2
“ ‘Olsem na Bikpela i bin mekim kamap tru dispela tok lukaut em i bin givim long yumi na long ol hetman bilong Israel na long ol king na long ol bikman bilong yumi, na long ol manmeri bilong Israel na Juda. Bikpela i putim traipela hevi long yumi olsem lo bilong Moses i tok. Na dispela hevi i kamap long Jerusalem, em i bikpela tru na i no gat narapela ples long graun i bin karim kain hevi olsem. Yumi bin bagarap olgeta, na yumi bin kaikai bodi bilong ol pikinini man na pikinini meri bilong yumi yet.* Bikpela i rausim yumi long kantri bilong yumi na em i mekim yumi i stap aninit long strong bilong ol man bilong ol arapela kantri i stap klostu long yumi, em ol dispela lain i save tok bilas long yumi na i lukim yumi olsem ol samting nogut. Yumi mekim sin long God, Bikpela bilong yumi, na yumi no bin harim tok bilong em. Olsem na Bikpela i daunim yumi tru na em i no litimapim nem bilong yumi.
“ ‘God, Bikpela bilong yumi, em i stret olgeta, tasol yumi wantaim ol tumbuna bilong yumi, yumi karim hevi bilong sin yet. Bikpela i bin mekim save long yumi olsem em i bin tok. Tasol yumi no bin tanim bel na i kam bek long em na yumi no bin askim em long strongim yumi bai yumi inap rausim ol tingting nogut. 9-10 Yumi no bin harim tok bilong em na yumi no bin bihainim ol stretpela lo bilong em. Olsem na God inapim olgeta dispela tok em i bin mekim long ol samting bai i kamap long yumi, na em i mekim save tru long yumi.
11 “ ‘God, yu Bikpela na yu God bilong Israel. Long strong na long ol bikpela wok na long ol mirakel bilong yu, yu bin bringim ol manmeri bilong yu i lusim kantri Isip na i kam. Yu bin soim bikpela strong bilong yu na long dispela pasin yu bin kisim biknem i stap inap long nau. 12 God, Bikpela bilong mipela, mipela i bin mekim rong. Mipela ol manmeri nogut. Mipela i no bin bihainim wanpela lo bilong yu. 13 Tasol yu no ken kros moa long mipela. Yu bin rausim mipela i go nabaut na mipela wan wan tasol i stap yet namel long ol arapela lain pipel. 14 Bikpela, harim prea bilong mipela, na tingim biknem bilong yu na helpim mipela. Mipela i askim yu bai ol dispela man i bringim mipela i kam kalabus hia, nau ol i ken amamas long mipela. 15 Olsem bai olgeta man i ken save, yu God bilong mipela, na yu bin makim mipela ol Israel i stap olsem ol manmeri bilong yu.
16 “ ‘Bikpela, yu stap long heven, yu ken lukluk i kam long mipela na tingting long mipela. Yu ken harim prea bilong mipela. 17 Opim ai bilong yu na lukluk long mipela. Ol man i stap long ples bilong ol man i dai pinis na ol i no pulim win moa, ol i no inap tok amamas long yu na tokaut long stretpela pasin bilong yu. Nogat. 18 Ol man i stap laip yet, ol tasol inap. Maski ol i karim bikpela pen, maski ol i krungut na ol i no gat strong, maski ol i hangre na ai tudak, ol inap litimapim nem bilong yu, Bikpela, na tokaut long stretpela pasin bilong yu.
19 “ ‘God, Bikpela bilong mipela, mipela i prea bai yu ken marimari long mipela. Mipela i no askim yu long tingim ol gutpela wok bilong ol tumbuna na ol king bilong mipela. Nogat. 20 Nau yu belhat long mipela, olsem yu bin tok pinis long maus bilong ol wokman bilong yu, em ol profet. Ol i bin tok, 21 “Bikpela + i tok olsem, yupela i mas i stap aninit long king bilong Babilon na larim em i bosim yupela, na bai yupela i ken sindaun i stap long dispela kantri mi bin givim long ol tumbuna bilong yupela. 22 Tasol sapos yupela i sakim dispela tok bilong mi na yupela i no laik i stap aninit long king bilong Babilon, 23 orait bai i no gat ol manmeri i stap long ol taun bilong Juda na long hap bilong Jerusalem. Mi bai mekim pasin bilong belgut na amamas na ol bikpela kaikai bilong ol manmeri i marit nupela, ol i pinis olgeta. Na olgeta hap bilong dispela kantri bai i bagarap i stap. Em bai i stap nating, na bai i no gat man moa i stap long en.”
24 “ ‘Ol + profet i tok olsem, tasol mipela i bin sakim tok bilong yu na mipela i no laik i stap aninit long king bilong Babilon. Olsem na yu bin bihainim dispela strongpela tok yu bin autim long maus bilong ol dispela wokman bilong yu. Yu bin tok, ol birua bai i go long ol ples matmat na kamautim ol bun bilong ol king bilong mipela na bilong ol tumbuna bilong mipela 25 na bai ol i tromoim nabaut. Na nau ol dispela bun i slip i stap nabaut long graun na san i save hatim, na long nait ais i save pundaun antap long ol. Ol dispela man i bin karim bikpela pen na ol i bin dai. Ol i bin sot tru long kaikai na ol i dai, na ol birua i bin kilim ol i dai, na ol bikpela sik i bin kamap long ol na kilim ol i dai. 26 Ol manmeri bilong Israel na Juda i bin mekim sin, olsem na dispela haus yu bin makim bilong ol manmeri i ken i kam klostu long yu, em i bagarap i stap na yu larim em i stap olsem i kam inap nau.
27 “ ‘Tasol, Bikpela, yu bin soim bikpela marimari long mipela na yu isi long mipela, 28 olsem + yu bin promis long maus bilong Moses, wokman bilong yu, long taim yu tokim em long raitim ol lo bilong yu long ai bilong ol Israel. Yu bin tok olsem, 29 “Nau yupela i stap bikpela lain manmeri tru, tasol sapos yupela i no bihainim tok bilong mi, yupela bai i kamap liklik lain manmeri na mi bai rausim yupela i go nabaut namel long ol arapela lain pipel. 30 Mi save pinis, yupela bai i no inap harim tok bilong mi, long wanem, yupela i lain bilong bikhet tru. Tasol long taim yupela i go kalabus long narapela kantri, bai yupela i tanim bel. 31 Long dispela taim bai yupela i save, mi Bikpela na mi God bilong yupela na bai mi opim tingting na yau bilong yupela, na yupela bai i harim gut tok bilong mi. 32 Long dispela longwe ples bai yupela i tingim mi gen na yupela bai i litimapim biknem bilong mi. 33 Bai yupela i pinisim bikhetpasin bilong yupela na pasin nogut, long wanem, yupela bai i tingting bek long ol samting i bin kamap long ol tumbuna bilong yupela long taim ol i brukim lo bilong Bikpela. 34 Long dispela taim bai mi bringim yupela i go bek gen long dispela kantri mi bin promis long givim long ol tumbuna bilong yupela, long Abraham na Aisak na Jekop. Dispela kantri bai i kamap graun bilong yupela gen na bai mi mekim yupela i kamap planti manmeri moa na bai yupela i no inap kamap liklik lain gen. 35 Bai + mi mekim nupela kontrak wantaim yupela, em kontrak bilong i stap oltaim. Bai mi stap God bilong yupela, na yupela bai i stap lain manmeri bilong mi. Na mi no ken moa rausim yupela ol manmeri bilong Israel long dispela kantri mi givim pinis long yupela.”
* 2:3 Dispela samting i bin kamap long taim ol Babilon i banisim Jerusalem na ol manmeri i stap insait long banis i no gat kaikai moa. Lukim Krai 2.20. + 2:21 Jer 7.34, 27.10-12 + 2:24 Jer 8.1-2 + 2:28 Lo 28.58-62 + 2:35 Jer 32.38-40