3
Yupela Israel, yupela olgeta lain Bikpela i bin kisim long Isip na bringim i kam, yupela harim dispela tok em i bin givim long yupela. Em i tok olsem, “I gat planti lain manmeri i stap long graun. Tasol mi makim yupela tasol bilong i stap lain bilong mi, na mi save lukautim yupela gut. Olsem na taim mi lukim yupela i gat bikpela asua, bai mi mekim save long yupela bilong bekim olgeta sin bilong yupela.”
Sapos God i givim tok, orait profet i mas autim
Olsem wanem tupela man inap wokabaut wantaim, sapos tupela i no pasim tok pastaim?
Sapos laion i no kisim wanpela abus long bus, bilong wanem bai em i singaut? Na sapos wanpela yangpela laion i stap insait long hul bilong ston na em i no kaikai abus, bilong wanem bai em i singaut?
Sapos wanpela umben i no gat hap abus bilong trikim pisin, olsem wanem bai pisin i go insait long en? Na sapos wanpela abus i no i go insait long umben, olsem wanem bai maus bilong umben i pas?
Sapos ol i winim biugel insait long wanpela taun, bilong toksave long ol manmeri long pait i laik kamap, ating ol manmeri i no save pret, a?
Olsem tasol, sapos wanpela taun i bagarap, yupela i ting Bikpela i no salim dispela bagarap i kam, a?
Tru tumas, olgeta samting God, Bikpela i laik mekim, em i save autim pastaim long ol wokman bilong en, em ol profet, na bihain em i save mekim olsem em i bin tok.
Taim man i harim laion i singaut strong, ating dispela man i no inap pret, a? Na taim God, Bikpela i givim tok long wanpela man, ating dispela man i no inap autim, a? Nogat. Em bai i autim.
Amos i tok long taun Samaria bai i bagarap
Yupela singaut long ol man i stap long ol bikpela haus bilong taun Asdot na bilong kantri Isip, na tokim ol olsem, “Yupela olgeta i mas i go bung long ol maunten bilong Samaria, na lukim ol manmeri i paul nabaut, na lukim ol kain pasin nogut ol i mekim.”
10 Bikpela i tok olsem, “Ol dispela manmeri bilong Samaria i save kisim ol samting long pasin bilong stil na pait na pulapim long ol haus bilong ol. Ol i no save long mekim stretpela pasin. Nogat tru. 11 Olsem na wanpela lain birua bai i raun insait long kantri bilong ol na bagarapim ol strongpela banis bilong ol taun na kisim olgeta gutpela samting i stap insait long ol bikpela haus bilong ol.”
12 Na Bikpela i tok moa olsem, “Sapos laion i kaikai wanpela sipsip na wasman bilong dispela sipsip i traim long kisim bek gen, bai em i lukim ol hap pipia tasol i stap, olsem tupela bun bilong lek na hap bilong yau. Na God bai i mekim wankain pasin long ol manmeri i stap long Samaria, em biktaun bilong kantri Israel. Na dispela ol manmeri i save sindaun amamas, ol bai i bagarap. Liklik lain bilong ol tasol bai i stap gut. I olsem ol gutpela samting bilong taun bai i bagarap olgeta, na liklik hap bilong lek bilong bet tasol bai i stap.”
13 God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Yupela putim yau gut na toksave long ol lain tumbuna bilong Jekop. 14 Taim + mi mekim save long ol Israel bilong bekim sin bilong ol, bai mi bagarapim ol alta bilong taun Betel. Na bai mi brukim ol kom i stap long ol kona bilong olgeta alta, na bai ol kom i pundaun long graun.* 15 Bai mi bagarapim ol gutpela haus ol man i bin wokim bilong taim bilong kol, na ol naispela haus win ol i bin wokim bilong taim bilong san. Ol haus ol i bin bilasim long tit bilong elefan, ol bai i bruk olgeta na i kamap pipia nating. Na olgeta bikpela haus bai i bagarap olgeta.”
+ 3:14 2 Kin 23.15 * 3:14 Ol Israel i save wokim ol samting olsem kom bilong bulmakau na putim long ol kona bilong ol alta bilong ol. Lukim Kisim Bek 27.2.