9
1 Ko e tangi ʻa Selemaia koeʻuhi ko e angahala lahi ʻae kakai Siu. 8 Pea koeʻuhi ko ʻenau tautea. 12 Ko e talangataʻa ko e tupunga ia ʻo ʻenau tuʻutāmaki lahi. 17 Ko e ʻaho ke nau mamahi koeʻuhi ko ʻenau malaʻia. 23 Ke ʻoua naʻa falala kiate kinautolu ka ki he ʻOtua. 25 Ko e fakamanaʻi ki he Siu mo e Senitaile fakatouʻosi.
‌ʻAmusiaange ʻeau ko e vai ʻa hoku ʻulu,
mo e matavai ʻoe loʻimata ʻa hoku mata,
ke u tangi ʻi he ʻaho mo e pō,
koeʻuhi ko kinautolu kuo mate ʻi he ʻofefine ʻo hoku kakai?
‌ʻAmusiaange ʻeau ke u maʻu ʻi he toafa,
ʻae fale tali fononga;
koeʻuhi ke u tukuange hoku kakai,
pea ʻalu ʻiate kinautolu!
He ko e kau angahala ʻakinautolu kotoa pē,
ko e fakataha ʻoe kau tangata kākā.
“Pea ʻoku nau teke honau ʻelelo,
ke loi ʻo hangē ko ʻenau kaufana;
ka ʻoku ʻikai te nau toʻa,
koeʻuhi ko e moʻoni ʻi māmani;
he kuo nau ʻalu mei he kovi ki he kovi,
pea ʻoku ʻikai te nau ʻilo au,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
“Mou taki taha vakai ki hono kaungāʻapi,
pea ʻoua naʻa mou tui ki ha tokoua:
koeʻuhi ʻe fai fakakākā ʻae tokoua kotoa pē,
pea ko e kaungāʻapi kotoa pē ʻe ʻalu fano mo e fakakovi.”
Pea te nau taki taha kākaaʻi hono kaungāʻapi,
pea ʻikai te nau lea ki he moʻoni;
kuo nau ako honau ʻelelo ke lea loi,
pea ʻoku nau fakaongosiaʻi ʻakinautolu ʻi he fai kovi.
Pea ko ho nofoʻanga ʻoku ʻi he lotolotonga ʻoe kākā;
koeʻuhi ko e kākā ʻoku ʻikai te nau fie ʻilo au, ʻoku pehē ʻe Sihova.
Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau,
“Vakai, Te u fakavela ke vai ʻakinautolu, pea ʻahiʻahiʻi ʻakinautolu;
he ko e hā te u fai koeʻuhi ko e ʻofefine ʻo hoku kakai?
‌ʻOku tatau honau ʻelelo mo e ngahau kuo fanaʻi;
ʻoku ne lea ʻaki ʻae kākā:
ʻoku ne lea fakafiemālie ʻi hono ngutu ki hono kaungāʻapi,
ka ko hono loto ʻoku toka malumu ki ai.”
Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, “ʻIkai te u tautea koeʻuhi ko e ngaahi meʻa ni?
Pea ʻikai ʻe totongi ʻe hoku laumālie ki he puleʻanga pehē?
10 Te u tangi mo tangilāulau koeʻuhi ko e ngaahi moʻunga,
pea te u tangi koeʻuhi ko e ngaahi nofoʻanga ʻi he toafa,
he kuo nau vela ʻo ʻosi, ko ia ʻoku ʻikai ʻalu atu ai ha taha;
pea ʻoku ʻikai fanongo ʻi ai ki he leʻo ʻoe fanga manu;
kuo puna ʻo mole mei ai ʻae manu ʻoe ʻatā mo e manu ʻoe fonua;
kuo nau ʻalu.
 
11 “Pea te u ngaohi ʻa Selūsalema,
Ko e tuʻunga ʻotoʻota, pea ko e ʻana ʻoe fanga talākoni;
pea te u fakalala ʻae ngaahi kolo ʻo Siuta,
ke taʻehakakai ʻi ai.”
12 Ko hai ha tangata poto, te ne ʻilo eni? Pea ko hai ia kuo folofola ki ai ʻae folofola ʻa Sihova, ke ne fakahā pe ko e hā hono ʻuhinga ʻoe ʻauha ʻae fonua, pea ʻoku vela ʻo ʻosi ia ʻo hangē ko e toafa, ko ia ʻoku ʻikai ʻalu atu ai ha taha?” 13 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, “Koeʻuhi kuo nau liʻaki ʻeku fono ʻaia naʻaku tuku ʻi honau ʻao, pea ʻoku ʻikai te nau talangofua ki hoku leʻo, pe ʻeveʻeva ai; 14 Ka kuo nau muimui ki he mahalo ʻa honau loto, pea ʻia Peali, ʻaia naʻe ako ʻe heʻenau ngaahi tamai kiate kinautolu.” 15 Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli: “Vakai, Te u fafanga ʻaki ʻae kakai ni ʻae meʻa kona, pea te u foaki kiate kinautolu ʻae huhuʻa kona ʻoe ʻahu ke nau inu. 16 Pea te u fakamovetevete ʻakinautolu ʻi he kakai hiteni, ʻaia naʻe ʻikai te nau ʻilo ki ai pe ko ʻenau ngaahi tamai: pea te u fekau ʻae heletā ke muimui ʻiate kinautolu kaeʻoua ke u fakaʻosi ʻakinautolu.”
17 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau,
“Mou fakakaukau, pea ui ki he kau fefine tangi ke nau haʻu,
pea mo e kau fefine poto ke nau omi:
18 Pea ke nau fakatoʻotoʻo,
mo tangi koeʻuhi ko kitautolu,
koeʻuhi ke tafe ʻae loʻimata ʻi hotau mata,
pea ha ʻae vai ʻi hotau laumata.
19 He ʻoku ongo mai mei Saione ʻae leʻo ʻoe tangi,
ʻo pehē, ‘Kuo vetea ʻakitautolu,
kuo tau puputuʻu lahi,
koeʻuhi kuo tau tukuange ʻae fonua,
pea kuo kapusi ʻakitautolu ʻi hotau ʻapi.’ ”
 
20 Ka neongo ia, ke mou fanongo, ʻakimoutolu ʻae kau fefine ki he folofola ʻa Sihova,
pea ongoʻi ʻe homou telinga ʻae folofola ʻa hono fofonga,
pea ako ʻae tangi ki hoʻomou fānau fefine,
pea ako ke taki taha tangi ʻa hono kaungāʻapi.
 
21 He kuo hake ʻae mate ki he ngaahi kātupa;
pea kuo hū ia ki he ngaahi fale fakaʻeiʻeiki,
ke tutuʻu ʻae fānau mei tuʻa,
pea mo e kau talavou ʻi he ngaahi hala.”
22 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ke ke lea,”
ʻo pehē, “Naʻa mo e ngaahi ʻangaʻanga ʻoe kau tangata ʻe tō ia ki he ʻataʻatā ʻoe ngoue, ʻo hangē ko ha kinohaʻa,
pea tatau mo e falukunga ʻoku toe, ʻoka hili ʻae ututaʻu,
koeʻuhi ʻe ʻikai tānaki ʻakinautolu ʻe ha taha.”
23 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova,
“ʻOua naʻa polepole ʻae tangata poto ʻi heʻene poto,
pe ko e tangata mālohi ʻi heʻene mālohi,
pea ʻoua naʻa polepole ʻae tangata maʻu meʻa ʻi heʻene koloa.
24 Ka ko ia ʻoku polepole ke polepole ʻi he meʻa ni,
koeʻuhi ʻoku ne poto mo ʻiloʻi au,
Ko au ko Sihova ʻoku ou faʻa manavaʻofa, mo fakamaau, mo angatonu ʻi māmani:”
he ʻoku pehē ʻe Sihova, “ʻOku ou fiefia ʻi he ngaahi meʻa ni.”
25 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova, “Vakai, ʻoku haʻu ʻae ngaahi ʻaho te u tautea ai ʻae kamu fakataha mo e taʻekamu; 26 Ko ʻIsipite, mo Siuta, mo ʻItomi, pea mo e fānau ʻa ʻAmoni, mo Moape, mo kinautolu ʻoku ʻi he ngaahi potu mamaʻo, mo kinautolu ʻoku nofo ʻi he toafa: he ʻoku taʻekamu ʻae ngaahi kakai ni kotoa pē, pea ʻoku taʻekamu ʻae loto ʻo ʻIsileli kotoa pē.”