51
1 Ko e tautea lahi ʻae ʻOtua ki Papilone, koeʻuhi ko ʻIsileli. 19 Ko e tukuange ʻe Selemaia ʻae tohi kikite ni kia Selaia, ke lī ia ki he ʻIufaletesi, ko e fakaʻilonga ki he ngalo hifo maʻuaipē ʻo Papilone.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Vakai, te u fakatupu ha matangi fakaʻauha ki Papilone,
pea mo kinautolu ʻoku nofo ʻi ai,
ʻakinautolu ʻoku angatuʻu kiate au;
Pea te u fekau ki Papilone ʻae kau tangata vahevahe kafukafu, pea te nau aloalo ia,
pea te nau fakamaha hono fonua:
he te nau nofo takatakai ʻiate ia ʻi he ʻaho ʻoe mamahi.
Pea ʻe teke ʻae kaufana ʻae tangata fakakaufana ki he tangata fakakaufana,
pea kiate ia ʻoku hiki hake ia ʻi hono kofu tau:
pea ʻoua naʻa mamae ki hono kau talavou;
fakaʻauha ʻaupito ʻa ʻene kautau kotoa pē.
‌ʻE tō pehē ʻae teʻia ʻi he fonua ʻo Kalitia,
pea mo kinautolu kuo hokaʻi ke ʻasi ʻi he ngaahi hala.
He naʻe ʻikai liʻaki ʻa ʻIsileli,
pe ko Siuta ʻe hono ʻOtua,
ko Sihova ʻoe ngaahi kautau;
neongo hono pito honau fonua ʻi he angahala ki he tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
Mou hola mei loto Papilone,
pea fakahaofi ʻe he tangata taki taha ʻa ʻene moʻui:
ke ʻoua naʻa fakaʻauha ʻakimoutolu ʻi heʻene hia:
he ko e kuonga eni ʻoe houhau ʻo Sihova:
te ne ʻatu kiate ia ʻae totongi.
Ko Papilone ko e ipu koula ʻi he nima ʻo Sihova,
ʻaia naʻe fakakonā ʻa māmani kotoa pē:
kuo inu ʻae ngaahi puleʻanga ki heʻene uaine;
ko ia kuo faha ai ʻae ngaahi puleʻanga.
Kuo hinga pea ʻauha fakafokifā ʻa Papilone:
mou tangi kalanga koeʻuhi ko ia;
pea ʻange ʻae feau koeʻuhi ko ʻene mamahi,
heiʻilo ʻe fakamoʻui ia.
Naʻa mau fie fakamoʻui ʻa Papilone,
ka ʻoku ʻikai te ne moʻui:
liʻaki ia,
pea ke tau taki taha ʻalu ki hono fonua:
he kuo aʻu ʻa hono tautea ki he langi,
pea kuo hiki hake ia ki he ngaahi ʻao.
10 Kuo fakahā ʻe Sihova ʻetau angatonu:
‘Haʻu ke tau fakahā ʻi Saione ʻae ngāue ʻa Sihova ko hotau ʻOtua.’
 
11 Fakangingila ʻae ngaahi ngahau,
pea tānaki ʻae ngaahi fakaū:
kuo ueʻi ʻe Sihova ʻae laumālie ʻoe ngaahi tuʻi ʻo Mitia:
he kuo ne tokanga ki Papilone ke fakaʻauha ia;
koeʻuhi ko e houhau ia ʻo Sihova,
ko e totongi koeʻuhi ko hono fale tapu.
12 “Fokotuʻu ʻae fuka ki he ngaahi ʻā ʻo Papilone,
fokotuʻu ʻae kau leʻo mālohi,
fakanofo ʻae kau tangata leʻo,
teuteu ʻae ngaahi malumu:”
he kuo tokanga ʻa Sihova
pea kuo fai ʻaia naʻa ne folofolaʻaki ki he kakai ʻo Papilone.
13 ‌ʻA koe ʻoku ke nofo ʻi he ngaahi vai lahi, pea mohu koloaʻia,
kuo hokosia ho ngataʻanga, pea mo e fuofua ʻo hoʻo manumanu.
14 Kuo fuakava ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻiate ia pe, ʻo pehē,
‘Ko e moʻoni te u fakapito ʻaki koe ʻae kau tangata,
ʻo hangē ko e fanga ʻunufe;
pea te nau fai ʻae kalanga kiate koe.’
 
15 “Kuo ne ngaohi ʻae kelekele ʻaki hono mālohi,
pea kuo ne fokotuʻumaʻu ʻa māmani ʻi heʻene poto,
pea kuo ne folahi atu ʻae ngaahi langi ʻi heʻene ʻiloʻilo.
16 ‌ʻOka hiki hake ʻe ia hono leʻo
ʻoku ai ʻae vai lahi ʻi he langi;
pea ʻoku ne pule ke ʻalu hake ʻae ngaahi kakapu mei he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani:
ʻoku ne ngaohi ʻae ʻuhila mo e ʻuha,
pea ʻomi ʻae matangi mei hono ngaahi feleoko.
 
17 ‌ʻOku vale ʻae tangata taki taha ʻi heʻene ʻilo;
ʻoku mā ʻae tufunga taki taha ʻi heʻene meʻa fakatātā kuo tā:
he ko e fakatātā kuo haka ko e loi ia,
pea ʻoku ʻikai ha mānava ʻiate kinautolu.
18 Ko e vaʻinga ʻakinautolu,
ko e ngāue ʻae kau hē:
ʻe ʻauha ʻakinautolu ʻi he ʻaho ʻo honau ʻaʻahi.
19 ‌ʻOku ʻikai tatau mo kinautolu ʻae ʻinasi ʻo Sēkope;
he ʻoku muʻa ia ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē:
pea ko e tokotoko ʻo hono tofiʻa ʻa ʻIsileli:
ko Sihova ʻoe ngaahi kautau hono huafa.
20 “Ko koe ko hoku toki ke tau ʻaki mo ʻeku mahafutau:
he te u laiki ʻaki koe ke momo ʻae ngaahi fonua,
pea te u fakaʻauha ʻaki ko e ngaahi puleʻanga;
21 Pea te u laiki ʻaki koe ʻae hoosi mo e tangata ʻoku heka ai;
pea teu laiki ʻaki koe ʻae saliote mo e tangata ʻoku heka ai;
22 Pea te u laiki ʻaki koe foki
ʻae tangata mo e fefine;
pea te u laiki ʻaki koe
ʻaia ʻoku motuʻa mo e tamasiʻi;
pea te u laiki ʻaki koe
ʻae talavou pea mo e taʻahine.
23 Pea te u laiki ʻaki koe
ʻae tauhi mo ʻene fanga sipi;
pea te u laiki ʻaki koe
ʻae tangata ngoue mo ʻene fanga manu;
pea te u laiki
ʻaki koe ʻae houʻeiki mo e kau pule.
24 “Pea te u totongi ki Papilone pea mo e kakai kotoa pē ʻo Kalitia ʻae kovi kotoa pē kuo nau fai ki Saione ʻi homou ʻao,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
25 “ʻE moʻunga faʻa fakaʻauha, vakai, ʻoku ou tuʻu kiate koe,” ʻoku pehē ʻe Sihova,
“a koe ʻoku fakaʻauha ʻa māmani kotoa pē:
pea te u mafao atu hoku nima kiate koe,
pea fakateka koe ki lalo mei he ngaahi makatuʻu,
pea te u ngaohi koe ko e moʻunga vela.
26 Pea ʻe ʻikai te nau toʻo meiate koe ʻae maka ke tuliki ʻaki,
pe ha maka ke tuʻunga ʻaki;
ka te ke lala pe ʻo taʻengata,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
 
27 “Mou fokotuʻu ʻae fuka ʻi he fonua,
ifi ʻae meʻalea ʻi he ngaahi puleʻanga,
teuteu ʻae kakai ke tauʻi ia,
ui ke fakataha kiate ia ʻae ngaahi puleʻanga ko ʻAlalate, mo Minai, mo ʻAsikenasi;
fakanofo kiate ia ʻae pule;
fekau ke haʻu kiate ia ʻae fanga hoosi ʻo hangē ko e fanga ʻunufe felefele.
28 Teuteu kiate ia ʻae ngaahi puleʻanga,
mo e ngaahi tuʻi ʻo Mitia, mo hono ngaahi ʻeikitau, mo hono kau pule kotoa pē, pea mo e fonua kotoa pē ʻo honau puleʻanga.
29 Pea ʻe tetetete ʻae fonua pea mamahi ia:
koeʻuhi ʻe fakahoko ki Papilone ʻae tuʻutuʻuni kotoa pē ʻa Sihova,
ke ngaohi ʻae fonua ko Papilone ke lala taʻehanokakai.
30 ‌ʻOku ʻikai tau ʻae kau tangata mālohi ʻo Papilone,
kuo nau nofo ʻi honau ngaahi potu mālohi:
kuo mole ʻenau mālohi;
kuo nau liliu ʻo hangē ko e kau fefine:
kuo tutu honau ngaahi nofoʻanga;
kuo fesiʻi honau ngaahi fakamaʻu.
31 E lele ʻae tangata talafekau ʻe taha,
pea ʻe fakafetaulaki ʻae tangata ongoongo mo e tangata ongoongo,
ke tala ki he tuʻi ʻo Papilone, kuo lavaʻi ʻene kolo mei hono ngataʻanga,
32 Pea kuo tāpuni ʻae ngaahi hala,
pea kuo tutu ʻae kaho ʻaki ʻae afi,
pea kuo ilifia ʻae kau tangata tau.
33 He ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli;
“ʻOku tatau ʻae taʻahine ʻo Papilone mo e hahaʻanga; kuo hokosi ʻae ʻaho ke haha ia:
ʻe toetoe siʻi pea ʻe hoko kiate ia hono ututaʻu.
 
34 “Kuo kai ʻo ʻosi au,
pea kuo fakaʻauha au ʻe Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone,
kuo ne ngaohi au ko e ipu maha,
kuo ne folo ʻo ʻosi au ʻo hangē ko e talākoni,
kuo ne fakapito hono kete ʻaki ʻeku ngaahi meʻa lelei,
kuo ne lī au kituʻa.
35 ‌ʻE pehē ʻe he kakai ʻo Saione, “ʻE hoko ki Papilone,
ʻae fakamālohi kuo fai kiate au mo hoku kakano:”
pea ʻe pehē ʻe Selūsalema,
“Ke ʻi he kakai ʻo Kalitia ʻa hoku toto.”
 
36 Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova,
Vakai, te u langomakiʻi koe,
pea te u tautea koeʻuhi ko koe;
pea te u fakatafe ke maha hono tahi,
pea te u fakamaha hono ngaahi matavai.
37 Pea ʻe hoko ʻa Papilone ko e potu tokatāmaki,
ko e nofoʻanga ʻoe fanga talākoni,
ko e meʻa fakaofo, ko e meʻa fakaʻiseʻisa,
pea ʻe ʻikai ʻi ai ha kakai.
38 Pea te nau ngungulu fakataha ʻo hangē ko e fanga talākoni;
pea te nau ueʻi ʻakinautolu,
ʻo hangē ko e fanga ʻuhikiʻi laione.
39 Pea ʻi heʻenau holi ʻe teuteu ʻeau ʻenau ngaahi kātoanga,
pea te u fakakonaʻi ʻakinautolu,
koeʻuhi ke nau nekeneka,
pea mohe ʻi he mohe taʻengata,
pea ʻoua naʻa toe ʻā,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
40 Pea te u ʻomi ʻakinautolu ʻo hangē ko e fanga lami ki he tāmateʻi,
ʻo hangē ko e fanga sipitangata fakataha mo e fanga kosi.
41 “Hono ʻikai lavaʻi ʻa Sisake!
Pea kuo fēfē ʻae lapasi ʻo ia naʻe ongoongo ʻi māmani kotoa pē!
Kuo hoko fēfē ʻa Papilone ko e fakatumutumuanga ʻi he ngaahi puleʻanga!
42 Kuo hake ʻae tahi ki Papilone:
kuo ʻufiʻufi ia ʻaki hono ngaahi peau lahi.
43 Kuo hoko hono ngaahi kolo ko e potu lala,
ko e fonua mōmoa, pea ko e toafa,
ko e fonua ʻoku ʻikai nofo ai ha tangata,
pea ʻoku ʻikai ʻalu ai ʻae foha ʻoe tangata.
44 Pea te u tautea ʻa Peli ʻi Papilone,
pea te u ʻomi mei hono ngutu ʻaia kuo ne folo hifo:
pea ʻe ʻikai toe fakataha kiate ia ʻae ngaahi puleʻanga:
ʻio, ʻe hinga ʻae ʻā ʻo Papilone.
 
45 ‌ʻE hoku kakai, mou ʻalu atu mei he lotolotonga ʻo ia,
pea taki taha fakamoʻui ʻa hono laumālie mei he houhau kakaha ʻo Sihova.
46 Pea telia naʻa vaivai homou loto,
pea mou manavahē koeʻuhi ko e ongoongo ʻaia ʻe ongoʻi ʻi he fonua;
koeʻuhi ʻe hoko mai ʻae ongoongo ʻi he taʻu ʻe taha,
pea hili ia ʻe toe hoko mo e ongoongo ʻi he taʻu ʻe taha,
mo e fakamālohi ʻi he fonua,
ko e pule ki he pule.
47 Ko ia, vakai, ʻoku haʻu ʻae ngaahi ʻaho, te u tautea ai ʻae ngaahi tamapua ʻo Papilone:
pea ʻe maveuveu hono fonua kotoa pē,
pea ʻe tō ʻi he lotolotonga ʻo ia ʻa hono kakai mate kotoa pē.
48 Pea ʻe toki hiva ki Papilone ʻae ngaahi langi pea mo māmani,
pea mo e meʻa kotoa pē ʻi ai:
ʻe haʻu kiate ia ʻae kau maumau mei he tokelau,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
49 Hangē kuo tō ʻae mate ʻo ʻIsileli ʻi Papilone ʻe tō pehē ʻi Papilone ʻae tāmateʻi kotoa pē ʻo māmani.
50 ‌ʻAlu ʻakimoutolu kuo hao ʻi he heletā,
pea ʻoua naʻa veʻetōʻohi:
fakamanatu kia Sihova mei he mamaʻo,
pea manatu ʻi homou loto ki Selūsalema.”
 
51 “Kuo mau puputuʻu,
koeʻuhi kuo mau fanongo ki he ongoongo kovi:
kuo ʻufiʻufi homau mata ʻaki ʻae mā:
koeʻuhi kuo hū mai ʻae kau muli ki he ngaahi potu tapu ʻoe fale ʻo Sihova.”
 
52 Ko ia, ʻoku pehē ʻe Sihova, “Vakai, ʻoku hoko ʻae ngaahi ʻaho,
ʻa ia te u tautea ai hono ngaahi tamapua kuo tongi,
pea ʻe toʻetoʻe ʻae lavea ʻi hono fonua kotoa pē.
53 Kapau ʻe kaka hake ʻa Papilone ki he ngaahi langi,
pea kapau te ne ngaohi hono ngaahi potu mālohi ki ʻolunga,”
ka ʻoku pehē ʻe Sihova,
“ʻE ʻalu atu meiate au kiate ia ʻae kau maumauʻi.
 
54 ‌ʻOku ongo mai ʻae longoaʻa ʻoe tangi mei Papilone,
pea mo e fakaʻauha lahi mei he fonua ʻoe kau Kalitia:
55 Koeʻuhi kuo maumauʻi ʻe Sihova ʻa Papilone,
pea fakaʻauha ʻae longoaʻa lahi ʻiate ia;
ʻoku ʻuʻulu hono ngaahi peau ʻo hangē ko e ngaahi vai lahi,
ko e longoaʻa ʻo honau leʻo ʻoku ongo:
56 Koeʻuhi kuo hoko ʻae maumau kiate ia,
ʻio, ki Papilone,
pea kuo lavaʻi ʻa hono kau tangata mālohi,
kuo fesiʻi ʻenau kaufana kotoa pē:
he ko Sihova ko e ʻOtua faʻa totongi,
pea ko e moʻoni te ne totongi.
57 Pea te u fakakonaʻi hono houʻeiki, pea mo hono kau tangata poto,
mo hono ngaahi ʻeiki, mo hono kau pule, pea mo hono kau tangata mālohi:
pea te nau mohe ʻi he mohe taʻengata,
pea ʻe ʻikai toe ʻā,
ʻoku pehē ʻe he tuʻi, ʻaia ko hono huafa ko Sihova ʻoe ngaahi kautau.
58 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau;
“ʻE maumau ʻaupito ʻae ngaahi ʻā laulahi ʻo Papilone,
pea ʻe tutu ʻaki ʻae afi hono ngaahi matapā māʻolunga;
pea ʻe ngāue taʻeʻaonga ʻae kakai,
pea ʻe feinga ʻae ngaahi puleʻanga koeʻuhi ko e afi.”
59 ¶ Ko e lea naʻe lea ʻaki ʻe Selemaia, ko e palōfita kia Selaia ko e foha ʻo Nelia, ko e foha ʻo Māseia, ʻi heʻene ʻalu meia Setikia ko e tuʻi ʻo Siuta ki Papilone ʻi hono fā ʻoe taʻu ʻo ʻene pule. Pea ko e Selaia ni ko e ʻeiki angamalū ia. 60 Pea naʻe tohi ʻi he tohi ʻe Selemaia ʻae kovi kotoa pē ʻe hoko ki Papilone, ʻio, ʻae lea ni kotoa pē kuo tohi ki Papilone. 61 Pea pehē ʻe Selemaia kia Selaia, “ʻOka ke ka hoko ki Papilone, te ke mamata, pea lau ʻae ngaahi lea ni kotoa pē; 62 Pea te ke toki lea ʻo pehē, ‘ʻE Sihova, kuo ke folofola ki he potu ni, ke tuʻusi ia, koeʻuhi ke ʻoua naʻa nofo ai ha tokotaha, ha tangata pe ha manu, ka ʻe lala ia ʻo taʻengata.’ 63 Pea ʻe hoko ia ʻo pehē, ʻoka ʻosi hoʻo lau ʻae tohi ni, ke ke noʻotaki ki ai ʻae maka, pea lī ia ki loto ʻIufaletesi. 64 Pea ke ke lea ʻo pehē, ‘ʻE ngalo pehē hifo ʻa Papilone, pea ʻe ʻikai toetuʻu ia mei he kovi ʻaia te u fakahoko ki ai: pea te nau fiu ai.’ ”
Ko hono ngata ia ʻoe ngaahi lea ʻa Selemaia.