Namba wan pas Pol i raitim long
Ol Korin
Tok i go pas
Long taim bilong Pol, Korin em wanpela bikpela taun i stap long provins Akaia long hap bilong ol Grik. Pol yet em i namba wan man bilong autim tok bilong Jisas long taun Korin, na em i bin kirapim sios long dispela taun. Tasol taim Pol i lusim ol na i go mekim wok long narapela hap, ol hevi i bin kamap long sios bilong Korin. Olsem na Pol i raitim dispela pas bilong givim gutpela tingting long ol na stretim ol hevi bilong ol.
Pol i wari long ol Kristen bilong Korin, nogut bilip bilong ol i slek. Na nogut gutpela pasin bilong ol i bagarap. Em i toktok long stretpela pasin ol marit i mas mekim, na long ol hevi i save kamap long taim ol man i no larim Spirit bilong God i stiaim wokabaut bilong ol. Em i tok tu long gutpela pasin bilong lotu na long ol kain kain presen Holi Spirit i save givim long ol Kristen. Na em i tok long ol man i dai pinis bai i kirap bek gen.
Long olgeta dispela samting i bin givim hevi long ol Korin, Pol i mekim gutpela tok tru bilong helpim ol long klia long laik bilong God. Wanpela hap bilong buk planti Kristen i save laikim tru, em sapta 13. Long dispela sapta Pol i soim olsem pasin bilong laikim tru ol arapela, em i namba wan presen God i save givim long ol manmeri bilong en.
Ol Kristen i no ken tok pait na litimapim nem bilong ol yet
1
(Sapta 1-4)
Mi Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. Long laik bilong God yet, em i mekim mi i kamap aposel. Mi wantaim brata Sostenes mitupela + i raitim dispela pas long yupela ol manmeri bilong sios bilong God i stap long taun Korin. Krais Jisas i bin mekim yupela i kamap holi, na i makim yupela i bilong em yet. Em i makim yupela wantaim olgeta man long olgeta ples ol i save lotu na prea long nem bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. Em i Bikpela bilong ol na bilong yumi wantaim. God + Papa bilong yumi wantaim Bikpela Jisas Krais i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Pol i tenkyu long God
Long han bilong Krais Jisas, God i bin marimari long yupela na mekim gut long yupela, olsem na oltaim mi save tingting long yupela na tenkyu long God bilong mi. 5-6 Mi + tenkyu long God, long wanem, tok bilong Krais mipela i bin autim long yupela, dispela em i stap strong pinis long bel bilong yupela. Long Krais, God inapim olgeta samting long yupela, em olkain pasin bilong autim tok na olkain save. Olsem + na nau yupela i wetim Bikpela bilong yumi Jisas Krais bai i kamap ples klia, na yupela i no sot long wanpela presen bilong Holi Spirit. Jisas + Krais bai i strongim yupela, na bai yupela i stap strong inap long las de, na bai yupela i no gat asua long De bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais. God + i bin singautim yupela bilong yupela i stap wanbel wantaim Pikinini bilong en Jisas Krais, em Bikpela bilong yumi. Na God bai inapim tru olgeta samting em i bin tok long mekim.
Sios i bruk hap hap
10 Ol + brata, long nem bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais mi tokaut strong long yupela olsem, yupela olgeta i mas wanbel long ol toktok yupela i mekim. Yupela i no ken bruk nabaut. Yupela i mas i stap wanlain tru long wankain tingting na wankain laik. 11 Ol brata bilong mi, ol lain bilong Kloe ol i bin tokim mi olsem yupela i gat kros i stap namel long yupela. 12 Mi + tok long dispela pasin bilong tok pait i stap namel long yupela olgeta. Sampela i save tok, “Mi bilong Pol.” Na sampela i tok, “Mi bilong Apolos.” Na sampela i tok, “Mi bilong Pita.” Na sampela i tok, “Mi bilong Krais.” 13 Olsem wanem? Ating Krais i bruk hap hap, a? Ating mi Pol mi bin i dai long diwai kros bilong helpim yupela, a? Ating yupela i bin kisim baptais long nem bilong mi Pol, a? 14 Namel + long yupela mi bin baptaisim Krispus tupela Gaius tasol, na narapela man nogat. Long dispela mi tenkyu long God. 15 Olsem na i no gat wanpela man inap tok olsem, “Mipela i bin kisim baptais long nem bilong Pol.” 16 Tru,+ mi bin baptaisim narapela lain tu, em ol lain i stap long haus bilong Stefanas. Na mi baptaisim ol arapela tu, o nogat, em mi no save. 17 Krais + i no bin salim mi bilong baptaisim ol man. Nogat. Em i salim mi bilong autim gutnius. Na mi no ken autim long kain smatpela tok ol saveman i save mekim. Nogat. Nogut mi mekim diwai kros bilong Krais em i kamap olsem samting nating.
Krais em i strong bilong God
18 Tru,+ ol man i laik lus, ol i save ting tok bilong diwai kros em i kranki toktok tasol. Tasol yumi manmeri God i wok long kisim bek yumi, yumi save, tok bilong diwai kros em i strong bilong God. 19 Buk + bilong God i gat tok olsem, “Bai mi rausim save bilong ol man i gat gutpela tingting na bai mi pinisim save bilong ol saveman.” 20 Orait + nau bai yumi tok wanem long ol gutpela tingting na save bilong ol saveman bilong dispela graun? Bai yumi tok wanem long ol man i save tumas long lo bilong Moses? Na long ol man i save tumas long pait long toktok? God i bin mekim olgeta save bilong ol man bilong dispela graun i kamap olsem kranki toktok tasol.
21 Long + gutpela tingting na save bilong en, God i save olsem, long save bilong ol yet ol man bilong graun i no inap kisim save long em. Olsem na God i makim narapela rot bilong em i ken kisim bek ol, em dispela “kranki toktok” mipela i save autim. Ol man i harim dispela toktok na ol i bilip long God, orait God i save kisim bek ol. 22 Ol + Juda i save strong tumas long lukim ol mirakel, na ol Grik i wok strong long kisim gutpela tingting na save. 23 Tasol + mipela i save autim tok bilong Krais i dai pinis long diwai kros, na dispela tok i olsem tok nogut long tingting bilong ol Juda. Na ol Grik i ting dispela em i kranki toktok tasol. 24 Tasol + yumi ol manmeri i bin harim singaut bilong God, yumi Juda na Grik wantaim, yumi save, Krais em i strong bilong God, na em i save bilong God. 25 Ol + man bilong graun i save ting olsem, sampela tingting bilong God i kranki tru. Tasol dispela tingting i winim tru save bilong ol man. Na ol i save ting, sampela pasin bilong God i soim olsem God i no gat strong. Tasol ol dispela pasin bilong en i gat bikpela strong na i winim tru strong bilong ol man.
26 Ol + brata, yupela i mas tingim taim God i bin singautim yupela na yupela i kamap Kristen. Planti bilong yupela i no bin i stap olsem saveman long ai bilong ol man bilong dispela graun. Na planti bilong yupela i no bin i gat strong. Na planti bilong yupela i no bilong ol lain famili i gat biknem. 27 Tasol + ol man God i makim, em ol man i gat kranki tingting long ai bilong ol arapela man, na long dispela pasin God i semim tru ol saveman bilong dispela graun. Na ol man ol arapela i save lukim olsem man i no gat strong, em God i bin kisim bilong semim ol man i gat strong. 28 Na em i kisim ol man i no gat nem long dispela graun, em ol man ol arapela i save lukim olsem ol rabis samting na olsem ol samting nating. Na long dispela pasin God i save mekim ol man i gat biknem na strong i kamap olsem samting nating. 29 Olsem + na i no gat wanpela man i ken litimapim nem bilong em yet long ai bilong God. 30 God + yet i bin putim yupela i stap wantaim Krais Jisas. Na em i bin putim Krais i stap as bilong gutpela tingting na save bilong yumi. Na long Krais tasol God i mekim yumi i kamap stretpela manmeri na i mekim yumi i wokabaut long pasin bilong em yet. Na long wok bilong Krais tasol God i baim bek yumi na sin i no bosim yumi moa. 31 Olsem + na God i laik bai yumi mekim pasin olsem buk bilong God i tok, “Man i laik amamas, em i mas amamas long Bikpela tasol.”
+ 1:2 Ap 9.14, 18.1, 18.17, Ro 1.7, 10.12, 1 Ko 6.11, 2 Ti 1.9 + 1:3 Ro 1.7, 2 Ko 1.2 + 1:5-6 1 Ko 2.1-2, 12.8, 2 Ko 8.7, 2 Ti 1.8, KTH 1.2 + 1:7 Lu 17.30, Fl 3.20, 2 Te 1.7, Ta 2.13, 2 Pi 3.12 + 1:8 Fl 1.6, Kl 1.22, 1 Te 3.13, 5.23 + 1:9 Ais 49.7, Jo 17.21, 1 Ko 10.13, 1 Te 5.24, 1 Jo 1.3 + 1:10 Ro 12.16, 2 Ko 13.11, Fl 2.2, 3.16, 1 Pi 3.8 + 1:12 Jo 1.42, Ap 18.24-28, 19.1, 1 Ko 3.4 + 1:14 Ap 18.8, 19.29, Ro 16.23 + 1:16 1 Ko 16.15 + 1:17 Mt 28.19, Jo 4.2, 1 Ko 2.1, 2.4, 2.13, 2 Pi 1.16 + 1:18 Ap 17.18, Ro 1.16, 1 Ko 2.14, 15.2, 2 Ko 4.3 + 1:19 Ais 29.14, Jer 8.9 + 1:20 Jop 12.17, Ais 19.12, 33.18, 44.25, Mt 11.25, Lu 10.21, Ro 1.20-21, 1.28 + 1:21 Mt 11.25, Lu 10.21, Ro 1.20-21, 1.28 + 1:22 Mt 12.38, Mk 8.11, Jo 4.48, Ap 17.18, 17.32 + 1:23 Ais 8.14, Mt 11.6, Jo 6.60, 6.66, Ro 9.32, 1 Ko 2.14, Ga 5.11 + 1:24 Ro 1.4, 1.16, 1 Ko 1.18, Kl 2.3 + 1:25 2 Ko 13.4 + 1:26 Mt 11.25, Jo 7.48, Je 2.1-5 + 1:27 Mt 11.25, Je 2.5 + 1:29 Ro 3.27, Ef 2.9 + 1:30 Jer 23.5-6, Jo 17.19, 2 Ko 5.21 + 1:31 Jer 9.23-24, 2 Ko 10.17