3
“ ‘God bilong Israel, yu Bikpela na yu strong olgeta. Ol kain kain wari i pulap long bel bilong mipela, na mipela i singaut long yu. Bikpela, yu mas harim mipela na marimari long mipela, long wanem, mipela i bin mekim sin long ai bilong yu. Yu king i save stap oltaim, tasol mipela i save dai na i save lus olgeta. Bikpela, yu strong olgeta, yu God bilong Israel, harim prea bilong mipela ol tumbuna pikinini bilong ol lain i bin mekim sin. Ol i bin sakim tok bilong yu, na nau mipela i karim hevi bilong sin bilong ol. Yu no ken tingim tumas ol rong ol tumbuna bilong mipela i bin mekim bipo. Nogat. Tingim tasol strong na gutpela nem bilong yu yet. Long wanem, yu God na yu Bikpela bilong mipela, na mipela bai i litimapim nem bilong yu. Yu save mekim mipela i pret long yu, bai mipela i mas singaut long yu. Na long dispela ples kalabus yet mipela bai i litimapim nem bilong yu, long wanem, mipela i givim baksait pinis long ol pasin nogut bilong ol tumbuna bilong mipela. Plis, yu ken lukluk i kam daun long mipela ol manmeri i stap kalabus. Yu bin rausim mipela i go i stap nabaut namel long ol arapela kantri, na yu bin mekim ol dispela lain i tok bilas na i tok nogut long mipela. Mipela i kisim bekim nau bilong ol rong ol tumbuna bilong mipela i bin mekim long taim ol i bikhet long yu, God, Bikpela bilong mipela.’ ”
Tok bilong mekim ol manmeri i stap bel isi
(Sapta 3.9—5.9)
Gutpela tingting em nambawan samting tru
Yupela + ol manmeri bilong Israel, yupela harim gut tok bilong ol lo. Ol dispela tok inap bringim yupela i go long laip bilong i stap gut oltaim. Olsem na yupela i mas putim gut yau bai yupela i kisim save. 10 Bilong wanem yupela ol Israel i stap nau long graun bilong ol birua na yupela i kamap lapun pinis namel long ol? 11 Bilong wanem yupela i stap doti long ai bilong God olsem bodi bilong man i dai pinis, na i luk olsem yupela yet i dai pinis?* 12 Ating yupela i bin lusim God, em as bilong gutpela tingting na save. 13 Sapos yupela i bin wokabaut long rot bilong em, yupela inap sindaun gut oltaim oltaim. 14 Yupela i mas wok long painim as tru bilong strong na save na gutpela tingting, olsem bai yupela i ken kisim longpela laip na lait bilong soim rot long yupela na bai yupela i kisim gutpela taim.
15 Inap + nau husat i bin painim as ples bilong gutpela tingting? Husat i bin i go insait long bakstua bilong em? 16-17 Ol man i bin traim pinis, ol i no moa i stap. Em hia sampela bilong ol. Ol hetman bilong ol kantri, na ol man i pilai long ranim ol wel abus na pisin long bus. Na tu ol man i save hipim planti silva na gol, long wanem, ol i save laikim tumas na wok hat tru long kisim, 18 na ol man i save tumas long wokim olkain naispela bilas long silva. 19 Ol dispela lain man bilong bipo, ol i go we? Ol i go pinis long ples bilong ol man i dai pinis. Na ol arapela lain i kamap na i kisim ples bilong ol.
20 Wanpela yangpela lain i kamap bihain long ol na i stap long dispela graun. Tasol ol tu i no painim rot bilong gutpela tingting, na ol tu i no kamap klostu long en. 21 Ol pikinini bilong ol i traim, tasol ol tu i no inap. 22 Ol Kenan na ol Idom ol i wok long painim gutpela tingting. Tasol ol i no inap. 23 Ol bisnisman bilong Meran na Tema i traim na ol tu i no painim rot bilong gutpela tingting. Na ol man bilong autim ol stori, na ol man i wok long painim save, ol tu i no inap.
24 Ol Israel, yupela harim. Ples bilong God i no gat arere bilong en, na em i bikpela moa yet. 25 I no gat pinis bilong en na i no gat wanpela inap makim longpela na op bilong en. 26 Em + ples we longpela taim bipo ol i bin karim ol traipela man i gat biknem na i save tumas long pasin bilong pait. 27 Tasol God i no mekim ol i kamap manmeri bilong em. Na em i no soim rot bilong gutpela tingting long ol. Nogat. 28 Dispela lain manmeri i dai pinis, long wanem, ol i sot long gutpela tingting na save.
29 I no gat wanpela man i bin i go antap long skai na painim gutpela tingting namel long ol klaut na bringim i kam daun. 30 I no gat wanpela man i bin ran long sip na go long olgeta hap bilong solwara bilong painim gutpela tingting na baim em long gol i dia tumas. 31 I no gat wanpela man inap long kamap long gutpela tingting o painim rot i go long en.
32 Gutpela tingting i stap long God wanpela tasol. Em i painim long save bilong em yet. Em i mekim kamap dispela graun bai em i ken i stap oltaim, na em i putim ol kain kain animal i stap long en. 33 Em i save kamapim lait na salim i go long olgeta hap. Na em i save singautim lait i kam bek, na wantu lait i harim tok bilong em. 34-35 Em i save singautim ol sta, na kwiktaim ol i bekim tok bilong em. Ol i sanap long ples bilong ol, na ol i amamas long givim lait bilong givim biknem long God i bin mekim ol i kamap. 36 Dispela em i God bilong mipela na i no gat wanpela inap long em. 37 Em wanpela tasol i painim rot bilong gutpela tingting. Na em i givim gutpela save long Israel, dispela wokman em i save laikim tumas. 38 Long dispela taim gutpela tingting i kamap hia long graun na em i stap namel long yumi.
+ 3:9 Snd 4.20-22 * 3:11 Sampela saveman i ting as bilong dispela tok i olsem. Ol Israel i stap kalabus namel long ol haiden, em ol lain i stap doti long ai bilong God. Ol Israel i save pas wantaim ol dispela lain, na ol yet i kamap doti long ai bilong God. + 3:15 Jop 28.12, 28.20 + 3:26 Stt 6.4, GST 14.6