2
Pol i tok long bilip bilong ol Korin
Ol + brata, taim mi bin i kam long yupela na mi autim tok hait bilong God long yupela, mi no bin mekim ol kain kain bikpela toktok olsem ol saveman i save mekim. Mi + bin ting olsem, taim mi stap namel long yupela, mi no ken tingting long narapela samting. Nogat. Mi mas tingting long Jisas Krais tasol. Yes, long Jisas Krais i bin i dai long diwai kros. Na + taim mi stap wantaim yupela, mi no gat strong. Nogat. Mi save pret, na mi guria planti. Na + tok mi bin mekim na gutnius mi bin autim, em mi no mekim long pasin bilong ol saveman, bai bikpela save bilong mi i ken senisim tingting bilong yupela. Nogat. Mi bin soim strong bilong Holi Spirit long yupela. Mi + bin mekim olsem, long wanem, mi no laik bai save bilong man i kamapim bilip bilong yupela. Nogat. Mi laik bai strong bilong God tasol i kamapim dispela bilip.
Spirit bilong God i givim gutpela tingting na save long yumi
Tru,+ ol man i kamap strongpela pinis long pasin bilong God, ol i save kisim save long tok mipela i autim. Tasol dispela save ol i kisim em i no kain save bilong ol man bilong graun. Na em i no kain save bilong ol hetman bilong dispela graun, em ol lain i laik lus. Nogat.+ Mipela i autim tok long gutpela tingting na save bilong God. Taim God i no wokim graun yet, na long save bilong em, em i bin makim rot bilong mekim yumi i sindaun gut wantaim em long heven. Tasol tok bilong dispela rot i bin i stap hait, na + i no gat wanpela hetman bilong dispela graun i bin save long en. Nogat. Sapos ol i bin save, orait ol i no inap kisim Bikpela bilong heven na nilim em long diwai kros. Tasol + mipela i tok long ol dispela samting buk bilong God i gat tok long en olsem, “ol samting bipo i no gat man i bin lukim o harim tok long en, na i no bin kamap long tingting bilong man tu, em ol samting God i bin redim i stap bilong ol man i save laikim em tru.” 10 Tok + bilong ol dispela samting i bin i stap hait, tasol long wok bilong Spirit bilong em yet, God i bin kamapim long mipela. Holi Spirit i save lukluk gut long olgeta samting, na em i save lukim tu olgeta tingting hait bilong God. 11 I + no gat man i save long tingting bilong narapela man. Nogat. Spirit bilong dispela man yet, em i stap insait long em, em tasol i save. Olsem tasol, i no gat wanpela man i save long tingting bilong God. Spirit bilong God yet, em tasol i save. 12 Na + mipela i no bin kisim spirit bilong dispela graun. Nogat. Mipela i kisim Spirit i kam long God, bai mipela i ken save long olgeta presen God i bin givim long mipela. 13 Mipela + i save tokaut long ol dispela presen. Tasol tok bilong mipela i no kam long save bilong man. Nogat. Holi Spirit yet i bin skulim mipela, na mipela i mekim dispela tok. Mipela i save autim tok bilong Holi Spirit long ol man Holi Spirit i stap long ol.
14 Tasol + man i no gat Holi Spirit, em i no inap kisim ol presen bilong Spirit bilong God, long wanem, em i save ting ol dispela presen i kranki samting tasol. Yumi save kisim ol dispela presen long Holi Spirit tasol, olsem na ol man i gat Holi Spirit, ol tasol inap skelim na save tru long ol dispela presen. 15 Man + i gat Holi Spirit, em i save skelim olgeta samting. Tasol i no gat wanpela man em inap long skelim pasin bilong man i gat Holi Spirit. 16 Buk + bilong God i gat tok olsem, “Husat i save long tingting bilong Bikpela, bai em inap long skulim Bikpela?” Tasol tingting bilong Krais i stap long yumi.
+ 2:1 1 Ko 1.17 + 2:2 Ga 6.14, Fl 3.8 + 2:3 Ap 18.9, 2 Ko 10.1 + 2:4 Ro 15.19, 1 Ko 1.17, 1 Te 1.5, 2 Pi 1.16 + 2:5 2 Ko 4.7, 6.7 + 2:6 1 Ko 1.28, Ef 4.13, Fl 3.15, Hi 5.14 + 2:7 Ro 16.25-26, Ef 3.5, 3.9, Kl 1.26, 2 Ti 1.9 + 2:8 Lu 23.34, Jo 7.48, Ap 13.27, 2 Ko 3.14 + 2:9 Ais 64.4 + 2:10 Mt 13.11, 16.17, Jo 14.26, 1 Jo 2.27 + 2:11 Snd 20.27, Jer 17.9, Ro 11.33-34 + 2:12 Jo 16.13-14 + 2:13 1 Ko 1.17, 2.4, 2 Pi 1.16 + 2:14 Mt 16.23, Jo 8.47, 14.17, Ro 8.5-7, 1 Ko 1.18, 1.23 + 2:15 1 Te 5.21, 1 Jo 2.20, 4.1 + 2:16 Jop 15.8, Ais 40.13, Jer 23.18, Jo 15.15, Ro 11.34