4
Yupela ol meri bilong Samaria, harim dispela tok. Yupela i pat tumas, olsem ol bulmakau i save kaikai planti gras na i kamap patpela. Yupela i save mekim nogut long ol manmeri i no gat strong. Na yupela i save putim hevi long ol rabisman na yupela i no save sori liklik long ol. Nogat. Yupela i save bosim ol man bilong yupela, na singaut long ol olsem, “Bringim planti dring i kam. Mipela i laik spak.” Bikpela, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, em i promis pinis olsem, “Tru tumas, wanpela taim bai i kamap, na bai ol i pulim yupela long ol huk na kisim yupela i go. Yupela olgeta bai i hangamap olsem ol pis i hangamap long ol huk. Bai ol i kisim yupela i go long ples ol i brukim banis bilong taun, na bai ol i tromoi yupela i go long ples Harmon.”*
God i mekim save long ol Israel tasol het bilong ol i strong tru
God, Bikpela i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong Israel, goan yupela go nau. Yupela go mekim sin long ples lotu bilong taun Betel. Na yupela go long ples lotu bilong taun Gilgal na mekim sin moa moa yet. Olgeta moning yupela i mas bringim ol abus samting bilong mekim ofa. Na long olgeta namba 3 de, yupela bringim wanpela wanpela bilong olgeta 10-pela samting bilong givim mi. Goan, yupela ofaim bret long mi, olsem ofa bilong tenkyu. Na taim yupela i bringim planti samting bilong mekim ol ofa long mi, goan yupela litimapim nem bilong yupela yet. Yupela i save laikim tumas long mekim ol dispela kain pasin.”
Na Bikpela i tok olsem, “Mi tasol mi bin mekim dispela bikpela hangre i kamap long olgeta taun bilong yupela, na yupela i no gat kaikai. Tasol yupela i no tanim bel liklik. Nogat tru.”
Na Bikpela i tok, “Mi yet mi bin pasim ren long taim ren i mas pundaun bilong mekim kaikai i kamap gutpela. Mi bin salim ren i kam long sampela taun, tasol long ol arapela, nogat. Sampela gaden i bin kisim ren. Tasol ol arapela, nogat, na ol i drai olgeta. Ol manmeri bilong sampela taun i dai tru long wara. Olsem na ol i go painim wara long ol arapela taun. Tasol wara i sot. Mi mekim ol dispela samting, tasol yupela i no tanim bel liklik. Nogat tru.”
Na Bikpela i tok olsem, “Mi bin salim hatpela win na wanpela kain sik i kam bilong bagarapim planti gaden bilong yupela. Na ol grasopa i bin pinisim ol gaden kaikai na ol gaden wain na ol diwai fik na ol diwai oliv bilong yupela. Tasol yupela i no tanim bel liklik. Nogat tru.”
10 Na Bikpela i tok moa olsem, “Mi bin salim bikpela sik nogut bilong bagarapim yupela, olsem mi bin mekim long ol Isip. Na long pait mi bin kilim i dai ol yangpela man bilong yupela na mi larim ol birua i kisim ol hos bilong yupela. Na mi mekim yupela i smelim ol bodi bilong ol man i dai pinis na i sting i stap long ol kem bilong yupela. Tasol yupela i no tanim bel liklik. Nogat tru.”
11-12 Na + Bikpela i tok olsem, “Mi bin bagarapim sampela bilong yupela olsem mi bin bagarapim tupela taun Sodom wantaim Gomora. Na yupela lain i stap yet, yupela i olsem wanpela hap paiawut paia i wok long kukim, tasol ol man i kamautim long paia. Tasol yupela i no tanim bel liklik. Nogat tru.
“Olsem na bai mi mekim save long yupela ol Israel. Mi laik mekim olsem, olsem na yupela i mas redi long kamap long kot bilong mi, God bilong yupela. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Bikpela i gat strong bilong mekim olgeta samting
(Amos 5.8-9 na 9.5-6)
13 God tasol i bin wokim ol maunten
na mekim ol win i kamap.
Em i save long tingting
bilong olgeta man.
Em tasol i gat strong
bilong mekim tudak i kamap tulait.
Em i save wokabaut
antap long ol maunten
na bosim olgeta hap bilong graun.
Nem bilong en i olsem,
God, Bikpela I Gat Olgeta Strong.
* 4:3 Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas. Na tu, yumi no save, ples Harmon em i stap we tru na em i wanem kain ples. + 4:11-12 Stt 19.24