kiate ia, ʻo hangē ko ʻene fai ʻe ia.
16 Tuʻusi ʻae tangata tūtuuʻi mei Papilone,
pea mo ia ʻoku ala ki he hele tuʻusi ʻi he ututaʻu:
he ko e manavahē ki he heletā ʻoe fakaʻauha,
te nau taki taha afe ai ki hono kakai,
pea te nau taki taha hola ki hono fonua.
 
17 “Ko e sipi hē ʻa ʻIsileli;
kuo fakahēʻi ia ʻe he fanga laione:
kuo tomuʻa keina ia ʻe he tuʻi ʻo ʻAsilia;
pea muimui ʻa Nepukanesa ni ko e tuʻi ʻo Papilone kuo ne fesiʻi hono ngaahi hui.
18 Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli;
Vakai, te u tautea ʻae tuʻi ʻo Papilone pea mo hono fonua,
ʻo hangē ko ʻeku tautea ʻae tuʻi ʻo ʻAsilia.
19 Pea te u toe ʻomi ʻa ʻIsileli ki hono nofoʻanga,
pea ʻe fafanga ia ʻi Kameli mo Pesani,
pea ʻe mākona hono laumālie ʻi he moʻunga ko ʻIfalemi mo Kiliati.”
20 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻI he ngaahi ʻaho ko ia,
pea ʻi he kuonga ko ia ʻe kumi ki ha angahala ʻa ʻIsileli,
ka ʻe ʻikai ʻilo ia;
pea mo e angahala ʻa Siuta,
ka ʻe ʻikai ʻiloa:
he te u fakamolemole ʻakinautolu ʻaia kuo u fakatoe.
 
21 “ʻAlu hake ki he fonua ʻoe kau angatonu, te u tau kiate ia,
mo e kakai ʻo Pikote:” ʻoku pehē ʻe Sihova,
“Ngaohi ke lala mo fakaʻauha ʻa honau hako,
pea fai ʻo hangē ko e meʻa kotoa pē kuo u fekau kiate koe.
22 ‌ʻOku ai ʻae longolongo tau ʻi he fonua,
pea mo e fakaʻauha lahi.
23 Hono ʻikai tuʻusi mo maumauʻi ʻae hamala ʻo māmani kotoa pē!
Hono ʻikai hoko ʻa Papilone ko e meʻa fakaofo ʻi he ngaahi puleʻanga!
24 ‌ʻE Papilone kuo u ʻai ʻae tauhele kiate koe,
pea kuo ke moʻua foki,
pea naʻe ʻikai te ke ʻilo:
kuo ʻilo koe, pea kuo maʻu koe foki,
koeʻuhi kuo ke angatuʻu kia Sihova.
25 Kuo fakaava ʻe Sihova hono fale mahafutau,
pea kuo ʻomi mei ai ʻae ngaahi mahafu ʻo hono houhau:
he ko e ngāue eni ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau ʻi he fonua ʻoe kau Kalitia.
26 Haʻu kiate ia mei he ngaahi potu mamaʻo,
fakaava ʻa hono ngaahi feleoko:
pea laku hake ia ke hangē ko e ngaahi tafungofunga,
pea fakaʻauha ia;
ʻoua naʻa fakatoe ha meʻa siʻi kiate ia.
27 Tāmateʻi ʻene fanga pulu kotoa pē,
tuku ke nau ʻalu hifo ki he tāmateʻi:
ʻe malaʻia ʻakinautolu! He kuo hokosia honau ʻaho,
ko e kuonga ʻo honau ʻaʻahi.”
28 Ko e leʻo ʻokinautolu ʻoku hola pea hao mei he fonua ʻo Papilone,
ke fakahā ʻi Saione ʻae houhau ʻo Sihova ko hotau ʻOtua,
ko e totongi koeʻuhi ko hono fale tapu.
29 “Ui ke fakataha ʻae kau tangata fakakaufana ki Papilone:
ko kimoutolu kotoa pē ʻoku teke ʻae kaufana,
mou nofo takatakai ki ai;
ke ʻoua naʻa hao ha taha mei ai:
totongi kiate ia ʻo hangē ko ʻene ngāue; fai kiate ia ʻo hangē ko e meʻa kotoa pē kuo ne fai,
koeʻuhi kuo ne fielahi kia Sihova,
ki he tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
30 Ko ia ʻe tō ai ʻa hono kau talavou ʻi he hala,
pea ʻe tuʻusi ʻa hono kau tangata tau ʻi he ʻaho ko ia,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
31 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau, “Vakai ʻoku ou fili ʻaki koe, ʻa koe ko e fielahi,
he kuo hokosia mai ho ʻaho,
pea mo e kuonga te u ʻaʻahi ai kiate koe.
32 Pea ʻe tōhumu ʻo hinga ʻae fielahi,
pea ʻe ʻikai fokotuʻu hake ia ʻe ha taha:
pea te u tutu ʻae afi ʻi hono ngaahi kolo,
pea te ne fakaʻauha takatakai kotoa pē ia.”
33 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau; “Naʻe taʻomia fakataha ʻae fānau ʻa ʻIsileli pea mo e fānau ʻa Siuta:
pea kuku maʻu ʻekinautolu kotoa pē naʻe ʻave pōpula ʻakinautolu;
pea naʻe ʻikai te nau loto ke tukuange ʻakinautolu.
34 ‌ʻOku mālohi ʻa honau Huhuʻi;
ko hono huafa ko Sihova ʻoe ngaahi kautau:
te ne langomakiʻi ʻaupito ʻakinautolu,
koeʻuhi ke ne foaki ʻae fiemālie ki he fonua,
pea mo e maveuveu ki he kakai ʻo Papilone.
 
35 “ʻOku pehē ʻe Sihova, ʻE hoko ʻae heletā ki he kau Kalitia,
mo e kakai ʻo Papilone,
mo e houʻeiki,
pea mo hono kau tangata poto.
36 Pea ʻe hoko ʻae heletā ki he kau kākā; pea te nau loto vale:
pea ʻe hoko ʻae heletā ki hono kau mālohi; pea te nau manavahē.
37 Pea ʻe hoko ʻae heletā ki heʻenau fanga hoosi,
mo ʻenau ngaahi saliote,
mo e kakai kehekehe ʻoku ʻiate ia pea te nau liliu ʻo hangē ko e kau fefine:
ʻe hoko ʻae heletā ki heʻene koloa;
pea ʻe kaihaʻasia ʻakinautolu.
38 ‌ʻE laʻāina ʻa hono ngaahi vai;
pea te nau maha:
he ko e fonua ia ʻoe meʻa fakatātā kuo tā,
pea ʻoku nau vikiviki ʻi he ngaahi tamapua.
39 Ko ia ʻe nofo ai ʻae fanga manu hehengi ʻoe toafa,
pea mo e fanga manu hehengi ʻoe ngaahi motu,
pea ʻe nofo ai ʻae fanga lulu;
pea ʻe ʻikai fakakakai ia ʻo taʻengata; pea ʻe ʻikai ha toe nofo ʻe fai ai mei he toʻutangata ki he toʻutangata.
40 ‌ʻE tatau ia mo e fakaʻauha ʻe he ʻOtua ʻa Sotoma mo Komola, pea mo e ngaahi kolo ofi ki ai,” ʻoku pehē ʻe Sihova;
“ʻE ʻikai nofo ai ha tangata,
pea ʻe ʻikai ʻāunofo ki ai ʻae foha ʻoe tangata.
 
41 “Vakai, ʻe haʻu ʻae kakai mei he tokelau,
ko e puleʻanga lahi, pea ʻe tuʻu hake ʻae ngaahi tuʻi mei he ngaahi fonua mamaʻo.
42 Te nau kuku ki he kaufana mo e tao:
te nau ʻita, pea ʻe ʻikai fai ʻaloʻofa:
ʻe longoaʻa honau leʻo ʻo hangē ko e tahi,
pea te nau heka ki he fanga hoosi,
pea ʻe teu tau taki taha,
ʻo hangē ko e tangata tau kiate koe,
ʻE taʻahine ʻo Papilone.
43 Naʻe fanongo ki heʻenau ongoongo ʻe he tuʻi ʻo Papilone,
pea kuo hoko ʻo vaivai hono nima:
pea kuo maʻu ia ʻe he mamahi,
mo e feinga ʻo hangē ko e fefine ʻoku langā.
44 Vakai te ne ʻalu hake ʻo hangē ko e laione,
mei he fonu mahakehake ʻo Sioatani ki he nofoʻanga ʻoe mālohi:
ka te u pule ke nau hola fakafokifā meiate ia:
pea ko hai ha tangata kuo fili koeʻuhi ke u tuʻutuʻuni ke puleʻi ia?
He ko hai ʻoku tatau mo au?
Pea ko hai te ne akonakiʻi au?
Pea ko hai ʻae tauhi ko ia ke ne tuʻu ʻi hoku ʻao?”
45 Ko ia mou fanongo ki he fakakaukau ʻa Sihova,
ʻaia kuo ne tuʻutuʻuni ki Papilone;
pea mo e tuʻutuʻuni,
kuo ne tuʻutuʻuni ki he kakai ʻo Kalitia:
ko e moʻoni ʻe ʻave ʻakinautolu ʻe he siʻi hifo:
ko e moʻoni te ne ngaohi honau nofoʻanga ko e potu liʻaki ʻiate kinautolu.
46 ‌ʻOku ngalulu ʻae kelekele ʻi he longoaʻa ʻoe kapa ʻo Papilone,
pea ʻe ongo atu ʻene tangi ki he kakai kotoa pē.”