8
1 Ko e tuʻutāmaki ʻae kakai Siu ʻi he moʻui mo e mate. 4 ʻOku ne valoki lahi ki heʻenau taʻefakatomala. 13 Ko e fakahā ʻa honau tautea lahi. 18 ʻOku mamahi ʻae palōfita koeʻuhi ko ʻenau malaʻia.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻI he ngaahi ʻaho ko ia te nau ʻomi mei honau ngaahi faʻitoka, ʻae hui ʻoe ngaahi tuʻi ʻo Siuta, mo e ngaahi hui ʻoe houʻeiki, mo e hui ʻoe kau taulaʻeiki, mo e hui ʻoe kau palōfita, pea mo e ngaahi hui ʻoe kakai ʻo Selūsalema. Pea te nau fofola ʻakinautolu ʻi he ʻao ʻoe laʻā, pea mo e māhina, mo e meʻa kotoa pē ʻoe langi, ʻaia kuo nau ʻofa ki ai, pea kuo nau tauhi, pea kuo nau muimui ki ai, pea kuo nau kumi pea kuo nau lotu ki ai; pea ʻe ʻikai tānaki ʻakinautolu, pe tanu; ka te nau hoko ko e kinohaʻa ʻi he funga ʻoe kelekele. Pea ʻe fili ʻae mate ʻi he moʻui ʻekinautolu kotoa pē ʻoku toe ʻi he faʻahinga kovi ni, ʻakinautolu kotoa pē ʻoku toe ʻi he ngaahi potu kuo u kapusi ʻakinautolu ki ai,” ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau.
¶ “Pea te ke lea kiate kinautolu foki, ‘ʻoku pehē ʻe Sihova;
“ ‘Te nau hinga, pea ʻe ʻikai toetuʻu?
Te ne ʻalu atu pea ʻe ʻikai toe foki mai?
Ka ko e hā kuo fakaholomui ai ʻae kakai ni ʻo Selūsalema ʻo fakaholomui maʻuaipē?
ʻOku nau kuku maʻu ki he kākā, ʻoku ʻikai te nau fie tafoki mai.
Pea naʻaku fakafanongo pea ongoʻi, ka naʻe ʻikai te nau lea totonu:
naʻe ʻikai ha tangata kuo fakatomala ʻi heʻene kovi, ʻo ne pehē, “Ko e hā kuo u fai?”
Kuo taki taha foki ki heʻene anga ʻaʻana,
ʻo hangē ko e ʻoho ʻae hoosi ki he tau.
‌ʻIo, ʻoku ʻilo ʻe he motuku ʻi he langi hono ngaahi ʻaho kuo tuʻutuʻuni;
pea mo e lupe, mo e kelene, pea mo e sualo honau ʻaho ke haʻu ai;
ka ʻoku ʻikai ʻilo ʻe hoku kakai ʻae fakamaau ʻa Sihova.
 
“ ‘ʻOku fēfē hoʻomou pehē, “ʻOku mau poto, pea ʻoku ʻiate kimautolu ʻae fono ʻa Sihova?”
Ko e moʻoni kuo liliu ʻae meʻa ni ko e loi, ʻe he peni kākā ʻae kau tangata tohi.
Kuo mā ʻae kau tangata poto,
kuo tauhele mo fakailifia ʻakinautolu:
Vakai, kuo nau liʻaki ʻae folofola ʻa Sihova;
pea ko e hā ʻae poto ʻoku ʻiate kinautolu?
10 Ko ia te u foaki honau ngaahi uaifi ki he kakai kehe:
he ʻoku manumanu ʻakinautolu taki taha mei he iiki,
ʻio, ʻo aʻu ki he lalahi,
ʻoku taki taha fai kākā mei he palōfita ʻo aʻu ki he taulaʻeiki.
11 He kuo nau fakamoʻui kākā ʻae lavea ʻoe ʻofefine ʻo hoku kakai, ʻonau pehē,
“Fiemālie, fiemālie;” ka ʻoku ʻikai ha fiemālie.
 
12 He naʻa nau mā ʻi he hili ʻenau fai ʻae meʻa fakalielia?
Naʻe ʻikai; naʻe ʻikai ʻaupito te nau mā,
pe fekulaʻi honau mata:
ko ia te nau tō hifo fakataha mo kinautolu ʻoku hinga:
ʻe fakatō ki lalo ʻakinautolu, ʻo kau ka tautea ʻakinautolu, ʻoku pehē ʻe Sihova.’ ”
 
13 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ko e moʻoni te u fakaʻauha ʻakinautolu:”
ʻe ʻikai fua ʻae ngaahi vaine,
pea ʻe ʻikai fua ʻae ngaahi fiki,
ka ʻe mae hono lau;
pea ʻe mole ʻiate kinautolu ʻae ngaahi meʻa naʻaku foaki kiate kinautolu.”
 
14 “Ko e hā ʻoku tau nofo fakafiemālie ai?
Ke tau fakataha pea ʻalu ki he ngaahi kolo mālohi,
pea ke tau tatali fakalongolongo ʻi ai:
he kuo fakalongoʻi ʻakitautolu ʻe Sihova ko hotau ʻOtua,
pea kuo ne foaki kiate kitautolu ʻae huhuʻa kona ʻoe ʻahu ke inu,
koeʻuhi kuo tau fai angahala kia Sihova.
15 Naʻa tau ʻamanaki ki he fiemālie, ka naʻe ʻikai haʻu ha lelei;
ki he fakamoʻui, ka e vakai ko e mamahi!
16 Naʻe ongo mai mei Tani ʻae tangi ʻo ʻene fanga hoosi,
naʻe ngalulu ʻae fonua kotoa pē ʻi he ʻuʻulu ʻae tangi ʻae fanga hoosi tau;
he kuo nau haʻu mo kai ʻo ʻosi ʻae fonua, mo e meʻa fulipē naʻe ʻi ai;
ko e kolo, mo kinautolu ʻoku nofo ai.”
17 He ʻoku pehē ʻe Sihova, “Vakai, te u fekau kiate kinautolu ʻae fanga ngata mo e fanga ngata fekai,
ʻaia ʻoku ʻikai faʻa fakalata,
pea te nau ʻuusi ʻakinautolu.”
18 ‌ʻO kau ka fakafiemālieʻi au ʻi heʻeku mamahi,
ʻoku vaivai hoku loto ʻiate au.
19 Vakai, ko e leʻo ʻoe tangi ʻae ʻofefine ʻo hoku kakai, koeʻuhi ko kinautolu ʻoku nofo ʻi he fonua mamaʻo:
“ʻIkai ʻoku ʻi Saione ʻe Sihova?
ʻIkai ʻoku ʻiate ia hono tuʻi?”
 
“Ko e hā ʻoku nau fakaʻita ai au ʻaki ʻenau ngaahi tamapua kuo tongi,
pea mo e ngaahi meʻa vaʻinga?”
 
20 “Kuo ʻosi ʻae ututaʻu,
kuo hili ʻae faʻahitaʻu mafana,
pea ʻoku teʻeki ai fakamoʻui ʻakitautolu.”
 
21 He ko e mamahi ʻo hoku kakai, ʻoku ou mamahi ai;
ʻoku ou ʻalu mamahi, kuo pukea au ʻi he fakatumutumu.
22 ‌ʻIkai ʻoku ai ʻae lolo faitoʻo ʻi Kiliati?
ʻIkai ʻoku ai ha faitoʻo ʻi ai?
Pea ko e hā ʻoku ʻikai moʻui ai ʻae ʻofefine ʻo hoku kakai?